The English term "call off" matches the Swedish term "avblåsa"

other english words that include "call" : swedish :
academically akademiskt
alphabetically alfabetiskt
analytically analytiskt
automatically automatiskt
basically i grund och botten
be called heta
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
catcall protestvissling
courtesy call artighetsvisit
dramatically dramatiskt
drastically drastiskt
dynamically dynamiskt
egotistically egoistiskt
electronically elektroniskt
express call ilsamtal
fanatically fanatiskt
grammatically grammatiskt
graphically grafiskt
hysterically hysteriskt
ironically ironiskt
juridically rättsligen
locally lokala
logarithmically logaritmiskt
mathematically matematiskt
mating call parningsläte
mechanically rutinmässigt
metaphorically bildspråk
methodically metodiskt
name-calling utskällning
physically fysiskt
politically politiskt
port of call angöringshamn
practically praktiskt taget
prophetically profetiskt
racall återkalla, kalla hem
rapscallion buse
recall återkalla
roll-call namnupprop
rollcall upprop
scallion schalottenlök
scallop kammussla
scallywag skojare
so-called så kallade
specifically definitivt
strategically strategiska
typically typiskt
vertically vertikalt
vocally muntligt
whimsicallity nyckfullhet
other english words that include "off" : swedish :
badly off vanlottad
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
break off bryta av
carry off avleda
cast off förskjuta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
cut off avskuren, avsnöra
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fob off avspisa
get off to bed gå och lägga sig
gnaw off avgnaga
Government office verk
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
kick-off avspark
lay-off permittering
layoff friställning
marching off avmarsch
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
post-office postanstalt, postkontor
proffer erbjuda, anbud
put off avspisa, uppskjuta
read off avläsa
roast coffee rosta kaffe
round off avrunda
sawn-off avsågad
scoff håna
screen off avskärma
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
shade off avtona
ship off avskeppa
sign off avmönstra
slink off smita
slough off överge, avbryta
take-off startplats, avstamp
thread off avgänga
toffee knäck, kola
unofficial inofficiella
wear off avklinga
well-off välbärgad, rik