The English term "ship off" matches the Swedish term "avskeppa"

other english words that include "ship" : swedish :
acquaintanceship bekantskap
airship luftskepp
amidships midskepps
apprenticeship lärlingskap
authorship författarskap
bachelorship ungkarlsstånd
battleship slagskepp
brinkmanship våghalsig politik
cargo-ship lastfartyg
censorship censur
championship mästerskap
championships mästerskapen
citizenship medborgarskap
co-ownership delägarskap
companionship kamratskap
court-ship kurtis, frieri
craftmanship hantverksskicklig
dictatorship diktatur
editorship redaktion
fellowship gemenskap
friendship vänskap
hardship strapats, umbärande, möda, vedermöda
hardships mycket lidande
headship ledarskap
horsemanship ridkonst
hull on a ship skrov på fartyg
judgeship domarämbete
justiceship domarämbete
kinship släktskap
leadership ledarskap
lectureship lektorat
lightship fyrskepp
lordship herravälde
membership medlemskap
midshipman sjökadett
mother ship moderfartyg
ownership ägande
partnership delägarskap, enkelt bolag
professorship professur
proprietorship äganderätt
rectorship rektorat
relationship relation
relationships relationer
reship vidarebefordra
scholarship lärdom, stipendium
ship fartyg, skepp, inskeppa
ship-owner redare
ship-owners rederibolag, rederi
shipbuilding skeppsbygge
shipload skeppslast
shipment frakt
shipowner skeppsredare
shipped skickad
shipper avlastare, varuavsändare
shipping frakt
shipshape välordnad
shipwreck haveri, förlisa, skeppsbrott
shipyard varv, skeppsvarv
steamship ångare
stem on a ship för på fartyg
swordmanship fäktkonst
transshipment omlastning
warship örlogsfartyg, krigsfartyg
workmanship arbete, yrkesskicklighet
worship dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful vördnadsfull
worshipper dyrkare
other english words that include "off" : swedish :
badly off vanlottad
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
break off bryta av
call off avblåsa
carry off avleda
cast off förskjuta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
cut off avskuren, avsnöra
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fob off avspisa
get off to bed gå och lägga sig
gnaw off avgnaga
Government office verk
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
kick-off avspark
lay-off permittering
layoff friställning
marching off avmarsch
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
post-office postanstalt, postkontor
proffer erbjuda, anbud
put off avspisa, uppskjuta
read off avläsa
roast coffee rosta kaffe
round off avrunda
sawn-off avsågad
scoff håna
screen off avskärma
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
shade off avtona
sign off avmönstra
slink off smita
slough off överge, avbryta
take-off startplats, avstamp
thread off avgänga
toffee knäck, kola
unofficial inofficiella
wear off avklinga
well-off välbärgad, rik