The Swedish term "ge sig av" matches the English term "move off"

other swedish words that include "ge" : english :
länge a long time
överge, lämna abandon
överger abandons
genera abash
generad abashed
avsägelse abdication
med stor mage abdominous
löpmage abomasum
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
avreagera abreact
avreagering abreaction
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
medge, bevilja accord
anklagelse accusation
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
agerar acts
lägger till adds
håller troget fast adheres
obestridligen, erkänt admittedly
mogen ålder adulthood
amerikansk engelska ae
genomlufta aerate
rovfågels näste, örnbo aerie
vinge, bärplan aerofoil
aktersegel aftersail
ånyo, igen again
i en ålder av, ålderstigen aged
agentur agency
agenda, dagordning agenda
agent, ombud agent
ångestfull, förtvivlad agonized
dödsångest, vånda, kval, pina agony
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
luftgevär air-rifle
luftgevär airgun
algebra algebra
algebraiskt algebraic
algeriet algeria
algerier algerian
allergen allergen
tilldelningen allocations
legering alloy
växelströmsgenerator alternator
oegennytta, altruism altruism
korrigerat amended
stillande, analgetikum analgesic
androgen androgenic
ängel angel
engelsk Anglo
engelsk-fransk Anglo-french
engelsk-svensk Anglo-swedish
engelskhatare anglophobe
engelskfientlighet anglophobia
smärta, ångest anguish
ångestfylld anguished
tillkännage, anmäla, förkunna announce
tillkännager announces
förargelse annoyance
årligen annually
antigen antigen
apanage apanage
lägenhet apartment
tydligen apparently
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
arbitrage arbitrage
båge arc
valv, båge arch
arkeologer archaeologists
harmageddon armageddon
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangerar arranges
arrangerade arranging
i regel, vanligen as a rule
tilldelningen assignments
umgänge, samfund, association, förening association
äntligen, omsider at last
genast at once
talanger attainments
auktoritet, befogenhet authority
autogen autogenous
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
fågelhus aviary
småborgerlighet babbittry
unge, baby baby
bakgrundsfärger backcolors
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
bagage bagage
bagage baggage
fängelse bagnio
borgen bail
borgen kan ställas bailable
deposition av egendom bailment
bageri bakery
axelgehäng baldric
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
fördärvlig, ödesdiger baneful
smälla igen, skräll bang
ledstänger bannisters
bantuneger bantu
bomma igen bar up
tunna, gevärspipa barrel
nedrig, bas, gemen base
raketgevär bazooka
plage, stranden, strand beach
lager bearing
lager bearings
skalbagge beetle
tiggande, tiggeri begging
övertygelse, övertygelse, tro belief
mage belly
två gånger om året biannual
anklagelseakt bill of indictment
lår, binge, binge bin
biologer biologists
fågel bird
flyttfågel bird of passage
fågelperspektive birds-eye-view
fågelvägen birth-flight
fingerad, falsk bogus
bohem, zigenare bohemian
regel på ett lås bolt on a lock
borgensman bondsman
vadhållningsagent book-maker
undomsfängelse borstal
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
barnunge brat
bräckage breakage
andades, andningen, andas breathing
bryggerier breweries
bryggeri brewery
tegelsten, tegel, hedersprick brick
tegelbruk brickyard
tygla, tygel, betsla bridle
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
grubbla, yngel, kull, ruva brood
svåger brother-in-law
bygger builds
sammanslagen bundled
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
av, vid, bredvid, till, genom by
förgången, föråldrad bygone
kallelse, yrke, ringer, kall calling
läger, slå läger, campa camp
läger camps
lägerplatser campsites
kanariefågel canary
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
tältduk, målarduk, segelduk canvas
udde, kappkrage, kap cape
fånge captive
fångenskap captivity
julsånger carols
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
genomdriva carry out
huggen carved
kataloger catalogs
katapult, slangbåge catapult
oupphörligen ceaselessly
centrifuger centrifuges
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
stenget, sämskskinn chamois
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
betagen i charmed by
lös egendom chattels
huvudsakligen chiefly
intyg, barnunge chit
juldagen Christmas Day
askungen cinderella
umgängeskrets circle of friends
medborgerlig, medborgare civic
garderob, bagageinlämning cloakroom
stänger closes
stänger closing
klunga, dunge, klampa clump
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
kugge cog
krage collar
färger colors
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
samhälle, menighet, gemensamhet community
tvungen compelled
medge concede
egenkär, inbilsk conceited
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
gemensam concerted
gemensam överhöghet condominium
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
dirigerar conducts
det måste medges, uppenbarligen confessedly
förtrogen confidant
konfidentiellt, förtrogen confidential
godtrogen confinding
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
kägelformad, konisk conical
se genom fingrarna connive
följdaktligen, därför, alltså consequently
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
gemål consort
oavbrutet, ideligen continually
motsägelse contradiction
ångerfull contrite
kontrolltangenten control-key
vedertagen, konventionell conventional
förtrolig, förtrogen conversant
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
skogsdunge coppice
lund, skogsdunge copse
kork, korka igen cork
korka igen cork up
skarvfågel cormorant
gemensam corporate
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
fördärv, förgängelse, skada corruption
hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig cosy
motsägelse cotradiction
jetonger counters
allmoge country people
kuponger coupons
kurage, mod courage
fordringsägare, borgenär creditor
lättrogen, godtrogen credulous
kremeringen, eldbegängelse cremation
korsvis, genomkorsa criss-cross
schlagersångare crooner
genomresa crossroad
smältdegel, degel crucible
vargunge, djurunge cub
unge (djur) cub (animal)
amorbåge Cupid`s bow
förhänge, ridå, gardin curtain
niger curtsies
båge, kröka, kurva curve
dagligen, daglig daily
vågad, vågad, oförvägen daring
ormhalsfågel darter
halshugger decapitates
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
bedrägeri, svek deceit
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
uppackningen av decompressing
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
angelägenhetsgrad degree of priority
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
delegerad delegated
deprimerad, nedslagen depressed
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förtvivlan, nedslagenhet despondency
kataloger directories
sorgesång dirge
stänger av disables
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
lärjunge disciple
avsäger sig disclaims
förlägen disconcerted
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
nedslagen dispirited
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
utge, utdela, fördela distribute
bassänger docks
dokumenteringen documentations
inget att tala om don`t mention it
nedslagen downcast
nackdel, olägenhet drawback
kalsonger drawers
grundlig blöta, genomdränka drench
dregla, dregel, dravel drivel
droger drugs
byxor av segelduk ducks
vederbörligen duly
fängelsehåla dungeon
plikttrogen dutiful
örhänge ear-drop
gehör ear for music
engelsk greve earl
genljud, eko, eka echo
uppbyggelse edification
redigera edit
redigerad edited
redigering editing
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
äggen eggs
vare sig...eller, antingen... eller either...or
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
armbåge elbow
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
genant embarrassing
förlägenhet, bryderi embarrassment
inge mod embolden
uppstigen emerged
nödlägen emergencies
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
agent, sändebud emissary
ge ifrån sig, avge, utsända emit
läger, lägerplats encampment
omge encircled
tvungen enforced
ge rösträtt enfranchise
engagerad, upptagen engaged
ingenjör, konstruktör engineer
engelsk English
engelskspråkig English-language
engelsk-talande English-speaking
engelska english-woman
engelska English (to speak)
engelsman Englishman
jämviktsläge equilibrium
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
oregelbunden, kringirrande erratic
spioneri, spionage espionage
huvudsakligen essentially
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
dagligen every day
tydligen evidently
övermåttan, synnerligen exceedingly
överstiger exceeds
utdragen excerpted
borttagen excluded
exklusive, undantagen excluding
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
nödläge, krav exigency
fördriva, utvisa, relegera expel
uttryckligen explicitly
synnerligen extraordinarily
örnbo, rovfågels näste eyrie
myt, legend, fabel, saga fable
tyger fabrics
tvungen fain
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
tämligen, någorlunda fairly
trogen faitful
troget faitfully
trofast, trogen faithful
troget faithfully
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
hungersnöd famine
ödesdigert, dödlig fatal
genomförbarhet feasibility
gensvar feedback
gemenskap fellowship
ferrolegeringar ferro-alloys
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
slutligen finally
finger, tumma på, spela på finger
fingertopp fingertip
brandstege fire-escape
gevär, skjutvapen firearm
ljungeld flash of lighting
prygel, prygla flog
prygel, aga flogging
plint, stigbygel footstall
pekfinger forefinger
förebygger forestalls
avstå från, uppge forgo
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
överge forsake
genast forthwid
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
framlänges, framåt forwards
täpper igen fouling
bedragare, bedrägeri fraud
ogenerad, otvungen free and easy
steka, bryna, yngel, grädda fry
fungerade functioned
galge gallow
galge gallowtree
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
fängelse gaol
garage, bilverkstad garage
spöklik, mager gaunt
geisha geisha
gel, stelna gel
gelatin gelatine
gendarm gendarme
kön, genus gender
genealogisk genealogical
genealogi genealogy
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
generera generate
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
genetisk genetic
genever geneva
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
gemytlighet geniality
fortplantnings-, genital genital
snille, geni, ande genius
stil, genre genre
genitiv gentival
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
geocentrisk geocentric
geograf geographer
geografisk geographic
geografi geography
geolog geologist
geometri geometry
geofysiska geophysical
geopolitik geopolitics
gestikulera gesticulate
gestukilerande gesticulatory
gest, åtbörd gesture
ge sig av, komma bort get away
geifta sig get married
getto ghetto
galge gibbet
genever, gin gin
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
zigenare, tattare gipsy
gördel, omge, bälte girdle
uppge, giva, ge give
återge give back
ge tappt give in
gengälda give in return
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
fågelmage, kräva gizzard
segelflygplan glider
segelflygning gliding
get goat
snygg, stilig, fager good-looking
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
gemytlig goodnatured
evangelium gospel
regera, styra govern
regerande governing
myndighet, regemente, styrelse government
regeringen government - the
regerar governs
flygel grand piano
storslagenhet, prakt grandeur
ge sig i kast med, dust grapple
verkligen greatly
vild hönsfågel grouse
lund, skogsdunge, dunge grove
hage growe
gerilla guerilla
kanon, bössa, revolver, gevär gun
mage gut
tarmar, mage guts
zigenare gypsy
hagla, hylla, hagel hail
helgeflundra halibut
all helgona helgen halloween
klädgalge, galge hanger
hänger hangs
högdragen haughty
ögna (igenom) have a glance (at)
hörsägen hearsay
igelkott hedgehog
arvinge heir
livtjänare, handgången man henchman
häger heron
intelligenssnobb highbrow
egenmäktig highhanded
schlager hit song
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
hoppa hage hopscotch
bålgeting hornet
hästryggen horseback
hästtagel, tagel horsehair
studenthem, härbärge hostel
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
lägenhetsinnehavare householder
ungersk Hungarian
Ungern, Ungern Hungary
hungra, hunger hunger
slyna, jäntunge hussy
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
bild, image image
genomdränka, genomsyra imbue
ögonblickligen imediately
omogen immature
omogenhet immaturity
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
fast egendom immovables
satunge imp
dödläge, återvändsgränd impasse
förebråelse, anklagelse impeachment
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
ogenomtränglig impermeable
enträgen, efterhängsen importunate
enträgenhet importunity
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
intryck, avtryck, prägel impression
intryck, prägel imprint
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
oegentlighet impropriety
släktingar genom giftermål in-laws
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
eldbegängelse, kremering incineration
eggelse incitement
benägen, hågad, sinnad inclined
genera, olägenhet, besvär inconvenience
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
anklagelseskrift, anklagelse indictment
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
oundvikligen inevitably
icke-kristen, otrogen infidel
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
sagesman informant
inviger initializes
enträgen insistent
enträget insistently
ta hem egen verksamhet insourcing
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
samfärdsel, umgänge intercourse
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
genomvävd interwoven
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
påflugen intrusive
iris, regnbåge iris
oregelbunden, regellös irregular
refug, refuge, ö island
mygel jabbery
sitta i fängelse, fängelse jail
fängelsekund, fånge jailbird
fängelser jails
läger jamboree
nonchalant, ogenerad jaunty
gelé jell
göra till gel jellify
gelé jelly
fuskbygge jerry-building
genast, ögonblick jiff
mygel, korruption jobbery
pompös engelska johnsonese
gemensamt jointly
gesäll journeyman
gemytlig jovial
rättsligen judicially
djungel jungle
djungelartad jungly
rättsligen juridically
kagge, kutting keg
känna igen, synhåll ken
fotogen kerosene
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
unge kid
unge kiddy
kattunge kitten
knoge knuckle
stege ladder
vårfrudagen Lady Day
mager, stripigt hår lank
räcka länge last a long time
slutligen lastly
på sista tiden, nyligen lately
nyligen latterly
lagerkrönt laureate
lager träd laurel
lagerkrans laurelwreath
skickt, varv, lager layer
ligger lays
läckage leakage
mager, luta sig lean
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
igel, blodigel leech
arvinge legatee
legend, sägen legend
legendariska legendary
generositet liberality
frige, befria liberate
utsvävande, tygellös licentious
ligger lies
bokstavligen, formligen literally
läge, ort locality
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
lång, länge long
länge sedan long ago
pilbåge longbow
spegel looking-glass
genomsyn lookover
odåga, storlom, slyngel loon
slyngelaktig loutish
gemen, låg low
gemen lowercase
trogen, lojal loyal
reseffekter, bagage luggage
bagagehylla luggage rack
intrigera, smida ränker machinate
diligens mail-coach
huvudsakligen mainly
skapa en förmögenhet make a fortune
röja någon ur vägen make away with a person
mangla, mangel mangle
åthävor, fason, umgängessätt manners
prästkrage marguerite
frågetecken mark of interrogation
massage massage
genidrag master-stroke
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
vuxen, mogen mature
mage, gap maw
regel, sentens, grundsats maxim
torftig, mager meagre
mjölbagge meal-beetle
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
förlängda märgen medulla oblongata
livlig debatt, handgemäng mêlée
mogen, mogna, fyllig mellow
smältdegel melting pot
andligen, mentalt mentally
skrot och korn, kurage mettle
långfinger middle finger
brand, mögel, rost mildew
bergsingenjör mining engineer
återspegla, spegel mirror
läge mode
mögel mold
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
klippa, loge, slå, höskulla mow
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
inbördes, gemensam mutual
gemensamt mutually
saga, sägen, myt myth
bottenläge nadir
spika, spik, nubb, nagel nail
nagelbitning nail-biting
nagelfil nail-file
nagellack nail-polish
nagelsax nail-scissors
nagellack nail-varnish
naiv, godtrogen naive
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
nämligen namely
navigera navigate
navigerande navigating
närbelägen, i närheten nearby
hångel necking
ovillkorligen, behov needs
negligé negligé
neger negro
närbelägen neighbouring
varken, ingendera neither
näste, ågelbo, bo nest
bo (fågel-) nest (a birds)
fågelholk nesting-box
nyårsdagen New Year`s Day
kägelspel ninepins
inga, nej, ingen no
ingenmansland no-man's-land
ingen no one
ingen nobody
ingen none
Norge Norway
ingenting, ingenting, intet nothing
ingenting alls nothing at all
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
nu regerande now-reigning
ingenstans nowhere
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
skyldig, tvungen obliged
iakttagelse, yttrande observation
egensinnig obstinate
påflugen, påfallande obtrusive
tydligen obviously
ockuperade, upptagen occupied
uppkomst, tilldragelse occurrence
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
gemen, förhatlig odious
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
om igen one`s more
dunkel, ogenomskinlig opaque
muntligen orally
orgel, organ organ
ursprungligen orgiginally
ursprunligen originally
fägelkännare, ornitolog ornithologist
utgången på förlaget outprint
lämna ut egen verksamhet outsourcing
högdragen, myndig overbearing
landvägen overland
egen, äga own
prästkrage ox-eye daisy
emballage packaging
sadelplats, hästhage, hage paddock
kalsonger, byxor pants
fotogen paraffin
fotogen paraffin-oil
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
trafikant, passagerare passenger
gången tid past times
betesmark, betesmark, hage pasture
påfågel peacock
spetsig, mager peaked
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
hagel, liten kula pellet
örhänge, hängande, mostycke pendant
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
ånger penitence
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
ångerfull pepentant
genomtränga permeate
genomtränger permeates
ihärdig, trägen persevering
gestalt, personlighet personage
personligen personally
genomläsning perusal
genomtränga pervade
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
lagertapp pivot
plage plage
plantering, plantage, koloni plantation
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
hage för barn play-peg
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
vänligen, behaga please
belägenhet, tillstånd plight
brockfågel plover
lager, bearbeta, veck ply
trafikdirigering point-duty
ställning, plats, läge position
möjligen, möjligtvis possibly
fågelhandlare poulterer
görlig, genomförbar practicable
praktiskt taget practically
föregånget av preceded
brådmogen precocious
förutsägelse prediction
säger predicts
upptagen preoccupied
enträgen, tryckande pressing
förmodligen presumably
förhandsvisningen previewing
huvudsakligen principal
fängelse prison
fånge prisoner
fängelser prisons
möjligen, troligtvis probably
framstupa, benägen prone
propagera, fortplanta propagate
egennamn proper name
egenskaper properties
gods, ägodel, egendom, egenskap property
egentligen proporly
lärjunge, pupill, elev pupil
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
gammalmodig, egen quaint
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
egen, besynnerlig, underlig queer
frågetecken question-mark
frågeställare questioner
frågeformulär questionnaire
ge liv åt, egga, påskynda quicken
koger, darra quiver
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
ange, citera quote
oväsen, bedrägeri, racket racket
engelska flygvapnet raf
regnbåge rainbow
ramm, gumse, bagge ram
genomleta, plundra ransack
dager ray of light
genljuda, eka, återskalla re-echo
återredigering re-editing
reagera, återverka react
genomläsa read through
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
egentligen, faktiskt, verkligen really
backspegel rear-view mirror
arrangera om rearrange
nyligen recently
göra en gentjänst reciprocate
igenkännande recognition
känna igen recognize
rektangel rectangle
omdirigerad, omplacerad redirected
omdirigering redirection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
regeringsämbete regency
regenerera regenerate
regenerad regenerated
riksföreståndare, regent regent
regenter regents
regemente regiment
ånger, ångra, beklaga regret
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
regel, bestämmelse regulation
ge upprättelse åt rehabilitate
regera, regering reign
regera reigning
tygel, tygla rein
ge upp, avstå från relinquish
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
lämnar, föredraga, återge render
avger renders
ånger repentance
svar, genmäla, svara reply
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
motsägelse repugnance
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
ljuda, genljuda resound
gensvar response
förtegenhet reticence
replik, replikera, genmäla retort
försöka igen retry
baklänges rewerse
regerande konung rex
engelska sjukan rickets
räffla, gevär rifle
gevärspipa rifle-barrel
gevär rifles
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
höger-klickande right-clicking
rätt, höger right-hand
högerhänt right-handed
längst till höger rightmost
till höger rightwards
mogen ripe
stiger rises
klippiga bergen rockies
röntgen roentgen
tegelpanna roofing-tile
taktegel rooftile
nedslagen, ynklig rueful
pipkrage, krås ruff
ödeläggelse ruination
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
letande, genomleta rummage
sabotage, sabotera sabotage
vanhelgande, helgerån sacrilege
segla, avsegla, segel sail
segelbåt sail-boat
segelduk sail-cloth
segelbar sailable
segelfartyg sailer
segelflygplan sailplane
helgedom sanctuary
helgedom sanctum
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
skärp, fönsterbåge sash
indränka, genomsyra saturate
säger saying
stormstrge scaling ladder
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
fågelskrämma scarecrow
arrangemang scheme
lärjunge, lärd scholar
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
genomsöka, skura scour
sjöfågel seabird
genomsökt searched
säsonger seasons
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
trägen sedulous
läckage seepage
självbedrägeri self- deception
egenkärlek self-conceit
egennytta self-interest
egenutgivna self-published
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
relegera send down
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
livegen serfs
fungerar serves
uppgörelse, nybygge settlement
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
skeppsbygge shipbuilding
vadarfågel shore bird
genväg short-cut
hagel shot (for a gun)
gevär shotgun
korta polisonger sideburns
sångare, sångerska singer
egenhet singularity
svägerska sister-in-law
placerad, belägen situated
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
slå igen, smäll slam
slangbåge sling-shot
kämpa sig genom slog through
överge, avbryta slough off
snigel, metallklump, stor klunk slug
snigel, snäcka, skalsnigel snail
snigel-post snail-mail
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
enträget be om solicit
angelägen, bekymrad solicitous
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
gemenskap solidarity
sångare, fågelsångare songster
suverän, pund, regent, härskare sovereign
mellanslagstangenten spacebar
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
skenfager, bestickande specious
andliga sånger spirituals
kurage spunk
postdiligens, diligens stage-coach
dödläge, patt stalemate
trogen, kraftig, robust stalwart
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
stärka kragen starch the collar
praktgemak, lyxhytt state-room
trappstege stepladder
stigbygel stirrup
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
lagerrum stockroom
mage stomach
arbetsnedläggelse stoppage
berättelse, sägen, historia story
fripassagerare stowaway
genast straightway
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
skikt, lager strata
slagen, drabbad stricken
strigel, strigla strop
stia, vagel, vagel, svinstia sty
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
sugande, suger sucking
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
självmordsbenägen suicidal
högdragen supercillious
antagande, förmodligen supposition
ge sig, uppge surrender
omge, omgiva, omringa surround
omringar, omger surrounds
Sverige Sweden
grodyngel tadpole
bedrägeri take-in
taget taken
tillfångatagen taken prisoner
saga, sägen, berättelse tale
fågelklo talon
riktning, tendens, benägenhet tendency
klänge tendril
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
textredigering textediting
texttrogen textual
tacksägelse thanksgiving
häromdagen the other day
teologer theologians
därvid, därigenom thereby
fingerborg thimble
gles, tunn, gallra, mager thin
sak, tingest, persedel, ting thing
genomfart, huvudgata thoroughfare
tre gånger three times
genom, igenom through
genom thru
bänkrad, lager, rad tier
andelslägenhet time-share apartment
gånger times
mes (fågel) titmouse
till höger to the right
engelsk soldat tommy
stadsfullmäktige town councillor
sägen tradition
tragedi tragedy
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
omgestalta, förhärliga transfigure
genomborra transfix
genomresa transit
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
travers, genomkorsa traverse
intränger trespasses
triangel triangle
triumferande, segerrik triumphant
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
sann, äkta, trogen TRUE
mage tummy
trettondagen Twelfth Day
två gånger, dubbelt twice
två i taget two at a time
zigenare (Ungersk) Tzigane
oförmögen, förhindrad unable
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
obestridlig, onekligen undeniable
genomgå undergo
genomgå undergoing
undervegenation undergrowth
kalsonger underpants
otrogen unfaithful
lossa, stänger av, avlasta unload
omogen unripe
ostyrig, oregerlig unruly
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
rackarunge urchin
angelägen, brådskande urgent
angeläget urgently
vanligen, vanligtvis usually
vegetabilisk vegetable
muntligen, verbalt verbally
sannerligen, i sanning verily
förargelse vexation
genomförbarhet viability
segrande, segerrik victorious
seger victory
namely, nämligen videlicet
livegen villein
visavi, gentemot vis-à-vis
trogen tjänare votary
avstå från, ge upp waive
geting wasp
sjöfågel waterfowl
egensinnig wayward
rik, förmögen, välbärgade wealthy
helgen weekend
välfungerande wellfunctioning
bege sig wend
bagge wether
över huvudtaget whatsoever
spoling, unge (hund), valp whelp
varigenom whereby
polisonger whiskers
pingstdagen Whitsunday
fågel wildfowl
eskader, flygel, vinge wing
tillbakadragen withdrawn
gedigen workmanlike
gedigen workmanly
röntgen X-ray
röntgenstrålar x-rays
segling, segelsport yachting
årligen, årlig yearly
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
pojkspoling, unge youngster
gengångare zombie
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "av" : english :
en lång rad av a long string of
avtagande abatement
abdikera, avsäga sig abdicate
avsägelse abdication
avvikelse aberrancy
avsky, fasa abhorance
själsgåvor abilities
avsvärjelse abjuration
avsvärja abjure
avvänjning ablactation
avljud ablaut
avsäga sig abnegate
avskaffa, upphäva abolish
avskaffad abolished
avskaffande abolition
avskyvärd abominable
avsky abominate
avsky abomination
avbrutits aborted
flöda över av abound
skava(nöta)av, abradera abrade
avnötning abrading
avskavning, slitning abrasion
sträv abrasive
avreagera abreact
avreagering abreaction
avskaffa abrogate
avstå abstain
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
svalg, avgrund abyss
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
narkotikaslav addict
fettvävnad adipose
avdöma adjudicate
lättpåverkad masspublik admass
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
tillrättavisa, varning admonish
dyrka, tillbedja, avguda adore
adritatiska havet adriatic
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
äventyr adventure
äventyrare adventurer
äventyrlig adventurous
råd, avi advice
avi advice-note
avråda advice against something
befrämjande av advocacy
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
efterkrav after-claim
i en ålder av, ålderstigen aged
överenskommelse, ackord, avtal agreement
stiga av alight
avstigning alighting
mångsidig begåvning all-rounder
på avstånd aloof
likaså, tillika, med, också, även also
altartavla altar-piece
upphäva annul
avvikelse, anomali anomaly
mödravårdscentral antenatal
avbländbar anti-dazzle
avföringsmedel aperient
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
avfall apostasy
avfälling apostate
bestämma värdet av appraise
avsättning appropriation
akvavit aqua vitae
hävdande argued
såvitt, ända till as far as
liksom, ävensom as well as
undan, avsides, åsido, avsides aside
eftersträva, längta aspire
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
av olika slag assorted
avskyvärd astrocious
autoklav autoclave
lavin avalanche
avantgarde avant-garde
gata, allé, aveny avenue
avoghet averseness
ovilja, aversion aversion
avvända avert
avokado avocado
avvakta await
avfälling backslider
grävling badger
säckväv bagging
deposition av egendom bailment
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
avväga balance against each other
havrekaka bannock
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
avspärrning barring
hålla av, tycka om be fond of
förlisa, haverera be wrecked
innehavare bearer
avbasning, stryk beating
bäver beaver
avla beget
älskling, älskad, avhållen beloved
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
partiskhet, påverka bias
näver birch-bark
svart tavla blackboard
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
tryckbokstav blockletter
full av blommor bloomy
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
skrävlare, skrytare boaster
skrävlare bobadil
tyll, maskinvävd spets bobbinet
slaveri, träldom bondage
låna av borrow from
skrävlare braggart
avgrena branch off
av mässing brazen
brista, avbrott, spricka, bryta break
bryta av break off
haveri breakdown
avel breeding
svavel brimstone
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
vara full av, borst bristle
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
uppbyggd av buildup
säv bulrush
flaggväv, flaggor bunting
begravning burial
begravd buried
begraver buries
gräva, håla burrow
jordfästa, begrava bury
strävpelare, stöd buttress
avnämare, köpare buyer
av, vid, bredvid, till, genom by
avväg bypath
ordstäv byword
avblåsa call off
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
avbrytande canceling
överstrykning, avbeställning cancellation
avbruten cancelled
avbryter cancels
as, lik, kadaver carcase
avleda carry off
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
avstå cede
begravningsplatser cemeteries
minnesgravvård cenotaph
avloppsbrunn, kloakbrunn cesspool
jävig challengeable
vaktavlösning changing of the guard
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
befraktningsavtal charterparty
avprickningslista check list
avfall chips
kväva, kvävas, stokna choke
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
hävdad claimed
avräkning, röjning clearing
knyta näven clench one`s fist
prästpåverkade clergy-inspired
gå i närkamp, avgöra clinch
urtavla clock-face
grov, grov, sträv, plump coarse
rock, kappa, kavaj coat
spindelväv cobweb
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
håv collection-bag
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
skolavslutning commencement
inledande av commencing
konkurrera, tävla compete
tävlar competes
tävling, konkurrens, tävlan competition
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
avslutar completes
komplettering, avslutning completion
användandet av datorer computing
begrepp, avelse, föreställning conception
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
koncessionsinnehavare concessionaire
avsluta conclude
avslutande concluding
avgörande, slutlig conclusive
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
besläktad, av samma slag congenerous
havsål conger
bindväv connective tissue
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
avsändare consigner
avsändare consignor
avslutning, fulländning consummation
begrunda, ha för avsikt contemplate
strida, tävla, påstå, kivas contend
bestrida, tävlan contest
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kallt, sval, avkyla cool
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
avskrivare copyists
avskrivarnas copyists'
författare av reklamtext copywriter
förbund, avtal covenant
krasch, flyghaveri, brak crash
kräla, krypa, kravla crawl
kravlade crawled
kritisk, avgörande crucial
boll av idisslad föda cud
dyrkan av cultic
snäv, kort curt
stympa, avkorta curtail
avskuren, avsnöra cut off
avfall, tidningsurklipp cuttings
avbräck, ramponera, åverkan damage
däven dankish
pilkastningstavla dartboard
dävert davit
avstämplingsdag day of issue
avtrappa de-escalate
av-installation de-installation
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
avliden, död, dåd dead
förföra, utsvävning debauch
utsvävningar debauchery
avkoda debug
avkodare debugger
avslöja debunk
stiga av en buss debus
avkalkning decalcification
tiostavig decasyllabic
avlida decease
avliden deceased
avkristna dechristianize
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
avgörande deciding
avfallande deciduous
avgörande decisive
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avkok decoction
avkoda decode
avkodar decodes
avkodar decoding
uppackningen av decompressing
avfärga decoulour
avtagande, minska decrease
avkriminalisera decriminalize
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
gåvobrev deed of gift
avlänka, böja deflect
avlöva defoliate
avskogning deforestation
avfrosta, tina upp defrost
avliden defunct
avfuktning dehumidification
avgudad deifed
avguda deify
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
avjonisering deionization
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
avlusa delouse
avlusa delousing
gräva delve
gräver delves
grävande delving
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
avkräva, avfordra demand from
krävande, kräver demanding
kräver demands
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
avmobilisera, demobilisera demobilize
avslag denia
förnekande, avslag denial
avkläda, beröva denude
avgå (om fartyg), avresa depart
avdelning, varuhus, departement department
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
avgångshall departure hall
avvikelser departures
avgång departyre
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
avbildad depicted
avbildningar depicts
avfolka depopulate
avfolkningsbygd depopulated region
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
avlagra deposit in layers
söka avvärja deprecate
avskrivning depreciation
beröva, avhända deprive
avreglera deregulate
avreglering deregulation
avsalta desalinate
avkomling, ättling descendant
upphöra, avstå desist
avsända despatch
lösgöra, avskilja detach
avskiljande, avskildhet detachment
avkänning detection
avskräcka deter
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
avskräckande deterrent
avskyvärd detestable
avsätta dethrone
omväg, avstickare detour
avgifta detoxify
utveckling av developing
avvika deviate
avvikelser deviation
djävul, tusan devil
djävulskap devilry
avmaska deworm
diabolisk, djävulsk diabolical
ringa, urtavla dial
avslockna die away
avviker differs
grävde, gräva, grävt dig
grävande digging
avvikelse, avvika digress
avmasta dimast
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
stänger av disables
avvisa disallow
avrusta disarm
avrustning disarmament
avlagd discarded
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
avdankad discharged
avsägande disclaimer
avsäger sig disclaims
avslöja disclose
avslöjad disclosure
urbleka, avfärga discolour
koppla av, stänga av disconnect
avbryta discontinue
avskräcka discourage
avvikelse, oförenlighet discrepancy
diskutera, avhandla, diskutera discuss
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avsked, uppsägning dismissal
avskedade dismissed
sitta av dismount
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
flytta, avsätta, rubba displace
avpollettera dispose of
avvika, ha olika mening dissent
utsvävande dissipated
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
håll, distans, sträcka, avstånd distance
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
avsmak distaste
bortlagd, avlagd disused
avvika diverge
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
avhända divest
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
avstava divide into syllables
ta av sig hatt doff
gjort, förehavande doing
herravälde dominanse
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
gåva donation
gåvor donations
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
hemgift, gåva dowry
dränera, avlopp, avdika drain
avrinna drain off
avleda vatten drain water
avlopp drainage
avloppsledning drainpipe
utställda, oavgjord drawn
avklädningshytt dressing cubide
avdrift, vandra drift
dregla, dregel, dravel drivel
avskräde, slagg dross
slavgöra, slit drudgery
byxor av segelduk ducks
avgifter dues
kravbrev dunning letter
avkastningsförmåga earning capacity
jordbävning earth-quake
jordbävning earthquake
avta, ebb, ebb ebb
utgåva, upplaga edition
påverkad effected
avrätta i elektriska stolen electrocute
avlägsna eliminate
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
ge ifrån sig, avge, utsända emit
efterliknande, tävlan emulation
avkodande encoding
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
gåvofond endowment
avslutar ends
lavemang enema
gravera, inrista, inprägla engrave
gravör engraver
gravyrer engravings
avancerat enhanced
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
förslava enslave
inträdesavgift entrance fee
avundsjuk envious
avundas, avund envy
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
epitaf, gravskrift epitaph
ridande, ryttartävling equestrian
europavaluta euro-currency
avdunsta, avdunsta, dunsta evaporate
slät, plan, än, jämn, även even
vräka, avhysa, fördriva evict
fordrande, krävande exacting
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
avsöndra excrete
avsöndring, avföring excretion
förbannelse, avsky execration
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
avgas exhaust gas
nödläge, krav exigency
krävande, tvingande exigent
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
överdåd, utsvävning extravagance
vävnad, tyg, väv fabric
avlägsen far-off
fjärran, avlägsen, långt borta far away
avsked, farväl farewell
avskedsbesök farewell visit
favorit favorite
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
älsklings, favorit favourite
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
avgifter fees
apportera, avhämta, hämta fetch
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
djävulska fiendish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
avlossa fire off
näve, knytnäve fist
ryck i tävling fit in a race
fladdra, sväva flit
sväva, flyta, flöte, vaja float
avdelningschef floor-walker
vattenränna, flodravin flume
avspisa fob off
avståndsinställning, fokuserande focusing
ljud av steg footfall
fotspår, fotavtryck footprint
avstå från, uppge forgo
räv fox
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
jordfästning, begravning funeral
räv-, skinn fur of a fox
gavel gable
gaveltak gable roof
sätta munkavle på, munkavle gag
skavsår, galla, skava gall
galärslav galley-slave
massor av, i överflöd galore
havssula gannet
strunt, skräp, avskräde garbage
avfallskvarn garbage disposer
arbetsgivaravgift general payroll tax
ge sig av, komma bort get away
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
jävel git
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
avgiven given
fågelmage, kräva gizzard
sväva, rutscha, glida glide
avgnaga gnaw off
gudagåva godsend
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
sommarträd, fin väv gossamer
gåva, dricka gratuity
viktig, grav, allvarlig grave
beta, snudda vid, avbeta graze
smalna, avmagra, magra grow thin
avmattas grow weak
larv, mask, gräva grub
mycket krävande, stryk gruelling
barsk, sträv gruff
ravin, ränna gully
barsk, hård, sträv harsh
lyfta, vräka, hivahäva heave
hjälpavsnitt helpsection
härav hence
avbetalningsplan hire-purchase plan
affischtavla, plank hoarding
innehavare, ägare holder
hemvävd, vadmal, enkel homespun
håv hoop-net
avenbok hornbeam
fasaväckande horrific
hästavel horse-breeding
trikåvaruhandlare hosier
trikåvaror, strumpor hosiery
lägenhetsinnehavare householder
kretsa, sväva hover
svävfarkost hovercraft
svävande hovering
svävar hovers
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
avgud, idol idol
avgudisk idolatrous
avgudadyrkan, avguderi idolatry
avgudadyrkan idolization
avguda idolize
äventyra imperil
intryck, avtryck, prägel impression
lättpåverkad impressionable
förgäves in vain
inavel inbreeding
oavlåten incessant
oavhängig, självständig, oberoende independent
anstrucken av infected with
djävulsk infernal
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
ärva av inherit from
begynnelsebokstav, inledande initial
oförrätt, åverkan injury
avig inside out
avbetalning (med belopp) instalment
avsedd intended
avsikt, uppsåt intent
avsikt intention
avsiklig intentional
avsikligt intentionally
avsikter intentions
begrava, jordfästa inter
påverka varandra interact
begravning, jordande interment
utläggning, tolkning av interpretation
störa, avbrott interrupt
avbrott interrupts
avbrott interuption
genomvävd interwoven
upphävande invalidation
oavsett irrespective
avskild, isolerad isolated
jacka, jacka, rock, kavaj, kofta jacket
javanesisk javan
javanesisk javanese
avundsjuk, svartsjuk jealous
avundsjuka jealousy
äventyra jeopardize
fylld av glädje joyous
jugoslavien jugoslavia
skära halsen av jugulate
likaväl just as well
klav, grundton keynote
avspark kick-off
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
trikåvaror knitwear
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
trappavsats, landstigning landing
lava lava
lavendel lavender
avföringsmedel, lösande laxative
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
avgångsbetyg leaving certificate
avsats, hylla ledge
avdrift leeway
påvlig legat legate
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
avlatsbrev letter of indulgence
bokstäver lettering
bokstäver letters
avjämna level make
avvägning levelling
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
frigav liberated
licensinnehavare licensee
utsvävande, tygellös licentious
lav lichen
åvila lie upon
avhöra, höra på, avlyssna listen to
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
skräp, bår, kull av djuryngla litter
massor av, laddar loads
avskyvärd loathsome
skymta fram, vävstol loom
herravälde lordship
skrävlare loudmouth
kavajkostym lounge suit
lågsvavlig low-sulfur
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
stor bokstav majuscule
avlägga bekännelse make a confession
åthävor, fason, umgängessätt manners
avmarsch marching off
salutorg, marknad, avsättningsområde market
sakkunskap, herravälde mastery
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
avmätt, mätt measured
medelhavs Mediterranean
mätavgift metage
prägla, myntverk, myntaväxter mint
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
vallgrav moat
enstavig monosyllabic
torka av, svabb mop
biltävling motor-race
tryckande, kvav muggy
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
mos, dravel mush
smal, trång, snäv narrow
avsmalna narrow off
nav nave
navigera navigate
navigerande navigating
navigatör navigator
kravatt neck-tie
vävnadsdöd, nekros necrosis
avbetalning never-never
avbitartång nipper
avbitartång nippers
kväve nitrogen
inte oäven not amiss
anslagstavla notice-board
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
avdomnad, stel numb
av ek oaken
havre oat
havre oaten
havremjöl oatmeal
havre oats
avsikt, saklig objective
avlång oblong
begravningshögtidligheter obsequies
innehavare occupant
innehavare occupier
oktav, oktavformat octavo
av of
dåvarande of the time
avfall, avskräde offal
avkomma, avföda, avkomling offspring
oljeråvaror oil-seeds
jourhavande on duty for the day
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
orgie, utsvävning orgy
rättstavning, rättskrivning ortography
annan, av ett annat slag otherguess
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
avkrok out-of-the-way corner
utlopp, utflöde, avflöde outflow
utlopp, avlopp outlet
utmark, avlägsen outlying land
avlång oval
förkasta, upphäva overrule
på grund av owing to
ägarinna, innehavare, ägare owner
avgrundskval pains of hell
påvedömet papacy
påvlig papal
avstyckning parcelling out
något avklippt parings
delning, avsked, bena parting
avskedshälsning parting greeting
avbalka partition off
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
avliva, förgå pass away
patentinnehavare patentee
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
paviljong pavilion
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
avbetala pay off
avlöningsdag payday
avlöningslista payroll
stamtavla, släkregister pedigree
oavgjord, i avvaktan på pending
till äventyrs perchance
fotogravyr photogravure
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
minnestavla, platta plaque
avdramatisera play down
stavhopp pole-jump
stavhopp pole-vault
påve pope
påvar popes
avpoträttera portray
innehavande possessing
avsänd posted
avsända posting
fjäderfä-avel poultry-breeding
avtala prearrange
föregånget av preceded
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
avstyra, förhindra, förbygga prevent
avhålla från prevent from
avträde, hemlighus, hemlig privy
pristävlan prize competition
tillverkning av processing
utsvävande profligate
avkomma progeny
avancemang, befordran promotion
avkunna, uttala pronounce
fortplantning, avling propagation
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
såvida, försedd provided
för, stäv prow
köp av purchasing
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avsiktligt purposely
avspisa, uppskjuta put off
vaktel, bäva, förlora modet quail
kajavgift quayage
avvägningsförmåga question of priorities
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
tävlingshäst racehorse
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
avståndsbestämning range-finding
strävt ljud, fil rasp
hålväg, klyfta, ravin ravine
råvara raw product
råvarubaserad rawmaterial-based
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
avläsa read off
avläsning readout
snäsa av rebuff
tillrättavisande rebuke
feg, trolös, avfälling recreant
avseende, referens reference
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
refräng, avstå refrain
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avskrädeshög refuse heap
avslå refusing
vederlägga, tillbakavisa refute
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
oavsett regardless
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
koppla av, slakna relax
avkoppling relaxation
avslappnad, avspänd relaxed
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
ge upp, avstå från relinquish
smak, njuta av relish
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
avlägsen remote
avlägset remotely
flyttning, avföring removal
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
avlöning remuneration
avger renders
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
hyra, arrendeavgift rent
avgäla rent in kind
upphäva repeal
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
krav requirement
krav requirements
upphävd rescinded
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
åvila rest with
inskränka, avhålla, återhålla restrain
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
väckelse, återupplivning av revival
ledare av myteri ringleader
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
tävla med, medtävlare rival
skär av sten rock of stone
stång, stav, spö rod
brödkavle rolling-pin
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
avrunda round off
avrundad rounded
avrundning rounding
kunglighet, avgift royalty
regerade av ruled
rusa, forsa, säv rush
avskeda, säck, påse, plundra sack
säckväv sackcloth
säckväv sacking
kassavalv safe-deposit
segla, avsegla, segel sail
haverrot salsify
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
saftig, savfull sappy
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
savann, grässlätt savannah
ordstäv, såga, såg saw
avsågad sawn-off
massor av pengar scads
byggnadsställning, schavott scaffold
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
avscannade scanned
avsökare, antenn radar scanner
avsökning scanning
avskrap scrapings
avskärma screen off
skumma, avskum, skum scum
sjö, hav, sjögång sea
havsstrand seashore
tång (sjö), havstång seaweed
avstänga seclude
gömma, avsöndra secrete
avsöndring secretion
sektor, avsnitt sector
avskilja segregate
jordbävnings seismic
avyttra, sälja sell
avskedstagande send-off
avvisa send away
avsändare sender
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
grav sepulchre
avskilja, beslagta sequester
slaveri servitude
skilja, hugga av sever
avgångsvederlag severance pay
avloppsvatten sewage
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
avtona shade off
skaka, skakning, skälva, bäva shake
avskeppa ship off
avlastare, varuavsändare shipper
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
huttra av shiver with
förkortas, förkorta, avkorta shorten
avkortande shortening
skrin, helgongrav, helgonskrin shrine
avmönstra sign off
skiffer, griffeltavla slate
slav slave
träldom, slaveri slavery
slavar slaves
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
överge, avbryta slough off
obegåvad, trögtänkt slow-witted
ha en anstrykning av smack of
kväva smother
knäppa, nafsa, snäsa av snap
klippa av, remsa snip
snäsa av snub
sväva högt soar
avhärda, mjukna soften
spara, bespara, avvara, skona spare
skolavslutning speech-day
stava spell
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
bokstaverande, rättskrivning spelling
fjäder av stål spring of steel
spjärna, avvisa, med förakt spurn
gråverk squirrel fur
stav, personal, stab staff
avelshingst, hingst stallion
avteckna sig mot stand out against
stav stave
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
fastna, pinne, käpp, stav stick
kväva stifle
högtravande stilted
avklädning stripping
sträva, streta, strida strive
strävan striving
kassavalv strong-room
strävade, stred strove
kvav, inskränkt stuffy
snubbla, snava, stappla stumble
underavdelning subdivision
avrop suborder
stycke, underavdelning subsections
avtagande subsidies
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
lida av suffer from
kvävas, kväva suffocate
kvävning suffocation
svavel sulphur
kvav sultry
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
avstängning suspension
vika av, avvikelse, vridning swerve
instrumenttavla switchboard
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
stavelse syllable
bord, tabell, tavla table
lertavlor tablets
startplats, avstamp take-off
avgjuta take a cast of
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
begåvad talented
pricka av, överensstämma tally
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
vävd tapet tapestry
smaka, smak, avsmaka taste
krävande, svår taxing
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
vävnad, tyg, textil textile
tes, avhandling thesis
avreda thicken
avgänga thread off
bäva, rysa thrill
ventil, kväva throttle
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
avstjälpning tipping
fint tyg, vävnad tissue
knoga, knog, sträva toil
tecken, gåva token
grav, grift, gravvalv tomb
tillika, också, även, alltför too
översättning, avskrift transcript
sippra ut, avdunsta transpire
travers, genomkorsa traverse
avhandling treatise
fördrag, traktat, avtal treaty
skälva, bäva, darra tremble
skyttegrav, dike, löpgrav trench
bock av trä, stöd trestle
avtryckare på vapen trigger
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
lunka, trava, trav trot
avkorta truncate
avkortande truncating
avkortning truncation
avtalat möte tryst
avlöpa, köra ut turn out
vika av åt turn to the ..
vändning, avtagsväg turning
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
havssköldpadda, sköldpadda turtle
avkodare udecoder
biavsikt ulterior purpose
ultraviolett ultraviolet
av-markera un-select
av-markerad un-selected
flärdfri, opåverkad unaffected
tina upp, slappna av, räta unbend
otämjd, oavbruten unbroken
uppackning, avkomprimering uncompressing
blotta, avtäcka uncover
undergräva, underminera undermine
avdelningschef undersecretary
utläsa av understand from
begravningsentreprenör undertaker
ta av kläderna, klä av sig undress
gräva upp unearth
avslöja, utveckla unfold
avsela unharness
haka av dörr unhinge
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
oavbruten uninterrupted
ovänlig, avogt unkind
om inte, såvida inte, med mindre unless
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
oavlåtlig unremitting
avrigga unrig
avsadla unsaddle
oavgjord unsettled
avtäcka, avslöja unveil
oavsiktligt unwittingly
av och an up and down
nyttjanderättshavare usufructuary
svävande, vag, otydlig vague
förgäves vainly
avskedstal valedictory speech
avart, mängd variety
strida, tävla vie
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
vinskörd, årgång av vin vintage
visavi, gentemot vis-à-vis
rävhona vixen
offergåva votive
avstå från, ge upp waive
avta wane
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
avdelningssköterska ward sister
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
våg på havet wave out on the sea
sväva, vackla waver
gjord av vax waxen
matta, avmatta, försvaga weaken
avvänja wean
avvant weanling
avklinga wear off
avvänja ett barn wearn a child
hindrad av vädrets makter weatherbound
sammanfläta, väva weave
vävare weaver
vävning weaving
väveri weaving-mill
nät, väv web
sadelgjordsväv webbing
inslag i väv weft
varav, varifrån whence
skära av whittle
avsiktlig wilful
avveckla wind up
avlyssning wire-tapping
avlägsnande withdrawal
avsiktligt wittingly
nött, avtärd worn
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
vävt, flätat woven
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
jugoslavisk yugoslavian