The English term "look at oneself in the glass" matches the Swedish term "spegla sig"

other english words that include "at" : swedish :
abate lindra
abatement avtagande
abatis förhuggning
abattoir slakthus
abbatial kloster
abbreviate förkorta
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abbreviatory förkortnings
abdicate abdikera, avsäga sig
abdication avsägelse
aberration villfarelse
abjuration avsvärjelse
ablactation avvänjning
ablation borttagande
ablative ablativ
abnegate avsäga sig
abnegation förnekelse
abominate avsky
abomination avsky
abranchiate utan gälar
abrogate avskaffa
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating accelererande
acceleration acceleration
accelerator gaspedal
accentuate betona, accentuera
accentuation betoning
accentutate betona, accentuera
acclamation bifallsrop
acclimatize anpassa
accommodate anpassa
accommodated anpassad
accommodates anpassar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating medgörlig
accumulate hopsamla
accumulated samlat
accumulation anhopning
accumulative ackumulerad
accumulator ackumulator
accupational therapist arbetsterapeut
accurate noga, ackurat, verkligt
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accysation beskyllning
acetate acetat
acidification försurning
acrobat akrobat
acrobatic akrobatisk
acrobatics akrobatik
acrylate akryl
activate aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
actuate driva, sätta i rörelse
acuate skarp, akut, skarpsinnig
adaptation anpassning, adaptation
adequate tillräckligt
adjudicate avdöma
adjudication tilldömande
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
admiration beundran, beundran
adoration tillbedjan
adriatic adritatiska havet
adulation krypande smicker
adulatory smickrande
advocate kämpa för, förespråkare
advocates advokater
aerate genomlufta
aerobatics konstflygning
affectation tillgjordhet
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affiliate uppta
affiliation ansluta
affirmation bekräftelse
affirmative jakande
afforestation skogsodling
afloat flytande
aftermath efterdyningar, efterräkning
agate agat
agglomerate hopa
aggragate summa, massa
aggravate försvåra
aggravation försvårande
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
aim at trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
albatross albatross
alcohol-related alkoholrelaterad
alienate fjärma
alienation fjärmande, alienation
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
Alsatian schäfer
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
alternat omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively alternativt
alternatives alternativ
alternator växelströmsgenerator
amalgamation blandning
amalgemate blanda
amateur amatör
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
amateurs amatörers
amatory erotisk
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amortization amortering
amphitheatre amfiteater
amplification förstärkning
amputate amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
anastigmat anastigmat
anathema anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
anexation tillägg
animate animera
animated animerade, livlig, själfull
animations animationer
annexation anektering
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
annotate kommentera
annotation anteckning
annuciation bebådelse
anstigator anstiftare
antedate fördatera, antedatera
antenatal mödravårdscentral
antepenultimate tredje från slutet
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
antimatter antimateria
antipathy antiparti, motvilja
antiquated föråldrad
antistatic antistatisk
apathetic apatisk
apathy dvala, apati
apatite apatit
aperature öppning
aplanatic lens aplanat
apostate avfälling
apparatus attiralj, apparat
application tillämpning, applikation
application area of use användningsområde
application for ansökan
applications applikationer
applicator påstrykare
applikation applikationer
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
approbation gillande
appropriate tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness anslag
appropriating bevilja
appropriation avsättning
approximate ungefärlig
approximately ungefärligt, omkring
approximation approximation, närmevärde
aquatic vatten
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
argumentative diskussionslysten
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
armature armatur
articulation artikulation, artikulera
asiatic asiatisk
assasination lönnmord
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assimilate assimilera
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
astigmatic astigmatiker
at på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch i sträck, i ett kör
at all alls
at any time när som helst
at first först
at hand till hands
at home hemma
at last äntligen, omsider
at least åtminstone
at length omsider
at once genast
at present för närvarande, för tillfället
at random på måfå
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
ate åt
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
athlete idrottsman, atlet
athletes friidrottare
athletics idrott, allmän idrott
athwart på tvären
atlas atlas (karta)
atleast åtminstone
atmosphere atmosfär, stämning
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
atrocious gräslig, ryslig
atrocity grymhet
atrophy atrofiera
attach anknyta, bifoga, fästa
attaché attaché
attached fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches fäster
attaching hopfästande
attack överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks anfall
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempt attentat, försök
attempted frestad, försökte
attempting försöka
attempts försök
attemt försöka
attend uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender deltagare
attention uppmärksamhet
attentive påpasslig, uppmärksam
attentive to uppmärksam för
attest intyga
attestation attest
attested bekräfta
attic vindsvåning
attire klädsel
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
attract ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
attributable anses bero på
attribute attribut
attributes attribut
authoritative officiella
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
aviation flyg
aviator flygare
ayatollah ayatollah
baccalaureate kandidatexamen
backchat skämtsam replikväxling
backdate antedatera
backwater bakvatten
bagatelle bagatell
bakemeat ungsbakad rätt
bale out a boat ösa en båt
bar of chocolate chockladkaka
barbate skäggig
barbiturate barbiturat
barrator processmakare
barratry underslev
basic education grundutbildning
bat slagträ, flädermus
batch hop
bate hålla tillbaka
bath bad
bath-robe badkappa
bath attendant badmästare
batha bada, badda, badkar
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
bathroom badrum
baths bad
baton batong, taktpinne
batsman slagman
batter piska
batter pudding ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram murbräcka
battery batteri
battle slåss
battlement bröstvärn
battleship slagskepp
batty vriden
be late försenad, dröja
be nauseated vämjas
be present at övervara
be situated ligga
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beats slår
beefeater vaktare i towern
beneath under
bequeath testamentera
biathlon skidskytte
birth-rate nativitet
birth certificate åldersintyg
blatant skränig
bleat bräka
bleed to death förblöda
bloat svälla, röka sill
bloated pussig
bloater rökt sill, böckling
blood-donation blodgivning
bluethroat blåhake
boat båt
boater roddare
boating rodd
boatman båtkarl
boatowner båtägare
boatswain båtsman
brat barnunge
breakwater vågbrytare
breath andas, hämta andan, pust
breathe andas
breather paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
browbeat söka stuka, kuscha
buckweat bovete
budget estimate anslagsäskande
busstation bus station
buying-rate köpkurs
bypath avväg
cachinnate gapskratta
calculate kalkylera, beräkna, beräkna
calculated beräknad
calculates beräknar
calculating beräkna
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations beräkningar
calculator miniräknare
calibrate kalibrera
calumniate smäda
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
candidate aspirant, kandidat
capitalization kapitalisering
capitulate kapitulera
captivate tjusa, fängsla
carat karat
carbohydrate kolhydrat
caricature karikera, karikatyr
carnation nejlika
cat katt
catagories kategorier
catagory kategori
catalog katalog
catalogs kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult katapult, slangbåge
cataract stort vattenfall, grå starr
catarrh katarr
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
catburgler fasadklättrare
catcall protestvissling
catch fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold förkyla sig
catch a person lying beslå med lögn
catch sight of se
catch up hinna i kapp
catches fångar
catching vinnande, smittande
catchword slagord, lystringsord
catechism katekes
categories kategorier
category kategori
catepillar larv
cater hålla mat, skaffa mat
caterer matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cathedral domkyrka, katedral
Catholic katolik
Catholicism katolicism
cats katter
cattle kreatur, boskap
causation förorsakande
celebrate fira
celebrated berömd
celebrating firade
celebration firande
celebrations evenemang
celibate ogift
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
central heating centralvärme, värmeledning
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification beviset
certifications bevis
charismatic karismatisk
charlatan charlatan
chat småprata
chattel lösöre
chattels lös egendom
chatter snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
chatty pratsam
cheat fuska, bedra, narras
cheated bedrägligt
cheating fusk, skoj
cheats fusk
checkmate schack och matt, besegra
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chocolate choklad
chocolates chokladbitar
circulate cirkulera, skicka omkring
circulated spridd
circulation kretslopp, omlopp
cirkulate sprida, cirkulera
cirkulation spridning, omlopp
city-states stadsstater
civilization civilisation, kultur
civilizations civilisationer
class-mate klasskamrat
classification klassifikation
clatter slammer, slamra, oväsen, rassla
clear one`s throat harkla sig
climate klimat
climates klimat
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
co-ordination samordning
coat rock, kappa, kavaj
coat of mail pansarskjorta
coated täckt
coating beläggning
coats täcker
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collate jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
combat bekämpa, strid
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations kombinationer
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commiserate ömka
communicate kommunicera
communicated meddelat
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative meddelsam
comparative jämförande, relativ
comparatively jämförelsevis
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compensate ersätta, kompensera
compensated kompenserad
compensation kompensation
complicate komplicera
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
computational data
computations databeräkningar
concatenate hoplänka
concatenated hoplänkade
concatenation sammansättning
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
concentration koncentration
conciliate försona, blidka
conciliation försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
condemnation fördömelse
confabulation småprat, samtal
confederate förbunden
confederation statsförbund
configuration inställning
configurationfile inställningsfil
confirmation konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation beslag
conflagration storbrand
conflate slå ihop, sammansmälta
confraternity brödraskap
confrontation konfrontering
confutation vederläggning
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
congratters grattis!
congratulate gratulera, lyckönska
congratulating gratulerar
congratulation gratulation, lyckönskan
congregate församla, hopsamla
congregatinal församlings-1
congregation församling
conjugations konjugationer
connate besläktad, medfödd
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
consignation konsignation
consolation tröst
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consternation bestörtning
constipation förstoppning
consulate konsulat
consultation samråd
consultative rådgivande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation avslutning, fulländning
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
contemplate begrunda, ha för avsikt
continuation fortsättning
conversation konversation, samtal
convocation sammankallande, församling
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
coordinate samordna, koordinera
copulation parning
coronation kröning
corporate gemensam
corporation bolag
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
corrugated veckad
counter-attack motanfall
course of treatment kur
crate spjällåda, packkorg
create skapa, frambringa, komponera
creates skapar
creating skapande
creation skapelse
creative kreativ
creativity kreativitet
creator skapare
creators skaparna
creature varelse
creatures varelser
cremate bränna
cremated kremerat
cremation kremeringen, eldbegängelse
crematorium krematorium
cross-examination korsförhör
culminate kulminera
culmination kulmen
cultivate kultivera, bruka, odla, upparbeta
cultivated bildad, kultiverad
cultivates odlar
cultivator odlare
cumulative sammanräknad
curate pastorsadjunkt
cut-throat mördare
Dalmatia Dalmatien
dalmatian dalmatisk
damnation fördömelse
data data
data-processing databehandling
database databas
databases databaser
datable daterbar
datail detalj
datamation databehandling
datatypes datasorter
date dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum
date-time datum-tid
date of payment förfallodag
dated daterad
datel dataöverförings
dateless odaterad
dates datum
dative dativ
dator computer
datura spikklubba
de-escalate avtrappa
de-installation av-installation
deactivate avaktivera
deactivated avaktiverad
deactivates avaktiverar
deactivating avaktiverande
death dödsfall, död
deathbed dödsbädd
deathless odödlig
deathlike dödslik
deathly dödlig
deathrate dödlighet, dödstal
deaths dödens
debatable diskutabel
debate debatt, debattera, debatt
debater debattör
debating debatterande
debilitate försvaga
decalcification avkalkning
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
decathlon tiokamp
decelerate minska hastigheten
deceleration fartminskning
decimate decimera
declamation talarkonst
declamatory deklamatorisk
declaration deklaration, förklara
declaration of war krigsförklaring
declarations deklarationer
decontaminate sanera
decontamination sanering
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
dedicate tillägna
dedicated tillägnad
dedication dedikering
dedications tillägnande
defeat nederlag
defoliate avlöva
deforestation avskogning
defragmentation defragmentering
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
degradation nedbrytning
dehumidification avfuktning
deification förgudning
deinstallation avinstallation
deionization avjonisering
delegate befullmäktigad
delegated delegerad
delegation delegation
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
delicate känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig
delight at glädje över
delineate skissera
demarcate avgränsa
demarcation avgränsning
democrat demokrat
democratic demokratisk
demonstrate demonstrera
demonstration bevisande, demonstration
demonstrative demonstrativ, bevisande
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denunciation fördömande, angivelse
depopulate avfolka
depopulated region avfolkningsbygd
deportation utvisning
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation avskrivning
depredation plundring
deprivation förlust
deputation deputation
deregulate avreglera
deregulation avreglering
derogatory nedsättande
desalinate avsalta
desecrate vanhelga
desiccate uttorka
desiccated milk torrmjölk
designate bestämma, utnämna
designated utsedda
designations beteckningar
desolate ensam, ödslig, öde
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despatch avsända
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
destination bestämmelseort, destination
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
determination föresats, beslutsamhet, beslut
detonate detonera
detonating detonerande
devaluation devalvering
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
deviate avvika
deviation avvikelser
deviation in weight utslag i vikt
diatonic diatonisk
dictate föreskriva, befallning, diktera
dictates dikterar
dictation maktbud, diktamen, diktat
dictator diktator
dictatorship diktatur
differentiate skilja sig
dilapidated fallfärdig
dilapidation förfall, vanvård
dilate utvidga
diplomat diplomat
diplomatist diplomat
directorate direktörsbefattning
disconsolate tröstlösa, otröstlig
discriminate göra skillnad
discriminating skarpsinnig, särskiljande
discrimination diskriminering, urskillning
discriminatory diskriminerande
disiclination obenägenhet
disintegrate upplösa
disintergration upplösning
dislocate rubba, rycka ur led
dispassionate sansad, lugn
dispatch depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch-box dokumentskrin, skrivetui
dispatch-case skrivetui, dokumentskrin
dispatcher avsändare
dissatisfaction missnöje
dissatisfied besviken
dissatisfy missnöjd
disseminated utbredd
dissimulate förställa sig
dissipated utsvävande
dissipates skingras
dissociation avståndstagande
divination spådom
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
domesticated tämjda
dominate behärska, dominera
dominated behärskande
domination herravälde
donate donera
donation gåva
donations gåvor
dos-format dos format
dot-matrix pinn
drain water avleda vatten
dramatic dramatisk
dramatically dramatiskt
dramatist dramatiker
dramatizes dramatiserade
drat förbaskat
dress-coat frack
duplicate duplisera, kopia
duplicating kopiera
duplication kopiering
duration varaktighet
eat äta, äta, förtära
eatables matvaror
eaten ätit
eating ätande
eats äter
ec-harmonization eg-anpassning
ec-regulation eg-förordning
edification uppbyggelse
educate uppfostra, bilda, uppfostra
educated bildad
education bildning, uppfostran, undervisning
educational undervisande
educators utbildare
eel hatch ålkista
effeminate feminiserad, veklig, förverkligad
effeminated förvekligad
ejaculate utropa
ejaculation utrop
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elated upprymd
elation upprymdhet
electorate valmanskår
electro-plate nysilver
elevate upphöja, lyfta
elevating upplyftande
elevation upphöjelse, höjd
elevator hiss
eliminate avlägsna
elongate förlänga
elonngation förlängning, utsträckning
elucidate förklara, belysa, klargöra
emaciate utmärgla
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
emasculate förvekliga, kastrera
emendation textförbättring
emergency treatment akutsjukvård
emiciated utmärglad
emigrate emigrera, utvandra
emigration utvandring
emphatic eftertrycklig, starkt betonad
employers` association arbetsgivarförening
emulate emulera
emulation efterliknande, tävlan
emulator omvandlare
enervate försvaga
enervated kraftlös
enigmatic gåtfull
entreat bedja, besvärja
enumerate räkna upp
enunciate uttrycka, uttala
equation ekvation
equations ekvationer
equator ekvator
eradicate utrota
erratic oregelbunden, kringirrande
escalate trappa upp, öka stegvis
escalation upptrappning
escalator rulltrappa
estate egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus
estimate värdera, uppskatta, bedöma
estimated beräknad
estimates noteringar, beräknar
estimation värdering
estmation uppskattning
euphrate eufrat
euro-standardization europastandardisering
evacuate utrymma, evakuera
evacuation utrymning, uttömning
evaluate utvärdera
evaluating utvärderande
evaluation utprovning
evaluator utvärderare
evangelization evangelisation
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evation undanflykter, undvikande
event-related händelserelaterad
exacerbate förbittra, förvärra
exaggerate överdriva
exaggeration överdrift
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations examen
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
excavate schackta, utgräva, gräva upp
excavated utgrävd
excavation utgrävning
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exclamation utrop
exclamation mark utropstecken
exclamationmark utropstecken
excruciating ytterst plågsam
exculpate oneself urskulda sig
execrate förbanna
execration förbannelse, avsky
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
exhortation maning, uppmaning
expatriate landsförvisa
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
expiate sona
expiation försoning
expiration utgångs
explanation förklaring
explanatory förklarande
exploitation utnyttjande
exploration utforskning
exploratory utforskande
expostulate protestera
expostulation förebråelse
extenuate förringa, förmildra
extenuating förmildrande
exterminate utrota
extermination utrotning
extravasation utgjutning
extricate lösgöra, befria
fabricate uppfinna
fabrication lögn, påhitt
facilitate underlätta
facilitated främjandet
falsification förfalskning
fanatic fanatiker, fanatisk
fanatical fanatisk
fanatically fanatiskt
fanatism fanatism
fascinate fascinera
fascination tjusning
fat fet, fett
fatal ödesdigert, dödlig
fatality svår olycka
fate ödet
fated ödesbestämd
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
fathom famn, loda
fathomless ofattbar
fatigue trötta, strapats
fatigue-duty handräckningstjänst
fatiguing tröttsam
fatness fetma
fatso tjockis
fatten göda
fattening fettbildande
fattening pig gödsvin
fattens göder
fatty fetthaltig
fatuity dumhet
fatuous enfaldig
feat dåd, bragd, kraftprov
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
feature kännetecken, anletsdrag, finess
feature-rich finessrikt
featured publicerad
featureless formlös
features finesser, ansiktsdrag
federation sammanslutning
feel at home trivas
felicitate lyckönska
felicitation lyckönskan
file-catalogue fil-katalog
filtrate filtrera
fire at beskjuta
first-rate förstklassig, prima
fishing-boat fiskebåt
flat klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät
flat-iron strykjärn
flat-rolled valsade
flatten plattar till
flatter smickra
flattery smicker
flirtation kurtis
float sväva, flyta, flöte, vaja
floating flytande
floating assets likvida medel
floating currencies flytande valutor
floating voter marginalväljare
floodgate dammlucka
flotation startande, flytkraft, flytförmåga
fluctuate vackla
flycatcher flugsnappare
food rationing matransonering
footpath gångstig
for what reason varför
forcemeat köttfärs
forefather förfader
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
formulate utforma, formulera
fortification befästning
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
foundation fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
fraternal broderlig
freshwater färskvatten
frigate fregatt
frustrate svika, gäcka, omintetgöra
frustrated frustrerade
fulminate explodera, ljunga
fumigate desinficera, röka
fumigation desinfektion
fundation fundament
fur-coat päls
gammation knoppning
gas-formation gas-bildning
gas station bensinstation
gasp for breath kippa efter andan
gastric catarrh magkatarr
gat puffra
gate port, grind
gate-crach planka in
gate-crasher objuden gäst
gate-house grindstuga
gate money biljettintäkter
gâteau tårta
gatefold utvikningsblad
gatepost grindstolpe
gateway portgång
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
gelatine gelatin
geminate ordna parvis
gemination fördubbling
generate generera
generating alstrande
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
germinate växa, spira, gro
gestation dräktighet
gesticulate gestikulera
gesticulatory gestukilerande
glaciated istäckt
gladiator gladiator
glare at blänga
glass-plate glasskiva
gloat glo, stirra
gnat mygga
goat get
godfather fadder
golgatha golgata
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
goodnatured gemytlig
graduate graduera, akademisk student
grammatical grammatiskt
grammatically grammatiskt
grandfather farfar, morfar
granulate göra kornig
grate galler, rost, riva, gnissla
grate bread riva bröd
grateful tacksam
gratification tillfredsställelse
gratify tillfredsställa
gratifying tillfredsställande
grating galler, gallerverk
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity gåva, dricka
gravitation tyngdkraft
great bra, stor
Great Britain Storbritannien
greatful tacksam
greatly verkligen
greatness storhet
grieve at gräma sig över
groundwater grundvatten
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
harmanization anpassning
hat hatt
hatch kull, lucka, kläcka, kläckning
hatched streckskuggad
hatchet yxa
hate hata
hated hatade
hateful hätsk, förhatlig
hatefully förhatligt
hates hatar
hatred hat
hatter hattmakare
have a glance (at) ögna (igenom)
heat upphetta, hetta, lopp, värma, värme
heat-wave värmebölja
heated uppvärmd
heath hed
heathen hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather ljung
hesitate tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
hibernate övervintra
hibernates övervintrar
hint at hänsyfta på
hospitalization sjukhusvistelse
humiliate förödmjuka
humiliating nedsättande, förnedrande
humiliation förödmjukelse, förnedring
hyphenate skriva med bindestreck
idealization skönmålning
identification identifikation
idolatrous avgudisk
idolatry avgudadyrkan, avguderi
idolization avgudadyrkan
iillegitimate illegitim
ill-treat misshandla
ill-treatment dålig behandling, misshandel
ill at ease olustig
illegitimate oäkta, olaglig
illiterate olärd, analfabet
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination upplysning
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
illustrating illustrerande
illustration illustration, exempel, förklaring
illustrative belysande
illustrator illustratör
imagination inbillning, fantasi
imaginative fantasirik, fantasifull
imaginativeness uppfinningsförmåga
imediately ögonblickligen
imitate efterlikna, imitera, härma
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator imitatör
immaculate ren, obefläckad
immaterial oväsentlig, andlig
immature omogen
immaturity omogenhet
immediate omedelbar
immediately ofördröjligen, genast, omedelbart
immigrate invandra
immigrated invandrat
immoderate omåttlig
immolate offra
immolation offrande
impatience otålighet
impatient otålig
imperative nödvändig, tvingande
impersonate imitera
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
implementation realiserande
implicate inbegripa, innebära
implication innebörd
implications delaktigheter
importation importering
importunate enträgen, efterhängsen
imprecate nedkalla
imprecation förbannelse
impregnate impregnera, genomdränka
impregnated-wood impregnerat trä
in private enrum
inaccurate oriktig
inadequate otillräcklig
inagurate inviga
inanimate livlös
inappropriate olämplig
inarticulate oartikulerad
inate medfödd
inattention ouppmärksamhet
inattentive ouppmärksam
inaugurate inviga
inauguration invigning
inbriate drucken
incantation besvärjelse
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incarcerate fängsla
incarceration fängslande
incarnate förkroppsliga
incarnation inkarnation
incinerate bränna till aska
incineration eldbegängelse, kremering
incinerator förbränningsanläggning
inclination böjelse, håg, lust
incompatibility inkompabilitet
incompatible inkompatibel
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
incriminate anklaga
incubation äggkläckning, ruvande
incubator äggkläckningsmaskin
inculcate inpränta
indefatigable outtröttlig
indelicate ogrannlaga
indemnification skadeersättning
indentation märkning
indicate beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa
indicating indikerande
indication tecken, kännetecken, beteckning
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indignation harm
indiscriminate omdömeslös
infatuate förblinda
infatuated förälskad
infatuation blind förälskelse
inflammation inflammation
inflate blåsa upp
inflated uppblåst
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
ingratiate ställa sig in
ingratitude otacksamhet
initiate initiera, starta, inviga någon i
initiated in insatt i
initiates startar
initiation inledning
inmate invånare
innate medfödd
innovation nyhetsmakeri
inoculate ympa, inympa, vaccinera
inoculated ympat
insatiable omättlig
insinuate insinuera, antyda
insinuating antydning, inställsam
insinuation insinuation
inspectorate inspektorat
inspiration ingivelse
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
instigate anstifta
insubordinate upprorisk, uppstudsig
insulate isolera
insulate a cable isolera en kabel
insulated isolerad
insulates isolerar
insulation isolering
integrate integrera
integrated integrerat
integration integration
intemperate omåttlig
intermediate medelbra
international internationell
internationally internationellt
interpolate inskjuta
interpretation utläggning, tolkning av
interrogate utfråga
interrogative frågande
interstate mellan stater
intimate innerlig, intim
intimidate skrämma
intonation tonfall, intonering
intoxicate berusa
intoxicate oneself berusa sig
intoxication rus, berusning
intricate invecklad
inundate översvämma
invalidation upphävande
investigate forska, utreda, undersöka
investigates undersöker
investigation undersökning, utredning
investigator utredningsman, forskare
inveterate ingrodd, inrotad, inbiten
invigorate stärka
invigorating stärkande
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
irate ilsken
irradiate bestråla, stråla ut
irrigate bevattna, vattna
irritate förarga, irritera
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
isolate isolera
isolated avskild, isolerad
isolation isolering
isolator huvudströmbrytare
it is raining cats and doogs ösregn
iteration upprepning, upprepning
jactation skryt
jato jetdriven hjälpmotor
job rotation arbetsväxling
jobation straffpredikan
joice at glädja sig över
jollification glad fest
jubilation jubileum
judicature rättskipning
jugulate skära halsen av
jurat edsvuren person
jusification motivering
justification försvar, berättigande
justificative rättfärdigande
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
lacerate slita sönder
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
language-databases språk-databaser
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
last-updated uppdaterad senast
latch dörrklinka, säkerhetslås
latch-key portnyckel
latched-in reglade
latches förreglingar
latching låsning
latchkey portnyckel
late sen
late autumn senhösten
lately på sista tiden, nyligen
latent dold, latent
later on senare, framdeles
lateral sido
lath spjäla, ribba
lathe svarv
lather tvåla in, löddra sig, lödder
latin latin
latin-speaking latintalande
latitude latitud
latter senare
latterly nyligen
lattice gallerverk, galler
Latvia Lettland
Latvian lettisk
laudatory berömmande
laureate lagerkrönt
laurelwreath lagerkrans
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
laxative avföringsmedel, lösande
leather läder
leatherette konstläder
leathery seg
leaving certificate avgångsbetyg
leer at snegla på
legalization legalisering
legate påvlig legat
legatee arvinge
legislate lagstifta
legislates lagstiftar
legislation lagstiftning
legislative lagstiftande
legislator lagstiftare
legislature lagstiftande församling
legitimate laglig, rättmätig, legitim
legitimatize legitimera
leviathan koloss, sjöodjur
libation dryckesoffer
liberalization liberalisering
liberate frige, befria
liberate from fritaga från
liberated frigav
liberation befrielse
liberator befriare
licentiate licentiat, auktoriserad
lifeboat livbåt
limitation begränsning, inskränkning
liquidate betala, likvidera
liquidation betalning
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
literate bildad
literature lektyr, litteratur
litigate processa
litigation process
loath ohågad, ovillig
loathing vämjelse, leda
loathsome avskyvärd
locate lokalisera
locates lokaliserar
locating lokaliserande
locations platser
long-distance heating fjärrvärme
look at bese, beskåda, betrakta
lubricate smörja
lubricating smörj
lubrication smörjmedel
lucrative lönande, lukrativ
lumpenproletariat trasproletariat
lunatic sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig
luxuriate frodas
macerate blöta upp, laka ur
machinate intrigera, smida ränker
machination intrig
magistrate polisdomare
magistrates` court - the rådhusrätt
magnate magnat
magnification förstoring
magstrates magistrat
maltreat behandla illa
mandate mandat
mandatory obligatorisk
manifestation yttring
manifestations manifestationer
manipulate manipulera
manipulating användande
mark of interrogation frågetecken
mashed-potatoes potatismos
masticate tugga
masturbate onanera
masturbating onanerande, onani
mat matt yta, matta
matador matador
match matcha, tändsticka, make
match-cord stubintråd
match - to merry parti
match point matchboll
matchbox tändsticksask
matching motsvarande
matchless makalös, storartad
matchmaker äktenskapsmäklare
mate para, styrman, kompis
material väv, tyg, materiell, ämne, stoff
materialism materialism
materially väsentligt
materialze bli till, förverkliga
materity dress mammaklänning
maternal moderlig, moders
maternity home BB
matey kamratlig
math matematik
mathematical matematiska
mathematically matematiskt
mathematician matematiker
mathematicians matematiker
mathematics matematik
matinée matiné
mating parning
mating call parningsläte
matins morgonbön, ottesång
matrarch matriark
matrices matriser
matricide modermördare
matriculate skriva in sig vid universitet
matriculation studentexamen
matrimonial äktenskaplig, giftermåls
matrimony äktenskap
matrix matris, gjutform
matron husmor, fru
matter ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
matters stoffet
matting mattillverkning
mattock bred hacka
mattress madrass
mature vuxen, mogen
maturity mognad
matutinal tidig
matzo osyrat bröd
means of communication fortskaffningsmedel
meat kött
meat-shop köttaffär
meat course kötträtt
meatball köttbulle
meatloaf köttfärslimpa
meatpie köttpaj
meaty köttig
mediate medla
mediation medling, förmedling
mediator medlare
medication medicin
meditate meditera, planera
medulla oblongata förlängda märgen
meliorate förbättra
mensuration mätning
mental state själstillstånd
methylated spirit rödsprit
migrate utvandra
miniature miniatyr
mitigate mildra
moat vallgrav
mode of application användningssätt
moderate moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
moderation måtta
modification ändring
modifications ändringar
mortification kallbrand, harm, förödmjukelse
motorboat motorbåt
mud bath gyttjebad
mulatto mulatt
multi-lateral mångsidig
multinational multinationell
multiplication multiplikation
mummification mumifiering
muscat muskatell
muscatel muskatellvin
muskrat bisamråtta
mutilate stympa, lemlästa
mutilitate lemlästa
mystification mysterium
myxomatosis kaninpest
name-plate namnskylt
narrate berätta
narrative berättelse
narrator berättare
nasalization nasalering
natal födelse
natality nativitet, födelsetal
nates bakdel, säte
nation folk, nation
nation-state nationalstat
national nationell, riks
national-costumes folkdräkter
nationalistic nationalistisk
nationalities nationaliteter
nationality nationalitet
nationalization nationalisering
nationalize förstatliga
nationwide landsomfattande
native inhemsk, inföding, infödd
native-born infödd
native-country fosterland
native country fädernesland
native place hembygd
natives infödda
nativity födelse, nativitet
nativity play julspel
natter muttra
natty nätt, prydlig
natural naturlig
natural-born infödd
naturalistic naturalistisk
naturalization naturalisering
naturalize naturalisera
naturally naturligtvis
nature natur, beskaffenhet
naturist nudist
nauseate äckla
nauseating kväljande
navigate navigera
navigating navigerande
navigation sjöfart
navigator navigatör
neat snygg, nätt
neatly ordentligt
neatness prydlighet
necessitate nödvändiggöra
negate förneka
negation förnekande
negative negativa, baksida
negotiate ackordera, underhandla, förhandla
negotiating underhandling
negotiation förhandling
negotiator förhandlare
nerve-shattering nervskakande
neutralization neutralisering
never at a loss aldrig rådlös
news-related nyhetsrelaterad
nickel-plate förnickla
night-watchman nattvakt
nitrate nitrat
nomenclature terminologi
nominate utnämna, utse
nomination utnämning
non-attendance frånvaro
notation beteckningssätt
notations noteringar
nothing at all ingenting alls
notification kungörelse, underrättelse
numerator täljare
oat havre
oaten havre
oath ed, svordom, svordom, ed
oatmeal havremjöl
oats havre
obdurate förhärdad, förstockad
obligate förplikta
obligation skyldighet, plikt, förpliktelse
obligation to report anmälningsplikt
obligations skyldigheter
obligatory obligatorisk
obliterate utplåna
observation iakttagelse, yttrande
observatory observatorium
obsinate trotsig
obstinate egensinnig
obviate undanröja, förebygga
occupation sysselsättning, yrke
occupational sysselsättnings
of short duration kortvarig
one's matriculation studenten
operate operera
operates opererar
operating funktion, opererande
operations operationer
operator maskinist, operatör
operator's användares
opiate sömnmedel
opinionated påstridig
optimazation optimering
optimization optimering
orator vältalare, talare
organization organisation
orientation orientering
originate härröra
originated skrivits
originator skapare
ornate dekorerad, utsmyckad, utsirad
oscillate oscillera, svänga, pendla
oscillation svängning
oscillator oscillator
ossification bennybildning, förbening
ostentation skrytsamt, prål, vräkighet
ostentatious föregiven, ostentativ
out-of-date utgångna
outdated äldre version, föråldrad
outmatch överträffa
over-fertilization övergödning
overcoat överrock
overexploitation rovdrift
overheat överhettas
overheating överhettning
overrate överskatta
overstate överdriva
pagination sidbrytning
palatable smaklig
palate gom
palliative lindringsmedel
palpitate darra, klappa
participate delta
participator deltagare
passionate häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull
passionately passionerat
pat klapp, klappa
patch laga, flik, täppa, lappa, lapp
pate skalle
patent uppenbar, patent
patented patenterad
patentee patentinnehavare
patents patent
paternal faders-, faderlig
path bana, väg, sökväg, stig
pathetic rörande
pathname sökvägsnamn
paths sökvägar
patience tålamod
patient tålig, patient, tålamod
patriarchs patriarkerna
patrimony fädernearv
patrol patrullera, avpatrullera, patrull
patron kund, gynnare
patronage beskydd
patted klappade
patter smattra, rabbla
pattern mönster, modell, förebild
patterned mönstrad
patterns exempel
patty pastej, bulle
pay attention to ta notis om, uppmärksamma, lystra till
peat torv
penetrate penetrera, tränga igenom, genomtränga
penetration genomslagskraft
perambulator barnvagn
percolate filtrera
perforate perforera
perforation perforering
period of notification anmälningstid
permeate genomtränga
permeates genomtränger
perpetrate föröva
perpetual curate komminister
personal estate lösöre
perspiration svettning, svett
petticoat underkjol, underklänning
philatelist filatelister
phosphate fosfat
phrase-database frasbas
pilate pilatus
pirate sjörövare
pitty-patter tassande
pixilated snurrig, vimsig
placate försona, blidka
plantation plantering, plantage, koloni
plat täppa, jordbit
plate plansch, skiva, plåt, platta, tallrik
plate rack diskställ
plateau platå
platform läktare, kateder, plattform
plating försilvring, förgyllning
platinum platina
platitude banalitet
Plato Platon
platter tallrik
plattform tribun
platton pluton
play of features minspel
playmate lekkamrat
pleat veck, plissera, rynka
pneumatic pneumatiska
point at peka på
polecat iller
pomegranate granatäpple
pond with water damm
population folkmängd, befolkning
postnatal efter födelsen
postulate förutsättning, självklar sak
potato potatis
potato chips chips
potentate potentat
power of attorney fullmakt
power station kraftstation
pragmatic pragmatisk
prate babbla
prattle babbla, pladder
pre-philately förfilateli
precipitate brådstörtad, påskynda
predate fördatera
predation plundring
predatory rov
predicate predikat
predominate dominera
prefabricate förhandstillverka
prefatory inledande
premature förtida, för tidig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
preparation preparat, förberedelse
prepatory förberedande
prerogative privilegium, förmånsrätt
presentations presentationer
preservation bevarande
prevaricate söka undanflykter
primate ärkebiskop
printed matter trycksaker
private enskild, menig, privat
privately privat
privation försakelse, umbärande
probation villkorlig dom, prov
problematic problematiska
profligate utsvävande
proletariate proletariat
prolongation förlängning
promulgate kungöra, förkunna, utfärda
pronounciation uttal
propagate propagera, fortplanta
propagation fortplantning, avling
propitiate blidka
prostrate hjälplös, utsträckt
provocation anledning
publication skrift, publikation
publications publikationer
pulsate pulsera
pulsating pulserande
punctuate punktera, kommatera
punctuation interpunktion
purgatory skärseld
purification rening
quadratic kvadratiska
qualification förbehåll, kvalifikation, merit
qualifications kvalifikationer
qualitative kvalitativ
quantitative kvantitativ
quatation marks cituationstecken
quatrain fyrradig strof
quick at repartee slagfärdig
quotation citat, anbud (pris)
quotation mark anföringstecken, cituationstecken
radiate utstråla, sprida, stråla
radiation strålning
radiator värmeelement, kylare
raincoat regnrock, regnkappa
ramification förgrening
rat råtta
ratchet spärrhake
rate taxera, värde
rate of exchange kurs
rated dimensionerad
rather ganska, snarare, hellre
ratify stadfästa
rating taxering, gradering
ratio förhållande
ration portion, ransonera, ranson
rationaiize rationalisera
rational förnuftig
rationalization rationalisering
rationalize rationalisera
ratrace karriärjakt
rats råttor
rattan rotting
rattle skramla, skallra, rassla, rossla, rossling
rattling skramlande
ratty sur
rawmaterial-based råvarubaserad
re-create skapa på nytt
re-educate omskola
re-exportation reexport
reactivate återaktivera
realization förverkligande
reanimate väcka till liv
rear seat baksäte
rebate rabatt
recalibrate omkalibrera
recalibrated omkalibrerat
reciprocate göra en gentjänst
recitation deklamation
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
reconciliation förlikning
reconsideration på nytt överväga
recreate återskapa
recreating återskapande
recreation förströelse, nöje, rekreation
recrimination motbeskyllning
recuperate hämta sig
red-heat glödande hetta
redecorate återställa
reduced-rate nedsatt-pris
reformatory uppfostringsanstalt
refrigerator kylskåp
regenerate regenerera
regenerated regenerad
regeneration pånyttfödelse
registration registrering
registration fee anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form anmälningsblankett
registrations registreringar
regulate reglera, ordna, rucka, styra
regulated reglerad
regulating reglerande
regulation regel, bestämmelse
regulations reglemente
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reincarnation reinkarnation
reinkaration reincarnation
reiterate ånyo upprepa
rejoice at fröjda sig åt
rejuvenate föryngra
relate relatera, förtälja, anknyta
related besläktad
relating anknytande
relation sammanhang, släkting
relations relationer, förhållande
relationship relation
relationships relationer
relative relativ, anhörig, släkting, anförvant
relatively relativt
relatives i förhållande till
relativistic relativistisk
relaxation avkoppling
relegate förflytta, hänskjuta
relevation uppenbarelseboken
remonstrate protestera
remunerate löna, honorera
remuneration avlöning
renovate renovera
renovation förnyelse, renovering
reparation reparation, gottgörelse
repeat upprepa, repetera, förnya
repeatedly upprepat
repeats upprepar
representative representant, representativ, ombud
reprobate förkasta, förtappad
repudiate förkasta
reputation anseende, rykte
reputations rykten
reservation förbehåll
resignation avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet
respiration andning
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
restoration restaurering
restorations återställande
resuscitate återuppliva
retaliate hämnas
retaliation hämnd
retreat återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort
revaluate revalvera
revaluation omvärdering
revelation uppenbarelse, avslöjande
reverberate återkasta
reverberation eko
rheumatism reumatism
roast meat stek
roller-skate rullskridsko
rollerskate rullskridsko
room to breathe andrum
rotate rotera
rotating roterande
rotation svängning, rotation
rotational rotations
row a boat ro en båt
rowing-boat roddbåt
ruination ödeläggelse
ruminate grubbla, idissla
rumination idisslande
run an estate sköta ett gods
rusticate bo på landet
Sabbath sabbat
sabre-rattling vapenskrammel
sail-boat segelbåt
salutation hälsningsfras, hälsning
salvation frälsning, räddning
salvolatile luktsalt
sanatorium vilohem, kuranstalt
sanitation hälsovård, hygien
sat satt
Satan Satan
satanic satanisk, satanisk, djävulsk
satanists satanister
satchel skolväska
sate mätta, tillfredsställa
satellite drabant, satellit
satellite's satellits
satiate mätta, övermätta
satiety övermättad
satin satäng, satin
satire satir
satiric satirisk
satirical satiriskt
satisfaction tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
satisfied nöjd, mätt
satisfy tillfredsställa, mätta
satisfying tillfredsställande
saturate indränka, genomsyra
saturation mättande
Saturday lördag
Saturn Satunus
saturnine tungsint, tystlåten, dyster
satyr satyr
scapegoat syndabock
scathing dräpande
scatter skingra sig
scatter-brain virrhöna
scattered strödd, gles, spridd
scattered around utspridd
scatty knasig
schematic schematisk
school attendance skolgång
sciatica ischias
scratch riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa
scratch oneself klia sig
seat mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk
seat-belt säkerhetsbälte
second-hand information andrahandsuppgift
second-rate sekunda
secondary matter bisak
secretariat sekretariat
sedate stillsam
sedative lugnande medel, sedativ
sedimentationrate blodsänka
segregate avskilja
senate senaten
senators senatorer
sensation förnimmelse, sensation, uppståndelse
separate skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild
separated separerat
separately separat
separating separerande
separation of property boskillnad
session at court ting
shareware-related shareware-relaterat
shatter splittra, splittras
she-cat katta
sheath skida, slida
shower-bath dusch
signature påskrift, signatur, underskrift
signature tune signaturmelodi
signification innebörd
simplification förenkling
simulate hyckla, simulera
situated placerad, belägen
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
skate skridsko, åka skridskor
skating-rink skridskobana
slat tvärslå, spjäla
slate skiffer, griffeltavla
slattern slampa
sluice-gate slussport
small plate assiett
smattering aning, hum
snatch ryck, rycka till sig, nappa åt sig
snatch away snappa bort
snatch up uppsnappa
sobordinate underordnad
social democrat socialdemokrat
somewhat något
sophisticated förkonstlad, raffinerad
spat spottade, damask, spottat
spatter stänka ned
specification specifikation
specifications specifikationer
speculate spekulera
speculation spekulation
speculative spekulativ
speculator spekulant
spring-mattress resårbotten
squat huka sig ned
squatter kolonist
stagnate stocka sig, stagnera
stalemate dödläge, patt
stalls at thr theatre parkett på teater
standardization standardisering
starvation svält
state ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera
state-room praktgemak, lyxhytt
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stated uppgiven
stately ståtlig
statement uppgift, påstående, uppgift
static statisk
station station, förlägga
stationary stillastående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
statistical statistiskt
statistics statistik
statistics-function statistikfunktion
statuary bildhuggar-, skulpturer
statue staty
statuesque statylik
statuette statyett
stature kroppsstorlek, resning
status ställning, status
statute lag, stadga
statutory lagstadgad
step-father styvfar
stepfather styvfar
stimulate stimulera, pigga upp, egga
stimulated stimulerade
stimulating upppiggande, retande
stipulate föreskriva
stipulation villkor
stoat hermelin, vessla
strata skikt, lager
stratagem knep
strategic strategiskt
strategically strategiska
strategies strategier
strategy strategi
stratify lagra
stratigraphic skicktindelad
stratum skikt
sub-catalogues under-katalogerna
subjugate underkuva
suboperation arbetsmoment
subordinate underordna
subordinate clause bisats
subordinate part biroll
subsoil water grundvatten
substantation bevis
substantiate bekräfta
suffocate kvävas, kväva
suffocation kvävning
sulphate sulfat
superannuated överårig, gammalmodig
supernatural övernaturlig
supplication ödmjuk bön
suppuration varbildning
supranational överstatlig
swathe insvepa
sweat svettas, svett
sweater ylletröja, tröja
sweaty svettig
sweet-potato sötpotatis
sweetmeat karamell, godsak
swimming-bath simbassäng
sympathetic tilltalande, sympatisk
sympathize sympatisera
sympathizer sympatisör
sympathy medkänsla
synchronization synkronisering
syndicate syndikat
systematic systematisk
systematize systematisera
table of rates taxa
tablemat tablett
tabulate ställa upp i tabellform
tabulation tabelluppställning
tail-coat frack
tail-gate baklucka
take a bath bada
talkative pratsam, språksam, talför
tatter trasa
tattered trasig, söndertrasad
tattoo tatuering, tapto, tatuera
tax rate skattesats
taxation beskattning
teat spene, napp
telecommunication telekommunikation
temperate nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
temperature temperatur
temperatures temperaturer
template mall
temptation frestelse
tentative trevande
tentatively preliminära
tergiversate göra undanflykter
tergiversation undanflykt
terminate avsluta
termination avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
text-statistics text-statistik
that som, det, att, vilken
that's det, som är
thatch kalufs
thatched roof halmtak
theatre teater, operationssal
theatrical teatralisk
thermostate termostat
threat hotelse, hot
threaten hota
threatening hotfull
throat strupe, hals, svalg
tit-tat-toe tripp trapp trull
titrate titrera
tittle-tattle skvaller
to death ihjäl
to eat att äta
tolerate tåla, fördra, tolerera
tomato tomat
tomcat hankatt
top-hat cylinderhatt
translate översätta
translating översättandet, översätter
translation översättning
translation-process översättnings-process
translationfunction översättningsfunktion
translationresult översättningsresultat
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
transpiration utdunstning
transportation transport
treat bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna
treat of handla
treatise avhandling
treatment bemötande, behandling
treaty fördrag, traktat, avtal
trepidation skälvning, oro
tribulation anfäktelse, vedermöda
truncate avkorta
truncating avkortande
truncation avkortning
two at a time två i taget
U-boat ubåt
ultimate absolut
ultimately i sista hand
ultraconservatives ultrakonservativa
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
unbeaten obesegrad
undated odaterad
underestimate underskatta
undergraduate student
underneath inunder, nedanför
understate ta till för lite
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
undomesticate förvilda
undulate bölja
uneducated obildad
unfathomable ogynnsam, outgrundlig
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
unfuriate upphetsa
ungrateful otacksam
ungrateful to otacksam
unification enande
unilateral ensidig
university graduate akademiker
unnatural onaturlig
unpremeditated oöverlagd
unrelated orelaterade
unsatisfactory otillfredsställande
unviolated oskändade
up-to-date senaste
update uppdatering, uppdatera
updating uppdaterande
user-created användar-skapade
utilization utnyttjande
vacate lämna, tömma, utrymma
vacation ferie, semester
vaccinate vaccinera
vaccinations vaccinationer
vacillate vackla
vacillation vacklan
validation godkännande
valuation värdering
vapour bath ångbad
variation omväxling
variegated brokig
vat moms
vatican vatikanen
vegetation växtlighet
vegetative växande
venerate vörda
veneration vördnad
ventilate vädra
ventilated ventilerad
ventilating lufttrumma
ventilation luftväxling
ventilator luftventil, ventil
verbatism ordagrann
verification bekräftande
versatile mångsidiga
versification versifikation
vexation förargelse
vexatious retsam
vibrate dallra, vibrera
victimization diskriminering
vindicate rättfärdiga, försvara, hävda
violate våldta, kränka
violation överträdelse, kränkning
visitation hemsökelse
vitiate fördärva
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
vocation kall, yrke
vocational yrkesmässig
vociferate ropa
voiatile flyktig
volatile flyktig
vulgate vulgata
waistcoat väst
wait at table severa
watch klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur
watch-hand urvisare
watch-tower vakttorn
watchdog vakthund
watched iakttog
watchful vaksam
watching åseende
watchmaker urmakare
watchman nattvakt
watchout hålla utkik
watchword lösen
water bevattna, vatten, vattna
water-lily näckros
watercolour akvarell
waterconduit vattenledning
watercourse vattendrag
watercress vattenkrasse
waterfall vattenfall
waterfowl sjöfågel
waterfront sjösida i stad
watering vattning
waterline vattenlinje
waterlogged vattenfylld
waterman färjkarl
watermark vattenmärke
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
waters vattnen, farvatten
watershed vattendelare
watersheds flodområden
waterside strand
waterspout stupränna
Watersprite - the Näcken
watertap vattenkran
watertight tillförlitlig, vattentät
waterway farled
waterworks vattenverk
watery blöt
wattage wattal
wattle flätverk
watwry blöt
weather uthärda, vittra, väder
weather forecast väderleksrapport
weatherbound hindrad av vädrets makter
weathercock vindflöjel
weatherman meterolog
weatherproof väderbeständig
weathervane vindflöjel
well-educated väluppfostrad, välutbildade
well-lubricated välsmord
what vilken, vad
what's vad är
What! Va!
what`s the matter hur är det fatt
whatever vad som helst
whatnot prydnadshylla
whatsoever över huvudtaget
wheat vete
wheaten vete
windcheater vindtygsjacka
windows-compatible windowskompatibelt
wombat pungdjur
wonder at förundra sig, undra över
wool-gathering drömmerier
word-database ordbas
working material arbetsmaterial
workmate arbetskamrat
works of a watch urverk
workstation arbetsstation
wrat vrede
wratful vredgad
wrath vrede
wreath krans
wreathe bekransa
wristwatch armbandsur
zero-rate nollbeskatta
zoolatry djurdyrkan
other english words that include "in" : swedish :
a long string of en lång rad av
A minor a-minor
abdominal buk
abdominous med stor mage
aberdevine grönsiska
abiding bestående, varaktig
abominable avskyvärd
abominate avsky
abomination avsky
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
abrading avnötning
absent-minded disträ, tankspridd
absinth malört, absint
absorbing absorberande
abstain avstå
abstainer absolutist
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
accelerating accelererande
accepting accepterar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodating medgörlig
accompanying tillhörande
according to enligt
accounting bokföring
aching värkande
acquaint göra bekant med
acquaintance bekantskap
acquaintanceship bekantskap
acquainted bekant
act of indemnity amnestikungörelse
acting tillförordnad, spelsätt, spel
activating verksamhet, aktiverande
actuality (in) i själva verket
adding adderande
adjoin stöta till, bifoga
adjoining angränsande
adjusting justerande
admin administration
administer förvalta
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
adominition förmaning
adoring beundrande
adp-machines adb-maskiner
advance-booking förköp
advancing antågande
advertising annonserande
advertising agency annonsbyrå
advice against something avråda
affinity släktskap
after-dinner middags
again ånyo, igen
against åter, mot, emot
ageing åldrande
agonizing kvalfull
ailing sjuklig
ain't är inte
air-conditioning luftkonditionering
airing vädring
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
akin besläktad
alarming oroväckande, oroande
albumin albumin
alighting avstigning
aligning uppradning
alkaline alkalisk
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
allow oneself something unna sig något
allowing tillåter
alluring lockande
alpine alpin
altering förändra
alternating current växelström
aluminium aluminium
aluminum aluminium
amazing häpnadsväckande
amazingly otroligt
amine amin
amino acid aminosyra
amphetamine amfetamin
amusing rolig, lustig
ancient lineage anrik
angina angina
angling metning
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
anline anilin
announcing förkunnar
annoying retsam, irriterande
anoint smörja
anointed de heliga
answering svarar
anti-dumping anti-dumpning
anticipating förvänta
antique finish antikbehandling
antitoxin antitoxin
anything vad som helst, någonting
apalling förskräcklig
apennines apennierna
appalling ohygglig
appeal against överklaga
appealing lockande
appearing framträdande
appending adderande
appertain tillhöra
appetizing välsmakande, aptitretande, aptitlig
applying att placera
appoint tillsätta, utnämna, bestämma
appointment ämbete, möte
approaching annalkande
appropriating bevilja
aptitude testing anlagsprövning
aquiline nose örnnäsa
archiving arkivering
arising härrörande
arranging arrangerade
arrive in anlända till
ascending ökande
ascertain förvissa sig om
asking frågar
assasin lönnmördare
assasination lönnmord
assassin lönnmördare, mördare
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assigning tilldelande
assuming antagande
assuring försäkrande
astounding förvånande
astringent sammandragning
attaching hopfästande
attacking anfallet
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempting försöka
aubergine aubergine
auditing revision
authorizing godkännandet
automatic machine automat
avoiding undvikande
awakening väckt
award-winning prisvinnande
awning soltält, markis
backbiting förtal
backbreaking hård
background in a room fond i rum
backing backa
backslapping ryggdunkande
backspin underskruv
badinage raljeri
badminton badminton
baffling förvirrande
bagging säckväv
baking baka
baking-tin bakform
balance against each other avväga
baldachin baldakin
balinese balinesisk
Baltic herring strömming
bandoline bandolin
banking bankväsen
bantling barn
bargain avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer schackrare
barking skall
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
barring avspärrning
basin skål, handfat, fat
bask in the sun sola sig, gassa sig
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
batter pudding ugnspannkaka
battering-ram murbräcka
be going on pågå
be in charge of förestå
be lacking fattas
be on visiting terms with umgås
be taken in bli lurad
bearing lager
bearings lager
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
become predominant ta övererhand
becoming blir
becoming to klädsam
bedding sängkläder
bedouin beduin
bee-keeping biodling
begging tiggande, tiggeri
begin begynna, anträda, börja, starta
beginner nybörjare
beginning begynnelse, början
begins startar
behind bakefter, bakom, baktill, efter
being väsen, varelse
beings tillsvidare
believe in tro på
believing troende
belonging tillhörighet
belongings tillhörigheter
benzine bensin
beseeching bönfallande
best-selling bästsäljare
betting vadhållning
bewildering förbryllad
bi-lingual tvåspråkigt
bickering käbbel, gnabb
bickerings gnabb
bilingual tvåspråkig, tvåspråkigt
bill-posting affischering
bill of indictment anklagelseakt
billing räkningar
bin lår, binge, binge
binaries binära
binary binär
bind binda
binder bindemedel
binding bindning
binoculars kikare
biting bitande, bita
bleeding blödning
blessing välsignelse
blind blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända
blind-mans-buff blindbock
blind alley återvåndsgränd
blindfold ögonbindel
blindfolded förbunden
blink blinka, blink, blinka, glimta
blinkers blinkvisare, skygglappar
blistering svidande
blooming blommande
blossoming blomstrande
blotting-paper läskpapper
blowing blåsa
blue-print plan, blåkopia
blueing blåelse
blueprint blåkopia
bluestocking blåstrumpa
bluing blåelse
blushing rodnande
blushingly rodnande
blustering stormig
board and lodging inackordering
boarding plank
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boarding school internatskola
boating rodd
boatswain båtsman
bobbin spole, spole, trådrulle
bobbinet tyll, maskinvävd spets
bodkin trädnål
boiling kokning
bolding fyllda
booking-office biljettlucka, biljettkontor
bookkeeping bokföring
boring tråkig
bothering stör, störde
bovine slö, oxlik
bow-window burspråk
bowl (to drink) bål
bracing stärkande
brain hjärna
braking broms
bread-winner familjeförsörjare
breadwinner familjeförsörjare
breaking brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out utbrott
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breeding avel
brew (to drink) brygga
briefing orientering
bring bringa, föra med sig, ta med sig
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
bring back återföra
bring to justice ställa inför rätta
bring together sammanföra
bring with one medföra
brings bringar
brink rand, kant
brinkmanship våghalsig politik
britain storbritanien
broadcasting sändaradiosändning
brother-in-law svåger
browsing bläddring
bruising slå gul och blå
building byggnad
building contractor byggmästare
building plot tomt
buildings byggnader
built-in inbyggt
bull-fighting tjurfäktning
bullfinch domherre
bullying mobbing
bumping skumpande
bunting flaggväv, flaggor
burning brännande
bursting bristande
bursting-point bristningsgräns
business affär, rörelse, göromål
business man affärsman, köpman
businesslike affärsmässig
businessmen affärsmän
buying köpa
buying-rate köpkurs
byzantine bysantinsk
cabin hytt, koja, kajuta
cabined instängd
cabinet skåp, kabinett
cabinet-maker möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
cabins hytter
cachinnate gapskratta
calculating beräkna
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
calming lugnande
camping camping
camping-ground campingplats
canceling avbrytande
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
canvas (to paint on) duk
canvassing ackvisition
captain kapten, kaptenen
capturing fångande
carcinogenic cancerframkallande
cardinal kardinal, främst
cardinals kardinaler
caressing smekande
carping gnat
carrying bärande på
carrying strap axelrem
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
carving träskulptur
case-hardening-steel sätthärdat stål
casette-in insatt kassett
casing fodral
casino kasino
casting gjutning
castings gjutgods
cataloguing katalogisering
catch a person lying beslå med lögn
catching vinnande, smittande
causing orsakande
cavilling gnat
ceiling innertak
ceiling-paintings takmålningar
celebrating firade
cellulose wadding cellstoff
censoring censur
central heating centralvärme, värmeledning
certain viss, äker, sakt, förvissad
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
chaffinch bofink
chagrin förtret
chain länk, kedja
chain-cable kätting
chained kedjad
chains kedjor
challenging utmaning
chamberlain kammarherre
champion in sport mästare i sport
change one's mind komma på andra tankar
changeling bortbyting
changing ändring
changing of the guard vaktavlösning
chaplain kaplan
charming älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
cheating fusk, skoj
checking kontroll
cheese-paring småsnål
chewing tugga tuggummi
chieftain hövding
chin haka
china porslin, porslin
China Kina
Chinaman kines
chinaman kinaman
Chinese kinesisk
chink spricka, springa
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chlorine klor
choir-singing körsång
choosing väljande
christening barndop
cinch fästa
cinched fastsatt
cinder slagg
cinderella askungen
cine-camera filmkamera
cinema bio
cinnamon kanel
circling cirkulerande
civilizing civiliserande
claiming påstår
clamping krampa
class-distinction klasskillnad
class superintendent klassföreståndare
cleaning rengörande
cleanliness renhet
clearing avräkning, röjning
clentching pressande
clergy-inspired prästpåverkade
clicking klickande
climbing klättrande
clinch gå i närkamp, avgöra
cling fastna, klänga, hålla fast, sitta fast
clinic klinik
clink klirra
clinks klirrar
closing stänger
clothing kläder
clutching fasthållande
clutching-tongs griptång
co-determination medbestämmande
co-ordination samordning
coal-mine kolgruva
coating beläggning
cocaine kokain
coddling dalt
coding kodning
coffin kista, likkista
coilspring resår
coin mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt
coinage myntprägling
coincide sammanfalla
coincidence sammanträffande, slump
coiner förfalskare
coins mynt
coloring färglag
columbine akleja
combination kombination
combinations kombinationer
combine kombinera, skördetröska
combined kombinerad
combines kombinerar
combining kombinerande
come to nothing gå upp i rök
comforting tröstande
coming instundande, kommande, tillkommande
command-line kommandorad
commemorating anslutning
commencing inledande av
commingle blandas
comparing jämföra
compelling tvingande
complain beklaga, klaga
complainant kärande
complaining klagande
complaint åkomma, klagomål
complaints klagomål
completing fullgörande
comprehending förstå
compressing komprimerande
computer-magazines datatidningar
computing användandet av datorer
concerning beträffande, angående, rörande
concertina dragspel
concluding avslutande
concubine älskarinna
concussion of the brain hjärnskakning
condominium gemensam överhöghet
confidence in tilltro till
confinding godtrogen
confine inspärra, internera, begränsa, gräns
confined instängd
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
confirming bekräftad
confusing förbryllande
congratulating gratulerar
congregatinal församlings-1
conjoin förbinda, förena sig
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
consanguinity släktskap, blodsband
considering betänker
consisting bestående
constaint nödtvång
constrain hindra
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
constructing konstruerande
consuming förbrukande
contacting kontaktande
contain innehålla
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contingency tillfällighet, eventualitet
contingent truppavdelning
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
continue fortsätta
continued fortsatt
continuing fortsättning
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously oupphörligt
controlling kontrollerande
converting konvertera
convince övertyga
convincing övertygande
cooking matlagning, anrättning
cooling drink läskdryck
coordinate samordna, koordinera
copying kopierar
corinthians korintierna
correcting korrekt
corresponding motsvarande
cosine cosinus
cost-of-living levnadskostnad
costing kostar
counter in a shop disk i affär
counteracting motverkande
counterpoint kontrapunkt
counting räkning
coupling koppling
cousin kusin
covering täckande
coxswain styrman, slupstyrare
cramming examensplugg
crawling ålning
creating skapande
criminal brottsling, kriminell, förbrytare
criminal case brottmål
criminality kriminalitet
cringe svansa, krypa
cringes krusar
crinkle vecka, rynka, veck
cross-checking dubbelkontroller
cross-country running terränglöpning
cross-examination korsförhör
cross-examine korsförhöra
crossing överfart, överresa
crowding trängsel
crown prince kronprins
crushing krossande
crying gråt
culminate kulminera
culmination kulmen
cunning underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig
curtain förhänge, ridå, gardin
curtsying nigning
cutting sågning
cuttings avfall, tidningsurklipp
cycling cykling
cylinder vals, cylinder
daintiness läckerhet
dainty prydlig, utsökt, fin, läcker
dairying mejerihantering
damning fördömande
dancing dansande
daring vågad, vågad, oförvägen
darkling i mörkret
darling älskling, raring
darling sweetheart käresta
darning stoppning
darwinian darwinistisk
dashing flott, käck
data-processing databehandling
daughter-in law svärdotter, sonhustru
daydreaming dagdrömmande
de-installation av-installation
deactivating avaktiverande
deadline sista tidpunkt
deafening öronbedövande
dealing hantering
dealings affärer
debarking barkning
debating debatterande
debugging felsökning
deburring gradning
decaying stadd i förfall
deciding avgörande
decline förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
decoding avkodar
decompressing uppackningen av
decontaminate sanera
decontamination sanering
decriminalize avkriminalisera
defending försvar
definable definierbara
define definiera
defined definierade
defines definierar
definite bestämd
definitely defenitivt
definition definition, förklaring
definitions definitioner
definitive slutgiltig
deflecting att böja
defragmenting defragmenterar
deifying gudsförklarande
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
deleting borttagande
delineate skissera
delinquency domstol
delinquent brottslighet
delinquents brottslig
delousing avlusa
delving grävande
demanding krävande, kräver
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denouncing fördömer
denying förnekande
depending beroende
deploying utvecklande
deposit in layers avlagra
depriving berövade
desalinate avsalta
descending minskande
describing beskriva
desiring önskar
destination bestämmelseort, destination
destine ämna, bestämma
destiny öde
detain kvarhålla
detecting upptäcka
deteriorating urartat
determination föresats, beslutsamhet, beslut
determine bestämma, avgöra, avgöra
determined bestämd
determining avgöra
detonating detonerande
devastating ödeläggande
developing utveckling av
deviation in weight utslag i vikt
devoting hängivna
digging grävande
diggings lya, bostad
diminish förminska, minska
diminishes förminskar
diminution minskning
diminutive mycket liten
din dåna, dån, larm
dine äta middag
diner middagsgäst
dingey jolle
dingy grådaskig, smutsig
dining-car restaurangvagn
dining-room matsal, matsal, sal
diningroom matsal
dinner middag
dinner-guest middagsgäst
dinner-jacket smoking
disappearing försvinnande
disappoint göra besviken, svika
disappointed besviken
disappointing nedslående
disappointment besvikelse, missräkning
discipline kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin
discontinue avbryta
discriminate göra skillnad
discriminating skarpsinnig, särskiljande
discrimination diskriminering, urskillning
discriminatory diskriminerande
discussing diskuterande
disdain ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå
disdainful försmädlig
disgusting ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disheartening nedslående, beklämmande
disiclination obenägenhet
disinclined obenägen
disinfect desinficera
disinfectant desinfektionsmedel
disinherit göra arvslös
disinherited arvlös
disintegrate upplösa
disinterested oegennyttig
disinterestedness oegennytta
disintergration upplösning
displaying visande
disputing tvistar
disquieting oroande
dissecting-room anatomisal
disseminated utbredd
distinct tydlig
distinction åtskillnad, utmärkelse
distinction between åtskillnad mellan
distinctions åtskillnader
distinctive utpräglad, utmärkande
distinguish särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja
distinguished celeber, framstående, förnäm, distingera
distrain utmäta
distraint utmätning
distributing distribution
diversifying görs om
divide into syllables avstava
dividing up uppdelning
divination spådom
divine gudomlig, spå
divine service gudstjänst
divinity gudom, kristendom, teologi
dizziness yrsel
do you think månne
doctor of medicine medicine doktor
doctrine doktrin, lära
doing gjort, förehavande
dolphin delfin
domain-name domännamn
dominanse herravälde
dominant dominerande, förhärskande
dominate behärska, dominera
dominated behärskande
domination herravälde
domineer dominera, behärska
domineering härsklystentyrannisk
dominican dominikanska republiken
dominion välde, besittning, herravälde
drain dränera, avlopp, avdika
drain off avrinna
drain water avleda vatten
drainage avlopp
drained dränerat
drainpipe avloppsledning
drawing ritning, teckning
drawing-board ritbräde
drawing-master teckningslärare
drawing-pin häftstift
drawing-room salong, förmak
drawings ritningar
drenching dränkande
dressing garnering, sås, majonässås
dressing-gown morgonrock
dressing cubide avklädningshytt
dressinggown morgonrock
drifting drift
drink dricka, supa, dryck
drink a person's health skåla med någon
drinking dricka
drinks drinkar
dripping droppande
driving drivande
driving licence körkort
dubbing kopiering
duck shooting andjakt
dumping dumpning
dumpling äppelmunk
dunning letter kravbrev
duplicating kopiera
during under tiden
dustbin soptunna
dwelling bostad, boning
dwellinghouse boningshus
dwindle förminska
dying dör, ivrig
early in the morning arla
earning capacity avkastningsförmåga
earnings förtjänst, arbetsförtjänst
East Indies - the Ostindien
easy-going maklig, sorglös
eating ätande
ec-labelling eg-märkning
eco-labelling miljömärkning
edging list
editing redigering
editor-in-chief redaktionschef
effeminate feminiserad, veklig, förverkligad
effeminated förvekligad
elastic spring resårband
electric fittings armatur
elevating upplyftande
eliminate avlägsna
emailing sända med e-post
embarrassing genant
embracing omfattning
eminence hög ställning, höjd
eminent framstående
emphasizing poängterande
enabling möjliggörande
encoding avkodande
ending ändelse, slutande
endpoint slutpunkt
endpoints slutpunkter
engaging näpen
engine maskin, lokomotiv, motor
enginedriver lokomotivförare
engineer ingenjör, konstruktör
engineering teknik
engineers konstruktörer
engines motorer
English-speaking engelsk-talande
engravings gravyrer
engrossing textning
enjoin ålägga
enjoying uppskattande
enter into ingå, inlåta sig på
entering börjar
enterprising företagsam
entertain undfägna, roa, underhålla, traktera
entertaining rolig, underhållande
entertainment tillställning, underhållning
entertains hyser
entwine fläta ihop
equalising utjämning
equinox dagjämning
ermine hermelin
etching etsning
evaluating utvärderande
evening afton, kväll
evening dress frack
evenings kvällarna
everlasting ständig, evig
everything allting
evince bevisa, visa
exacting fordrande, krävande
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations examen
examine undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka
examiner utredningsman
examines undersöker
examining utforskande
exceedingly övermåttan, synnerligen
exciting spännande, retande
excluding exklusive, undantagen
excruciating ytterst plågsam
exhorting förmanade
existing befintlig, existerande, bestående
expanding expanderande
expecting väntande
experimenting experimentera
explain förklara
exploiting utnyttjande
exploring utforskande
exploring expedition upptäcktsresa
exporting exporterande
exposing visande
express an opinion yttra sig
express train snälltåg
expressing syftar på
extending utsträcka
extenuating förmildrande
exterminate utrota
extermination utrotning
extinct utdöd
extinguish släcka
extraordinarily synnerligen
extraordinary utomordentligt, ovanlig
eye-opening ögonöppnande
facing vara vänd mot
failing mark underbetyg
fain tvungen
faint dåna, svimma, svag, matt
faint-hearted feg
fainting svimning
fall in love förälska sig
fall in prices baisse
falling falla
famine hungersnöd
famine-stricken svältande
fanzine tidning
far-reaching vittgående
farinaceous stärkelsehaltig
farming jordbruk
farthing en kvarts penny, skärv
fascinate fascinera
fascination tjusning
fast-info snabbinfo
fast train snälltåg
fastening fästande
fasting fasta
father-in-law svärfar
fatiguing tröttsam
fattening fettbildande
fattening pig gödsvin
fault-finding klandersjuka
faultfinder felfinnare
favouring mannamån
fawning fjäskande
fearing rädda
feasting festande
feeble-minded svagsint
feeding matning
feeding-stuff fodermedel
feeling känsel, känsla, känning
feint krigslist, fint
feline kattlik
fellow-beeing medmänniska
feminine kvinnlig
fencing fäktning
fetching hämtande
fighting slagsmål
filling plomb
fin fena
final slutlig
final-result slutresultat
finale final
finality till slut
finally slutligen
finance drätsel, finansiera
finances finanser
financial finans
financing finansering
finch fink
find påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna
find out upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på
finding finnande
finds finner
fine vite, vacker, fin, bötefälla
finesses finesser
finger finger, tumma på, spela på
fingertip fingertopp
finical petig
finicking petig
finish sluta
finish off avsluta
finished avslutat, färdig
finite ändlig, finit
Finland Finland
Finn finnländare
Finnish finsk
fire-engine brandbil
fire insurance brandförsäkring
firing skjutande
firkin ankare
firm in character karaktärsfast
first sorting grovsortering
fishing fisket
fishing-boat fiskebåt
fishing-hooks fiskekrokar
fishing-industry fiskerinäring
fishing-line rev, metrev
fishing-rod metspö
fit in a race ryck i tävling
fittings inredning, anslutningar
fixing reparation
flaming flamberad
flash of lighting ljungeld
flavouring kryddar
fledgeling nybörjare
fleeting flyktig
flickering fladdrande
flinch rycka till, svikta
fling slänga, slänga, kasta
flint flinta
floating flytande
floating assets likvida medel
floating currencies flytande valutor
floating voter marginalväljare
flogging prygel, aga
flood-lighting fasadbelysning
flooding översvämning
florin gulden, tvåshillingsmynt
flowing rinnande, svallande, flytande
fluoin fluor
flying flygning
flying fox flygande hund
focusing avståndsinställning, fokuserande
folding-chair vilstol
folding bed tältsäng
folding money sedlar
following följande
food poisoning matförgiftning
food rationing matransonering
footing fast fot, fotfäste
footling obetydlig, futtig
footprint fotspår, fotavtryck
for instance till exempel
forbearing skonsam
forcing tvingande
forcing house drivhus, växthus
foreboding aning, förebud
forefinger pekfinger
foreskin förhuden
formatting formaterande
forming formande, forma
forthcoming förestående
forwarding expedition, spedition
fouling täpper igen
founding hittar
foundling hittebarn
fountain fontän
fountain-pen reservoarpenna
four-engined fyrmotorig
franking frankerings
freeing frigörande
freshening återställer
fretting retlig, otålig
friendliness vänskaplighet
fringe kanta, flik, frans, lugg
from behind bakifrån
from within inifrån
front-line fronten
frosting glasyr på tårtan
frying-pan stekpanna
fulfilling uppfyllande
fulminate explodera, ljunga
fun-loving lättroad
funny-looking underliga
gabberdine gabardin, kaftan
gain vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva
gain influence få insteg i
gained vunnit
gainful vinstgivande, lukrativ
gainings intäkter, vinster, förtjänst
gains vinner
gainsay motsäga, bestrida
gambling spelande
gamblingdebts spelskulder
gamblingden spelhåla
gameinstruction spelinstruktion
gangling lång och gänglig
gaping gapande
gardening trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
gassing gasning
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gelatine gelatin
gelding valack
geminate ordna parvis
gemination fördubbling
generating alstrande
genuine genuint, oförfalskad, gedigen, äkta
genuineness äkthet
germinate växa, spira, gro
get behind komma efter
get into stiga in i
get moving röra på sig
getting
gherkin liten gurka
giddiness yrsel, svindel
giggling fnittrande
gin genever, gin
ginger ingefära
ginger-ale ingefärsdricka, läskedryck
ginger-beer ingefärsdricka
ginger nut tunn pepparkaka
gingerbread pepparkaka
gingerly varsamt, ängslikt
gingivitis gingivit, tandköttsinflammation
gink konstig kille
give in ge tappt
give in return gengälda
giving givande
glancing sneglande
glaring bländande, gräll, bjärt
gleanings axplock
gliding segelflygning
glint glittra, glimt, glitter
glistening blänkande
glorifying förhärligande
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
goblin troll
god-for-nothing odåga
going att komma
golf-links golfbana
good-looking snygg, stilig, fager
good intention välmening
gosling gässling
governing regerande
grain gryn, korn, spannmål, frö, säd
grain to sow korn att så
granting tillåter
graphing grafiska
grasping fattande
gratifying tillfredsställande
grating galler, gallerverk
Great Britain Storbritannien
Greek-speaking grekisktalande
greeting hälsning
greetings hälsningar
grieving sörjande
griffin grip, sagodjur
grin flin, grina, grin, flina
grind slipa, mala
grind (a hard reading) plugga
grinded gnisslade
grinder oxeltand, molar
grindstone slipsten
groaning stönande, jämmer
groin ljumske
grounding grundläggande undervisning
grouping grupperande
grouting putsning
grow thin smalna, avmagra, magra
growing växande
grudging missunnsam
gruelling mycket krävande, stryk
guideline riktlinje
guiding styrning
guinea-pig marsvin, försökskanin
gust (wind) by
hairpin hårnål
hålla ordning in order
hand-writing skrivstil
hand writing stil
handicapping handikapps
handling hanterande
handwriting handstil
hanging hängande
hanging flower-pot ampel
happening händelse
happiness glädje, sällhet, lycka
harassing plågande
harbinger förebud
hard of hearing lomhörd
have a feeling ana
have confidence in lita på
have lunch (or dinner ..) äta
having har
haymaking höbärgning
heading överskrift, rubrik
headings rubriker
headline rubrik
hearing förhör, hörsel, höra
heartiness hjärtlighet
heartwarming hjärtevärmande
heinous fruktansvärd, skändlig
helping hjälpande, hjälper
herein häri
heroine hjältinna
herring sill
herring gull gråtrut
hesitating tvekande
hiding gömma
hiding-place gömställe
highlighting markerade
hind bakre, hind
hind leg bakben
hindrance hinder
hinge gångjärn
hinged upphängd
hinges gångjärn
hint tips, antydan, vink
hint at hänsyfta på
hinted tipsade
hireling fuling, mutkolv
hitting träffande
hoarding affischtavla, plank
hobgoblin troll
holding håller
hole in something lucka i något
hole in the ice vak
holiness helighet
homing hemvändande
hominy majskorn
hoping hoppas
hopping hoppande
horrifying skräckinjagande
horse-breeding hästavel
hot-spring heta källor
hotline direktlinje
house-breaking inbrott
house-martin hussvala
housebreaking inbrott
housekeeping hushållning
housetrained rumsren
housing bostad
hovering svävande
howling ylande
hulking klumpig
human being människa
humiliating nedsättande, förnedrande
humming-bird kolibri
hunting jagar, jakt
hunting-dog jakthund
hyacinth hyacint
iciness iskyla
icing glasyr
identifying identifiera
idling tomgång
ignominious skamlig
ignominous skymflig
ignominy smälek, vanära
Iindian indier, indisk
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination upplysning
illustrating illustrerande
imaginable tänkbar
imaginary inbillad
imagination inbillning, fantasi
imaginative fantasirik, fantasifull
imaginativeness uppfinningsförmåga
imagine föreställa sig, inbilla sig, tänka sig
imminence hotande närhet
imminent överhängande
impending nära förestående
impertinence näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
impinge stöta
imploring bedjande
importing importerande
imposing imponerande
imprint intryck, prägel
improving förbättrande
in på, i, hos
in-laws släktingar genom giftermål
in-line rad
in a hurry bråttom
in a trice i en handvändning
in a week om en vecka
in advance förskott (i), förväg (i)
in all inalles, tillsammans, sammanlagt
in brackets inom parantes
in case ifall
in debt skyldig
in disorder ostädad
in doubt tveksam
in essence till sitt väsen
in front framtill
in front of framför
in full dress galaklädd
in good taste smakfull
in half itu
in high spirits uppsluppen
in kind in natura, i natura
in love with förälska i
in order i ordning
in pieces sönder
in private enrum
in spite of trots
in the end i längden
in the meantime under tiden
in the middle i mitten
in the mood for upplagd för
in the morning på morgonen
in the same way lika
in the year anno
in two itu
in vain förgäves
inability oförmåga
inaccessibility otillgänglighet
inaccessible oåtkomlig
inaccurary felaktighet
inaccurate oriktig
inaction overksamhet
inactive inaktiv
inactivity overksamhet
inadequacy otillräcklighet
inadequate otillräcklig
inadmissible otillåtlig
inadvertant ouppmärksam
inadvertence ouppmärksamhet
inadvisable oklok
inagurate inviga
inalienable oförytterlig
inane andefattig, tom, fånig
inanimate livlös
inanity tomhet
inappropriate olämplig
inapt olämplig
inaptitude olämplighet
inarticulate oartikulerad
inasmuch eftersom
inate medfödd
inattention ouppmärksamhet
inattentive ouppmärksam
inaudibility ohörbarhet
inaudible ohörbar
inaugural invignings
inaugurate inviga
inauguration invigning
inauspicious olycksbådande
inboard inombords
inborn medfödd
inborned medfödda
inbred medfödd
inbreeding inavel
inbriate drucken
incalculable oberäknelig
incandescent glödande
incantation besvärjelse
incapability oduglighet
incapable oduglig, oförmögen
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incapacity oförmåga
incarcerate fängsla
incarceration fängslande
incarnate förkroppsliga
incarnation inkarnation
incautious oförsiktig
incendiary mordbrands
incendiary bomb brandbomb
incense uppreta, rökelse
incentive motivation
inception påbörjande
incertainty osäkerhet
incertitude ovisshet
incessant oavlåten
incestuous skyldig till incest
inch tum
incidence räckvidd, frekvens
incident händelse
incidental tillfälligt
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
incinerate bränna till aska
incineration eldbegängelse, kremering
incinerator förbränningsanläggning
incipient begynnelse
incised inristad
incision snitt
incite egga, sporra, uppegga, hetsa
incitement eggelse
inclement hårt, bister
inclination böjelse, håg, lust
incline lutning, böja, luta
inclined benägen, hågad, sinnad
inclined to fallen för
inclined to do böjd
inclosed innesluten
include inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta
included inkluderad
including inkluderande, inklusive
inclusion inkludering
incoherence brist på sammanhang
incoherent osammanhängande
income inkomst, inkomster
incoming inkommande
incomparable oförliknelig, makalös, ojämförlig
incompatibility inkompabilitet
incompatible inkompatibel
incompetent oduglig
incomplete ofullständig
incompletely ofärdig
incomprehensible obegriplig
inconceivable ofattlig
incongruous orimlig, oförenlig
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
inconsistency inkonsekvens
inconsistent inkonsekvent
inconsolable otröstlig
inconstant obeständig
inconvenience genera, olägenhet, besvär
inconvenienced besvärade
inconveniences besvär
inconvenient obekväm, oläglig
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
incorruptible omutlig
increase öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra
increased ökad
increasing ökande
increasingly allt mer
incredible otrolig
incredibly otroligt
incredulous skeptisk
increment utökning, stegvis ökning
incremented utökad
incrementing utökande
incriminate anklaga
incubation äggkläckning, ruvande
incubator äggkläckningsmaskin
inculcate inpränta
incur ådra sig
incurable obotlig, oläkbar, obotlig
incurred hände
incursion fientligt infall
indebted skuldsatt
indecent oanständig
indeclinable oböjlig
indeed för övrigt, för resten, verkligen, minsann
indefatigable outtröttlig
indefinable obestämdbar
indefinite obestämd
indelible outplånlig
indelicate ogrannlaga
indemnification skadeersättning
indemnity gottgörelse, gottgöra
indent göra snitt i kanten
indentation märkning
indention indrag
independence självständighet, oberoende
independent oavhängig, självständig, oberoende
independently oberoende
indescribable obeskrivlig
index register
indexed indexreglerad
indexes index
India Indien
india-rubber gummi
india rubber radergummi
Indian indisk, indian
Indian ink tusch
indians indianer
indicate beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa
indicating indikerande
indication tecken, kännetecken, beteckning
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indict anklaga
indictment anklagelseskrift, anklagelse
indifference likgiltighet
indifferent to likgiltig för
indigenous inhemsk
indigent utfattig
indigestible hårdsmält
indigestion dålig matsmältning
indignant harsen, uppbragt, indignerad
indignation harm
indignity kränkning
indirect indirekt
indirectly indirekt
indiscreet indiskret, obetänksam, taktlös
indiscriminate omdömeslös
indispensable oumbärlig
indisposed indisponerad, obenägen, opasslig
indisputable oemotsäglig
indistinct otydlig, oklar
indistinguishable omöjlig att skilja
individual individuell, enskild, individ, personlig
individualized privata
individually individuellt
individuals personer
indo-european indoeuropeisk
indolent slö, loj
indomitable okuvlig
indoors inomhus, inne
induce medföra, förmå
indulge skämma bort
indulged bortskämd
indulgence överseende
indulgent efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten
industrial industriell
industrious flitig, idog
industry industri
ineffable outsäglig
ineffective utan resultat
inefficiency ineffektivitet
ineligible ej valbar
inert trög
inertia slöhet, tröghet
inestimable oskattbar, ovärderlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
inexact inexakt
inexcusable oförlåtlig
inexhaustible outtömlig
inexorable obeveklig
inexpensive billig
inexperienced oerfaren
inexplicable oförklarlig
inexpressible obeskrivlig, outsäglig
infallibility ofelbarhet
infallible ofelbar, osviklig
infamous nedrig, ökänd, ärelös
infancy barndom
infant spädbarn
infantile barn
infantry infanteri, fotfolk, infanteri
infatuate förblinda
infatuated förälskad
infatuation blind förälskelse
infect infektera, besmitta, smitta
infected infekterade
infected with anstrucken av
infection smitta, infektion
infections smittosam, infektioner
infenious skarpsinnig
infer innebära, sluta sig till
inference slutsats
inferior mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex mindervärdighetskomplex
infernal djävulsk
infertile ofruktbar
infertility ofruktbarhet
infest hemsöka
infested hemsökelsen
infidel icke-kristen, otrogen
infinite oändlig
infinitesimal mycket liten
infirm sjuklig, klen, skröplig, orkeslös
infirmary sjukhusavdelning, sjukhus
infirmity svaghet
inflame antända, inflammera
inflamed inflammerad
inflammable lättantändlig
inflammation inflammation
inflate blåsa upp
inflated uppblåst
inflexible oböjlig
inflict tillfoga
inflow tillopp
influence inflytande, inverkan, påverka
influenced påverkat
influential inflytelserik
influenza influensa
influx tillflöde
infold omsluta
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
infrared ultraröd
infringe bryta, göra intrång, kränka
infringement intrång
infringment intrång
infuse ingjuta
ingenious sinnrik, sinnrik, fyndig
ingenuity påhittighet
ingenuous frimodig, öppen
ingoing ingående
ingot metalltacka
ingot steel götstål
ingrained inrotad
ingratiate ställa sig in
ingratitude otacksamhet
ingredient ingrediens, beståndsdel
ingredients innehåll
inhabiant invånare
inhabit bebo
inhabitant invånare, inbyggare
inhale inandas
inhaled andades in
inherent medfödd
inherit ärva
inherit from ärva av
inheritance arv
inhibit förhindra
inhibited förhindrad
inhibition hämning
inhibits förhindrar
inhospitable ogästvänlig
inhuman omänsklig
inimical fientlig
inimitable oefterhärmlig
iniquitous upprörande, orättfärdig
iniquity ogärning
initial begynnelsebokstav, inledande
initialize inviga
initializes inviger
initially först
initials initialer
initiate initiera, starta, inviga någon i
initiated in insatt i
initiates startar
initiation inledning
inject spruta in
injects sprutar in
injudicious omdömeslös
injunction åläggande
injure såra, förorätta
injurious fördärvlig, skadlig
injury oförrätt, åverkan
injustice oförrätt, orättvisa, orättvisa
ink bläck
ink-bottle bläckflaska
inkjet bläckstråle, bläckstråle
inkling aning, vink
inkpot bläckhorn
inland inrikes
inlet vik, inlopp
inmate invånare
inmost innerst
inn värdshus, gätgiveri
innate medfödd
inner inre
inner-thigh innerlår
inner side insida
innermost innerst
innings inne-period
innkeeper gästgivare, värdshusvärd
innocence oskuld
innocent menlös, oskyldig
innocently oskyldigt
innovation nyhetsmakeri
innuendo insinuation
innumerable oräknelig, otalig
inoculate ympa, inympa, vaccinera
inoculated ympat
inocuous oskadlig
inoffensive oförarglig
inprecise inexakt
inpudent oförskämd
input inmatning
inquest undersökning, utredning
inquire fråga
inquire into utreda
inquiry förfrågan
inquisition inkvisitationenr, äfst
inquisitive frågvis, nyfiken
inquisitivness vetgirighet
inquisitors inkvisitorer
inroad intrång
insane vansinnig, sinnessjuk, tokig
insanely vansinnigt
insanity vansinne, sinnessjukdom
insatiable omättlig
inscribe inrista, inskriva
inscribing inskrivna
inscription inskrift
inscriptions inskriptioner
inscrutable outgrundlig
insect insekt
insecure osäker
insensibility känslolöshet
insensible okänslig
insensitive okänslig
inseperable oskiljaktig
insert infoga
inserted infogad
inserted clause anföringssats
inserting infogande
inserts infogar
inside inuti, innanför, inne i, in
inside out avig
insides insidor
insidious försåtlig, lömsk
insight inblick, insikt
insights insikter
insignia utmärkelsetecken
insignificant betydelselös
insincere ej uppriktig, falsk
insinuate insinuera, antyda
insinuating antydning, inställsam
insinuation insinuation
insipid fadd, fadd, banal, sliskig
insist yrka
insistent enträgen
insistently enträget
insolence oförskämdhet
insolencies oförskämdhetet
insolent stursk, oförskämd
insolently oförskämt
insolvency obestånd
insomnia sömnlöshet
insomuch i den mån, till den grad
insouciant likgiltig
insourcing ta hem egen verksamhet
inspect inspektera, syna, inspektera
inspecting visitation, inspekterande
inspection inspektion
inspector inspektör
inspectorate inspektorat
inspectors inspektör
inspects inspekterar
inspiration ingivelse
inspire bestjäla, inspirera
inspiring medryckande
inspite trots
insructive lärorik
install installera
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs installationer
instalment avbetalning (med belopp)
instance exempel
instances instanser
instand ögonblick
instant ögonblicklig
instantaneous ögonblicklig
instantly omedelbart
instead istället
instep vrist
instigate anstifta
instil ingiva, indrypa
instill indrypa, ingiva
instinctively instinktivt
institut institutet
institute instifta, institut
institutes institut
institution inrättning, anstalt
institution's inrättningens
institutional institut
institutions institutioner
instruct instruera, undervisa
instructed instruerad
instruction anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift
instructions besked, instruktioner
instructs instruerar
instrument verktyg, instrument, redskap
instrumental bidragande
instruments instrument
insubordinate upprorisk, uppstudsig
insufferable olidlig
insufficient otillräcklig
insular ö-, insulär
insulate isolera
insulate a cable isolera en kabel
insulated isolerad
insulates isolerar
insulation isolering
insult förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa
insulting kränkande, förolämpande
insults förolämpningar
insuperable oövervinnerlig
insurance försäkring, assurans
insurances försäkringar
insure försäkra
insured försäkrad
insurer försäkringsgivare
insurgent upprorisk
insurmountable oöverstiglig
insurrection uppror
intact oförändrade, orörd
intake insug
intangible obestämd
integer heltal, heltal
integral väsentlig
integrate integrera
integrated integrerat
integration integration
integrity integritet
intellect förstånd
intellectual intellektuell
intelligence intelligens, underrättelse
intelligense intelligensen
intelligible begriplig
intemperate omåttlig
intend planera
intend to ämna
intend to do tänka göra
intended avsedd
intending buyer spekulant
intends planerar
intense intensiv
intensity intensitet
intensive intensiva
intensively intensivt
intent avsikt, uppsåt
intention avsikt
intentional avsiklig
intentionally avsikligt
intentions avsikter
intently uppmärksamt
inter begrava, jordfästa
interact påverka varandra
interaction interaktion
interactive interaktiv, dialogform
interactively interaktivt
intercede lägga sig ut för
intercept hejda, uppsnappa
intercession förbön
interchangable utbytbar
interchange omväxla, utväxla
intercourse samfärdsel, umgänge
interdict förbud
interest intresse, intresse, ränta
interest-bearing räntebärande
interested intresserad
interested in intresserad i
interested party intressent
interesting intressant
interface gränssnitt, kabel, gränssnitt
interfere ingripa, lägga sig i
interference störningar
interior insida, interiör, inre
interiors interiörer
interlace sammanfläta, fläta samman, inflätning
interleave interfoliera, interfoliera
interlock förregling
interlude mellanspel
intermediate medelbra
interment begravning, jordande
interminable oändlig
intermission uppehåll
intermittent oregelbundet återkommande, intermittent
intern internera
internal inre, invärtes
internally internt
international internationell
internationally internationellt
interpid oförskräckt
interpolate inskjuta
interpose inskjuta
interpreper tolk
interpret tyda, tolka
interpretation utläggning, tolkning av
interpreted översatt
interpreter översättare, tolk
interprets förklaringar
interrail tågluffning
interrogate utfråga
interrogative frågande
interrupt störa, avbrott
interruption uppehåll
interrupts avbrott
intersect skära, korsa
intersection korsning, skärning
intersperse inströ
interstate mellan stater
interuption avbrott
interval mellanakt, paus, intervall
intervene ingripa, intervenera
intervenes ingriper
intervention ingripande
interview sammanträffande, intervju
interviews intervjuer
interwoven genomvävd
intestine tarm
intestines tarmar
intimacy intimitet, förtrolighet
intimate innerlig, intim
intimidate skrämma
into in, till
into the bargain till yttermera visso
intolerable outhärdlig
intolerance olidlig
intolerant ofördragsam
intonation tonfall, intonering
intoxicate berusa
intoxicate oneself berusa sig
intoxication rus, berusning
intrepid orädd
intricate invecklad
intrigue förbrylla, intrig, intrigera
intrigues ränker
intriguing intrigant
intrinsic inre
introduce införa, inleda, introducera
introduce to presentera, föreställa för
introducing presenterade
introduction inledning, introduktion, rekommendation
introductions introduktioner
introductory introduktions
intrude inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa
intruder objuden gäst, inkräktare
intrusion intrång
intrusive påflugen
intuitive intuitiv
inundate översvämma
inure vänja
inuted enig
invade infalla i
invader inkräktare
invalid ogiltig
invalidation upphävande
invaluable ovärderlig
invariable oföränderlig, alltid
invective smädelse, ovett
invectives smädelser
inveigh okväda
inveigle tubba, locka
invent uppfinna, dikta
invented uppdiktad
inventer uppfinnare
inventing uppfinna
invention uppfinning, påhitt, påfund
inventive fyndig
inventiveness uppfinningsförmåga
inventor uppfinnare
inventory bouppteckning, inventarie
invers omvänt
inverse inverterat
invert vända om
invest investera
invested investerat
investigate forska, utreda, undersöka
investigates undersöker
investigation undersökning, utredning
investigator utredningsman, forskare
investing investering
investment investering
investor investerare
invests investerar
inveterate ingrodd, inrotad, inbiten
invidious förhatlig
invigorate stärka
invigorating stärkande
invincibility oövervinnerlig
invincible oövervinnerlig
inviolable okränkbar
invisibility osynlighet
invisible osynlig
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
invite inbjuda, invitera, bjuda
invited inbjuden
invites inbjuder
inviting inbjudande
invoice faktura, faktuera
invoke anropa, åkalla
involuntary ofrivillig
involve involvera
involved in invecklad i
involves innebär
involving involverande
invulnerability osårbarhet
inward invärtes
inwards inåt, inre
iodine jod
irritating retande
it is painful det gör ont
it is raining cats and doogs ösregn
itching klåda
itinerant resande
itinerary rutt
jacinth hyacint
jack-in-office paragrafryttare
jack-in-the-box gubben i lådan
jack in cards knekt i kort
jacketing smörj
jacobinism jakobinism
jamming störning
jangling oljud
jarring skärande
jasmine jasmin
javelin spjut
javelin-man spjutkastare
jeering hånfull
jenneting äpple
jerkin lädertröja
jerry-building fuskbygge
jessamine jasmin
jesting skämtsam
jestingly skämtande
jetliner linjejetplan
jew-baiting judeförföljelse
jiminy kors då
jingle klirra, klirrande
jingles upprepningar
jingo krigsgalen
jingoism chauvinism
jingoistic chauvinistisk
jinks upptåg
jinn ande, demon
jinx olycksbringare
jinx on dra olycka över
jobbing arbete
jodine jod
join förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga
join in deltaga
joined gått med
joiner möbelsnickare, snickare
joinery snickeri
joint skarv, led
joint-stock aktiebolag
jointed ledad
jointer fogjärn
jointly gemensamt
joints anslutningar
jointure änkesäte
joking skämtar
jokingly på skämt
joskin bondkanin
jottings anteckningar
juggins dummerjöns
juiciness saftighet
jumping hoppande
junketing festande
jutting utskjutande
keep in order hålla ordning
keep on doing fortsätta med
keeping behållande
key-ring nyckelring
kidding skoj
killing dödande
kin släkt
kind hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll
kind-hearted godhjärtad
kind deed välgärning
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kindergarten lekskola
kindest regards hjärtliga hälsningar
kindle tända
kindling antändning
kindly välvilligt
kindness godhet, välvilja
kindred släktskap
kinds vänliga
kinetic kinetisk
king konung, kung
king-size extra stor
kingdom rike, konungarike, kungarike
kingly konungslig
kingpin mittenkägla
kings kungar
kink hugskott, fnurra
kinky krullig, excentrisk
kinsfolk släkt
kinship släktskap
kinsman släkting
kinswoman kvinnlig släkting
kissing kyssande, kysser
kitchen-sink diskbänk
kite-flying drakflygning
kneading knådande, knåda
kneeling knäande
knife-grinder skärslipare, slipsten
knitting stickning
knitting-needle sticka, strumpsticka
knocking-shop bordell
knowing veta
knowingly medvetet
labyrinth labyrint
labyrinthine labyrintisk
lacking bristen
lacking in character karaktärslös
lacquering lackering
lading lastning
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
lapping vågskvalp
lasting varaktig, dryg, hållbar
lasting value bestående
latched-in reglade
latching låsning
latin latin
latin-speaking latintalande
laughing skrattande
laughing-stock driftkucku
laughing stock åtlöje
laughingly skrattande
launching lansering
law-abiding laglydig
lawabiding laglydig
laying liggande
laziness lättja
lead in cards förhand i kort
leading ledande
leading-strings ledband
leading part huvudroll
leaning lutande
learning lära, lärdom
leaving lämna
leaving certificate avgångsbetyg
legerdemain taskspeleri
leggings benkläder
leguminous baljväxter
lemming fjällämmel
lending utlåning
lengthening förlängning
lengthiness långrandighet
leonine lejonartad
letter of indulgence avlatsbrev
lettering bokstäver
letting låter
levelling avvägning
libertine vällusting
licensing tillståndsgivning
licking slickande
life-saving livräddning
life insurance livförsäkring
lifeline livlina
lighting belysning, blixt
lightning blixt
lightning-conductor åskledare
liking tycke, böjelse, gillar
lilting rikt modulerad
limiting begränsande
limping haltande
linchpin hjulsprint
linden lind
line streck, elledning, lina, rad, fodra, linje
line-etched linjeetsad
line of conduct handlingssätt
lineage härstamning
lineal direkt
lineament anletsdrag
linear linjär
linearally linjärt
lined fodrad, randig
linefeed radmatning
linefeeds radmatningar
linen lärft, linnetyg, linne
linenumber radnummer
linenumbering radnumrering
linenumbers radnummer
liner linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder
ling ljung, långa
linger söla, leva, fortleva, dröja
lingerie damunderkläder
lingering dröjande
lingo fikonspråk
linguist språkman
linguistic språklig
linguistics språkvetenskap
linguists språkkännare
lining foder
link länk, led
linkage länksystem
linkages sammankopplingar
linked länkade
linking länkande
links länkar
linnet hämpling
lino korkmatta
linocut linoleumsnitt
linoleum korkmatta
linseed linfrö
linseed-oil linolja
lintel överstycke
lisping läspande
listening lyssna, lyssnar
listing uppräkning
listings listor
liveliness livlighet
living existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande
loading laddande
loathing vämjelse, leda
locating lokaliserande
lodging logi
lodgings rum, bostad
login inloggning
loin lunga
loins lungor
loitering sölig
loneliness ensamhet
long-distance heating fjärrvärme
longest-running äldst utgivna
longing längtan, längtansfull
longitudinal längsgående
looking-glass spegel
loose living skörlevnad
losing förlora
loveliness ljuvlighet, skönhet
loving kärleksfull, öm
lovingly kärleksfull
lovingness kärlek
lubricating smörj
luminary ljuskälla, himlakropp
luminosity lysförmåga
lunching lunchar
lupin lupin
lupine varglik
lurking lurande
lustiness vigör, livskraft
lying lögnaktig, liggande
lying-in barnsäng
lying hospital BB, barnbördshus
machinate intrigera, smida ränker
machination intrig
machine maskin
machine-gun kulspruta
machine-guns kulsprutor
machine-readable maskinläsbar
machinery maskiner
magazine tidskrift, magasin
mailing post
main huvudsaklig
main point huvudsak
mainframe huvudram
mainland fastland
mainly huvudsakligen
maintain upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla
maintaining bevara
maintenance underhålla, skötsel
make an appointment with beställa tid hos
make up ones mind föresätta sig
making tillverkning, framställning
maneuvering manövrerande
manikin modelldocka, pyssling
manikins pysslingar
manipulating användande
mankind mänsklighet, människosläkte
manliness manlighet
mannequin provdocka, mannekäng
manufacturing tillverkande
mapping kartläggande
marauding plundrande
marching off avmarsch
margarine margarin
margin marginal
margin-to-margin marginal till marginal
marginality i kanten
margine kant, marginal
marine marin, flotta
mariner sjöman
maringue maräng
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
marketing marknadsförande
marking märkning, markering
masculine maskulin
masturbating onanerande, onani
match point matchboll
matching motsvarande
matinée matiné
mating parning
mating call parningsläte
matins morgonbön, ottesång
matting mattillverkning
matutinal tidig
maudlin gråtmild, halvfull, sentimental
mdi-interface mdi-gränssnitt
meaning betyder, betydelse
meaningful meningsfull
meaningless intetsägande, meningslös
meanings betydelse
means of expressing uttryckssätt
measuring mätning
measuringtape måttband
meddle (in) lägga sig i, befatta sig med
medicine medicin, läkemedel
medicine man medicinman
meet again återse
meet with kindness röna vänlighet
meeting samling, sammanträde, möte
melting smält
melting pot smältdegel
meltingpoint smältpunkt
memorizing memorerande
memory-depending minnesberoende
menacing hotet
mending lagning, reparerande
meningitis hjärnhinneinflammation
meringue maräng
merriness munterhet
mescalin meskalin
metalworking metallbearbetning
middle finger långfinger
middling medelmåttig
midwinter midvintern
milking mjölkande
milliner modist
millinery modevaror
millinery shop modeaffär
mince trippa, tala fint, finhacka
mincing-machine köttkvarn
mind själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg
mind about bry sig om
minded sinnad
minds sköter
mine min, minera, mina, gruva
miner gruvarbetare
mineral mineral
mines gruvor
mingle blanda sig, blanda
miniature miniatyr
minicomputer minidator
minicomputers minidatorer
minimise minimera
minimized minimerad
minimizes minimerar
minimizing minimerande
mining bergsbruk, gruvdrift
mining engineer bergsingenjör
minion gunstling, någons kreatur
minipill minipiller
minister minister, frikyrkopräst, präst, statsråd
ministry ministär, statsråd, departement, prästämbete
minnow spigg
minor moll, mindre
minority minoriteter
minors underåriga
mint prägla, myntverk, myntaväxter
minted präglat
minuet menuett, minut
minutes protokoll, minuter
minx näbbgädda
misgivings farhågor
misprint tryckfel
missing saknas
misspellings felstavningar
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
moaning stönande
modeling modellerande
modifying modifiera
monitoring övervakning
moonlighting extraknäck
mooring ankartross
morning morgon
morning-room vardagsrum
morning service högmässa
mornings morgnar
mortmain besittning för evig tid
mother-in-law svärmor
motin sickness åksjuka
moulding gjutning
moulding board bakbord
mountain berg, fjäll
mountain-ash rönn
mountain lion puma
mountain peak bergstopp
mountaineer bergsbestigare
mountainous bergig
mountains berg
mountin ash rönn
mountin chain bergskedja
mourning sorg, sorgdräkt
moving gripande, flyttning, rörande
muezzin böneutropare
muffin tekaka
mugging rån, överfall
mulled and spiced wine glögg
mullein kungsljus
multi-engined flermotorig
multi-lingual flerspråkig
multinational multinationell
multitudinous talrik, myllrande
mutineer myterist
mutiny myteri
nagging gnat
nail-biting nagelbitning
name-calling utskällning
name-dropping kändissnobberi
naming namngivning
napkin servett, blöja
narrow-minded inskränkt
nauseating kväljande
navigating navigerande
necking hångel
neckline urringning
nectarine nektarin
neediness nöd, armod
negotiating underhandling
neighbouring närbelägen
neighbourliness grannsämja
nerve-racking nervpåfrestande
nerve-shattering nervskakande
nesting-box fågelholk
netting nätbindning
networking nätverksarbetande
never-ceasing evig
never-ending ändlös
never-falling ofelbar
newsprint tidningspapper
next-of-kin närmast anhörig
nicotine nikotin
niggling knåpgöra
night-blindness nattblindhet
nightingale näktergal
nimble-fingered långfingrad
nincompoop tjockskalle
nine nio
ninefold niofaldig
ninepin kägla
ninepins kägelspel
nineteen nitton
nineteenth nittonde
ninetieth nittionde
ninety nittio
nineveh nineve
ninny dumbom
ninth nionde
nobel-minded ädelmodig
noble-minded ädel
nogging mugg
nominal symbolisk
nominate utnämna, utse
nomination utnämning
nominee kandidat
non-binding icke-bindande
non-ordering icke-order
nonanointed icke heliga
not in the least inte det ringaste
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
notifying tillkännagivande
notwithstanding oaktat
nourishing närande
now-reigning nu regerande
numbering numrering
nursing amning
obligin förekommande
obliging tjänstvillig, förbindlig
obsinate trotsig
obstinacy envishet, trots
obstinancy envishet
obstinate egensinnig
obtain skaffa, erhålla, vinna, anskaffa
obtain by force tilltvinga
obtainable anskaffbar
obtained införskaffad
obtaining införskaffande
occurring förekommande
of the same kind likadan
offering erbjudande, offer
offspring avkomma, avföda, avkomling
oil-skins oljekläder
oinment salva
ointment salva
ominous olycksbådande
omitting överhoppad
on-line direkt
on closer inspection vid närmare påseende
on the point of på vippen
open-minded fördomsfri
open-mindedness fördomsfrihet
opening gap, glugg, öppning
openings öppningar
operating funktion, opererande
opinion åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke
opinionated påstridig
opinions åsikter
optimising optimerande
orbiting omlopps
ordain prästviga
ordering beställning
ordinance stadga
ordinary ordinär, ordinarie, vanlig
organizing organiserar
orgiginally ursprungligen
origin härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung
original ursprunglig, originell
original sin arvsynd
originality originallitet, äkthet
originally ursprunligen
originate härröra
originated skrivits
originator skapare
orpin kärleksört
out-of-print utgångna
out of print slutsåld bok
outbuilding uthus
outing tur, tripp
outline skissera, kontur
outlying land utmark, avlägsen
outpoint poängbesegra
outprint utgången på förlaget
outshine ställa i skuggan, överglänsa
outsourcing lämna ut egen verksamhet
outstanding enastående, framträda
over-intellectual överintellektuella
overbearing högdragen, myndig
overflowing översvämmande
overgrazing överbetning
overheating överhettning
overlapping överlappande
overprint övertryck
overstrain överansträngning
overwhelming översvallande
overwriting överskrivande
owing som skall betalas
owing to på grund av
owning ägande
packaging emballage
packing frakt, packning
padding vadd, stoppning
pagination sidbrytning
pain kval, ont, plåga, pina, smärta, värk
painful plågsam, smärtsam
painfully smärtsamt
painless smärtfri
pains möda
pains of hell avgrundskval
painstaking noggrann
paint måla, smink
painter målare
painting målning, måleri
pairing parning
palestine palestina
paling staket, plank
paraffin fotogen
paraffin-oil fotogen
parcelling out avstyckning
parings något avklippt
participant in delaktig i
parting delning, avsked, bena
parting greeting avskedshälsning
passing övergående
pasting infogande
pay a fine böta
pay in taxes betala skatt
paying betalande
peace-loving fredsälskande
pending oavgjord, i avvaktan på
penguin pingvin
peninsula halvö
performing utför
periwinkle snäcka
persevering ihärdig, trägen
pertain angå, tillhöra
pertinent tillämplig
Philippines filippinerna
philistine filisté
philistinee bracka
photocopying fotokopiering
picking att ta
pickings överblivet, smulor
piercing genomträngande
piling up anhopning
pin knappnål, nål, stift
pinafore barnförkläde, förkläde
pincers kniptång
pinch knipa, nypa
pincushion nåldyna
pine tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort
pine-wood tall (trä)
pine away försmäkta
pineapple ananas
pinion kuggdrev, bakbinda
pink rosa, skär
pinnacle takspira, höjdpunkt
pins stift
pint halvstop
pipeline rörledning
place setting bordskuvert
placing placerande
plain slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig
plain-clothes detektiv
plainly helt enkelt
plainness enkelhet, alldaglighet
plainsman slättinvånare
plainsong unison kyrkosång
plainspoken frispråkig
plaintiff kärande
plaintive klagande
planking plank
planning planerande
plantain groblad
planting placerande
plastering rappning
plating försilvring, förgyllning
platinum platina
playcarding affischering
playing spelar
pleasing anslående
pleasure in glädje över
plot against stämpla mot
plotting intrigant
ploughing plöjning
plumb-line lodlina
plumbing rörarbete
plundering plundrande
plunge into störta sig in i
point pigg, poäng, udd, spets, punkt, spetsa, udde
point-blank rakt på sak
point-duty trafikdirigering
point at peka på
point of view synpunkt
point out utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera
pointed spetsig, pekade
pointer pekare, visare
pointing pekande
pointless uddlös
points pekar
poisoning förgiftning
poking sökande
porcelain porslin
porcupine piggsvin
possessing innehavande
posting avsända
posting-number postnummer
posturing poserande
potholing grottforskning
potting shed trädgårdsskjul
poultry-breeding fjäderfä-avel
pouring flytande
powerline kraftledning
praline bränd mandel
pre-eminent överlägsen
pre-eminently i allra högsta grad
preaching predikandet
precinct område, gräns
predefined fördefinierad
predetermined förbestämd
predominance övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
predominate dominera
preliminaries förberedelser
preliminary förberedande
preparing förberedande
presenting presenterande
preserve-tin konservburk
preserving inkokning
pressing enträgen, tryckande
prevailing rådande
previewing förhandsvisningen
pricing prissättning
prime minister premiärminister, statsminister
prince prins, furste
princedom furstendöme
princely furstlig
princess prinsessa, furstinna
principal huvudsakligen
principal clause huvudsats
principal parts tema, böjningsformer för verb
principal teacher rektor
principality furstendöme
principe princip
principle princip
principled principfast
prink snygga upp sig
print trycka, tryck, skriva ut
print-out datautskrift, utskrift
print shop tryckeri
printable utskriftsbar, tryckbar
printed matter trycksaker
printer skrivare, boktryckare
printer's error tryckfel
printer's ink trycksvärta
printing tryckning, utskrift
printing-press tryckpress
printing works tryckeri
prize-winner pristagare
prize in school premium i skolan
prize( to gain) pris (att få)
proceeding fortsätta
processing tillverkning av
producing skapande
professional-looking yrkesmässiga
programming programmering
programming-language programmeringsspråk
programming-utensils programmerings-tillbehör
programminghints programmeringstips
projecting utskjutande
prominent framträda, bemärkt, framträdande
prompting omedelbar
protest against protestera mot
protruding utstående, framskjutande
providing förutsatt att
province landskap, län, provins
provincial småstadsbo, provinciella
provinsional tillfälligt
provoking retsam
publiching publicerande
publicizing publicerande
publishing publiserar
publishing house förlag, bokförlag
pulling dragande
pulsating pulserande
pumpkin pumpa
purblind skumögd
purchasing köp av
purloin stjäla, snatta
pushing tryckande, trycker
put in infoga, tillsätta, införa
put in order sätta i stånd, ordna
put into plaster of Paris gipsa
putting uttrycka, knuffa
puzzling förbryllande, gåtfull
quaint gammalmodig, egen
quarantine karantän
quatrain fyrradig strof
questioning ifrågasätta
quibbling spetsfundig
quince kvitten
quinine kinin
quisling quisling
racing kapplöpning
railing ovett, räcke
rain regn, regna
rain-gauge regnmätare
rainbow regnbåge
raincoat regnrock, regnkappa
rainfall regn
rainy regnig
raisin russin
raising resning
rambling svammel
range-finding avståndsbestämning
ranging omfång
ranking ledande
rankinglist ranglista
rapine plundring
rating taxering, gradering
rattling skramlande
ravine hålväg, klyfta, ravin
re-editing återredigering
re-examine ompröva, återställa
readiness villighet
reading lektyr, läsning
ready-made clothing konfektion
reappoint återinsätta
reasoning resonemang, tankegång
rebind binda om
rebuilding återuppbyggandet
receiving mottagande
recieving mottagande
reckoning räkning
recline vila, luta sig bakåt
reclining tillbakalutande
recording inspelning
recreating återskapande
recrimination motbeskyllning
recycling återvinning, återanvändning
red wine rödvin
redeeming utlösning
reducing reducera
reeking rykande
referring refererande
refine förfina, raffinera, rena
refinement förfining
refitting montering
refrain refräng, avstå
refreshing uppfriskande, vederkvickande
refunding återbetalande
refusing avslå
regain återfå, återvinna
regarding angående
regulating reglerande
rehearsing övar, övande
rehiring återanställning
reigning regera
rein tygel, tygla
reincarnation reinkarnation
reindeer ren, rendjuret
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
reinkaration reincarnation
reinstall återinstallera
reinstalling återinstallera
rejoin åter sluta sig till, svara
rejoinder svar, replik
relating anknytande
releasing släppande
relinquish ge upp, avstå från
relying litande
remain vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå
remainder behållning, rest, återstoden
remaine förhålla sig
remained förblev
remaining övrig, kvar, kvarvarande
remains förblir
remind påminna, erinra
remind of påminna om
reminder påminnelse
reminds påminner
reminiscence minne
reminiscent påminnande om
removing borttagande
renouncing avsägande sig
rent in kind avgäla
renumbering åternumrera
repackaging återpackar
repairing reparation, lagning
replacing ersättande
replanting återplantering
replaying omspelning
replenishing fyll på
reporting meddelat
reprints återtrycker
requesting begärande
requiring behöver
rescind återkalla
rescinded upphävd
reseeding återsådd
resembling liknande
resin harts, kåda
resolving lösande
resounding ljudlig
respecting beträffande, med hänsyn till
resting vilande
restoring återställa
restrain inskränka, avhålla, återhålla
restraint behärskning
restructuring omstrukturering
result in medföra, resultera i
resulting resulterande
retain behålla
retin töm
retinue följe
retraining omskolning
returning återvändande
revealing avslöjande
revelling rumlande
revolting upprörande
revolving roterande
rewarding givande
rewind spola tillbaka
rhine rhen
rhinoceros noshörning
rich in rik på
rich in species artrik
riddling sållandet, gåtorna
riding ridning
riding-horse ridhäst
rigging tackling
right-clicking höger-klickande
rind skal, svål, kant
ring påringning, klang, klinga, ring
ring (to) ringa (att)
ringleader ledare av myteri
ringlet hårlock
rink skridskobana
rinse sköljning, skölja, spola
ripping utmärkt
rippling porlande
rise in salary löneförhöjning
rising stigande
robin rödhakesångare
rocking-chair gungstol
roistering rumlande
rollicking uppslupen
rolling rullande
rolling-mill valsverk
rolling-pin brödkavle
romping stojande
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
rosin harts
rotating roterande
rounding avrundning
rousing väckande
routine slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines rutiner
roving kringflackande
rowing rodd
rowing-boat roddbåt
ruin fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera
ruination ödeläggelse
ruined förfallen
ruling rådande, regerande
rulings regler
rumbling mullrande
ruminant idisslare
ruminate grubbla, idissla
rumination idisslande
running rinnande, löpning, går, lopp
running-board fotsteg
running-in inkörning
rush into störta sig in i
rustling prassel
rutting brunsttid
sabre-rattling vapenskrammel
saccharin sackarin
saccharine sockerhaltig, sliskig
sacking säckväv
safety-pin säkerhetsnål
safety curtain järnridå
saint (St.) helgon, sankta, sankt
saint´s day helgondag
sainted helgonförklarad
salad dressing salladsdressing
saline saltdamm, salthaltig
salinity salthalt, sälta
sampling stickprovsundersökning
sand martin backsvala
sandblasting sandblästring
sanguinary blodtörstig, blodig
sanguine sangvinisk
sapling ungt träd
sardine sardin
sash-window skjutfönster
satin satäng, satin
satisfying tillfredsställande
saturnine tungsint, tystlåten, dyster
saving spara
savings besparingars, parmedel
savings account sparkonto
savings bank sparbank
sawing sågning
sawline såglinje
saying säger
scalding skållhet
scale in music skala inom musik
scaling ladder stormstrge
scamping fusk
Scandinavia skandinavien
Scandinavian skandinavisk
scanning avsökning
scantling dimention, aning
scathing dräpande
scatter-brain virrhöna
scolding ovett, ovettig, gräl
scorching brännhet
scrapings avskrap
screaming skrikande, skrika
scrolling bläddrande
scrubbing skrubbande
scrutinize granska, skärskåda
sea captain sjökapten
seafaring sjöfart
sealing-wax lack
searching rannsakning, sökande
seasoning krydda
second-hand information andrahandsuppgift
second cousin syssling
sectioning uppdelning
see again återse
seed-testing frökontroll
seeing seende
seeking sökande
seeming skenbar, synbar
seemingly skenbart
selecting väljer
self-displaying självvisande
self-financing självfinansering
self-interest egennytta
self-running självexekverande
self-sacrificing självförhärligande
self-supporting självförsörjande
selling säljande
selling of realisation
seminary seminarium
semolina mannagryn
sending sänder, sändning
sentinel post (vakt-), vaktpost
separating separerande
servicing underhåll
serving tjänar, severing
set of instruments bestick
setting ställa in
setting up bosättning
settings inställningar
sewing sömnad
shading schattering
shaking skakande, skakar
shaping utformning
sharpening slipning
shavings hyvelspån
shifting skiftande
shin skenben
shine blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina
shines lyser
shingle klappersten, takspån
shining lysande
shiny blank
shipbuilding skeppsbygge
shipping frakt
shocking chockerande
shooting skytte
shortcoming brist, misslyckande
shortening avkortande
shouting skrikande
show-window skyltfönster
shower of rain regnskur
showering duschar
showing visande
shrieking skrikande
shrine skrin, helgongrav, helgonskrin
shrink krympa, skrumpna
silliness enfald
sin synd, synda
sinaitic sinaitiska
sinblood blodssynd
since emedan, eftersom, sedan
sincere oskrymtad, uppriktig
sincerely tillgivne
sincerity uppriktighet
sine sinus
sinew sena
sinewy senig
sinful syndig
sing sjunga
singe sveda
singer sångare, sångerska
singing sjungande
single enda, enkel, ogift
single-engined enmotorig
singsong allsång
singular ovanlig
singularis singularis, märklig
singularity egenhet
singularly ensamt
sinious aplik
sinister ondskefull
sink dala, sjunka, vask, sänka
sink down digna
sinker sänke
sinner syndare
sinuous slingrande
sirloin ländstycke, oxstek
sister-in-law svägerska
sitting sitter
sitting-room vardagsrum
skating-rink skridskobana
skein härva, nystan
skin flå, skinn, hud
skin-deep ytligt
skins skinn
slanting sned
sleeping sovande
sleeping-car sovvagn
sling slunga, bindel
sling-shot slangbåge
slings and arrows prövningar, hemsökelser
slink slinka, smyga
slink away slinka iväg
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slop-basin sköljkopp
slot-machine spelautomat, enarmad bandit
smattering aning, hum
smiling leende
smoking rökande
smoothing utjämnar
smouldering pyrande
sneering hånfull
sneering laugh hånskratt
sneezing nysning
snooping snokande
snowing snöar
sobbing snyftande, snyftar
sobordinate underordnad
soda fountain sifon
solving lösning
something någonting
son-in-law svärson, svärson, måg
soothing rogivande
sopping wet uppblött
sorting sortering
sound-proofing ljudisolering
spacing platsen
Spain Spanien
spanking dask
sparking plug tändstift
sparkling pärlande
speaking talande
speaking of på tal om
specializing specialiserad
specifying specifierande
speed-settings hastighets-inställningar
spell-checking rättstavningskontroll
spelling bokstaverande, rättskrivning
spelling mistake rättskrivningsfel
spending spenderande
spin snurra, spinna
spinach spenat
spinal column ryggrad
spindle axel
spine ryggrad, törne
spinning-wheel spinnrock
spins snurrar
spinster ungmö, ogift kvinna
splint spjäla
splint bone vadben
splinter flisa, spillra, skärva, splittra
splinters spillror
splitting delande
sponsoring sponsrar
sprain vricka, vrickning
spraying besprutning
spring källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår
spring-mattress resårbotten
spring of steel fjäder av stål
spring term vårterminen
sprinkle stänka på, stänk, strö ut
squeezing kramande
squint vindögdhet, skela
squinting vindögd
staggering förbluffande
stain betsa, fläcka, fläck
stainless fläckfri, rostfri
stake in a game insats
stamina styrka, uthållighet
stand-in ersättare
stand out against avteckna sig mot
standing står
starling stare
starting startar
starting-line startlinje
startling häpnadsväckande
starving svälter
staying stannande
stealing stöld
steam-engine ångmaskin
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stifling kvalmig
stimulating upppiggande, retande
sting skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka
stinginess snålhet
stinging stingande
stingly snål
stingy snål
stink stinka, stank
stinking stinkande
stint snåla med
stirring spännande
stirrings rörelserna
stock raising boskapsskötsel
stockinet trikå
stocking strumpa
stocktaking inventering
stomach pains magplågor
stooping framåtböjd
stopping fyllning
stopping-place hållplats
storing sparande
strain anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga
strained spänd
strainer sil
straining spännare
strapping stöddig
strengthening förstärkande
stretching sträckande
striking apart, påfallande, slående
string band, snodd, sträng
string-band stråkorkester
stringent bindande
stripling yngling, pojkspoling
stripping avklädning
striving strävan
stroke of lightning åsknedslag
studying studerande
stuffiness instängdhet
stumblingblock stötesten
stunning fantastisk
submarine undervattensbåt, ubåt
submarines u-båtar
submitting framläggandet
subordinate underordna
subordinate clause bisats
subordinate part biroll
succeeding efterföljande
succinct kortfattad
sucking sugande, suger
sucking-child dibarn
suffering lidande
suffering from behäftad med
summing-up sammanfattning
summon to a memeeting kalla till möte
sunblind markis
sunshine solsken
superintend övervaka
superintendent inspektör
supine slö, liggande på rygg
supporting stödjande
surfing surfa
surprising förvånande
surprisingly förvånande
surrounding kringliggande
surroundings miljö
surveying undersökande
surviving kvarvarande
sustain uppehålla
swallowing sväljande
swaying svängande
swearing svordomar
sweeping radikal, kolossal
sweepings sopor
sweetening sötande
swelling svällande, ansvällning
sweltering tryckande
swimming simning
swimming-bath simbassäng
swimming-bladder simblåsa
swimming-costume simdräkt
swimming-pool simbassäng
swimming costume baddräkt
swimmingly lekande lätt
swindle skoja, bedra, svindel
swindler svindlare, skojare
swine svin
swine-pox svinkoppor
swineherd svinaherde
swing svängning, gunga, svänga, dingla, svinga
swing-door svängdörr
swingeing väldig
swinging svängande
swings svingar
swinish snuskig
switching växlande
syringa schersmin, syren
syringe injektionsspruta, spruta
table-lifting bordsdans
table-linen bordslinne
table-rapping bordknackning
table-turning bordsdans
tackling rigg
tail-wind medvind
tailoring skrädderi
tailspin spinn
tained skämd
taint fläck, besmitta
take-in bedrägeri
take in hysa
take in tow ta på släp
take pains to vinnlägga sig om, vinnlägga sig om
take part in deltaga
taking intagande
takings intäkter
talking samtalande
talking-point diskussionsämne
talking-to åhutning
talking film talfilm
taming tämjande
tampering kladdande
tapering avsmalnande
tapping tappning
tarpaulin presenning
taxing krävande, svår
teaching undervisning
teachings föreskriver, lär
teasing retsam, kitslig
telling berättar
tending (the soil) ans
terminal terminal, slutgiltig
terminate avsluta
termination avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
terminology terminologi
terminus ändstation
terrain terräng
testing testa
textediting textredigering
thanking tackande
thanksgiving tacksägelse
thickening tjock klump
thin gles, tunn, gallra, mager
thing sak, tingest, persedel, ting
think anse, tänka, tro, mena, tycka
thinking tänkande
thinly glesbygd
this evening i kväll
this morning i morse
threatening hotfull
three-engined tremotorig
thrilling spännande, rafflande
thriving blomstrande
thwarting hindrande
tidings nyheter
tight-fitting årsittande
tightening åtdragande
timing tidsmäta
tin tenn, konservburk, bleckburk, burk
tin of herrings sillburk
tinder fnöske
tinge skiftning, lätt färga
tingle pirra
tinker kittelflickare, fuskare
tinkle pinglande, pingla
tinkling plingande
tinned provisions konserv
tinsel glitter
tint färga, färgton
tiny pytteliten
tipping avstjälpning
tiring tröttsam
toggling togglande
toil in the work slita i arbetet
tolling klämtning
touching rörande, vidrörande
touring rundresa
towering mycket hög
toxin gift
tracing uppspårande
tracking spårande
trade-in inbyte
trade-wind passadvind
trading handel
trailing efterföljande
train träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna
trained utbildad, van
trainer tränare
training exercis, utbildning, träning
training-school verkstadsskola
transforming förvandlar
translating översättandet, översätter
translator-engine översättnings-motor
transmitting överföring
trappings utstyrsel, grannlåt
travelling resande, ambulerande
trifling lättsinnig
trimming garnering
trinity treenighet
trinket prydnadssak
troubleshooting felsökning
truncating avkortande
trust in förlita sig på, lita på
trying provar
tubing rör
turning vändning, avtagsväg
turpentine terpentin
twain tvenne
twiddling rullning
twin tvilling
twin-engined tvåmotorig
twine tvinna, bindgarn, fläta
twinge smärta
twinkle tindra, blinka, glimt
twins tvillingar
twisting vridning
two-line två-raders
typesetting typsättning
typewriting maskinskrivning
typing maskinskrivning, skriver
ugliness fulhet
Ukraine Ukraina
unacquainted obekant
unassuming anspråkslös
unbecoming missklädsam, opassande
unbind befria, lossa
unblinking fast
uncertain osäker, oviss
uncompressing uppackning, avkomprimering
unconstrained ospärrad
undefined odefinierad
under-clothing underkläder
undergoing genomgå
underline understryka
underling underhuggare
underlining understrykning
undermine undergräva, underminera
understanding förstånd, förstående
undertaking förbindelse
undetermined obestämd
undoing fördärv, upplösande
undying oförgänglig
unearned income arbetsfri
unerring osviklig
unfailing osviklig
unfeeling käslolös
unfinished ofullbordad, inte färdigt
unflagging outtröttlig
unhinge haka av dörr
unhinged ur gängorna, rubbad
uninhabitable obebolig
uninhabited obebodd
uninstall avinstallera
uninstalling avinstallerande
uninterrupted oavbruten
unintrested ointresserad
unintresting ointressant
unkind ovänlig, avogt
unloading avstängning, avlastning
unlocking-code upplåsningskod
unobtainable onåbar
unpacking packa upp
unremitting oavlåtlig
unrestrained otyglad
unstinted praise ampel
unsuspecting aningslös
untrained okvalificerad
unwilling ohågad, ovillig, obenägen
unwillingly ogärna
unwittingly oavsiktligt
upbringing uppfostran
updating uppdaterande
upgrading uppgradering
uplifting upplyftande
uploading ladda hem
uprising revolt
uprooting utrotning
urchin rackarunge
urging uppmanar, uppmanande
urine urin
user-interface gräns-snittet
using användande
utilising utnyttja
vaccinate vaccinera
vaccinations vaccinationer
vaccine vaccin
vagina slida
vain flärdfull, fåfäng
vainglorious skrytsam
vainglory högfärd
vainly förgäves
vainness fåfänglighet
valentine valentinbrev
varicose vein åderbråck
varying varierande
vb-links vb-länkar
vein ven, humör, blodåder, åder
ventilating lufttrumma
vermin ohyra, skadedjur
veterinary veterinär
veterinary surgeon veterinär
vicinity närhet
viewing visning
viewpoint synpunkt
villain skurk, rackare, bov
villainous skurkaktig, bovaktig
villainy skurkaktighet, skurkstreck
villein livegen
vindicate rättfärdiga, försvara, hävda
vindictive hämndlysten, hämndgirig
vine vinstock, vinranka
vinegar ättika
vineyard vingård
vintage vinskörd, årgång av vin
violin fiol
virgin jungfru, oskuld
virginity jungfrulighet
virgins oskulder
voluminous volumiös
vomiting uppkastning
voting röstning, omröstning, röstar
wadding vadd, stoppning
waging war krigföring
wailing klagande
wainscot panelning
waiting väntar
waiting-room väntrum
waking vakande
walk in procession tåga
walking promenad
walloping få stryk
wandering vandring
wanting önskar
warehousing magasinering
wariness varsamhet
warning uppsägning, varning
washing tvätt, tvätta
washingup disk
wasting slöseri
watching åseende
watering vattning
waterline vattenlinje
waterproofing impregnering
wavering vacklan
wavy-lines våglinjer
wayfaring vägfarande
weakling klen stackare, krake
wealthiness rikedom
weanling avvant
weariness trötthet
wearing klädd i
weaving vävning
weaving-mill väveri
web-ordering internet-beställning
webbing sadelgjordsväv
wedding vigsel, bröllop
wedding-gift lysningspresent
wedding-trip bröllopsresa
weeping gråt
welcoming välkomnande
welding svetsning
well-being väl, välbefinnande, välmåga
well-meaning välmenande
wellfunctioning välfungerande
whacking kok stryk
wheedling lämpor
wherein vari
whine gnälla, yta
whiner gnällspik
whining gnällande, pipig
whinny gnägga
whipping vispande, piskning
whirling virvlande
whirring snurr
whirwind virvelvind
whishing önskar
whispering viskande
whistling visslande
whitening vitfärgning
whiting vittling
whooping-cough kikhosta
whopping jättestor
whoppingcough kikhosta
wigging utsskällning
wiggling vickande, vickar
willing beredvillig, villig
willingly gärna, villigt
win vinna, vinna, segra
wince rygga tillbaka
winch vinsch, rycka till
wind vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira
wind up avveckla
windbag pratmakare
windcheater vindtygsjacka
windfall fallfrukt, skänk från ovan
winding slingrande, spiral
windlass ankarspel, vindspel
windmill väderkvarn
window fönster
window-dressing fönsterskyltning
window-pane fönsterruta
windows-compatible windowskompatibelt
windows-directory windows-katalog
windpipe luftstrupe, luftrör
windscreen vindruta
windswept vindpinad
windward lovart, mot vinden
windy blåsig
wine vin
wine-grower vinodlare
winebottle vinflaska
wineglass vinglas
winepress vinpress
wing eskader, flygel, vinge
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
winged bevingad
winged-peas sparrisärtor
winger ytter
wings kulisser
wink blinka
winking blinkning
winkle pilla ut
winner vinnare, segrare
winner-spotting tippning
winning vinnande
winning-post mål
winnow sålla
wino alkis
winower sädesrensare
wins vinner
winsome älskvärd, vacker
winter vinter
wintergreen vintergröna
wintry vinterlik
wire-tapping avlyssning
wirepulling spel bakom kulisserna
wiring kabeldragning
wishing önskande
witching förhäxande
with the wind med vinden, borta
withdrawing tillbakadragande
withering vissnande
within inuti, innanför, inom
without hindrance obehindrad
wittingly avsiktligt
wolverine järv
womankind kvinnfolk
womanliness kvinnlighet
wondering undrande
woodswind träblåsinstrument
woodworking träbearbetning
wooing frieri
wool-gathering drömmerier
wordiness ordrikedom
wording formulering, lydelse, ordalydelse
work against motarbeta
working arbete
working-ant arbetsmyra
working hypothesis arbetshypotes
working material arbetsmaterial
workmen`s dwellings arbetarbostäder
worldliness värdslighet
worrying plågsam
worth mentioning nämnvärd
worthiness värdighet
wrapping omslag
wrappingpaper omslagspapper
wrecking bärgnings
wrestling brottning
wring vrida ur
wringer pärs
wringing drypande våt
wringkle rynka
wrinkle skrynkla
wrinkly rynkig
write in texthand texta
writing skriver, skrift
writing-table skrivbord
writings böcker
wrongdoing ond gärning
yachting segling, segelsport
yawning gäspande
yearling årsgammalt djur
yearning längtande
yelling vrålande
yielding foglig, undfallande
Yours sincerely högaktningsfullt, Er tillgivne
zinc zink
zing fart
zoning indelning
other english words that include "the" : swedish :
accupational therapist arbetsterapeut
aesthete estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
all the better desto bättre
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
amphitheatre amfiteater
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anasthesia bedövning
anathema anatema, bannlysning
another annan
another's en annans
anthem hymn
antithesis motsats, antites
apartheid apartheidpolitik
apathetic apatisk
apothecary apotekare
apotheos kanonisera
apotheosis förhärligande
arch of the root hålfot
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity äkthet
back of the head nacke
balance against each other avväga
bask in the sun sola sig, gassa sig
become betrothed trolova sig
before then dessförinnan
biosynthesis biosyntes
blithe munter
bother krångla, besvära
bothered besvärade
bothering stör, störde
bothers besvärar
box on the ear örfil
break the record slå rekord
breathe andas
breather paus
bring together sammanföra
brothel bordell
brother broder, bror
brother-in-law svåger
brotherhood brödraskap, broderskap
brotherly broderlig
brothers and sisters syskon
by the piece per styck
by the way apropå, i förbigående
calf of the leg vadben
cathedral domkyrka, katedral
changing of the guard vaktavlösning
clean the shoes borsta skor
clothe kläda, kläda
clothes kläder
clothesbrush klädeesborste
concussion of the brain hjärnskakning
crowd together tränga ihop sig
darling sweetheart käresta
diphtheria difteri
dither vela
dock (of the bay] docka
drop the anchor fälla ankaret
each other varandra
early in the morning arla
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
East Indies - the Ostindien
either heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
esther ester
ether eter
every other varannan
farther längre
farthest längst bort, längst, ytterst
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
follow-the-leader följa John
for the rest för övrigt, för resten
forefather förfader
further främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre
further away längre bort
furthermore vidare
furthest ytterst, bortest
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
godfather fadder
godmother fadder
Gothenburg Göteborg
government - the regeringen
grandfather farfar, morfar
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
guard on the railway konduktör på järnväg
Hague (the) Haag
have the heart to nännas
heathen hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather ljung
hither hit
hitherto hittills
hold out the prospect förespegla
hole in the ice vak
hothead brushuvud
hyperaesthetic överkänslig
hypothesis hypotes
hypothetical hypotetisk
in the end i längden
in the meantime under tiden
in the middle i mitten
in the mood for upplagd för
in the morning på morgonen
in the same way lika
in the year anno
into the bargain till yttermera visso
iron clothes stryka kläder
jack-in-the-box gubben i lådan
lathe svarv
lather tvåla in, löddra sig, lödder
lay the table duka
leather läder
leatherette konstläder
leathery seg
lengthen förlänga, förlängas
lengthened förlängd
lengthening förlängning
liberty if the press tryckfrihet
lily of the valley liljekonvalj
lithe smidig, böjlig
lobe of the ear öronsnibb
Lutheran luteran, luthersk
magistrates` court - the rådhusrätt
make the bed bädda
make the price faststalla priset
masthead masttopp
mathematical matematiska
mathematically matematiskt
mathematician matematiker
mathematicians matematiker
mathematics matematik
mealy-mouthed undanglidande
Middle Ages - the medeltiden
middleclasses - the medelklassen
miss the mark bomma
mother mor, moder, mamma
mother-in-law svärmor
mother ship moderfartyg
mother tongue modersmål
mother wit bondförstånd
motherboard moderkort
motherfucker skitstövel
motherhood moderskap
motherly moderlig
move the bowels tömma tarmen
much the biggest utan tvekan den störste
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
nether nedre
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
nevertheless likväl, ändå, dock, icke desto mindre
Nile - the Nilen
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
not in the least inte det ringaste
of the same kind likadan
of the time dåvarande
on duty for the day jourhavande
on the contrary däremot, tvärtom
on the first floor en trappa upp
on the point of på vippen
on the sly i mjugg, i smyg
on the top of ovanpå
on the whole överhuvudtaget, på det hela taget
one another varandra
one or the other någondera
Orient - the Orienten
other övrig, annan
other-government andra som styr
otherguess annan, av ett annat slag
otherwise på annat sätt, annars, anorlunda
otherworldly världsfrämmande, andlig
out-of-the-way corner avkrok
out of the way undan
outhermost längst ut
over-the-counter över disk
panther panter
paranthesis parantes
parenthesis parentes
pathetic rörande
petrol to the car bensin till bilen
pithead gruvöppning
plain-clothes detektiv
polythene polyeten
pother stickande rök
potherb köksväxt
rather ganska, snarare, hellre
reformed Church - the reformerta kyrkan
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
Rhen - the Rhen
room to breathe andrum
run the risk utsätta sig för, löpa risk
scythe lie
seethe sjuda
set (of clothes) omgång
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slither halka, hasa, glida
slithery hal, slipprig
smother kväva
soothe lindra, lugna
southern sydlig
stalls at thr theatre parkett på teater
starch the collar stärka kragen
starsprangled banner - the stjärnbaneret
step-father styvfar
stepbrother styvbror
stepfather styvfar
stepmother styvmor
Stone Age (the) stenåldern
strengthen styrka, stärka
strengthened förstärkt
strengthening förstärkande
swathe insvepa
sweet-toothed svag för sötsaker
sweetheart fästman, fästmö
sympathetic tilltalande, sympatisk
synthes syntes
synthesize framställa på syntetisk väg
synthesizer synthesizer
synthetic syntetisk
tending (the soil) ans
tether tjuder, tjudra
Thames - the Themsen
the den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det
the contrary motsatsen
the day before yesterday förrgår
the Iron Age järnåldern
the opposite motsatsen
the other day häromdagen
the other way around tvärom
the public allmänheten
the same samma, densamme, lika
the sooner the better ju förr desto bättre
the Supreme Court Högsta domstolen
theatre teater, operationssal
theatrical teatralisk
theft stöld
their deras
theirs deras
them dem
theme tema
themselves sig
then sedan, då
theologian teolog
theologians teologer
theology teologi
theoretical teoretisk
theories teorier
theory teori
there dit, där
there's där är, det finns
thereabout däromkring
thereafter därefter, därefter
thereby därvid, därigenom
therefore därför
thereof därom
thereto därtill
thereupon därpå
thermometer termometer
thermonuclear termonuklear
Thermos termosflaska
thermostate termostat
thesaurus synonymordbok, ordbok, uppslagsbok
these dessa
thesis tes, avhan