The Swedish term "eg-anpassning" matches the English term "ec-harmonization"

other swedish words that include "eg" : english :
habegär acquisitiveness
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
begiven på addicted for
begivenhet addiction
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
framsteg advances
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
radiotelegram aerogram
aktersegel aftersail
total, aggregat aggregate
mångsidig begåvning all-rounder
allegorisk allegoric
allegorisk allegorical
allegori allegory
allegro allegro
legering alloy
alter ego alter ego
oegennytta, altruism altruism
ärelysten, äregirig ambitious
egga upp antagonize
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
i regel, vanligen as a rule
bedja om, begära ask for
eneggat svärd backsword
deposition av egendom bailment
bantuneger bantu
segra be victorious
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
begynna, anträda, börja, starta begin
begynnelse, början beginning
begråta bemoan
begråtit bemoaned
bigami, tvegifte bigamy
skena, bult, regla, bom bolt
regel på ett lås bolt on a lock
inbunden, begränsad, skyldig bound
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
tegelsten, tegel, hedersprick brick
tegelbruk brickyard
begravning burial
begravd buried
begraver buries
jordfästa, begrava bury
kabeltelegram cablegram
tältduk, målarduk, segelduk canvas
segla omkull, kantra capsize
kategorier catagories
kategori catagory
kategorier categories
kategori category
begravningsplatser cemeteries
lös egendom chattels
schack och matt, besegra checkmate
snabbseglare, klippare clipper
begrundande, reflexion cogitation
kollega colleague
kollegor colleagues
kollega collegue
föröva, begå commit
inbegripa, innehålla comprise
egenkär, inbilsk conceited
begrepp concept
begrepp, avelse, föreställning conception
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
begrunda, ha för avsikt contemplate
artig, elegant courtly
begärlig efter covetous of
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
feghet cowardice
feg craven
kremeringen, eldbegängelse cremation
smältdegel, degel crucible
aftonringning, utegångsförbud curfew
knivar, eggjärn cutlery
käck, elegant dasher
stegvis minskning decrement
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
minska, förnedra, degradera degrade
delegerad delegated
delegation delegation
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
begärde demanded
avreglera deregulate
avreglering deregulation
steg ned descended
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
regissör, direktör, chef director
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
deg dough
hällregn, störtregn, skyfall downpour
dregla, dregel, dravel drivel
duggregn drizzle
dregla drool
dreglar drools
byxor av segelduk ducks
begär, iver eagerness
eg-märkning ec-labelling
eg-förordning ec-regulation
rand, egg, brädd, kant edge
själviskhet, egoism egoism
egoistisk egoistical
egoistisk egotistic
egoistisk egotistical
egoistiskt egotistically
Egypten Egypt
egyptisk Egyptian
egyptierna Egyptians
egyptolog egyptologist
egyptologiska egyptology
elegans elegance
sirlig, elegant, stilfull elegant
förbättra, stegra enhance
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
oregelbunden, kringirrande erratic
storma med stormstegar escalade
trappa upp, öka stegvis escalate
legitimera sig establish one`s identity
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
egga, uppvigla, upphetsa excite
fördriva, utvisa, relegera expel
myt, legend, fabel, saga fable
feg faint-hearted
felsteg false step
i ropet, modern, elegant fashionable
låtsas, föregiven, hyckla feign
ferrolegeringar ferro-alloys
brandstege fire-escape
studioman, regissör floor manager
nervös oro, förvirring, regnby flurry
fotbräde, fotsteg footboard
ljud av steg footfall
fotspår, steg footstep
föregångare forerunner
föregripa, förekomma forestall
franchisegivare franchiser
fregatt frigate
jordfästning, begravning funeral
få insteg i gain influence
snegla, glo, stirra gaze
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
begåvad, talangfull gifted
sneglande glancing
segelflygplan glider
segelflygning gliding
sporra, egga goad
regera, styra govern
regerande governing
myndighet, regemente, styrelse government
regeringen government - the
regerar governs
framsteg headway
egenmäktig highhanded
förespegla hold out the prospect
trestegshopp hop-step-and-jump
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
integrerad databehandling idp
illegitim iillegitimate
illegal illegally
fast egendom immovables
inbegripa, innebära implicate
impregnera, genomdränka impregnate
impregnerat trä impregnated-wood
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
oegentlighet impropriety
eldbegängelse, kremering incineration
begynnelse incipient
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
eggelse incitement
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
obegriplig incomprehensible
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
utökning, stegvis ökning increment
register index
indexreglerad indexed
begynnelsebokstav, inledande initial
ta hem egen verksamhet insourcing
integrera integrate
integrerat integrated
integration integration
integritet integrity
begriplig intelligible
begrava, jordfästa inter
förregling interlock
begravning, jordande interment
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
iris, regnbåge iris
oregelbunden, regellös irregular
ösregn it is raining cats and doogs
obegripligt pladder jabberwock
gullregn laburnum
stege ladder
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
reglade latched-in
förreglingar latches
rättegång law suit
process, rättegång lawsuit
seg leathery
surdeg leaven
blänga, snegla, grin leer
snegla på leer at
legalisering legalization
legalisera legalize
påvlig legat legate
legend, sägen legend
legendariska legendary
legion legion
legionär legionary
legionär legionnaire
laglig, rättmätig, legitim legitimate
legitimera legitimatize
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsning, inskränkning limitation
begränsad limited
begränsande limiting
spegla sig look at oneself in the glass
spegel looking-glass
begär, åtrå lust
skadeglädje, illvilja, elakhet malice
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
regel, sentens, grundsats maxim
megahertz megahertz
megafon megaphone
megabyte, MB megs
smältdegel melting pot
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
återspegla, spegel mirror
återspeglingar mirrors
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
begråta, sörja mourn
privilegiebrev, urkunder muniments
negativa, baksida negative
negligé negligé
neger negro
oregistrerade non-licensed
begrepp, idé notion
nu regerande now-reigning
begravningshögtidligheter obsequies
egensinnig obstinate
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
ögonflirta, snegla på ogle
föregiven, ostentativ ostentatious
utegrill outdoor grill
poängbesegra outpoint
lämna ut egen verksamhet outsourcing
egen, äga own
papegoja parrot
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
stamtavla, släkregister pedigree
regntak, takvåning penthouse
flott, elegant posh
jättegryta pothole
föregånget av preceded
prejudikat, föregående precedent
föregångare precursor
privilegium, förmånsrätt prerogative
låsas, påskina, föregiva pretend
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
föregående, tidigare previous
privilegium, rättighet privilege
egga prod
utveckling, framsteg progress
egennamn proper name
egenskaper properties
gods, ägodel, egendom, egenskap property
egentligen proporly
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
gammalmodig, egen quaint
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
egen, besynnerlig, underlig queer
ge liv åt, egga, påskynda quicken
regn, regna rain
regnmätare rain-gauge
regnbåge rainbow
regnrock, regnkappa raincoat
regn rainfall
regnig rainy
skarp egg razor-edge
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
egentligen, faktiskt, verkligen really
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
backspegel rear-view mirror
resonemang, tankegång reasoning
regummera recap
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
feg, trolös, avfälling recreant
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
regeringsämbete regency
regenerera regenerate
regenerad regenerated
riksföreståndare, regent regent
regenter regents
ordning, styrelse, regim regime
regemente regiment
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
registrerar registers
registrering registration
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
registreringar registrations
register registry
återgång, regress regress
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
reglera, ordna, rucka, styra regulate
reglerad regulated
reglerande regulating
regel, bestämmelse regulation
reglemente regulations
regera, regering reign
regera reigning
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
begärande requesting
begränsa, inskränka restrict
begränsning, inskränkning restriction
begränsningar restrictions
förtegenhet reticence
regerande konung rex
steg upp ris
tegelpanna roofing-tile
taktegel rooftile
seg ropy
seg rubbery
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
reguladetri rule of three
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
regler rulings
fotsteg running-board
segla, avsegla, segel sail
segelbåt sail-boat
segelduk sail-cloth
segelbar sailable
segelfartyg sailer
segelflygplan sailplane
lätt regnskur, rusa, vindil scud
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
begagnad, antikvariat second-hand
segment segments
egenkärlek self-conceit
egennytta self-interest
egenutgivna self-published
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
relegera send down
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
livegen serfs
knega, lufsa shamble
regnskur shower of rain
egenhet singularity
dregla slobber
obegåvad, trögtänkt slow-witted
elegant smart
begärlig sought after
suverän, pund, regent, härskare sovereign
skadeglad, hätsk spiteful
regi stage-management
regissör stage-manager
begiva sig till start for
träda, stiga, steg, trappsteg step
trappstege stepladder
steg steps
stimulera, pigga upp, egga stimulate
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
strategiskt strategic
strategiska strategically
strategier strategies
strategi strategy
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
begåvad talented
telegram telegram
telegraf telegraph
hyrd bostad, arrendegård tenement
tids-begränsning time-limit
besvärligseg tough
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
skyttegrav, dike, löpgrav trench
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
triumferande, segerrik triumphant
trampade, steg trod
tveeggad two-edged
två-stegs two-step
obesegrad unbeaten
regla upp unbolt
undervegenation undergrowth
begripa, förstå understand
begravningsentreprenör undertaker
oregistrerad unlicensed
obegränsat unlimited
oregistrerad unregistered
ostyrig, oregerlig unruly
oanvänd, obegagnad unused
obegagnad unworn
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
besegra vanquish
vegetabilisk vegetable
segrare victor
segrande, segerrik victorious
seger victory
livegen villein
seg, tjockflytande viscous
impregnera, vattentät waterproof
impregnering waterproofing
egensinnig wayward
bege sig wend
vinna, vinna, segra win
vinnare, segrare winner
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
seg, senig wiry
segling, segelsport yachting
seglare yachtsman
idegran yew