The English term "bi-lingual" matches the Swedish term "tvåspråkigt"

other english words that include "bi" : swedish :
abidance dröjande
abide vänta, stanna
abiding bestående, varaktig
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abiogenesis uralstring
absorbing absorberande
acceptability godtagbarhet
accountability ansvarighet
acerbity skärpa, syrlighet
adaptability anpassningsförmåga
affability tillgänglighet
alibi alibi
ambiguity tvetydighet
ambiguous tvetydig
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amphibian amfibie, amfibieflygplan
amphibious amfibisk
anglophobia engelskfientlighet
antibiotic antibiotikum
applicability användbarhet
Arabic arabisk
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
archbishop ärkebiskop
archbishops ärkebiskopar
ascorbic acid askorbinsyra
autobiography självbiografi
automobile bil
automobiles bilar
availability tillgänglighet
babbittry småborgerlighet
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
barbican vakttorn
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
biannual två gånger om året
bias partiskhet, påverka
biathlon skidskytte
bib haklapp, supa
bible bibeln
bible's bibelns
biblical biblisk
bibliographies bibliografier
bibliography källförteckning
bicker gnabbas, träta
bickering käbbel, gnabb
bickerings gnabb
bicoloured tvåfärgad
bicycle cykel
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
bid bjöd, anbud, bjudit, bjuda
bide bida
biennial tvåårig
bier likbår
big stor
bigamy bigami, tvegifte
bigger större
biggest största
bigwig kaxe, pamp
bike cykel
bilberry blåbär
bile galla
bilingual tvåspråkig, tvåspråkigt
bilious argsint, gallsjuk
bill nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare matsedel
bill-posting affischering
bill of indictment anklagelseakt
billet inkvartering
billiardroom biljardrum
billig cheap
billing räkningar
billion biljon
billow bölja, våg
billowy böljande
billposter affischör
bills räkningar
bin lår, binge, binge
binaries binära
binary binär
bind binda
binder bindemedel
binding bindning
binoculars kikare
biodegradable biologiskt nedbrytbar
biographer levnadstecknare
biographies biografier
biography biografi
biological biologiskt
biologist biolog
biologists biologer
biology biologi
biomass fuel biobränsle
biorhythm biorytm
biosynthesis biosyntes
biplane biplan
birch björk
birch-bark näver
bird fågel
bird cherry hägg
bird of passage flyttfågel
birds fåglar
birds-eye-view fågelperspektive
biro kulspetspenna
birth födelse, börd, födelse
birth-flight fågelvägen
birth-rate nativitet
birth certificate åldersintyg
birthday födelsedag
birthdays födelsedagar
birthplace födelseort
births födelser
biscuit kex, kex, skorpa
bisexuals bisexuella
bisexuell bisexual
bishop biskop
bister blåsa
bit stump
bitch slinka, tik, hynda
bite napp, bita, bett
biting bitande, bita
bitmapped bitmappade
bits bitar
bitten bitit
bitter hätsk, bitter, besk
bitterly bittert
bitterness bitterhet
bitumen asfalt
bizarre bisarra
blackbird koltrast
blackbirds koltrastar
blue-bird blåhake
bobbin spole, spole, trådrulle
bobbinet tyll, maskinvävd spets
bobbish pigg
cabin hytt, koja, kajuta
cabined instängd
cabinet skåp, kabinett
cabinet-maker möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
cabins hytter
cannabis cannabis
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
childbirth barnafödelse
climbing klättrande
columbine akleja
combination kombination
combinations kombinationer
combine kombinera, skördetröska
combined kombinerad
combines kombinerar
combining kombinerande
compability kompabilitet
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
concubine älskarinna
connubial äktenskaplig
credibility trovärdighet
cubic kubiska
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
cubicle sovhytt i skola
darbies handklovar
debilitate försvaga
debility svaghet
debit debet
decasyllabic tiostavig
demobilize avmobilisera, demobilisera
describing beskriva
disability invaliditet, oförmåga
doe-rabbit kaninhona
draw bills trassera
dressing cubide avklädningshytt
dubbing kopiering
dubious tvivelaktig
dustbin soptunna
eligibility kvalifikation
embitter förbittra
exhibit utställa
exhibition uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions utställningar
exhibitor utställare
exorbitant omåttlig
feasibility genomförbarhet
flexibility flexibilitet
forbid förbjuda
forbidden förbjuden
forbids förbjuder
freebie gratisgrunka
furbish putsa upp
gambit schackdrag, utspel
give birth to föda
habit sedvana, sed, vana
habitable beboelig
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
habits vanor
habitual sed, sedvanlig
habitual drunkard alkoholist
handbill affisch
harbinger förebud
herbicide bekämpningsmedel
hobbies hobbies
humming-bird kolibri
illegibility oläslighet
imbibe insupa, uppsuga
immobile orörlig
immobility orörlighet
immobilize göra orörlig
impenetrability ogenomtränglighet
imperturbability orubblighet
impossibility omöjlighet
improbability osannolikhet
inability oförmåga
inaccessibility otillgänglighet
inaudibility ohörbarhet
incapability oduglighet
incompatibility inkompabilitet
infallibility ofelbarhet
inhabiant invånare
inhabit bebo
inhabitant invånare, inbyggare
inhibit förhindra
inhibited förhindrad
inhibition hämning
inhibits förhindrar
inscribing inskrivna
insensibility känslolöshet
invincibility oövervinnerlig
invisibility osynlighet
invulnerability osårbarhet
jacobinism jakobinism
jacobite jakobit
jail-birds fångar
jailbird fängelsekund, fånge
jobbing arbete
jubilance jubel
jubilant jublande
jubilation jubileum
jubilee jubileum
jubilees jubileer
kickstand on a bike cykelställ på cykel
lady-bird nyckelpiga
law-abiding laglydig
lawabiding laglydig
legibility läslighet
lesbian lesbiska
liability ansvar
maneuverability manöverduglighet
merchantability köpvärde
moabites moabiterna
mobile rörlig
mobility rörlighet
mobilize mobilisera
monosyllabic enstavig
morbid sjuklig
motorbike motorcyckel
moveability flyttbarhet, rörlighet
Mozambique Mocambique
much the biggest utan tvekan den störste
mutability föränderlighet
nail-biting nagelbitning
nest (a birds) bo (fågel-)
night-bird nattuggla
nobility adel
non-biblical icke-bibliska
non-binding icke-bindande
obilged tacksam
obituary dödsruna
orbit kretslopp
orbiting omlopps
out-bid bjuda över
play-bill program, affisch
playability spelbarhet
plebiscite folkomröstning
plumbing rörarbete
possibility möjlighet
probability sannolikhet
prohibit förbjuda
prohibition förbud
pubic köns
rabbit kanin
rabbit-hutch kaninbur
rabbits kaniner
rabid galen, arg
razorbill tordmule
readability läsbarhet
rebind binda om
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reliability pålitlighet
respectability anständighet
responsibilities skyldigheter
responsibility ansvar
robin rödhakesångare
rubbish-heap skräphög
rubbishy skräpig
rubicund rödbrusig
Saudi Arabia Saudi-Arabien
scabbies skabb
scrubbing skrubbande
seabird sjöfågel
shore bird vadarfågel
snobbish snobbaktig, dumhögfärdig
sobbing snyftande, snyftar
stability stabiliteten
stabilize stabilisera
susceptibility känslighet
syllabic stavelsebildande
syllabify uppdela i stavelser
takeoverbid övertagandebud
tangibility påtaglighet
teachability läraktighet
titbit läckerbit
tubing rör
turbid grumlig, rörig
ubiquitous allestädes närvarande
unbiassed opartisk, neutral
unbidden obedd, objuden
unbind befria, lossa
uninhabitable obebolig
uninhabited obebodd
unsuitability olämplighet
verbiage svada
viability genomförbarhet
visibility synlighet, sikt
volubility svada
vulnerability sårbarhet
waybill fraktsedel
webbing sadelgjordsväv
xenophobia främlingsskräck
zombie gengångare
other english words that include "lingual" : swedish :
bilingual tvåspråkig, tvåspråkigt
multi-lingual flerspråkig