The Swedish term "pilla ut" matches the English term "winkle"

other swedish words that include "ut" : english :
ruttna, en kropp a body
akter ut abaft
avbrutits aborted
utan gälar abranchiate
utlandet, utomlands, utrikes abroad
absolut absolute
absolut absolutely
absolutist abstainer
utföra, fullborda accomplish
utrustning accoutrement
utstyrsel accoutrements
arbetsterapeut accupational therapist
utförbart achievable
skarp, akut, skarpsinnig acuate
akut, spetsig acute
dessutom additionally
rutten addled
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
ansluten till adhered
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
utomäktenskaplig adulterous
ansluta affiliation
förutnämnd aforementioned
förutnämnd aforenamed
förutnämnd aforesaid
akter ut aft
förut, före ahead
skjuta ut air-launch
utefter all along
utmed, tillsammans, längs along
amputera amputate
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
utreda, analysera analyse
analys, utredning analysis
tredje från slutet antepenultimate
förutse, förekomma anticipate
förutsåg anticipated
förutseende anticipatory
apparition, utseende, framträdande appearance
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
diskutabelt arguably
azimut asimut
förutsätta assume
förutsätter assumes
akter ut astern
attribut attribute
attribut attributes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
aura, utstrålning aura
autentisk, verklighetsnära authentic
utgivarens author's
utgivares authors'
autism autism
autoklav autoclave
autogen autogenous
autograf, namnteckning autograph
autokarta automap
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
autonom autonomous
autopilot autopilot
autopsi autopsy
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
bankrutt bankrupt
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
skjutplattform barbette
utan sadel barebacked
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
pråm, skuta barge
prutgås barnacle
vara ute på turné barnstorm
grundutbildning basic education
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
över, förutom, utom, bortom beyond
utpressning, utpressa blackmail
formulär, uttryckslös, nitlott blank
uttryckslöst blankly
blodutgjutelse bloodshed
sudda ut blot out
sudda ut, suddighet, fläck blur
utan kropp bodiless
tjut, känga, stövel boot
tråka ut, tråkmåns, borra bore
uttråkad bored
tråkar ut bores
flaska, butelj bottle
rutor boxes
utbrytning break-out
utbrott breaking out
muta bribe
mutor bribes
bred, utsträckt broad
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
ung flickscout, tomte brownie
brutal brutal
brutalitet brutality
oxe, stut bullock
utbrista burst out
utan, men but
slaktare, chakuteriaffär butcher
utantill by heart
hytt, koja, kajuta cabin
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
avbruten cancelled
gjuta, kasta, rollfördelning cast
förskjuta cast off
gjutning casting
gjutgods castings
kautschuk cautchoue
sluta, upphöra cease
utfordra, utmana, utmaning challenge
utmaning challenging
utbytare changer
utmärks characterizes
utstrålning charisma
tukta, luttra chasten
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
rutig checkered
brokig, rutig chequered
utmejsla chisel out
val, utsökt choice
utse, välja, utvälja choose
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
utreda clear up
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
klöver och ruter clubs and diamonds
anslutning commemorating
skolavslutning commencement
utskott committe
nämnd, kommitté, utskott committee
kajuttrappa companion-ladder
kajuttrappa companion-way
avslutar completes
komplettering, avslutning completion
hy, utseende complexion
utarbeta, komponera compose
fatta, uttänka conceive
uttänkt conceived
avsluta conclude
avslutande concluding
slut, slutsats conclusion
avgörande, slutlig conclusive
kägla, kotte, strut cone
förlänande, utdelande conferment
koppla, ansluta connect
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
följd, konsekvens, slutsats consequence
bilda, utgöra constitute
fullborda, fulländad, utsökt consummate
avslutning, fulländning consummation
nedsmutsning contamination
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
kuttra coo
snuten, polis cop
glasstrut cornet
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
aftonringning, utegångsförbud curfew
valutor currencies
valuta currency
d-utseende d-appearance
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
computer dator
bruten de-energised
debutant deb
utestänga debar
uteslutande debarment
diskutabel debatable
förföra, utsvävning debauch
utsvävningar debauchery
utfråga debrief
debut début
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
beslutar decides
beslut decision
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
sluttning declivity
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dröja, uppskjuta defer
utmaning, trots defiance
slutgiltig definitive
bestrida en utgift defray an expense
utmana, trotsa defy
utradera, ta bort, utplåna delete
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
utmärka, beteckna denote
utblottad, naken denuded
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
utvecklande deploying
utvisning deportation
utfällning deposition
deputation deputation
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
nedgång, sluttning, härstammning descent
uttorka desiccate
bestämma, utnämna designate
utsedda designated
utblottad, utfattig destitute
detaljerad, utförlig detailed
föresats, beslutsamhet, beslut determination
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
utvecklat developed
utvecklare developer
utveckling av developing
utveckling development
utvecklingar developments
utslag i vikt deviation in weight
tänka ut, hitta på devise
dialogruta dialogbox
dialogrutor dialogs
ruter, diamanter diamonds
stil, språk, uttryckssätt diction
utvidga dilate
späda ut dilute
utspädd diluted
utspädning dilution
grådaskig, smutsig dingy
katalog-utrymme directory-space
smuts dirt
osnygg, oren, smutsig dirty
utbetalning disbursement
disk-utrymme disc-space
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
lösgöra, reda ut disentangle
utredning disentanglement
utspy, lämna ifrån sig disgorge
utklädd disguised
diskutrymme diskspace
fördela, utdela dispense
förskjutna displaced
utställa, ståt, utställning, skylta display
lotta ut dispose of lottery
disputera dispyte
utbredd disseminated
utsvävande dissipated
utsvävande, liderlig dissolute
utvidga distend
åtskillnad, utmärkelse distinction
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
utmäta distrain
utmätning distraint
utom sig, galen distraught
utge, utdela, fördela distribute
utgiven distributed
distributör distributer
distributörer distributers
distribution distributing
spridning, utdelning, utbredning distribution
distributör distributor
utdelning dividend
utsprida divulge
göra, duga, uträtta do
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
uttag, utkast, koncept draft
uttagningar drafts
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
släpigt uttal drawl
utställda, oavgjord drawn
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
utgåva, upplaga edition
utgivare, redigerare, redaktör editor
utbildare educators
utplåna efface
utsliten, uttjänt effete
utflöde, spillvatten effluent
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
utgång, utgående egress
utropa ejaculate
utrop ejaculation
tar ut eject
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
förlängning, utsträckning elonngation
utmärgla emaciate
emanera, utgå emanate
utflöde emanation
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
akutsjukvård emergency treatment
utmärglad emiciated
emigrera, utvandra emigrate
utvandring emigration
ge ifrån sig, avge, utsända emit
beslutsam emphasized
bifoga, innesluta enclose
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
slutresultat end-result
slut-användare end-user
ändelse, slutande ending
slutpunkt endpoint
slutpunkter endpoints
avslutar ends
förse, utrusta endue
uthållighet endurance
uthärda, utstå, tåla endure
omsluta enfold
åtnjutande enjoement
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
njutbara enjoyable
njutning, förnöjelse enjoyment
uttrycka, uttala enunciate
inlinda, innesluta envelop
epitet, attribut epihtet
utjämning equalising
utjämna equalize
utrusta, ekipera, bemanna equip
utrustning, apparatur equipment
utrustad equipped
utrota eradicate
få ett utbrott erupt
utslag, utbrott eruption
se, utforska espy
upprättande, inrättning, institution establishment
europavaluta euro-currency
utrymma, evakuera evacuate
utrymning, uttömning evacuation
utvärdera evaluate
utvärderande evaluating
utprovning evaluation
utvärderare evaluator
utveckling evolution
utarbeta, utveckla evolve
utredningsman examiner
utforskande examining
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
utmärka sig excel
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utom except
utomordentligt exceptionally
utdrag excerpt
utdragen excerpted
utdras excerpts
utbyte, byta, byte, växla exchange
utbyten exchanges
utropa exclaim
utropar exclaims
utrop exclamation
utropstecken exclamation mark
utropstecken exclamationmark
utesluta, välja bort exclude
utflykt excursion
utflykter excursions
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
utför executes
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
utöva, anstränga exert
utandas exhale
andades ut exhaled
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
utställa exhibit
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
utgång, utfart exit
uttåg, utvandring exodus
expandera, utvidga, utbreda expand
utbredning expansion
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
fördriva, utvisa, relegera expel
utdrivet expelled
utlagd expended
åtgång, utgifter expenditure
förbrukning, utgifter expenditures
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
utgångs expiration
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
uttrycklig explicit
uttryckligen explicitly
bedrift, utnyttja, bragd exploit
utnyttjande exploitation
utnyttjande exploiting
utforskning exploration
utforskande exploratory
utforska explore
utforskare explorer
utforskar-typ explorer-style
utforskar explores
utforskande exploring
utföra, exportera, utförsel export
utställa expose
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
uttrycka, snabb express
utrryckt expressed
term, min, uttryck, fras expression
uttryck expressions
uttrycksfull expressive
utdrivande, utvisning expulsion
utsökt, intensiv exquisite
utbreda, utsträcka, sträcka extend
utsträcka extending
utökar extends
utsträckning extension
utbrett extensively
vidd, utsträckt extent
yttre, utsida, yttre exterior
utrota exterminate
utrotning extermination
yttre, utvärtes external
utdöd extinct
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
utpressning extortion
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
utlämna extradite
utlämning extradition
utomordentligt, ovanlig extraordinary
överdåd, utsvävning extravagance
utgjutning extravasation
utsvulten famished
utmärkt famously
butiksskylt fascia
sammanslutning federation
utfodrare feeder
smuts, snusk filth
smutsig, otäck, snuskig filthy
slutlig final
slutresultat final-result
till slut finality
slutligen finally
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
sluta finish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
eld, skjuta, brand, brasa fire
beskjuta fire at
gevär, skjutvapen firearm
skjuter fires
skjutande firing
ekipera, utrusta fit out
inredning, anslutningar fittings
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
utan fel och brister flawless
flytande valutor floating currencies
blomsterutställning flowershow
utvikningsblad fold-out
obetydlig, futtig footling
förutsäga forecast
förutfattad foregone
utrikes, utländsk foreign
utlänning foreigner
utlänningar foreigners
förutse foresee
förutsebar foreseeable
förutseende foresight
förebåda, förutsäga, spå foretell
utforma, formulera formulate
ojust, orättvis, smutsig foul
gjutare, grundare founder
gjuteri foundry
nöta ut fray
utifrån from outside
njutning, förverkligande fruition
putsa upp furbish
vara ute och roa sig mycket gadabout
utmaning, pant gage
skutt, krumsprång gambado
schackdrag, utspel gambit
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
nervknut ganglion
akut magkatarr gastritis
utvikningsblad gatefold
utstyrsel, utstyrsel get-up
svag sluttning glasis
sväva, rutscha, glida glide
urholka, trycka ut gouge
rutnät grid
smuts, sot, smutsa ned grime
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
putsa grout
putsning grouting
krut gunpowder
spruta fram, forsa ut gush
guttural guttural
utnött hackneyed
tärd, utmärglad haggard
hacka, pruta haggle
ansätta, utfråga heckle
utropa, härold herald
gråtrut herring gull
backslutning, sluttning hillside
hyra, uthyrning, leja hire
fuling, mutkolv hireling
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
tuta honk
skräna, tuta, skrän hoot
tuta hooter
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
tjut, gallskrika, tjuta howl
utarmning iimpoverishment
utomäktenskaplig illegitimacy
utarma impoverish
lutning, böja, luta incline
innesluten inclosed
omutlig incorruptible
utökning, stegvis ökning increment
utökad incremented
utökande incrementing
outtröttlig indefatigable
outplånlig indelible
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
utfattig indigent
outsäglig ineffable
utan resultat ineffective
outtömlig inexhaustible
obeskrivlig, outsäglig inexpressible
innebära, sluta sig till infer
slutsats inference
omsluta infold
utan formaliteter, anspråkslös informal
ingjuta infuse
spruta in inject
sprutar in injects
undersökning, utredning inquest
utreda inquire into
outgrundlig inscrutable
inuti, innanför, inne i, in inside
utmärkelsetecken insignia
institutet institut
instifta, institut institute
institut institutes
institut institutional
institutioner institutions
lägga sig ut för intercede
utbytbar interchangable
omväxla, utväxla interchange
inskjuta interpolate
inskjuta interpose
utläggning, tolkning av interpretation
utfråga interrogate
outhärdlig intolerable
forska, utreda, undersöka investigate
undersökning, utredning investigation
utredningsman, forskare investigator
bestråla, stråla ut irradiate
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
utfärdande issuance
upplaga, utgång, nummer issue
utgivna issued
rutt itinerary
blaserad, utsliten jaded
utfärd jaunt
spjut javelin
spjutkastare javelin-man
utpumpad, uttröttad jiggered
anslutningar joints
utslag, omdöme, dom judgment
knutpunkt junction
utflykt, fest junket
jutar jutes
utskjutande jutting
kaputt kaput
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
kagge, kutting keg
trut kisser
packning, utrustning kit
knop, knut knot
knutpiska knout
spjut, lans lance
slutligen lastly
tvättautomat laundrette
babyutstyrsel layette
mager, luta sig lean
lutade leaned
lutande leaning
lutar leans
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
utelämna leave out
låna ut lend to
utlåning lending
hyra ut, låta, låt let
uttaxering, uppbåd levy
utsvävande, tygellös licentious
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
ut gängorna liverish
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
utestänga lock out
låsmutter locknut
utloggning logout
äldst utgivna longest-running
utkik, utsikt look-out
tittar, utseende looks
göra utfall, utfall lunge
luta lute
luteran, luthersk Lutheran
lut lye
kulspruta machine-gun
kulsprutor machine-guns
smutsa make dirty
debutera make ons's début
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
mammut, jätte-, kolossal mammoth
utmärkelsetecken mark of distinction
salutorg, marknad, avsättningsområde market
torg, salutorg market-place
salutorg marketplace
matris, gjutform matrix
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
uttryckssätt means of expressing
futtig, ynklig measly
rutinmässigt mechanically
menstrution menses
noggrann, minutiös meticolous
utseende, min, hållning mien
utvandra migrate
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
menuett, minut minuet
protokoll, minuter minutes
utfattig miserably poor
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
dessutom moreover
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
gjutning moulding
sälja ut lagret move stock
utan tvekan den störste much the biggest
skitig, lortig, smutsig mucky
böneutropare muezzin
mumla, muttra mumble
muterade mutant
mummel, mumla, muttra mutter
utgångshastighet muzzle velocity
utskällning name-calling
anonym, outsäglig, namnlös nameless
uttala nasalt nasalize
muttra natter
nautisk, sjö nautical
neutral, neutrum, neutrum neuter
neutral neutral
neutralitet neutrality
neutralisering neutralization
neutralisera neutralize
uthållig never-say-die
nickar, knut nods
utnämna, utse nominate
utnämning nomination
utan uppehåll non-stop
utsocknes nonresidential
nöt, mutter nut
tokig, nötter, muttrar nuts
utplåna obliterate
utsikter odds
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
utelämnar omits
utelämnad omitted
orgasm, utlösning orgasm
orgie, utsvävning orgy
utsirad ornamented
dekorerad, utsmyckad, utsirad ornate
landsförvisning, uteslutning ostracism
struts ostrich
utter otter
uns, uns=28.35gram, gnutta ounce
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
ut, ute out
utgångna out-of-date
utomhus out-of-doors
utgångna out-of-print
utomhus, ute out of doors
slutsåld bok out of print
utbrott outbreak
uthus outbuilding
utbrott, anfall outburst
utböling, utstött outcast
utomhus outdoor
utegrill outdoor grill
utomhus, i fria luften outdoors
yttre, utvändig outer
utlopp, mynning outfall
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
utlopp, utflöde, avflöde outflow
följd, utväxt, resultat outgrowth
längst ut outhermost
uthus outhouse
främling, utlänning outlander
utgifter, utlägg, utgift outlay
utlopp, avlopp outlet
utsikt, utkik outlook
utmark, avlägsen outlying land
utmanövrera outmanoeuvre
spela ut outplay
utpost, förpost outpost
utgången på förlaget outprint
utmatning output
fullständigt, rent ut outright
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utomstående outsider
utkanter outskirts
lämna ut egen verksamhet outsourcing
utsträckt outstretched
utanför outward
utåt, utvärtes outwards
utstyra overdress
utfiska overfish
utomlands overseas
usel, lumpen, futtig paltry
fönsterruta pane
ruta, fält, panel panel
utelämna pass over
likvid, betalning, utbetalning payment
utfattig penniless
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
utförde performed
utför performing
utför, uppträder performs
uthållighet perseverance
fras, uttryck phrase
utflykt picknic
utflykt picnic
lutning pitch
planera, planera, utkast, plan plan
pluton platton
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
putsa skor polish shoes
med utstående ögon pope-eyed
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
förutsättning, självklar sak postulate
utvecklingsmöjlighet potentiality
utgjuta pour out
krut, pulver, puder, pudra powder
hudutslag pox
utövning practices
träna, utöva, öva practise
förhands-utgivning pre-release
utestänga, hindra preclude
förespå, förutsäga predict
förutsägbara predictable
förutsa predicted
förutsägelse prediction
putsa preen
tänka ut premeditate
nutid present times
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
trycka, tryck, skriva ut print
datautskrift, utskrift print-out
utskriftsbar, tryckbar printable
tryckning, utskrift printing
proklamera, utropa proclaim
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
produkt-utveckling product-development
utsvävande profligate
utveckling, framsteg progress
utvecklats progressed
utskjutande projecting
utlova, lova, löfte promise
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
avkunna, uttala pronounce
uttal pronounciation
utsikt prospect
framtidsutsikter prospects
hjälplös, utsträckt prostrate
skjuta ut protrude
utstående, framskjutande protruding
förutsatt att providing
anslutning proximity
publisera, uygiva, utgiva publish
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
utgivare publishers
utrensning, rensa, rena purge
utlovat purposed
förfölja, utöva pursue
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
avspisa, uppskjuta put off
förruttnelse putrefraction
rutten putrid
uttrycka, knuffa putting
sluta quit
slutar quits
beslutsmässigt antal quorum
gangster, utpressare racketeer
utstråla, sprida, stråla radiate
utflykt, ströva, flanera ramble
lösensumma, utlösa ransom
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
ute och festar razzle
sluta re-energise
räta ut realign
uträtning realignment
gjuta om recast
vila, luta sig bakåt recline
tillbakalutande reclining
tillbakalutad recumbent
återlösa, infria, utlösa redeem
utlösning redeeming
utlösning, återlösning redemption
utgivningsbara redistributable
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
byt ut refill
förkastande, utmönstring rejection
åter sluta sig till, svara rejoin
befrielse, utlösa, utgivning release
förflytta, hänskjuta relegate
smak, njuta av relish
uthyrning rental
utbytbar replaceable
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
sluten, reserverade reserved
resolut, viljestark, beslutsam resolute
sluten reticent
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
revolutionär revolutionary
revolutionera revolutionize
utmärkt ripping
sudda ut rob out
utan tak roofless
utrymme, plats, rum room
utrota root out
ruttna, multna, röta rot
utantill rote
skämd, rutten, rutten rotten
utkast rough draft
slentrian, rutin routine
rutinmässigt routinely
rutiner routines
slutkörd run-down
utsätta sig för, löpa risk run the risk
puttefnask runt
rut ruth
butiksbiträde sales-woman
utskjutande, framträdande salient
utfall, kvickhet, utfärd sally
salut, salutera, hälsa, honnör salute
utan sans
skjutfönster sash-window
sautera sauté
utspridd scattered around
scout, spana, speja scout
bister uppsyn, se bister ut scowl
tjuta, skrik, tjut screech
mutter screw-nut
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
tillslutna sealed
utträde, utbrytning secession
läcka, sippra ut seep
välj, utvälja select
egenutgivna self-published
skepnad, utseende semblance
utvisa send out
sequoia, mammutträd sequoia
sjutton seventeen
sjutionde seventieth
sjutio seventy
utformning shaping
skjul, utgjuta, sprida shed
huttra av shiver with
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
skjutbar shootable
affär, verkstad, butik, bod shop
butiksråtta shop-lifter
butikskontrollant shop-walker
kortslutning shortcircuit
sköt, skjutit, skytt, skott shot
skjuta, stöta shove
utställningslokal showrooms
tjuta, skrik, tjut shriek
huttra, rysa, rysning shudder
fönsterlucka, slutare, lucka shutter
jämsides med, utmed varandra side by side
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
slang, skälla ut slang
slutta, sluttning slant
slira, skjuta, rutscha, glida slide
löpknut slipknot
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
backe, sluttning, slutta slope
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
smutsgris, slarver sloven
utjämnar smoothing
smutsfläck, fläcka smudge
smutsa, jordmån, jord, mark soil
slutsåld sold out
uteslutande solely
smutsig, simpel sordid
söder ut southward
rymd, utrymme, tid space
spjut spear
skolavslutning speech-day
uttmattad, spenderade spent
stupränna, pip, spruta, spruta ut spout
besprutning spraying
utbreda, utbredning, sprida, breda ut spread
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
spurt, spruta spurt
smutsig squalid
snusk, smuts squalor
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
spruta ut, stråle squirt
styrka, uthållighet stamina
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
utsvulten starved
utebli stay away
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
utfyllnad, ersättare stopgap
utrymme storage
utsträcka strech
sträng, absolut strict
knapp, stuteri, dubb stud
hyra ut i andra hand sublet
hänskjuter submits
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
lida, utstå suffer
övergjuta suffuse
trumpen, butter sullen
smutsa ned sully
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
injektionsspruta, spruta syringe
slutdel tail-end
slutstycke tailpiece
avgjuta take a cast of
utnyttja take advantage of
åhutning talking-to
rutigt skotskt tyg tartan
uttstyrd tawdry
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
absolutist, nykterist teetotaller
terminal, slutgiltig terminal
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
luta, vippa tilt
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
dräglig, uthärdlig tolerable
tuta toot
suput toper
utbildad, van trained
exercis, utbildning, träning training
utdunstning transpiration
sippra ut, avdunsta transpire
utstyrsel, grannlåt trappings
dra, utvandring trek
hyllning, tribut tribute
skjutgalen trigger-happy
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
söndagsfirare på utflykt tripper
brudutstyrsel trousseau
trumpet, utbasunera trumpet
avlöpa, köra ut turn out
absolut ultimate
odräglig, outhärdlig unbearable
opartisk, neutral unbiassed
otämjd, oavbruten unbroken
utläsa av understand from
outvecklad undeveloped
ogynnsam, outgrundlig unfathomable
outtröttlig unflagging
avslöja, utveckla unfold
oavbruten uninterrupted
förening, förbund, förening, sammanslutning union
utan motstycke unprecedented
oförutsägbar unpredictable
outsäglig unspeakable
lösa upp en knut untie
utrotning uprooting
utnyttja utilising
utnyttjande utilization
utnyttja utilize
önskedröm, utopi utopia
utåt utwards
lämna, tömma, utrymma vacate
uteliggare, luffare vagrant
värdera, valuta, valör, värde value
utlopp vent
utslag, dom verdict
skuta, fartyg, kärl vessel
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
perspektiv, utsikt vista
minutiös vivisection
vägguttag wallsocket
utväxt, vårta wart
hålla utkik watchout
uttröttad wearied
uthärda, vittra, väder weather
väluppfostrad, välutbildade well-educated
utväxt wen
skuta wherry
utan whithout
utvidga, vidga widen
utbredd widespread
utsskällning wigging
fönsterruta window-pane
vindruta windscreen
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
inuti, innanför, inom within
utan without
utarbeta work out
utnött, utsliten worn out
utlösa wreak