The Swedish term "utan, men" matches the English term "but"

other swedish words that include "men" : english :
tillsats, komplement adjunct
mentor advisor
amen amen
armenien Amenia
armenisk Amenian
anarkismen anarchism
kommentera annotate
argumentera argue
argumenterar argues
argument, skäl argument
argument arguments
kandidatexamen baccalaureate
barbarismen barbarism
nedrig, bas, gemen base
testamentera bequeath
strandpromenad boardwalk
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
bömen bohemia
avsigkommen broken-down
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
kristendomen christianity
sortiment collections
kommenderade commanded
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
kommendör commodore
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
samhälle, menighet, gemensamhet community
komplementerande complementary
gemensam concerted
gemensam överhöghet condominium
konsument consumer
dementera, motsäga contradict
slående argument, grov lögn corker
gemensam corporate
examensplugg cramming
kulmen culmination
postament dado
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
defragmentera defrag
defragmentering defragmentation
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
bestrida, neka, dementera, förneka deny
avdelning, varuhus, departement department
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
skada, men, förlust detriment
maktbud, diktamen, diktat dictation
dimensionera, oklar dim
dimension dimension
dimensioner dimensions
dokumentskrin, skrivetui dispatch-box
skrivetui, dokumentskrin dispatch-case
avvika, ha olika mening dissent
dokument docs
handling, dokument, urkund, akt document
dokumentation documentation
dokumenteringen documentations
dokumenterad documented
dokumentation documention
dokument documents
domens dag domesday
elementär elementary
endossement endorsement
promenadplats esplanade
examen exam
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
examen examinations
examen exams
experimentera, experiment, prov experiment
experimenterade experimented
experimentera experimenting
experimenterar, experiment experiments
gemenskap fellowship
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
fragmentarisk fragmentary
fragmenterad fragmented
fundamentalister fundamentalists
fundament fundation
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
välmening good intention
myndighet, regemente, styrelse government
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
likväl, emellertid, men, dock however
menlös, oskyldig innocent
verktyg, instrument, redskap instrument
instrument instruments
inledning, introduktion, rekommendation introduction
gemensamt jointly
testamentera leave by will
ligament, bindsena ligament
gemen, låg low
gemen lowercase
Member of Parliament M.P.
studentexamen matriculation
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
meningsfull meaningful
intetsägande, meningslös meaningless
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
menade, menat meant
menstrution menses
mentalitet mentality
andligen, mentalt mentally
mentol menthol
mentor, handledare, rådgivare mentor
matsedel, meny menu
menystyrt menu-driven
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
menuett, minut minuet
monument monuments
tömma tarmen move the bowels
inbördes, gemensam mutual
gemensamt mutually
sentimental, mjäkig namby-pamby
gemen, förhatlig odious
förebud, omen omen
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
ornament ornaments
parad, promenadplats parade
pergament parchment
parlamentering, överläggning parley
parlament, riksdag parliament
parlamentarismen parliamentarism
postament pedestal
mened perjury
fenomenen phenomena
fenomen, företeelse phenomenon
enskild, menig, privat private
promenadkonsert prom
pronomen pronoun
mening purport
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
värmeelement, kylare radiator
dimensionerad rated
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
regemente regiment
reglemente regulations
rudimentär rudimentary
sakrament sacrament
sakramental sacramental
dimention, aning scantling
bildskärmen, skärm screen
skärmen scrn
segment segments
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sanslös, meningslös senseless
döma, mening, sats, dom sentence
menings-längder sentence-lengths
meningslängd sentencelength
meningar sentences
sentimental, känslosam sentimental
stump, fragment snippet
gemenskap solidarity
själ, ande, andemening spirit
ströva, promenera, promenad stroll
undermeny submenu
arbetsmoment suboperation
förmoda, tro, mena, anta suppose
instrumenttavla switchboard
senfärdig, långsam, senkommen tardy
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
temperament temperament
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
testamente testament
anse, tänka, tro, mena, tycka think
tre-dimensionell three-dimensional
skattkammare, finansdepartementet treasury
odokumenterat undocumented
rudimentär vestigial
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
väldokumenterad well-documented
välmenande well-meaning
testamente, kommer att, skall, vilja will
träblåsinstrument woodswind
förment, inbillad would be
jajamensan yep
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.