The Swedish term "handling, dokument, urkund, akt" matches the English term "document"

other swedish words that include "urkund" : english :
privilegiebrev, urkunder muniments
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
other swedish words that include "akt" : english :
akter ut abaft
slakthus abattoir
bestående, varaktig abiding
föraktlig abject
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
befullmäktiga accredit
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
aktivera activate
aktiverad activated
aktiverar activates
verksamhet, aktiverande activating
aktiv, verksam active
aktivt actively
aktivist activist
aktiviteter activities
verksamhet, aktivitet activity
skådespelare, aktör actor
skådespelerska, aktris actress
faktiskt actually
äktenskapsbrytare adulterer
utomäktenskaplig adulterous
äktenskapsbrott adultery
fördelaktig advantageous
som är rakt emot adverse
släktskap affinity
akter ut aft
akterdäck after-deck
aktersegel aftersail
aktersalong aftersaloon
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
besläktad akin
be om ursäkt allege
allsmäktig almighty
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
läraktig, träffande apt
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
artefakt artefact
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
akter ut astern
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
äkthet authenticity
avvakta await
sitta barnvakt baby-sit
barnvakt baby-sitter
baktala backbite
baktalare backbiter
baktändning backfire
baktrappa backstairs
bakterie bacteria
bakteriedödande bactericidal
baktericid bactericide
bakteriologisk bacteriological
bakteriolog bacteriologist
bakteriologi bacteriology
bakteriolys bacteriolysis
bakterie bacterium
rakt på sak baldly
bom, takt, spärr bar
vakttorn barbican
batong, taktpinne baton
aktas för väta be kept dry
kyrkvaktmästare beadle
vaktare i towern beefeater
bakefter, bakom, baktill, efter behind
anklagelseakt bill of indictment
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
blåaktig bluey
blåaktig bluish
svinaktig boarish
livvakt body-guard
tölpaktig boorish
pojkaktiga boyish
fläkt breeth of air
bris, bris, fläkt, kåre breeze
tjurfäktning bull-fighting
schaktningsmaskin bulldozer
slaktare, chakuteriaffär butcher
äkthetsstämpel cachet
kaktus cactus
ohyfsad, lymmelaktig caddish
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
vaktmästare caretaker
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
viss, äker, sakt, förvissad certain
vaktavlösning changing of the guard
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
jaga, ciselera, jakt chase
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
dörrvakt, stadsbud commissionaire
harmoni, endräkt concord
besläktad, av samma slag congenerous
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
äktenskaplig conjugal
besläktad, medfödd connate
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
kontakter connections
äktenskaplig connubial
släktskap, blodsband consanguinity
följdaktligen, därför, alltså consequently
fraktsedel consignment-note
kontaktade consulted
beröring, kontakt contact
kontaktat contacted
kontaktande contacting
kontaktorer contactors
kontakter contacts
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
kontrakt contract
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
redaktionschef copy-taster
kostym, dräkt costume
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
eftertrakta, åtrå covet
förmyndare, väktare custodian
daktylisk dactylic
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
fel, felaktighet, lyte defect
bristfällig, defekt, felaktig defective
felaktigheter defects
värna, förfäkta, försvara defend
aktning deference
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
befullmäktigad delegate
takt, delikatess, känslighet delicacy
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
försmå, förakta, ringaktning despise
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
maktbud, diktamen, diktat dictation
annorlunda, särskild, skiljaktig, skild different
direkt, strax, rakt directly
ofördelaktig disadvantageous
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
missaktning, vanvördad disrespect
härad, stadsdel, bygd, trakt district
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
portvakt doorkeeper
tvivelaktig, tveksam, betänklig doubtful
otvivelaktigt doubtless
manufakturvaror drapery
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
tvivelaktig dubious
andjakt duck shooting
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
utgivare, redigerare, redaktör editor
redaktionschef editor-in-chief
redaktion editor`s
redaktion editorial staff
redaktion editorship
inkräkta encroach
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
betrakta, möta envisage
tvivelaktig, tvetydig equivocal
felaktig, oriktig erroneous
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
aktad esteemed
noga, exakt exact
exakt, just exactly
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
ursäkta mig! excuse me!
ursäkter excuses
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
sagolik, fabelaktig fabulous
faktum fact
faktor factor
fakta facts
ätt, familj, släkt family
fläkt, fläkta fan
fläktrem fan-belt
maskeraddräkt fancy-dress
felaktig faulty
fördelaktig, gynnsam favourable
feberaktig febrile
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
fäktning fencing
släktfejd, fejd feud
oäkta fictitious
kämpe, slagskämpe, jaktplan fighter
karaktärsfast firm in character
lösaktik kvinna floozie
blomsterprakt flowerage
folkdräkter folk-costumes
löjlig, dåraktig foolish
fraktal fractal
bråk (i matematik), fraktion fraction
frakt, last, frakta freight
fraktförare freighter
intäkter, vinster, förtjänst gainings
galaktisk galactic
läktare, galleri gallery
jaktlagar game laws
viltvårdare, skogvaktare game warden
jaktväska gamebag
skogvaktare gamekeeper
klädedräkt, kostym, skrud garb
biljettintäkter gate money
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
äkthet genuineness
släkte, klass, grupp genus
brodd, bakterie, grodd germ
bakteriologisk krigföring germ warefare
bakteriedödande germicide
dräktighet gestation
flickaktiga girlish
målvakt goalkeeper
klänning, kåpa, dräkt gown
huvudläktare, läktare grand-stand
storslagenhet, prakt grandeur
maktlysten greedy for power
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
vakttjänst guard-duty
vaktad guarded
målsman, förmyndare, väktare guardian
plåga, anfäkta harass
släktklenod heirloom
egenmäktig highhanded
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
hetsa, jakthund, hund hound
jagar, jakt hunting
jakthund hunting-dog
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
ursäkta mig! I beg your pardon!
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
utomäktenskaplig illegitimacy
oäkta, olaglig illegitimate
dåraktighet imbecility
ogudaktighet impiety
ogudaktig impious
delaktigheter implications
maktlöshet, vanmakt impotence
opraktisk impractical
slösaktighet improvidence
slösaktig improvident
släktingar genom giftermål in-laws
felaktighet inaccurary
inaktiv inactive
aktiebolagsbildning incorporation
oriktig, felaktig incorrect
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
inexakt inexact
inexakt inprecise
oskiljaktig inseperable
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
mellanakt, paus, intervall interval
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
faktura, faktuera invoice
fångvaktare jailer
portvakt janitor
portvakt janitress
sakta lunk jog trot
aktiebolag joint-stock
hålla takten keep time
vaktare, vårdare keeper
motreaktion kickback
släkt kin
släktskap kindred
släkt kinsfolk
släktskap kinship
släkting kinsman
kvinnlig släkting kinswoman
kyssäkta kiss-proof
släktingar kith
karaktärslös lacking in character
varaktig, dryg, hållbar lasting
ymnig, slösaktig lavish
blyaktig leaden
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
äkta legit
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
aktibolag AB limited company (Ltd.)
bese, beskåda, betrakta look at
slyngelaktig loutish
aktiebolag Ltd
lögnaktig, liggande lying
prakt magnificence
elakartad, baktala malign
mänsklighet, människosläkte mankind
karlaktig mannish
äktenskaplig marital
giftemål, vigsel, äktenskap marriage
äktenskapsmäklare matchmaker
äktenskaplig, giftermåls matrimonial
äktenskap matrimony
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
mått, takt, mäta, åtgärd measure
lögnaktig mendacious
lögnaktighet, osanning mendacity
klimakteriet menopause
manufakturhandlare mercer
högtidsdräkt mess kit
mäktigt mightily
mäktig, väldig mighty
mjölkaktig milky
omtvistad, tvivelaktig moot
brokig, narrdräkt motley
sorg, sorgdräkt mourning
allaktivitetshus multi-activity centre
folkdräkter national-costumes
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
trakt, grannskap neighbourhood
nyhetsredaktion newsroom
nattvakt night-watchman
näktergal nightingale
nattdräkt nightwear
praktiska detaljer nitty-gritty
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
oaktat notwithstanding
iakttagelse, yttrande observation
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
iakttagare observer
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
allmakt omnipotence
allsmäktig omnipotent
originallitet, äkthet originality
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
i otakt out of time
överaktiva overactive
frakt, packning packing
delaktig i participant in
oavgjord, i avvaktan på pending
stake, strejkvakt, piket picket
försmäkta pine away
läktare, kateder, plattform platform
rakt på sak point-blank
taktik policies
akter poop
portvakt, vaktmästare porter
fömåga, kraft, styrka, makt power
maktspel power-play
fullmakt power of attorney
kraftfull, stark, mäktig powerful
kraftlös, vanmäktig powerless
vanmakt powerlessness
praktisk practical
praktiskt taget practically
vana, praktik, övning, idka, öva practice
praktiserande practitioner
praktik praxis
exakt, precisera, precis precise
övermakt predominance
föräktenskaplig premarital
fångvaktare prison-warder
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
jakt, förföljande pursuit
vaktel, bäva, förlora modet quail
akterdäck quarter-deck
akterdäck quarterdeck
tvivelaktig questionable
karakteristisk, saftig, livlig racy
radioaktiv radioactive
radioaktivitet radioactivity
aktionsradie range of action
ridande polis, skogvaktare ranger
karriärjakt ratrace
reaktion reaction
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
återaktivera reactivate
reaktor reactor
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
egentligen, faktiskt, verkligen really
studsa tillbaka, reaktion rebound
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
trakt, område region
besläktad related
sammanhang, släkting relation
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
återsända i häkte remand
aktad reputable
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
ansedd, aktad respected
vördsam, aktningsfull, vördnadsful respectful
retroaktiv retroactive
tillbakariktad, reaktionär retrograde
retroaktiv retrospective
aktade revered
häftig reaktion revulsion
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
skurkaktighet roguery
skurkaktig roguish
taktegel rooftile
taktopp rooftop
skurkaktig ruffianly
anlopp, ansats, upptakt run-up
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
hån, förakt, förakta scorn
spotsk, fröraktfull scornful
skurkaktigt scoundrelly
baktanke secret motive
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självaktning self-respect
post (vakt-), vaktpost sentinel
vaktpost sentry
klockare, kyrkvaktmästare sexton
skaft, schakt shaft
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
aktieägare shareholder
delaktig sharer
fåraktig sheepish
frakt shipment
frakt shipping
oäkta, usel shoddy
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
slakta, slakta, slakt slaughter
långsam, sakta slow
sakta slowly
föraktfull, nedlåtande sniffy
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
krampaktig spasmodic
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
glans, prakt splendour
oäkta spurious
spjärna, avvisa, med förakt spurn
praktgemak, lyxhytt state-room
pålitlig, ståndaktig staunch
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
akterlanterna stern light
uppståndelse, fläkta, omröra stir
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
aktieägare stock-holder
aktiebörs, fondbörs stock exchange
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
rakt, direkt, rät, rak straight
subtraktion subtraction
praktfull sumptuous
präktig, storartad superb
övermakt superior numbers
övermakt, överlägsenhet superiority
supermakterna superpowers
äkta kastanj sweet-chestnut
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
fäktkonst swordmanship
fäktning swordplay
syntaktisk syntactic
sirapsaktig syrupy
taktfullhet, takt tact
grannlaga, taktfull tactful
taktfullhet tactfulness
taktisk tactical
taktiker tactician
taktik tactics
taktlös tactless
akterreling taffrail
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
bemäktiga sig take possession of
intäkter takings
läraktighet teachability
takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo time
aktuell topical
stadsfullmäktige town councillor
område, traktat tract
traktor tractor
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
transaktion transaction
fördrag, traktat, avtal treaty
anfäktelse, vedermöda tribulation
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
sann, äkta, trogen TRUE
fångvaktare turnkey
endräkt unanimity
otvivelaktigt undoubtedly
samklang, endräkt unison
opraktisk unpractical
vidmakthålla, stödja uphold
föra in, dörrvakt usher
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
kyrkvaktmästare verger
dräkt vesture
skurkaktig, bovaktig villainous
skurkaktighet, skurkstreck villainy
faktiskt virtually
fläkt waft
uppvakta wait upon
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
fångvaktare warder
fullmakt, garantera warrant
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
tvättäkta washable
tvättäkta wasshable
slösaktig wasteful
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
vakttorn watch-tower
vakthund watchdog
iakttog watched
nattvakt watchman
fraktsedel waybill
hindrad av vädrets makter weatherbound
äktenskap wedlock
sorgdräkt weeds
vit dräkt whites
syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg wicked
fruntimmersaktig womanish
kvinnosläktet womanshood
skogvaktare woodman
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
felaktigt wrongfully
felaktigt wrongly
jakt, lustjakt yacht
gulaktig yellowy
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.