The English term "out-and-out" matches the Swedish term "grundlig, tvättäkta, total"

other english words that include "out" : swedish :
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
air-route flygled
all-out fullständig
anxious about mån om
bale out a boat ösa en båt
be about handla
be silent about tiga om
black-out mörkläggning
blackout medvetslöshet, mörkläggning
blot out sudda ut
bout dryckeslag, omgång
break-out utbrytning
breaking out utbrott
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
burst out utbrista
call out uppbåda, ropa
carry out genomdriva
chisel out utmejsla
clout trasa
coutch soffa
curious about nyfiken på
do without umbära
dream about svärma för
dug-out skyddsrum
far-out excentrisk, läckert
find out upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på
fit out ekipera, utrusta
flout håna
fold-out utvikningsblad
from outside utifrån
gadabout vara ute och roa sig mycket
get about fara omkring
get out of smita från, undvika
give out låta påskina
go out slockna
go without undvara
gout gikt
grout putsa
grouting putsning
hideout gömställe
hideouts gömställen
hold out the prospect förespegla
inside out avig
knock-about bullersam
knout knutpiska
layabout dagdrivare
layout planering
layouts planer
leave out utelämna
lock out utestänga
logout utloggning
look-out utkik, utsikt
loudmouth skrävlare
lout tölp, drummel
loutish slyngelaktig
mealy-mouthed undanglidande
mind about bry sig om
mouth mun
mouth-organ munspel
mouth-to-mouth munmotmunmetoden
mouthful munfull
mouthpiece talesman, språkrör, munstycke
mouthwash munvatten
mouthy talträngd, bombastisk
out ut, ute
out-balance uppväga
out-bid bjuda över
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outback obygd, vildmark
outbreak utbrott
outbreak of fire eldsvåda
outbuilding uthus
outburst utbrott, anfall
outcast utböling, utstött
outcaste kastlös
outclass distansera
outcome resultat
outcropp berg, klippa
outcry larm, rop, rop, skrik
outdated äldre version, föråldrad
outdistance distansera
outdo överträffa, överglänsa
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
outer yttre, utvändig
Outer Mongolia Yttre Mongolit
outface få ur fattning
outfall utlopp, mynning
outfield planens bortersta del
outfit utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outflank överlista, överflygla
outflow utlopp, utflöde, avflöde
outfox överlista
outgo kostnader, uygifter
outgrow växa ur
outgrown urvuxen
outgrowth följd, utväxt, resultat
outhermost längst ut
outhouse uthus
outing tur, tripp
outjockey överlista
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlast överleva
outlaw fredlös
outlawry lagtrots, laglöshet
outlay utgifter, utlägg, utgift
outlet utlopp, avlopp
outline skissera, kontur
outlive överleva
outlook utsikt, utkik
outlying land utmark, avlägsen
outmanoeuvre utmanövrera
outmatch överträffa
outmoded omodern, föråldrad
outmost ytterst
outnumber överträffa i antal
outplay spela ut
outpocket kontant
outpoint poängbesegra
outpost utpost, förpost
outprint utgången på förlaget
output utmatning
outrage kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous kränkande
outrank överträffa
outride rida om
outrider spanare
outright fullständigt, rent ut
outset början
outshine ställa i skuggan, överglänsa
outside utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider utomstående
outsize specialstorlek
outskirts utkanter
outsourcing lämna ut egen verksamhet
outspoken frispråkig
outspokenness frispråkighet
outstanding enastående, framträda
outstretched utsträckt
outstrip distansera
outward utanför
outwards utåt, utvärtes
outwit överlista
parcelling out avstyckning
point out utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera
pour out utgjuta
pout tjura
prance about kråma sig
print-out datautskrift, utskrift
put out släcka
ragout ragu
readout avläsning
right-about helt om
rob out sudda ut
root out utrota
round-about rondell, omväg, karusell
roundabout rondell
roundabout way omväg, krokväg
rout vild flykt, slå på flykten
route väg
routine slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines rutiner
rove about flacka
rub out radera
runabout vagabond
salmon trout laxöring
saunter about vanka omkring
scout scout, spana, speja
send out utvisa
shout ropa, rop, skräna, ryta
shout with joy jubla
shouting skrikande
slug it out puckla på varandra
snout tryne, nos
sold out slutsåld
sort out gallra
south söder, sydlig
southern sydlig
southward söder ut
spout stupränna, pip, spruta, spruta ut
sprout gro, grodd, skott, spira
sprout (to) spira (att)
stand out against avteckna sig mot
stout fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person tjock person
thereabout däromkring
throughout över
tout kundvärvare, spion
trouble about bekymra sig
trout forell
turn out avlöpa, köra ut
uncouth klumpig, ouppfostrad
walkout strejk
washout fiasko
watchout hålla utkik
waterspout stupränna
wave out on the sea våg på havet
whereabouts vistelseort
whithout utan
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
work out utarbeta
worn out utnött, utsliten
worry about oroa sig för
youtful ungdomlig
youth yngling, ungdom
youthful ungdomlig
other english words that include "and" : swedish :
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
adrenal gland binjure
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
alexandrian alexandrinsk
and samt, och
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
armband armbindel
at hand till hands
at random på måfå
axe-handle yxskaft
back-and-forth fram-och-tillbaka
backband bärrem
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
badlands ofruktbart land
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
beforehand i förväg, på förhand
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
board and lodging inackordering
borderland gränsområde
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
bread and butter smörgås
brigand stråtrövare
brothers and sisters syskon
by and by småningom
bystander åskådare
cab-stand droskstation
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
chandelier ljuskrona
clubs and diamonds klöver och ruter
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commmand kommando
coriander koriander
dandelion maskros
dander ilska
dandified snobbig
dandify snobba upp
dandle vyssa
dandruff mjäll
dandy sprätt, snobb
dandyish snobbig
dandyism snobbighet
day and night dygn
deck-hand däcksgast
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
disband hemförlova
England England
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
euro-standardization europastandardisering
expand expandera, utvidga, utbreda
expanding expanderande
farm-hand lantbruksarbetare
fatherland fädernesland
Finland Finland
force-land nödlanda
free and easy ogenerad, otvungen
freehand frihand
freehanded frikostig
gander gåskarl
gangland gangstervärlden
garland krans, bekransa, girland
gauze bandage gasbinda
glad-hand välkomna
gland körtel, packbox
go and see hälsa på
grand väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent bombastisk
grandma farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
grandpa morfar, farfar
grandparents farföräldrar
grandson sonson, dotterson
hand hand, visare
hand-cuffs handklovar
hand-job hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hand writing stil
handbill affisch
handbook handbok
handcuff handklove
handed räckte
handful handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief näsduk
handle hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler hanterare
handles handhar
handling hanterande
handmade handgjort
hands händer
handsome vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
headland udde
hide-and-seek kurragömma
highhanded egenmäktig
highlander högländare
homeland hemland
hop-step-and-jump trestegshopp
hour hand timvisare
husband man, make
husbandman bonde
husbandry jordbruk
Iceland Island
Icelander islänning
Icelandic isländsk
incandescent glödande
inland inrikes
instand ögonblick
Ireland Irland
island refug, refuge, ö
islander öbo
it is raining cats and doogs ösregn
jim-dandy jättebra, toppen
Jutland jylland
kickstand on a bike cykelställ på cykel
land landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
land-owner godsägare
landed landat
landfill soptipp
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
landlady värdinna
landlord värd, jordägare, hyresvärd
landmark milstolpe, gränsmärke
lands länder
landscape landskap
landslide ras, jordskred
lapland lappland
left-hand vänster
left-handed vänsterhänt
lefthand vänstra
longhand vanlig skrift
lowland lågland
lowlands lågland
mainland fastland
mandate mandat
mandatory obligatorisk
mandible käke
mandrel dorn
marshland sumpmark
meander slingra sig
memorandum not, promemoria
merchandise handelsvaror
mill-hand fabriksarbetare
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
moorland hed
more and more alltmer
mulled and spiced wine glögg
music stand notställ
Neanderthal man neandertalmänniska
neckband halslinning
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
news-stand tidningskiosk
newsstand tidningskiosk
no-man's-land ingenmansland
non-standard ej standard
notwithstanding oaktat
off-hand på rak arm
open-handed givmild
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlying land utmark, avlägsen
outstanding enastående, framträda
overland landvägen
pepper-and-salt grå- och vitspräckligt tyg
philander flörta
philanderer flickjägare
Poland Polen
quandary dilemma
quicksand kvicksand
random slumpvis
randomly slumpvist
red-handed på bar gärning
remand återsända i häkte
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
right-hand rätt, höger
right-hand man alltiallo
right-handed högerhänt
rubber-band gummisnodd
salamander byggtork, salamander
salivary glands spottkörtlar
sand sand
sand martin backsvala
sandal sandelträd, sandal
sandbag sandsäck
sandbank sandbank
sandbar sandrev
sandblast sandblästra
sandblasting sandblästring
sandglass timglas
sandpaper sandpapper
sandpit sandtag
sandwich dubbelsmörgås, smörgås
sandwich-man reklambärare
sandy sandig
scandal skandal, anstöt
scandalize skandalisera
scandalmonger skvallerkärring
scandalous skandalös
Scandinavia skandinavien
Scandinavian skandinavisk
Scotland Skottland
search-and-replace sök och ersätt
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
shorthand stenografi
slander förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
slings and arrows prövningar, hemsökelser
squander slösa
stand stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand-alone fristående
stand-in ersättare
stand on ceremony krusa
stand out against avteckna sig mot
standard klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard-bearer fanbärare
standardization standardisering
standardize standardisera
standing står
standstill stillastående, stockning
strand tråd, strand
string-band stråkorkester
substandard undermålig
sugar-candy kandisocker
sweep-hand centrumvisare
Switzerland chweitz
table-land högplatå
tableland högplatå
thousand tusen, tusental
thousand-year tusenåriga
thousandth tusende
thyroid gland sköldkörtel
underhand hemlig, hemligt
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
up-and-down upp och ner
up and down av och an
wand trollspö
wander vandra
wanderer vandrare
wandering vandring
wanderlust reslust
wasteland ödemark
watch-hand urvisare
wear and tear slit
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
withstand motstå
wonderland underland
woodland tjärn, skogsbygd
wristband handlinning
write in texthand texta
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.