The English term "go out" matches the Swedish term "slockna"

other english words that include "go" : swedish :
a good deal åtskilligt
ago sedan
agog ivrig
agonize pina
agonized ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
alter ego alter ego
analogous analog
angolan angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
bandwagon vagn med musikkapell
be going on pågå
be good form höra till god ton
begone försvinn
begotten född, frambringa, enfödd
bygone förgången, föråldrad
cargo last
cargo-ship lastfartyg
catagories kategorier
catagory kategori
categories kategorier
category kategori
cod-goods efterkravgods
Congo Kongo
decagon tiohörning
demigod halvgud
disgorge utspy, lämna ifrån sig
dragon drake
dragon-fly slända, trollslända
dragoon dragon
dressing-gown morgonrock
dressinggown morgonrock
easy-going maklig, sorglös
eggon driva på
egoism själviskhet, egoism
egoistical egoistisk
egotistic egoistisk
egotistical egoistisk
egotistically egoistiskt
embargo beslag
engorge uppsluka
faggot risknippe
flagon vinkanna
foregone förutfattad
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
gargoyle person med groteskt ansikte
gigolo gigolo
gigot fårstek
go starta, gå
go-between mellanhand
go and see hälsa på
go astray irra
go away gå sin kos
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
go red bli röd
go to resa
go to bed lägga sig
go to pieces gå i kras
go without undvara
goad sporra, egga
goal mål
goalkeeper målvakt
goals mål
goat get
gob-struck helt stum
gobble sörpla, sluka
goblet bägare
goblin troll
god gud
god's guds
god-for-nothing odåga
godchild gudbarn
goddess gudinna
goddesses gudinnor
godfather fadder
godmother fadder
gods gudar
godsend gudagåva
goes går
goggle rulla med ögonen
goggles glasögon
going att komma
goitre struma
gold guld
golden gyllene
goldsmith guldsmed
golf-links golfbana
golgatha golgata
gondola gondol
gone borta
gone away bortrest
gong gonggong
good god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll
good-bye adjö
good-faith god tro
good-looking snygg, stilig, fager
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
good-night godnatt
good-will kundkrets, välvilja
Good Friday långfredag
good intention välmening
goodbye adjö, farväl
goodies godsaker
goodly ansenlig, behaglig
goodnatured gemytlig
goodness godhet
goods gods, varor
goody karamell
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
goose gås
gooseberry krusbär
gore stånga, levrat blod
gorge ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous härlig
gorse gultörne
goshawk slaghök
gosling gässling
gospel evangelium
gossamer sommarträd, fin väv
gossip sladder, skvallra, skvaller, skvaller
gossipmonger sladdertacka
got skaffade, fick
Gothenburg Göteborg
gothic gotisk
gotta måste
gouge urholka, trycka ut
gouged urholkad
gout gikt
govern regera, styra
governable lättstyrda
governed styrd
governess guvernant
governing regerande
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
governor landshövding
governs regerar
gown klänning, kåpa, dräkt
gowns klänningar
hangover bakrus
helgon saint
hexagon sexhörning
hobgoblin troll
household goods bohag
in good taste smakfull
ingoing ingående
ingot metalltacka
ingot steel götstål
invigorate stärka
invigorating stärkande
jargon rotvälska, jargong
jargonelle päron
jargonize prata jargong
jingo krigsgalen
jingoism chauvinism
jingoistic chauvinistisk
jugoslavia jugoslavien
let go släppa
lingo fikonspråk
logotype logotyp
logout utloggning
long ago länge sedan
lumbago ryggskott
maggot mask
marigold ringblomma
merry-go-round karusell
merry-goround karusell
misgovernment vanstyre
moviegoer biobesökare
negotiable säljbar
negotiate ackordera, underhandla, förhandla
negotiating underhandling
negotiation förhandling
negotiator förhandlare
never-to-be-forgotten oförgätlig
octagon åttahörning
octagonal åttakantig
other-government andra som styr
Outer Mongolia Yttre Mongolit
outgo kostnader, uygifter
paragon mönster
pentagon femhörning
public good allmännytta
ragout ragu
rigour stränghet
sago sago
scapegoat syndabock
sky-goddess himmelsgudinnan
snap-dragon lejongap
spigot tapp, propp
synagogue synagoga
two days ago för två dagar sedan
undergo genomgå
undergoing genomgå
vertigo svindelanfall
vigorous spänslig
vigorously kärnfullt
vigour vigör, kraft, styrka
waggon vagn
wagon vagn
woebegone bedrövad
yugoslavian jugoslavisk
zygote zygot, zygot
other english words that include "out" : swedish :
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
air-route flygled
all-out fullständig
anxious about mån om
bale out a boat ösa en båt
be about handla
be silent about tiga om
black-out mörkläggning
blackout medvetslöshet, mörkläggning
blot out sudda ut
bout dryckeslag, omgång
break-out utbrytning
breaking out utbrott
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
burst out utbrista
call out uppbåda, ropa
carry out genomdriva
chisel out utmejsla
clout trasa
coutch soffa
curious about nyfiken på
do without umbära
dream about svärma för
dug-out skyddsrum
far-out excentrisk, läckert
find out upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på
fit out ekipera, utrusta
flout håna
fold-out utvikningsblad
from outside utifrån
gadabout vara ute och roa sig mycket
get about fara omkring
get out of smita från, undvika
give out låta påskina
go without undvara
gout gikt
grout putsa
grouting putsning
hideout gömställe
hideouts gömställen
hold out the prospect förespegla
inside out avig
knock-about bullersam
knout knutpiska
layabout dagdrivare
layout planering
layouts planer
leave out utelämna
lock out utestänga
logout utloggning
look-out utkik, utsikt
loudmouth skrävlare
lout tölp, drummel
loutish slyngelaktig
mealy-mouthed undanglidande
mind about bry sig om
mouth mun
mouth-organ munspel
mouth-to-mouth munmotmunmetoden
mouthful munfull
mouthpiece talesman, språkrör, munstycke
mouthwash munvatten
mouthy talträngd, bombastisk
out ut, ute
out-and-out grundlig, tvättäkta, total
out-balance uppväga
out-bid bjuda över
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outback obygd, vildmark
outbreak utbrott
outbreak of fire eldsvåda
outbuilding uthus
outburst utbrott, anfall
outcast utböling, utstött
outcaste kastlös
outclass distansera
outcome resultat
outcropp berg, klippa
outcry larm, rop, rop, skrik
outdated äldre version, föråldrad
outdistance distansera
outdo överträffa, överglänsa
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
outer yttre, utvändig
Outer Mongolia Yttre Mongolit
outface få ur fattning
outfall utlopp, mynning
outfield planens bortersta del
outfit utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outflank överlista, överflygla
outflow utlopp, utflöde, avflöde
outfox överlista
outgo kostnader, uygifter
outgrow växa ur
outgrown urvuxen
outgrowth följd, utväxt, resultat
outhermost längst ut
outhouse uthus
outing tur, tripp
outjockey överlista
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlast överleva
outlaw fredlös
outlawry lagtrots, laglöshet
outlay utgifter, utlägg, utgift
outlet utlopp, avlopp
outline skissera, kontur
outlive överleva
outlook utsikt, utkik
outlying land utmark, avlägsen
outmanoeuvre utmanövrera
outmatch överträffa
outmoded omodern, föråldrad
outmost ytterst
outnumber överträffa i antal
outplay spela ut
outpocket kontant
outpoint poängbesegra
outpost utpost, förpost
outprint utgången på förlaget
output utmatning
outrage kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous kränkande
outrank överträffa
outride rida om
outrider spanare
outright fullständigt, rent ut
outset början
outshine ställa i skuggan, överglänsa
outside utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider utomstående
outsize specialstorlek
outskirts utkanter
outsourcing lämna ut egen verksamhet
outspoken frispråkig
outspokenness frispråkighet
outstanding enastående, framträda
outstretched utsträckt
outstrip distansera
outward utanför
outwards utåt, utvärtes
outwit överlista
parcelling out avstyckning
point out utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera
pour out utgjuta
pout tjura
prance about kråma sig
print-out datautskrift, utskrift
put out släcka
ragout ragu
readout avläsning
right-about helt om
rob out sudda ut
root out utrota
round-about rondell, omväg, karusell
roundabout rondell
roundabout way omväg, krokväg
rout vild flykt, slå på flykten
route väg
routine slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines rutiner
rove about flacka
rub out radera
runabout vagabond
salmon trout laxöring
saunter about vanka omkring
scout scout, spana, speja
send out utvisa
shout ropa, rop, skräna, ryta
shout with joy jubla
shouting skrikande
slug it out puckla på varandra
snout tryne, nos
sold out slutsåld
sort out gallra
south söder, sydlig
southern sydlig
southward söder ut
spout stupränna, pip, spruta, spruta ut
sprout gro, grodd, skott, spira
sprout (to) spira (att)
stand out against avteckna sig mot
stout fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person tjock person
thereabout däromkring
throughout över
tout kundvärvare, spion
trouble about bekymra sig
trout forell
turn out avlöpa, köra ut
uncouth klumpig, ouppfostrad
walkout strejk
washout fiasko
watchout hålla utkik
waterspout stupränna
wave out on the sea våg på havet
whereabouts vistelseort
whithout utan
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
work out utarbeta
worn out utnött, utsliten
worry about oroa sig för
youtful ungdomlig
youth yngling, ungdom
youthful ungdomlig