The Swedish term "fram-och-tillbaka" matches the English term "back-and-forth"

other swedish words that include "fram" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
beroendeframkallande addictive
framsteg advances
befrämjande av advocacy
främmande alien
främre anterior
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
phetsa, framkalla arouse
bakfram back to front
kasta fram och tillbaka bandy
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
född, frambringa, enfödd begotten
snyfta fram blubber
cancerframkallande carcinogenic
kardinal, främst cardinal
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
befrämja, leda till conduce
befrämjande conducive
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
iögonfallande, framstående conspicuous
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
skapa, frambringa, komponera create
rycka fram debouch
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
framkalla, framlocka elicit
dyka upp, framkomma emerge
framstående eminent
väcka, framkalla evoke
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
framställning exposé
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
ovidkommande, artfrämmande extraneous
fasad, framsida facade
främjandet facilitated
första, främst, förnämst, först first
fram-, främre fore
framben foreleg
förnämst, främst foremost
framåt forth
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
fasad, framsida, främre, front front
främre bänkraden front-bench
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
blivande, tillkommande, framtid future
gäst, främmande guest
spruta fram, forsa ut gush
framlykta headlight
framsteg headway
framdeles, hädanefter henceforth
oframkomlig impassable
prova dig fram improvise
framtill in front
framför in front of
sticka fram jut
senare, framdeles later on
skymta fram, vävstol loom
framträdande looms
tillverkning, framställning making
gå fram, stiga move up
framsida obverse
världsfrämmande, andlig otherworldly
främling, utlänning outlander
bisarr, främmande outlandish
enastående, framträda outstanding
framhärda persevere
framhärda persist
framhärdade persisted
framhärdar persists
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
framställa, posera, pose pose
framföra, föredraga, föredra prefer
främst, premiärminister premier
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
utveckling, framsteg progress
framträda, bemärkt, framträdande prominent
befordra, befrämja, främja promote
främjar promotes
framstupa, benägen prone
framdriva propel
framdrivande propulsion
framtidsutsikter prospects
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
utstående, framskjutande protruding
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
eka, staka sig fram punt
representera, framställa, föreställa represent
utskjutande, framträdande salient
glida fram, skumma skim
fräsa, spotta fram sputter
framåtböjd stooping
rättfram straightforward
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
främling, obekant stranger
framlägga, inkomma, underställa submit
framläggandet submitting
framgång, efterträder succeeded
framgång, succé success
framgångsrik, lyckad successful
framgångsrikt successfully
framställa på syntetisk väg synthesize
framtida, bortre ulterior
främmande visitors
främlingshatare xenophobe
främlingsskräck xenophobia