The Swedish term "idel, ren, blott och bar" matches the English term "mere"

other swedish words that include "ren" : english :
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
flygburen airborne
förena, bundförvant ally
arena arena
väduren aries
umgänge, samfund, association, förening association
grensle astride
på tvären athwart
utgivarens author's
bakdörren backdoor
döparen baptizer
uppburen be thought highly of
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörande, välgörenhet beneficial
trädgren bough
avgrena branch off
amerikansk ren caribou
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
barmhärtighet, välgörenhet charity
sträng, ren, kysk chaste
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengjorde cleaned
rengörande cleaning
renhet cleanliness
renlig cleanly
renhet cleanness
rengör cleans
rensa, rengöra cleanse
rensar cleanses
förenlighet compatibilty
konferencié comperè
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
konferens conference
kongruens, överensstämmelse congruence
förbinda, förena sig conjoin
konsekvent, förenlig consistent
överensstämmande, konsonant consonant
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
leverantör, entreprenör contractor
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
på tvären crosswise
köparens customer's
avskuren, avsnöra cut off
överenskommelse, planka, handla deal
orena, defilera defile
rengöringsmedel detergent
osnygg, oren, smutsig dirty
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
oförenlig, disharmonisk discordant
avvikelse, oförenlighet discrepancy
arbetsgivarförening employers` association
ärende errand
ärenden errands
var, varje, varenda every
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
hopp- och kastgrenar field-events
filhanteraren filemanager
till, prenumerera på, åt, ty, för for
frenetisk frenzied
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
komma bra överens get on well
överensstämmande harmonised
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
rumsren housetrained
identifieraren identifier
ren, obefläckad immaculate
oren, förfalskad impure
orenhet impurity
orimlig, oförenlig incongruous
förenade incorporated
oerfaren inexperienced
buren jankers
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
edsvuren person jurat
arrende leasehold
arrendator leaseholder
hyresgäst, arrendator lessee
lila, syren lilac
lem, trädgren limb
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
renlärig ortodox
fullständigt, rent ut outright
parentes parenthesis
rensa bär pick berries
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
erfaren, van practised
företräde före, inställning, preferens preference
ren, oblandad, idel pure
renrasig pure-bred
utrensning, rensa, rena purge
rening purification
rena purify
renhet purity
förgrening ramification
förgrena sig ramify
avseende, referens reference
förfina, raffinera, rena refine
ren, rendjuret reindeer
renässans Renaissance
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
hyra, arrendeavgift rent
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
ren riendeer
rengöra scavenge
gasrenare scrubber
renrakad shaven
fackföreningsombud shop-steward
förenkling simplification
förenkla simplify
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
historieberättaren storysman
stå bredbent, sitta grensle straddle
underleverantör, underentreprenör subcontractor
prenumerera subscribe
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
schersmin, syren syringa
pricka av, överensstämma tally
arrendetid, arrende tenancy
hyresgäst, arrendator tenant
hyrd bostad, arrendegård tenement
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
rasren, fullblod thoroughbred
fackförening trade union
trendiga trendy
trokoloren tricolour
begravningsentreprenör undertaker
förena, ena unify
förening, förbund, förening, sammanslutning union
förena, anknyta unite
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
ogräs, rensa weed
rensa en åker weed a field
vitlimma, rentvå whitewash
sädesrensare winower
other swedish words that include "bar" : english :
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
utförbart achievable
handling, åtalbar actionable
anpassningsbar adaptable
justerbar adjustable
vinge, bärplan aerofoil
bärnsten amber
aneoridbarometer aneroid
avbländbar anti-dazzle
uppenbarelseboken apocalypse
syn, uppenbarelse apparition
användbarhet applicability
märkbar appreciable
fattbar apprehensible
odlingsbar arable
torr, ofruktbar arid
ofruktbarhet aridity
hörbar audible
anträffbar, tillgänglig available
sitta barnvakt baby-sit
barnvakt baby-sitter
barndom babyhood
barnslig babyish
som har bär bacciferous
bärformig bacciform
bärätande baccivorous
bärrem backband
ofruktbart land badlands
barlast ballast
inlösingbar bankable
barn bantling
barbar barbarian
barbarer barbarians
barbarisk barbaric
barbarismen barbarism
omänsklig, barbarisk barbarous
barbari barbarousness
barb barbel
barberare, frisör barber
barbiturat barbiturate
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
barhuvad bare-headed
barbacka bareback
barfota barefoot
barhuvad bareheaded
bärsärk baresark
barium baric
baryton baritone
skälla, bark bark
barägare barkeeper
barflicka barmaid
bartender barman
barograf barograph
baron baron
samtliga baroner baronage
baronessa baroness
baronvärdighet baronetcy
baroni barony
barock baroque
bark barque
steril, karg jord, ofruktbar barren
barrikad barricade
barriärer barriers
skottkärra, bår, kärra barrow
bär bears
bär berry
likbår bier
blåbär bilberry
biologiskt nedbrytbar biodegradable
björnbär blackberries
björnbär blackberry
blåbär blueberry
bombardera bombard
bombardemang bombardment
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
sköte, famn, bröst, barm bosom
barndom, pojkår boyhood
björnbärsbuske bramble
barnunge brat
bärande buoyant
barm, byst bust
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
bära, föra carry
bärande på carrying
inlösbar cashable
barmhärtig charitable
barmhärtighet, välgörenhet charity
körsbär cherry
barn child
barnafödelse childbirth
barndom childhood
barnslig childish
barnsligt childishly
som ett barn childlike
barn children
barns children's
intyg, barnunge chit
barndop christening
mildhet, förbarmande clemency
klubbar clubs
hopfällbara collapsible
jämförbar, jämförbar comparable
upptänklig, fattbar conceivable
biktbarn confessant
det måste medges, uppenbarligen confessedly
barrträd conifer
barnslig, banal corny
kostsam, kostbar, dyrbar costly
dyrbar costy
vagga, babysång, barnsäng cot
bardisk counter
tranbär cranberry
barnkrubba crèche
korint, vinbär currant
finjusteringsbar customizable
daterbar datable
barkning debarking
ärbar, anständig, hygglig decent
definierbara definable
nedbrytbar degradable
löstagbar detachable
skönjbar discernible
landstiga, landsätta, debarkera disembark
rubbar dislodges
unbärlig dispensable
återbäring dividends
delbar divisible
umbära do without
vara barn på nytt dote
hållbar, varaktig durable
önskvärd, berättigad, valbar eligible
njutbara enjoyable
göra fruktbar, berika enrich
fana, fanbärare ensign
uppenbar, tydlig evident
körbar executable
körbara executables
förbrukningsbara expendable
ryktbar, berömd, känd famous
ofattbar fathomless
genomförbarhet feasibility
fruktbar fecund
fruktbarhet fecundity
frukbar, bördig fertile
fruktbarhet fertility
användbar fit for use
uppenbar, upprörande flagrant
vikbar foldable
förutsebar foreseeable
formbar formable
fosterbarn foster-child
hittebarn foundling
givande, bördig, fruktbar fruitfull
fullt användbar fully-functional
gabardin, kaftan gabberdine
gudbarn godchild
krusbär gooseberry
barnbarn grandchild
barsk, sträv gruff
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
barsk, hård, sträv harsh
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
förbarma sig have pity
höbärgning haymaking
studenthem, härbärge hostel
blåbär huckleberry
tänkbar imaginable
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
ofelbar, oklanderlig impecable
inbegripa, innebära implicate
innebära, antyda imply
ovägbar imponderable
ogenomförbarhet impracticality
ohörbarhet inaudibility
ohörbar inaudible
obotlig, oläkbar, obotlig incurable
obestämdbar indefinable
oumbärlig indispensable
ej valbar ineligible
oskattbar, ovärderlig inestimable
ofelbarhet infallibility
ofelbar, osviklig infallible
barndom infancy
spädbarn infant
barn infantile
innebära, sluta sig till infer
ofruktbar infertile
ofruktbarhet infertility
installerbar installable
omedelbart instantly
utbytbar interchangable
räntebärande interest-bearing
okränkbar inviolable
innebär involves
osårbarhet invulnerability
bara, rättvis, just, rättfärdig just
varaktig, dryg, hållbar lasting
skräp, bår, kull av djuryngla litter
låsbar lockable
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
lunchbar luncheonette
barnsäng lying-in
BB, barnbördshus lying hospital
maskinläsbar machine-readable
formbar, smidbar malleable
uppenbar, ådagalägga manifest
underbar, vidunderlig marvellous
nådig, barmhärtig merciful
obarmhärtig, skoningslös merciless
obarmhärtigt mercilessly
barmhärtighet mercy
blott, endast, bara merely
budbärare messenger
barnmorska midwife
stridbarhet militancy
underbar miraculous
blandbar miscible
blygsam, ärbar modest
bårhus morgue
bårhus mortuary
formbar mouldable
flyttbarhet, rörlighet moveability
mullbär mulberry
bar, blottad, naken naked
barnsköterska nanny
barr, synål, stift, nål needle
försumbar negligible
säljbar negotiable
ofelbar never-falling
obestämdbar nondescript
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
märkbar noticable
kännbar noticeable
märkbart noticeably
sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska nurse
barnkammare nursery
anskaffbar obtainable
blott, enda, endast, bara only
synbar, skenbar, påstådd ostensible
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
ämbar, hink pail
bårtäcke, äcklas pall
kännbar, påtaglig palpable
uppenbar, patent patent
betalningsbar payable
skinn, bombardera pelt
barnvagn perambulator
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
rensa bär pick berries
barnförkläde, förkläde pinafore
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
skoningslös, obarmhärtig pitiless
hage för barn play-peg
spelbarhet playability
spelbar playable
bärbara portabel
flyttbar, portabel portable
brevbärare postman
görlig, genomförbar practicable
barnvagn pram
värdefull, dyrbar precious
förutsägbara predictable
utskriftsbar, tryckbar printable
försakelse, umbärande privation
fruktbar prolific
omedelbar prompting
omedelbart promptly
barnslig puerile
enbart purely
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
läs bara read-only
läsbarhet readability
läsbar readable
realiserbar realizable
på bar gärning red-handed
inlösbar redeemable
utgivningsbara redistributable
uppenbarelseboken relevation
borttagningsbar removable
ryktbarhet renown
ryktbar, namnkunnig renowned
utbytbar replaceable
indragbart retractable
returbar returnable
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
omkastbar reversible
rabarber rhubarb
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
obarmhärtig ruthless
segelbar sailable
säljbar, kurant saleable
bar, krog saloon
bärgning, bärga salvage
salva, bärga, lindra salve
räddare, bärgare salvor
reklambärare sandwich-man
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
grymhet, barbari savagery
frälsa, rädda, spara, bärga save
sökbar searchable
skenbar, synbar seeming
skenbart seemingly
valbara selectable
inställningsbara settable
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
skjutbar shootable
märkbar, signifikant significant
märkbart significantly
slånbär sloe
barrved softwood
fanbärare standard-bearer
styvbarn stepchild
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
bår, sjukbår stretcher
dibarn sucking-child
linda småbarn swaddle
tämjbar tamable
gripbar tangible
hållbar tenable
överlåtbar transferable
vara i barnsnöd, slita travail
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
okontrollerbart uncontrollably
ojämförbar unequaled
ofruktbar unfertile
obarmhärtig unmerciful
oflyttbara unmovable
onåbar unobtainable
oförutsägbar unpredictable
obrukbar unusable
användbar usable
användbart useable
nyttig, brukbar, användbar useful
användbarhet usefulness
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
valbara user-selectable
giltig, hållbar valid
bevisbara verifiable
genomförbarhet viability
lastbar, vanartig, ilsken vicious
visningsbara viewable
synlig, synbar, skönjbar visible
sårbarhet vulnerability
sårbar vulnerable
hittebarn, herrelös hund waif
bärbar radiotelefon walkie-talkie
rik, förmögen, välbärgade wealthy
bära, nötning, nöta wear
användbar wearable
avvänja ett barn wearn a child
bär wears
välbärgad, rik well-off
välbärgad well-to-do
underbar wonderful
underbart wonderfully
underbar wonderous
bar wore
formbar workable
oanvändbar worthless
vrakbärgare wrecker
bärgnings wrecking