The English term "king-size" matches the Swedish term "extra stor"

other english words that include "king" : swedish :
advance-booking förköp
asking frågar
attacking anfallet
backbreaking hård
backing backa
baking baka
baking-tin bakform
banking bankväsen
barking skall
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
be lacking fattas
bluestocking blåstrumpa
booking-office biljettlucka, biljettkontor
braking broms
breaking brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out utbrott
checking kontroll
clicking klickande
cooking matlagning, anrättning
cross-checking dubbelkontroller
debarking barkning
drinking dricka
English-speaking engelsk-talande
finicking petig
franking frankerings
funny-looking underliga
good-looking snygg, stilig, fager
Greek-speaking grekisktalande
haymaking höbärgning
house-breaking inbrott
housebreaking inbrott
hulking klumpig
joking skämtar
jokingly på skämt
king konung, kung
kingdom rike, konungarike, kungarike
kingly konungslig
kingpin mittenkägla
kings kungar
knocking-shop bordell
lacking bristen
lacking in character karaktärslös
latin-speaking latintalande
licking slickande
liking tycke, böjelse, gillar
linking länkande
looking-glass spegel
lurking lurande
making tillverkning, framställning
marking märkning, markering
metalworking metallbearbetning
milking mjölkande
necking hångel
nerve-racking nervpåfrestande
networking nätverksarbetande
packing frakt, packning
painstaking noggrann
picking att ta
pickings överblivet, smulor
planking plank
poking sökande
professional-looking yrkesmässiga
provoking retsam
ranking ledande
rankinglist ranglista
reeking rykande
right-clicking höger-klickande
rocking-chair gungstol
rollicking uppslupen
sacking säckväv
seeking sökande
shaking skakande, skakar
shocking chockerande
shrieking skrikande
smoking rökande
spanking dask
sparking plug tändstift
speaking talande
speaking of på tal om
spell-checking rättstavningskontroll
stinking stinkande
stocking strumpa
stocktaking inventering
striking apart, påfallande, slående
sucking sugande, suger
sucking-child dibarn
taking intagande
takings intäkter
talking samtalande
talking-point diskussionsämne
talking-to åhutning
talking film talfilm
thanking tackande
thinking tänkande
tracking spårande
unblinking fast
undertaking förbindelse
unlocking-code upplåsningskod
unpacking packa upp
waking vakande
walking promenad
whacking kok stryk
winking blinkning
woodworking träbearbetning
working arbete
working-ant arbetsmyra
working hypothesis arbetshypotes
working material arbetsmaterial
wrecking bärgnings