The English term "working-ant" matches the Swedish term "arbetsmyra"

other english words that include "ant" : swedish :
aberrant som far vilse
abondant ymnig
abudant riklig, ymnig
abundant överflödande
acceptant acceptor
accountant revisor, kamrer, bokförare
adamant orubblig
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
andante andante
ant myra
ant-hill myrstack
Antabuse antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
ante-room förrum
antecedent korelat
antechamber förrum
antedate fördatera, antedatera
antediluvian från tiden före syndafloden
antelope antilop
antenatal mödravårdscentral
antenna antenn, antenn (insekt)
antependium altarkläde
antepenultimate tredje från slutet
anterior främre
anteroom förrum
anthem hymn
anthology antologi
anthracite antracit
anthrax mjältbrand
anthropod människoliknande
anthropological antropologisk
anthropologist antropolog, antropolog
anthropology antropologi
anthropomorphous människolik
anthroposophist antroposof
anti-aircraft luftvärns
anti-ballistic antirobot
anti-clockwise motsols
anti-dazzle avbländbar
anti-dumping anti-dumpning
anti-hero antihjälte
anti-jewish judefientlig
anti-missile antirobotrobot
anti-personel sprängbomb
anti-pollution miljövårdskampanj
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antiaircraft luftvärns
antibiotic antibiotikum
antibody antikropp
antic upptåg
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
anticlerical antiklerikal
anticlimax antiklimax
antics upptåg
antidote motgift
antidotes motgifter
antifreeze kylarvätska
antigay böghatande
antigen antigen
antilogarithm antilogaritm
antimatter antimateria
antimony antimon
antiparticle antipartickel
antipathy antiparti, motvilja
antipode motpol
antipodes antipoder
antipole motpol
antiquarian antikvarisk
antiquary antiksamlare
antiquated föråldrad
antique antikvitet, antik
antique finish antikbehandling
antique shop antikvitetsaffär
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
antler hjorthorn
antonym antonym
antwerp antwerpen
applicants sökande
arrogant spotsk, stursk, oförskämd
arroganta arrogant
assailant angripare
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
attendant deltagare
avant-garde avantgarde
bacchante backant
bant banta
bantam dvärghöns
banter skämt, skämta
bantling barn
bantu bantuneger
bath attendant badmästare
become predominant ta övererhand
blatant skränig
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
buoyant bärande
byzantine bysantinsk
cant tjuvspråk, hyckleri
cantankerous grälsjuk, elak
canteen matsal, marketenteri
canter rida i kort galopp
chant sång, sjunga, mässa
chanterelle kantarell
chianti chianti
circumstantial omständig
claimant fodringsägare
combatant kämpe
complainant kärande
complaisant älskvärd, foglig
compliant foglig, eftergiven
confessant biktbarn
confidant förtrogen
consonant överensstämmande, konsonant
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consultant rådssökande
consultants konsulterande
conversant förtrolig, förtrogen
cormorant skarvfågel
covenant förbund, avtal
currant korint, vinbär
dantean danteisk
decant dekantera
decanter karaff
defendant svarande
defiant trotsig
dependant underhavande
descendant avkomling, ättling
descendants ättlingar, efterkommande
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
discordant oförenlig, disharmonisk
disinfectant desinfektionsmedel
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
distant fjärran, avlägsen, långt avlägsen
dominant dominerande, förhärskande
dormant sovande, vilande
eggplant äggplanta
elegant sirlig, elegant, stilfull
elephant elefant
emigrant emigrant
enchant tjusa, förtrolla
enchantment trolleri, förtrollning
ensign second liutenant fänrik
errant kringvandrande
exorbitant omåttlig
expectant väntande
extant bevarad
extravagant överdriven, slösaktig, vräkig
exuberant översvallande
fantasies fantasier
fantasize fantisera
fantast fantast
fantastic sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy fantasi
fantasy-language fantasi-språk
flagrant uppenbar, upprörande
flamboyant prålig, teatralisk
flippant nonchalant, vanvördig
fondant sockerglasyr
fragrant välluktande
frantic förtvivlade
galanty show skuggspel
gallant artig, tapper
gallivant driva omkring
gantry ställning, brygga
garantee garantera
garanteed garanterat
giant jättelik, jätte
giantess jättinna
giants jättar
gigantic jättelik, gigantisk
gigantic- jätte
grant bevilja, tillåta, medgiva
granted tillåten
granting tillåter
guarantee garanti, garantera
guarantees garanterar
guarantor garant
hesitant betänksam
ignorant ojämn, okunnig
immigrants invandrare
implant inplantera
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
in the meantime under tiden
inadvertant ouppmärksam
incantation besvärjelse
incessant oavlåten
inconstant obeständig
indignant harsen, uppbragt, indignerad
infant spädbarn
infantile barn
infantry infanteri, fotfolk, infanteri
informant sagesman
inhabiant invånare
inhabitant invånare, inbyggare
insignificant betydelselös
insouciant likgiltig
instant ögonblicklig
instantaneous ögonblicklig
instantly omedelbart
intolerant ofördragsam
irrelevant ovidkommande
irritants irriterande
itinerant resande
jubilant jublande
knight-errant vandrande riddare
lantern lanterna, lykta
levant levanten
lieutenant löjtnant
litigant processande
lubricant smörjmedel
luxuriant yppig, frodig
manservant tjänare
mantelpiece spiselkrans
mantle mantel, kappa
meant menade, menat
meantime under tiden
mendicant friar tiggarmunk
mercantile affärs-, handels
merchant köpman, handlare
merchantability köpvärde
migrant flyttande
militant stridslysten
mordant sarkastisk, vass
mutant muterade
observant uppmärksam
occupant innehavare
occupants ockupanterna
pageant festtåg
pant flämta, stånka, flämtning, flåsa
panther panter
panties trosor
pantry skafferi
pants kalsonger, byxor
paranthesis parantes
participant deltagare
participant in delaktig i
peasant bonde
pedantic pedantisk
pendant örhänge, hängande, mostycke
pennant vimpel
pepentant ångerfull
petulant grinig, kinkig, knarrig
phantom vålnad, spöke, skepnad
pheasant fasan
plant ört, växt, placera, plantera, planta
plantain groblad
plantation plantering, plantage, koloni
planting placerande
plantlouse bladlus
plants placerar
pleasant behaglig, trevlig, angenäm
pleasantly angenämt
pliant böjlig, smidig
pollutant förorenande ämne
portmanteau kappsäck
potplant krukväxt
power plant kraftverk
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
pregnant havande, grossess, gravid, innehållsrik
Protestant protestant
quadrant kvadrant
quantitative kvantitativ
quantity kvantitet, mängd
quantum kvanta, mängd
quarantine karantän
rampant frodig, vild
rant orera, skryta
ranter talare
recalcitrant motspänstig
recant återkalla ett yttrande
recreant feg, trolös, avfälling
reductant motvillig
redundant överflödig
relevant dithörande
reluctant motvillig
remnant kvarleva, stuv
remnants lämningar
replanting återplantering
repugnant motbjudande
restaurant restaurang
restaurantkeeper källarmästare
romantic romantisk
romanticism romantik
romanticist romantiker
romanticize romantisera
ruminant idisslare
Santa Claus jultomte
scant snåla på, knapp
scantling dimention, aning
scanty otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp
senior assistant master lektor
servant tjänare, betjänt
shanty hydda, kåk
shantytowns slumkvarter
shoot on a plant skott
shop-assistant expedit
significant märkbar, signifikant
significantly märkbart
slant slutta, sluttning
slanting sned
stagnant stillastående, slö
substantation bevis
substantial verklig, bastant
substantially verkligt
substantiate bekräfta
substantive substantiv
supplant undantränga
sycophant smickrare
sycophantic krypande
take advantage of utnyttja
talanted talangfull
tantalize reta, pina
tantamount liktydig, likvärdig
tantrum misshumör
tenant hyresgäst, arrendator
transplant omplantera, transplantera
trenchant kraftfull
triumphant triumferande, segerrik
truant skolkare
truculant vild, aggressiv
tyrant tyrann
underpants kalsonger
unimportant betydelselös, oviktig
unpleasant obehaglig, otrevlig
unpleasantly otrevligt
unwanted oönskade
vacant obesatt, ledig, tom
vagrant uteliggare, luffare
valiant tapper
vantage fördel i tennis
variants varianter
verdant grönskande, grön
vibrant vibrerande
vigilant vaksam
want nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva
want of faith otro
want to do vill göra
wanted eftersökt
wanting önskar
wanton lättsinnig, yster
wantonly lättfärdigt
wantonness lättsinne
wants vill
warrant fullmakt, garantera
warranties garantier
warranty garanti