The Swedish term "i sista hand" matches the English term "ultimately"

other swedish words that include "hand" : english :
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
handelsräkning accounts
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
handling acta
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
händelser actions
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
med händerna i sidan akimbo
antikbehandling antique finish
till hands at hand
backhand backhand
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
skål, handfat, fat basin
handla be about
misshandel beatings
ta övererhand become predominant
i förväg, på förhand beforehand
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
hända betide
bokhandlare book-seller
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
handla, köpa buy
händelsevis by chance
handel, rörelse, handel commerce
handelsresande commercial traveller
handelsvara commodity
databehandla compute
databehandlat computed
databehandlar computes
handklovar darbies
databehandling data-processing
databehandling datamation
överenskommelse, planka, handla deal
handlare dealer
handlare dealers
handlat, handlade dealt
handling, gärning deed
skicklig, händig deft
beröva, avhända deprive
händig, flink dexterous
katastrof, olyckshändelse disaster
diskutera, avhandla, diskutera discuss
behandla ett ämne discuss a sudject
avhända divest
handling, dokument, urkund, akt document
klädeshandlare draper
elektronisk databehandling edp
handelscentrum, varuhus emporium
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
vattenkanna, handkanna ewer
handräckningstjänst fatigue-duty
fiskhandlare fishmonger
blomsterhandlare florist
efterbehandling follow-up
frihand freehand
ridhandske, gatlopp gauntlet
handborr gimlet
handske, vante glove
mellanhand go-between
grönsakshandlare greengrocer
tag, grepp, handtag grip
specerihandlare grocer
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
hand, visare hand
handklovar hand-cuffs
hand-jobb hand-job
handgjord hand-made
handskrivna hand-written
handbok handbook
handklove handcuff
handfull handful
handikappade handicapped
handikapps handicapping
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
handhar handles
handgjort handmade
händer hands
handarbete handwork
handstil handwriting
fiffiga, händig handy
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
hände happened
händelse happening
händer happens
handlöst, huvudstupa, vild headlong
livtjänare, handgången man henchman
trikåvaruhandlare hosier
integrerad databehandling idp
misshandla ill-treat
dålig behandling, misshandel ill-treatment
i en handvändning in a trice
händelse incident
hände incurred
järnhandlare ironmonger
straffbrottslig handling justiciable
förhand i kort lead in cards
handlingssätt line of conduct
släpa (på), handtag, grepe lug
behandla illa maltreat
handgjorda man-made
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
handbok, manuellt, manual manual
handelsplats mart
misshandla maul
kanhända, kanske maybe
livlig debatt, handgemäng mêlée
mentor, handledare, rådgivare mentor
affärs-, handels mercantile
manufakturhandlare mercer
handelsvaror merchandise
köpman, handlare merchant
mellanhand middleman
enahanda, monoton, enformig monotonous
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
förhandling negotiation
förhandlare negotiator
händer, tilldraga occur
händer occurs
allehanda of all sorts
handflata palm
handflator palms
idka gårdfarihandel peddle
gårdfarihandlare pedlar
tillbringare, handkanna pitcher
fågelhandlare poulterer
förhands-utgivning pre-release
förhandstillverka prefabricate
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
processen, behandla process
behandlare processor
andrahandspris resale price
detaljhandels retail
kult-handling rite
handskrift, andelsbevis script
andrahandsuppgift second-hand information
handlare shopkeeper
handlar, affärer shops
pappershandlare stationeer
hyra ut i andra hand sublet
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
knapphändig terse
tes, avhandling thesis
tobakshandlare tobacconist
handduk towel
yrke, handla, handel, näring trade
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
handel trading
handlingar, förhandlingar transactions
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
handla treat of
avhandling treatise
bemötande, behandling treatment
handledning tutorial
varjehanda, olika, diverse various
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
partihandel wholesale trade
ordbehandlings wordprocess
handled wrist
handlinning wristband