The Swedish term "streck, elledning, lina, rad, fodra, linje" matches the English term "line"

other swedish words that include "rad" : english :
en lång rad av a long string of
generad abashed
skava(nöta)av, abradera abrade
biträda, tillträda accede
accelererad accelerated
accepterad accepted
tillskott, tillträde accession
presterade accomplished
ackumulerad accumulative
aktiverad activated
adderad added
justerad adjusted
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
inträde, tillträde admittance
avancerad advanced
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
annonserade advertised
råd, avi advice
avråda advice against something
klokt, rådlig advisable
råda advise
rådgivare adviser
rådgivande advisory
radiotelegram aerogram
ha råd (mrd) afford
rädd afraid
rädd för afraid of
sårad aggrieved
luftkonditionerad air-conditioned
alkoholrelaterad alcohol-related
ålderman, rådman alderman
upprada align
uppradning aligning
uppradar aligns
allierad allied
allierad med allied to
oplacerad häst also-ran
animerade, livlig, själfull animated
besvarade answered
föråldrad antiquated
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
adderad appended
uppträdande apperance
användningsområde application area of use
arkiverade archived
område, yta, area area
områden areas
arrangerade arranging
ascii-baserade ascii-based
försäkrade asserted
medhjälpare, biträde assistant
associerad associated
försäkrade assured
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
reviderade audited
auktoriserad authorized
automatiserad automated
auktoriserad autorized
ryggrad backbone
förvirrad, snopen baffled
åldermans ämbetsområde bailiwick
grädda, baka bake
balanserad balanced
balsaträd balsa
balustrad balustrade
bandagerad bandaged
musikestrad bandstand
apbrödsträd baobab
taggtråd barbed wire
baserad based
bli lurad be taken in
begynna, anträda, börja, starta begin
uppträder behaves
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
röja, förråda betray
förrådd betrayed
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
spole, spole, trådrulle bobbin
trädnål bodkin
fingerad, falsk bogus
gränsområde borderland
besvärade bothered
trädgren bough
rand, brädda, brätte, brädd brim
sändaradiosändning broadcasting
brådska bustle
förgången, föråldrad bygone
grön, ofjädrad callow
området kring skola campus
rädd om careful with
döda och sårade casualties
firade celebrating
censurerad censored
centrerad centered
hundragradig centigrade
århundraden centuries
århundrade, sekel century
auktoriserad certified
stimulerade challenged
ändrad changed
charad charade
kontrollerade checked
hurrade cheered
klorerad chlorinated
citerade cited
apelsinträd, citronträd citrus
civiliserad civilized
klassificerad classified
smickrad, lirkad coaxed
kombinerad combined
kommandorad command-line
kommenderade commanded
kommenterade commented
kompenserad compensated
kompilerad compiled
komprimerade compressed
datorbaserade computer-based
datoriserad computerized
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
gytter, hopgyttrad conglomerate
barrträd conifer
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
spärrad constrained
konstruerade constructed
konsultera, rådfråga consult
rådgöra med consult with
rådssökande consultant
samråd consultation
rådgivande consultative
förvarad contained
kontrollerade controlled
konverterad converted
konvulserade convulsed
tråd, bomull cotton
råd council
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
advokat, rådplägning counsel
ambasadråd, rådgivare counsellor
råda coupsel
kräm, grädde cream
gräddbakelse cream cake
hedrad credited
bildad, kultiverad cultivated
skräddarsydd custommade
plattform, estrad dais
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
daterad dated
odaterad dateless
oförfärad dauntless
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
avaktiverad deactivated
gradning deburring
dekorerad decorated
dekrypterad decrypted
rådjur, hjort deer
försvarade defended
definierade defined
defragmenterad defragmented
minska, förnedra, degradera degrade
grad degree
angelägenhetsgrad degree of priority
grader degrees
gudsförklarad deified
delegerad delegated
utradera, ta bort, utplåna delete
radering deletion
raderingar deletions
rådpläga om deliberate upon
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
levererade delivered
förlossning, leverans, räddning delivery
skarpt kritiserade denounced
uppförande, uppträdande deportment
deprimerad, nedslagen depressed
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
detaljerad, utförlig detailed
försämrad deteriorated
grådaskig, smutsig dingy
diskbaserad disk-based
apoteksbiträde dispenser
distanserad distanced
härad, stadsdel, bygd, trakt district
dokumenterad documented
dramatiserade dramatizes
ritbräde drawing-board
rädsla, frukta, befara dread
vandrade drifted
avskräde, slagg dross
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
rand, egg, brädd, kant edge
redigerad edited
spöklik, kuslig, rädd eery
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
förlägen, generad embarrassed
engagerad, upptagen engaged
adla, förädla ennoble
inträda enter
installerad enthroned
ingång, entré, inträde entrance
inträdesavgift entrance fee
inträde entry
radera erase
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
händelserelaterad event-related
uppgragt, förbittrad exasperated
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimenterade experimented
exploderade exploded
exporterade exported
bevarad extant
trädesåker fallow
familjebaserad family-based
maskeraddräkt fancy-dress
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
rädd fearful
rädda fearing
orädd, oförfärad fearless
befjädrad feathered
publicerad featured
fodrade fed
simulerad feigned
fjättrad fettered
fikonträd, fikon fig
fikonträd fig-tree
glödtråd filament
grundmurad firmly rooted
flamberad flaming
flocksilke, tandtråd floss
skumma, skum, lödder, fradga foam
lurad fooled
fotbräde, fotsteg footboard
göra en räd, foder, plundra forage
formaterad formatted
fragmenterad fragmented
frankerad franked
ogenerad, otvungen free and easy
fritt, obehindrad freely
rädd frightened
främre bänkraden front-bench
gränsområde, område, gräns frontier
skumma, fradga, skum froth
frustrerade frustrated
steka, bryna, yngel, grädda fry
fullfjädrad full-fledged
fullt-licensierade fully-licensed
fungerade functioned
fonderade funded
rädsla funk
säkrad fused
spel, villebråd, parti, lek game
strunt, skräp, avskräde garbage
trädgård, tomt garden
trädgårdsmästare gardener
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
förrådsbod, lagra garner
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
sommarträd, fin väv gossamer
sortera, gradera, grad grade
gradvis, långsam gradual
småningom, gradvis gradually
graduera, akademisk student graduate
lättlurad gullible
gummerad gummed
brådska haste
brådska hastle
i hög grad heavily
villrådighet, tvekan hesitation
markerade highlighting
kuperad, kulle hilly
hedrad honoured
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlare horticulturist
hundrade hundredth
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
integrerad databehandling idp
ouppfostrad, obelevad ill-bred
okultiverad illiberal
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
illustrerad illustrated
försämrad impaired
importerad imported
imponerad impressed
förbättrad improved
rad in-line
oartikulerad inarticulate
inkluderad included
besvärade inconvenienced
indexreglerad indexed
radergummi india rubber
harsen, uppbragt, indignerad indignant
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
infekterade infected
inflammerad inflamed
informerad informed
förhindrad inhibited
i den mån, till den grad insomuch
instruerad instructed
isolerad insulated
försäkrad insured
oförändrade, orörd intact
intresserad interested
intresserad i interested in
orädd intrepid
presenterade introducing
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
avskild, isolerad isolated
kursiverad italicized
specificerad itemized
blaserad, utsliten jaded
nonchalant, ogenerad jaunty
bevarad kept
köksträdgård kitchen-garden
lärkträd larch
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
varade lasted
lager träd laurel
lövträd leafy tree
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
licenserad licensed
licentiat, auktoriserad licentiate
livräddning life-saving
rikt modulerad lilting
lem, trädgren limb
femradig dårdikt limerick
fodrad, randig lined
radmatning linefeed
radmatningar linefeeds
radnummer linenumber
radnumrering linenumbering
radnummer linenumbers
framträdande looms
brädgård lumberyard
rådhusrätt magistrates` court - the
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
manövrerade maneuvered
väluppfostrad mannerly
salutorg, marknad, avsättningsområde market
maskerad masquerade
stubintråd match-cord
maximerad maximazed
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
samling, sammanträde, möte meeting
reparerade mended
mentor, handledare, rådgivare mentor
minimerad minimized
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
ändrad modified
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
förvirrad, virrig muddle-headed
mångfasetterad multi-facrted
muterade mutant
aldrig rådlös never at a loss
nyfjädrad new-fledged
nyhetsrelaterad news-related
långfingrad nimble-fingered
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
icke-krypterad non-encrypted
oregistrerade non-licensed
numrerad numbered
föråldrad obsolete
ockuperade, upptagen occupied
avfall, avskräde offal
kompenserad offset
sipprade oozed
fruktträdgård orchard
orienterad oriented
utsirad ornamented
dekorerad, utsmyckad, utsirad ornate
äldre version, föråldrad outdated
omodern, föråldrad outmoded
enastående, framträda outstanding
pappersbaserade paper-based
parad, promenadplats parade
paradis paradise
pakerad parked
passerade passed
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
patenterad patented
mönstrad patterned
instängd, inspärrad pent
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
parfymerad perfumed
rådvill, rådlös perplexed
illustrerad pictorial
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
placerad placed
polerad polished
porträtterad portrayed
placerad positioned
trädgårdsskjul potting shed
i allra högsta grad pre-eminently
företräde precedence
område, gräns precinct
bråddjup, stup precipice
brådstörtad, påskynda precipitate
brådmogen precocious
företrädare predecessor
fördefinierad predefined
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
presenterad presented
bevarad preserved
rådande prevailing
förtursrätt, företräde, prioritet priority
avträde, hemlighus, hemlig privy
proklamerade proclaimed
framträda, bemärkt, framträdande prominent
prostituerad, fnask prostitute
protesterade protested
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
beskära träd, sviskon prune
kompetent, kvalificerade qualified
fyrradig strof quatrain
kajområde, kajkant quayside
radiella radial
radikal, radikal, grundlig radical
radie radics
radio radio
radiosändning radio transmission
radioaktiv radioactive
radioaktivitet radioactivity
rädisa radish
radie radius
göra räder mot, räd raid
aktionsradie range of action
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
dimensionerad rated
taxering, gradering rating
råvarubaserad rawmaterial-based
återinträda re-enter
omdirigerad, omplacerad redirected
jätteträd i kalifornien redwood
spole, rulle, trådrulle reel
återinträde reentrancy
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avskrädeshög refuse heap
regenerad regenerated
trakt, område region
reglerad regulated
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
rapporterade reported
räddning, rädda, undsättning rescue
räddare rescuer
sluten, reserverade reserved
resulterade resulted
pensionerad retired
apport, rädda retrieve
returnerade returned
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppdaterad revised
ådrad ribbed
rådjur, rom roe
rådjur roedeer
radband rosary
rodd, räcka, rad, slagsmål row
rader rows
radera rub out
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
helgonförklarad sainted
butiksbiträde sales-woman
utskjutande, framträdande salient
frälsning, räddning salvation
räddare, bärgare salvor
sandelträd, sandal sandal
ungt träd sapling
skräddar sartorial
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
frälsa, rädda, spara, bärga save
frälsare, räddare saviour
avsökare, antenn radar scanner
scen, uppträde scene
utträde, utbrytning secession
gungbräda seesaw
sequoia, mammutträd sequoia
sammanträde session
beträda set foot on
rådlös shiftless
signerad signed
fönsterbräde sill
placerad, belägen situated
storleksändrade sized
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
angelägen, bekymrad solicitous
förkonstlad, raffinerad sophisticated
sorterad sorted
soyabaserad soy-based
specialiserad specializing
uttmattad, spenderade spent
ryggrad spinal column
ryggrad, törne spine
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
teater, scen, estrad stage
förfärad, uppskrämd startled
träda, stiga, steg, trappsteg step
språngbräda, medel stepping-stone
stimulerade stimulated
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
förråd, lagra, förvara, varuhus store
sparad stored
tråd, strand strand
strukturerad structured
raffinerad studied
stiliserade stylized
biträdande subsidary
ställföreträdare substitut
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterträder succeeds
rad, följd succession
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
förslag, inrådan suggestion
radikal, kolossal sweeping
skräddare tailor
skräddarsydd tailor-made
skrädderi tailoring
ana oråd take alarm
manipulerade tampered
asfalterad startbana tarmac
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
tempererad tempered
terrassera, husrad, terass terrace
områden territories
område, territorium territory
tråd thread
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
trådar threads
bänkrad, lager, rad tier
brädgård timber yard
rädd, försagd, ängslig timid
rädd, ängslig timorous
rubricerad titled
rådhus town hall
uppspårad traced
område, traktat tract
traditionell traditional
traditionell traditionally
förrädare traiotor
förrädare, quisling traitor
överträde transgress
trolös, förrädisk treacherous
svek, förräderi treachery
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
högförräderi, förräderi treason
träd tree
skärbräde trencher
överträda trespass
trådbuss trolley-bus
koffert, trädstam, snabel trunk
två-raders two-line
av-markerad un-selected
oförmögen, förhindrad unable
orädda unafraid
omonterade unassembled
obalanserad unbalanced
obesegrad unbeaten
oförändrad unchanged
omarkerad, ohämmad unchecked
ociviliserad uncivilized
okomprimerade uncompressed
obekymrad, likgiltig unconcerned
ospärrad unconstrained
klumpig, ouppfostrad uncouth
odaterad undated
odefinierad undefined
ångrade undone
uniformerad uniformed
ointresserad unintrested
oregistrerad unlicensed
avmarkerade unmarked
oförändrad unmodified
okomprimerad unpacked
oprovocerad unprovoked
oregistrerad unregistered
orelaterade unrelated
osorterade unsorted
okvalificerad untrained
obesvärad untroubled
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
angelägen, brådskande urgent
värderad valued
vektorbaserad vector-based
korrumperad venal
hjortkött, rådjurskött vension
ventilerad ventilated
ställföreträdande vicarious
överträdelse, kränkning violation
ordlista, ordförråd vocabulary
bärbar radiotelefon walkie-talkie
förmana, råda, varsko, varna warn
flodområden watersheds
hindrad av vädrets makter weatherbound
väldokumenterad well-documented
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
välbevarad well-preserved
väl-proportionerade well-proportioned
brett särade widely-spread
vide, pil träd willow
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
trådlös, radio wireless
rådlig, klok, vis wise
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
obehindrad without hindrance
undrade wondered
radbrytning wordwrap
zoologisk trädgård zoo