The English term "also-ran" matches the Swedish term "oplacerad häst"

other english words that include "also" : swedish :
also likaså, tillika, med, också, även
other english words that include "ran" : swedish :
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
abhorance avsky, fasa
abranchiate utan gälar
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
apperance uppträdande
arrange uppställa, anordna, arrangera
arrange for föranstalta för
arranged arrangerat
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
arranger arrangör
arranger`s fee anvisningsprovision
arranges arrangerar
arranging arrangerade
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
at random på måfå
bran kli
branch gran, filial, bransch
branch off avgrena
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
bushranger australisk stråtrövare
cab-rank droskstation
clearance frigång
cormorant skarvfågel
cranberry tranbär
crane trana, lyftkran
crane to lift with kran att lyfta med
cranes tranor
cranium kranium
crank vev, original
crankcase vevhus
crankshaft vevaxel
cranny skreva
currant korint, vinbär
d-appearance d-utseende
deliverance befrielse, överlämnande
derange störa, rubba
drank drack, druckit
drum-membrane trunhinna
emigrant emigrant
endurance uthållighet
enfranchise ge rösträtt
entrance ingång, entré, inträde
entrance fee inträdesavgift
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
errant kringvandrande
estrange stöta bort
extraneous ovidkommande, artfrämmande
exuberance överflöd, översvallande glädje
exuberant översvallande
fire insurance brandförsäkring
flagrant uppenbar, upprörande
forbearance tålamod
fragrance vällukt, doft
fragrant välluktande
France Frankrike
franchise rösträtt
franchisee franchistagare
franchiser franchisegivare
frank frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig
franked frankerad
franking frankerings
frankly uppriktigt sagt
frantic förtvivlade
garantee garantera
garanteed garanterat
gas range gasspis
gran mormor, farmor
granary spannmålsmagasin
grand väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent bombastisk
grandma farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
grandpa morfar, farfar
grandparents farföräldrar
grandson sonson, dotterson
grange lantgård
granite granit
grannny's mormors
granny mormor, farmor
granny's farmors
grant bevilja, tillåta, medgiva
granted tillåten
granting tillåter
granulate göra kornig
guarantee garanti, garantera
guarantees garanterar
guarantor garant
hindrance hinder
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
immigrants invandrare
insurance försäkring, assurans
insurances försäkringar
intolerance olidlig
intolerant ofördragsam
itinerant resande
kitchen-range köksspis
kitchen range spis
knight-errant vandrande riddare
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
life insurance livförsäkring
long-range långväga
Lutheran luteran, luthersk
Mediterranean medelhavs
membrane membran, hinna
memorandum not, promemoria
migrant flyttande
mucous membrane slemhinna
orange apelsin
outrank överträffa
paranthesis parantes
perseverance uthållighet
pomegranate granatäpple
prance dansa, stoltsera
prance about kråma sig
prank tilltag, upptåg, spratt
prankster upptågsmakare
prearrange avtala
preponderance överlägsenhet
quadrangle fyrhörning, collegegård
quadrangular fyrkantig
quadrant kvadrant
quarantine karantän
radio transmission radiosändning
rancid härsken
rancour hätskhet, agg
random slumpvis
randomly slumpvist
rang ringde
range omfång, räckvidd
range-finding avståndsbestämning
range of action aktionsradie
ranger ridande polis, skogvaktare
ranging omfång
rank stinkande, yppig, rang, ordna, rad
ranked rankad
ranking ledande
rankinglist ranglista
ransack genomleta, plundra
ransom lösensumma, utlösa
rant orera, skryta
ranter talare
rearrange arrangera om
recalcitrance motspänstighet
recalcitrant motspänstig
reentrancy återinträde
remembrance åtanke
restaurant restaurang
restaurantkeeper källarmästare
retransmission återutsändning
retransmit återutsända
severance pay avgångsvederlag
shrank krympte
starsprangled banner - the stjärnbaneret
strand tråd, strand
strange främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig
strangely underligt
stranger främling, obekant
strangest konstigast
strangle strypa
subterranean underjordisk
superannuated överårig, gammalmodig
supranational överstatlig
temperance måtta, nykterhet
tolerance tolerans
tranquil lugn
transact genomdriva, uppgöra
transaction transaktion
transactions handlingar, förhandlingar
transcend överträffa
transcribe transkribera
transcript översättning, avskrift
transdesert genom öknen
transept tvärskepp i kyrka
transfer överföra, överlåta, överlåtelse, transportera
transferable överlåtbar
transfigure omgestalta, förhärliga
transfix genomborra
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
transfusion transfusioner, överföring, blodöverföring
transgress överträde
transient övergående
transit genomresa
transition övergång
transitional övergångs
transitory övergående
translate översätta
translating översättandet, översätter
translation översättning
translation-process översättnings-process
translationfunction översättningsfunktion
translationresult översättningsresultat
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
translucent genomskinlig
transmission växellåda
transmit sända
transmitting överföring
transparent genomskinlig
transpiration utdunstning
transpire sippra ut, avdunsta
transplant omplantera, transplantera
transport transportera, forsla, transport
transportation transport
transpose transponera
transshipment omlastning
tyrannical tyrannisk
tyrannize over tyrannisera
tyranny tyranni
tyrant tyrann
uterance yttrande
utterance yttrande
vagrancy kringflackande
vagrant uteliggare, luffare
veteran veteran
vibrant vibrerande
warrant fullmakt, garantera
warranties garantier
warranty garanti
well-arranged välordnad
without hindrance obehindrad
wrangle gräla, käbbla