The English term "bring with one" matches the Swedish term "medföra"

other english words that include "with" : swedish :
associate with sällskapa med, umgås med
be content with nöja sig
be on visiting terms with umgås
careful with rädd om
coffee with milk café-au-lait
comply with uppfylla
condole with kondolera
consult with rådgöra med
crane to lift with kran att lyfta med
disagree with vara oense med
do without umbära
fall ill with insjukna i
familiarize with vänja
from within inifrån
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
go without undvara
haggle with schackra med
herewith härmed
illuminate with light belysa med ljus
in love with förälska i
infected with anstrucken av
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
make do with få klara sig med
mark with numbers numrera
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
notwithstanding oaktat
overgrown with bevuxen
pond with water damm
reason with resonera med
remark with anmärka på
rest with åvila
robbery with violence rån
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shout with joy jubla
skid with a car sladd med bil
struggle with bekämpa
together with jämte
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå
other english words that include "one" : swedish :
abandoned övergivna, övergiven
abovementioned ovannämnd
acetone aceton
aforementioned förutnämnd
air-conditioned luftkonditionerad
allow oneself something unna sig något
almoner sjukhuskurator
alone allena, ensam
anemone anemon, sippa
anti-personel sprängbomb
anybody / anyone vem som helst
anyone någon
astone gottgöra
atone for umgälla
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
backbone ryggrad
bakestone bakplåt
ballonet luftsäck
barbitone sömnmedel
baritone baryton
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
base oneself on stödja sig på
bayonet bajonett
be done ske
begone försvinn
bloodstone heliotrop
blow one's nose snyta sig
blue anemone blåsippa
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bow oneself to bocka sig för
brimstone svavel
busy oneself pyssla
bygone förgången, föråldrad
carphone mobiltelefon
change one's mind komma på andra tankar
clear one`s throat harkla sig
clench one`s fist knyta näven
clone klon
clones kloner
cobble-stone kullersten
colonel översten
component komponent
components komponenter
concern oneself bafatta sig med
condone överse med, förlåta, gottgöra
cone kägla, kotte, strut
confectioners konditori
cornerstone hörnsten
coroner adelskrona, undersökningsdomare
crooner schlagersångare
cyclone cyklon
danger-zone riskzon
deaconess diakonissa
deny oneself försaka
dethrone avsätta
devote oneself to ägna sig åt
dishonest ohederlig, oärlig
done gjort
drone drönare
electioneer valarbetare
enthrone upphöja på tronen
enthroned installerad
erroneous felaktig, oriktig
establish one`s identity legitimera sig
everyone alla
everyone's allas
exculpate oneself urskulda sig
executioner bödel
exponent tolk
exponents exponenter
expose oneself to utsätta sig för
exposeoneself röja sig
extension telephone anknyningsapparat
feed someone föda
folding money sedlar
for one hour under en timma
foregone förutfattad
functioned fungerade
gate money biljettintäkter
get one's hair cut klippa sig
gone borta
gone away bortrest
grindstone slipsten
help oneself ta för sig
hone hena
honest hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly ärligt talat
honesty ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
hormone hormon
impassioned lidelsefull
imprisoned fångad
intoxicate oneself berusa sig
jargonelle päron
jaw-bone käkben
jawbone käkben
johnsonese pompös engelska
kerb-stone kantsten
keystone grundval
limestone kalksten
lioness lejoninna
little ones små
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome enslig, ensam
look at oneself in the glass spegla sig
luncheonette lunchbar
make one's voice heard göra sin röst hörd
make up ones mind föresätta sig
marchioness markisinna
master one's temper behärska sig
megaphone megafon
microphone mikrofon
monetary monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
new-fashioned nymodigt
no one ingen
non-commissioned officer underofficer
none ingen
nonexistent ickeexisterande
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
one en, man
one's matriculation studenten
one-page ensidiga
one-sided ensidig
one-way envägs
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself sig
opponent motståndare
opponents motståndare
ozone ozon
pensioner pensionär
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney falsk, låtsad
piece of money penning
pioneer pionjär
positioned placerad
postpone bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
practitioner praktiserande
prisoner fånge
prone framstupa, benägen
puzzle one`s head huvudbry
qualify oneself meritera sig
questioned omfrågad
questioner frågeställare
ready money kontanter
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
runestone runsten
salmonella salmonella
saxophone saxofon
scone mjuk platt kaka
scorzonera svartrot
scratch oneself klia sig
semitone halvton
set oneself to föresätta sig
shave oneself raka sig
shut one`s eyes blunda
someone någon
sooner förr
splint bone vadben
stand-alone fristående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
support oneself livnära sig
take upon oneself ikläda sig
taken prisoner tillfångatagen
telephone telefonera, telefon
the sooner the better ju förr desto bättre
throne tron
unbuttoned knäppte upp
underdone halvrå
undertone dämpat
undone ångrade
well-proportioned väl-proportionerade
whetstone bryne
woebegone bedrövad
wood-anemone vitsippa
xylophone xylofon
zone bälte, zon