The English term "make one's voice heard" matches the Swedish term "göra sin röst hörd"

other english words that include "make" : swedish :
book-maker vadhållningsagent
cabinet-maker möbelsnickare
dressmaker sömmerska
lawmaker lagstiftare
level make avjämna
make åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make-up sammansättning, smink, sminkning
make a bet slå vad
make a blunder dabba
make a confession avlägga bekännelse
make a fortune skapa en förmögenhet
make a fuss fjäska
make a journey göra en resa
make a mistake missta sig
make a noise bullra, väsnas, stoja
make a person believe inbilla
make after rusa efter
make an appointment with beställa tid hos
make an impression imponera
make as if låtsas som om
make away with a person röja någon ur vägen
make clear klargöra
make dirty smutsa
make do with få klara sig med
make fast förtöja
make fun of gäckas med
make haste raska på
make it up bli sams, enas
make jam sylta
make known kungöra
make light of bagatellisera
make love to kurtisera
make nervous enervera
make ons's début debutera
make port angöra hamn
make sure of förvissa sig om
make the bed bädda
make the price faststalla priset
make tight täta
make up ones mind föresätta sig
make use of använda, nyttja
make worse förvärra
maker fabrikant, tillverkare, skapare
makers tillverkare
makes gör
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
makeweight fyllnadsgods
matchmaker äktenskapsmäklare
moviemaker filmskapare
shoemaker skomakare
trouble-maker bråkmakare
watchmaker urmakare
other english words that include "one" : swedish :
abandoned övergivna, övergiven
abovementioned ovannämnd
acetone aceton
aforementioned förutnämnd
air-conditioned luftkonditionerad
allow oneself something unna sig något
almoner sjukhuskurator
alone allena, ensam
anemone anemon, sippa
anti-personel sprängbomb
anybody / anyone vem som helst
anyone någon
astone gottgöra
atone for umgälla
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
backbone ryggrad
bakestone bakplåt
ballonet luftsäck
barbitone sömnmedel
baritone baryton
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
base oneself on stödja sig på
bayonet bajonett
be done ske
begone försvinn
bloodstone heliotrop
blow one's nose snyta sig
blue anemone blåsippa
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bow oneself to bocka sig för
brimstone svavel
bring with one medföra
busy oneself pyssla
bygone förgången, föråldrad
carphone mobiltelefon
change one's mind komma på andra tankar
clear one`s throat harkla sig
clench one`s fist knyta näven
clone klon
clones kloner
cobble-stone kullersten
colonel översten
component komponent
components komponenter
concern oneself bafatta sig med
condone överse med, förlåta, gottgöra
cone kägla, kotte, strut
confectioners konditori
cornerstone hörnsten
coroner adelskrona, undersökningsdomare
crooner schlagersångare
cyclone cyklon
danger-zone riskzon
deaconess diakonissa
deny oneself försaka
dethrone avsätta
devote oneself to ägna sig åt
dishonest ohederlig, oärlig
done gjort
drone drönare
electioneer valarbetare
enthrone upphöja på tronen
enthroned installerad
erroneous felaktig, oriktig
establish one`s identity legitimera sig
everyone alla
everyone's allas
exculpate oneself urskulda sig
executioner bödel
exponent tolk
exponents exponenter
expose oneself to utsätta sig för
exposeoneself röja sig
extension telephone anknyningsapparat
feed someone föda
folding money sedlar
for one hour under en timma
foregone förutfattad
functioned fungerade
gate money biljettintäkter
get one's hair cut klippa sig
gone borta
gone away bortrest
grindstone slipsten
help oneself ta för sig
hone hena
honest hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly ärligt talat
honesty ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
hormone hormon
impassioned lidelsefull
imprisoned fångad
intoxicate oneself berusa sig
jargonelle päron
jaw-bone käkben
jawbone käkben
johnsonese pompös engelska
kerb-stone kantsten
keystone grundval
limestone kalksten
lioness lejoninna
little ones små
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome enslig, ensam
look at oneself in the glass spegla sig
luncheonette lunchbar
make up ones mind föresätta sig
marchioness markisinna
master one's temper behärska sig
megaphone megafon
microphone mikrofon
monetary monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
new-fashioned nymodigt
no one ingen
non-commissioned officer underofficer
none ingen
nonexistent ickeexisterande
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
one en, man
one's matriculation studenten
one-page ensidiga
one-sided ensidig
one-way envägs
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself sig
opponent motståndare
opponents motståndare
ozone ozon
pensioner pensionär
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney falsk, låtsad
piece of money penning
pioneer pionjär
positioned placerad
postpone bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
practitioner praktiserande
prisoner fånge
prone framstupa, benägen
puzzle one`s head huvudbry
qualify oneself meritera sig
questioned omfrågad
questioner frågeställare
ready money kontanter
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
runestone runsten
salmonella salmonella
saxophone saxofon
scone mjuk platt kaka
scorzonera svartrot
scratch oneself klia sig
semitone halvton
set oneself to föresätta sig
shave oneself raka sig
shut one`s eyes blunda
someone någon
sooner förr
splint bone vadben
stand-alone fristående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
support oneself livnära sig
take upon oneself ikläda sig
taken prisoner tillfångatagen
telephone telefonera, telefon
the sooner the better ju förr desto bättre
throne tron
unbuttoned knäppte upp
underdone halvrå
undertone dämpat
undone ångrade
well-proportioned väl-proportionerade
whetstone bryne
woebegone bedrövad
wood-anemone vitsippa
xylophone xylofon
zone bälte, zon
other english words that include "voice" : swedish :
invoice faktura, faktuera
laud voice hög röst
voice röst, stämma
voiced tonande
voiceless tonlös
other english words that include "heard" : swedish :
heard hört
unheard of oerhörd