The English term "make port" matches the Swedish term "angöra hamn"

other english words that include "make" : swedish :
book-maker vadhållningsagent
cabinet-maker möbelsnickare
dressmaker sömmerska
lawmaker lagstiftare
level make avjämna
make åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make-up sammansättning, smink, sminkning
make a bet slå vad
make a blunder dabba
make a confession avlägga bekännelse
make a fortune skapa en förmögenhet
make a fuss fjäska
make a journey göra en resa
make a mistake missta sig
make a noise bullra, väsnas, stoja
make a person believe inbilla
make after rusa efter
make an appointment with beställa tid hos
make an impression imponera
make as if låtsas som om
make away with a person röja någon ur vägen
make clear klargöra
make dirty smutsa
make do with få klara sig med
make fast förtöja
make fun of gäckas med
make haste raska på
make it up bli sams, enas
make jam sylta
make known kungöra
make light of bagatellisera
make love to kurtisera
make nervous enervera
make one's voice heard göra sin röst hörd
make ons's début debutera
make sure of förvissa sig om
make the bed bädda
make the price faststalla priset
make tight täta
make up ones mind föresätta sig
make use of använda, nyttja
make worse förvärra
maker fabrikant, tillverkare, skapare
makers tillverkare
makes gör
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
makeweight fyllnadsgods
matchmaker äktenskapsmäklare
moviemaker filmskapare
shoemaker skomakare
trouble-maker bråkmakare
watchmaker urmakare
other english words that include "port" : swedish :
airport flygplats
apportion fördela
champion in sport mästare i sport
davenport skrivbord
deport deportera
deportation utvisning
deportment uppförande, uppträdande
export utföra, exportera, utförsel
exported exporterade
exporting exporterande
hotel-porter portier
import importera, import
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
importation importering
imported importerad
importer importör
importers importörer
importing importerande
imports importen
importunate enträgen, efterhängsen
importune besvära
importunity enträgenhet
night-porter nattportier
obligation to report anmälningsplikt
opportune läglig, lämplig
opportunity tillfälle
passport pass
port hamn, hamnstad, babord
port light babords lanterna
port of call angöringshamn
portabel bärbara
portable flyttbar, portabel
portend förebåda
portent förebud
porter portvakt, vaktmästare
portfolio portfölj
porthole hyttventil
portion dela, del, portion
portions delen
portly ståtlig, fetlagd
portmanteau kappsäck
portrait porträtt
portray avpoträttera
portrayed porträtterad
ports portar
portuguese portugis
proportions proportioner
purport mening
re-exportation reexport
report rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported rapporterade
reporting meddelat
reports rapporterar
self-supporting självförsörjande
sound-support ljudstöd
sport idrott, sport, ståta med
sports idrott, sport
sportscard sportkort
sportsman sportsman
support understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself livnära sig
supporter anhängare
supporting stödjande
transport transportera, forsla, transport
transportation transport
unimportant betydelselös, oviktig
well-proportioned väl-proportionerade