The English term "make as if" matches the Swedish term "låtsas som om"

other english words that include "make" : swedish :
book-maker vadhållningsagent
cabinet-maker möbelsnickare
dressmaker sömmerska
lawmaker lagstiftare
level make avjämna
make åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make-up sammansättning, smink, sminkning
make a bet slå vad
make a blunder dabba
make a confession avlägga bekännelse
make a fortune skapa en förmögenhet
make a fuss fjäska
make a journey göra en resa
make a mistake missta sig
make a noise bullra, väsnas, stoja
make a person believe inbilla
make after rusa efter
make an appointment with beställa tid hos
make an impression imponera
make away with a person röja någon ur vägen
make clear klargöra
make dirty smutsa
make do with få klara sig med
make fast förtöja
make fun of gäckas med
make haste raska på
make it up bli sams, enas
make jam sylta
make known kungöra
make light of bagatellisera
make love to kurtisera
make nervous enervera
make one's voice heard göra sin röst hörd
make ons's début debutera
make port angöra hamn
make sure of förvissa sig om
make the bed bädda
make the price faststalla priset
make tight täta
make up ones mind föresätta sig
make use of använda, nyttja
make worse förvärra
maker fabrikant, tillverkare, skapare
makers tillverkare
makes gör
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
makeweight fyllnadsgods
matchmaker äktenskapsmäklare
moviemaker filmskapare
shoemaker skomakare
trouble-maker bråkmakare
watchmaker urmakare
other english words that include "as" : swedish :
abase förnedra
abasement förnedring
abash genera
abashed generad
abashment blygsel
abomasum löpmage
abrasion avskavning, slitning
abrasive sträv
abreast jämsides
admass lättpåverkad masspublik
afro-asian afroasiat
after-taste bismak
aftertaste eftersmak
aghast bestört
air-base flygbas
alabaster alabaster
alas tyvärr, ack
amass hopa
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ambassadress kvinnlig ambassadör
analasis analys
anasthesia bedövning
anastigmat anastigmat
apostasy avfall
appease lindra, lugna, blidka
appeasement lugnande
areas områden
armastice vapenstillestånd
as såsom, enär, eftersom, som
as-is som den är
as a present till skänks
as a rule i regel, vanligen
as far as såvitt, ända till
as if liksom om
as well tillika
as well as liksom, ävensom
as.....as så....som
asbestos asbest
asbestosis asbestos
ascend a, bestiga
ascending ökande
ascent uppfart, bestigning
ascertain förvissa sig om
ascetic asket
ascii-based ascii-baserade
ascorbic acid askorbinsyra
ascribe tillskriva
asepsis aseptic
ash ask, aska
ash-tray askkopp
ash-wednesday askonsdag
ashamed skamsen
ashblond cendré
ashes stoft, aska
ashore på land
ashtray askfat
asia asien
asian asiatisk
asiatic asiatisk
aside undan, avsides, åsido, avsides
asimut azimut
ask fråga
ask for bedja om, begära
askance åt sidan
asked frågat
askew på sned
asking frågar
asks frågar
asleep sovande
asocial asocial
asparagus sparris
aspect aspekt, anblick
aspects aspekter
aspen tree asp
asphalt asfalt
aspic aladåb
aspire eftersträva, längta
ass stjärt, åsna
assail anfalla
assailable antastlig
assailant angripare
assasin lönnmördare
assasination lönnmord
assassin lönnmördare, mördare
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assault överfalla, angrepp, anstorm
assaults angriper
assemble samla
assembled församlade
assembles samlas
assemblies samlingar
assembly samling
assembly hall aula
assent samtycke, bifall
assert påstå, bedyra
asserted försäkrade
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
asserts hävdandet av
assess taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value taxeringsvärde
assessment taxering, beskattning
asset tillgång
assets tillgångar
asshur assur
assiduous ihärdig
assign anslå, tilldela
assigned tilldelade
assigner överlåtare
assigning tilldelande
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assimilate assimilera
assist assistera, bistå, hjälpa
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assisted hjälpte
assits assisterar
assizes lagtima ting
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
assonance assonans
assorted av olika slag
asspire längta
assume förutsätta
assumes förutsätter
assuming antagande
assumption åtagande
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
assure försäkra
assured försäkrade
assurer försäkringsgivare
assures försäkrar
assuring försäkrande
Assyria assyrien
Assyrian assyrisk
Assyrian's assyriens
asterisk asterisk
asterisks asterisker
astern akter ut
asteroid asteroid
asthma astma
astigmatic astigmatiker
astir i rörelse
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astound slå med häpnad
astounding förvånande
astral astral
astray vilse
astride grensle
astringent sammandragning
astrocious avskyvärd
astrocity skändlighet
astrologer astrolog
astrology astrologi
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
asunder åtskild, sönder
asylum asyl
asymmetry asymmetri
at last äntligen, omsider
at least åtminstone
at the same level as på samma nivå som
atlas atlas (karta)
atleast åtminstone
backslash omvänt snedtecken
backwash tillbakasvallande våg
bagwash påstvätt
ballast barlast
bandmaster kapellmästare
base nedrig, bas, gemen
base oneself on stödja sig på
based baserad
baseless ogrundad
basement källarvåning
bash slå
bashful blyg, försagd
basic grund
basic education grundutbildning
basic salary grundlön
basic view grundsyn
basically i grund och botten
basics grunderna
basin skål, handfat, fat
basis grundval
bask sola sig
bask in the sun sola sig, gassa sig
basket korg
basketwork korgarbete
bass bas
bass music bas musik
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be rash förhasta sig, överila sig
bean-feast hippa
beast best, djur, odjur, fä
beast of prey rovdjur
beyond measure övermåttan
bias partiskhet, påverka
biomass fuel biobränsle
bird of passage flyttfågel
blaspheme häda, smäda
blasphemy hädelse
blast vindstöt, spränga
blasted fördömd
boast skryt, förhäva sig, berömma sig själv
boaster skrävlare, skrytare
boastful skrytsam
book-case bokhylla
brasière bysthållare
brass fräckhet, mässing
brassy fräck, mässings
breakfast frukost
breast bröst
breast-feed amma
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breasts bröst
breastwork bröstvärn
broadcasting sändaradiosändning
broadcasts sänder
by-pass gå förbi, sidoväg
bypass förbikoppla
cameras kameror
candle-grease stearin
canvas tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) duk
canvass värva röster, agitera
canvassing ackvisition
carcase as, lik, kadaver
case fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus
case-hardening-steel sätthärdat stål
casement fönster med gångjärn
cases fall
casette-in insatt kassett
cash kontant, inkassera, kassa
cash on delivery postförskott
cashable inlösbar
cashier kassörska, kassör
casing fodral
casino kasino
cask fat, tunna
casket schatull, skrin
cassette kasett
cassettes kasetter
cast gjuta, kasta, rollfördelning
cast off förskjuta
caste kastväsende
casting gjutning
castings gjutgods
castle slott, slott, borg, borg
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
casual tillfällig
casually nonchalant
casualties döda och sårade
casualty olycksfall
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
cease sluta, upphöra
ceased upphörde
ceaseless oupphörlig
ceaselessly oupphörligen
ceases upphör
chase jaga, ciselera, jakt
chasm klyfta, svalg
chassis underreden
chaste sträng, ren, kysk
chasten tukta, luttra
chastise näpsa, tukta
chastisement tuktan, straff
chastity kyskhet, dygd
Christmas jul
Christmas-tree julgran
Christmas Day juldagen
Christmas Eve julafton
Christmas present julklapp
clash skräll, stå i strid, drabba ihop
clasp knäppe, lås, knäppa ihop
class klass
class-distinction klasskillnad
class-mate klasskamrat
class superintendent klassföreståndare
classes klasser
classic klassisk
classical klassisk
classicism klassicism
classics klassiska språk
classification klassifikation
classified klassificerad
classify indela (i klasser)
classroom skolsal
coast kust
coastal kust
commas kommatecken
compasion medlidande
compass kompass
compasses passare, cirkel
compassion medlidande
computer-based datorbaserade
contrast motsats, kontrastera, kontrast
copy-taster redaktionschef
crankcase vevhus
crasch brak
crash krasch, flyghaveri, brak
crashed kraschat
crashes kraschar
crease vecka, veck, skrynkla, rynka
creased skrynklig
criminal case brottmål
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
cuirass pansar
cut'n'paste klipp och klistra
cutlass kort svärd
damascus damaskus
damask damast
dash släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag
dash-board instrumentbräda
dash it anagga
dashboard instrumentbräda
dashed streckade
dasher käck, elegant
dashes streck
dashing flott, käck
dastard pultron
dastardly usel
database databas
databases databaser
day after Christmas Day annandag (jul)
debase förnedra
debasement förnedring
decasyllabic tiostavig
decease avlida
deceased avliden
decrease avtagande, minska
decreases minskar
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
diasterstricken katastrofdrabbade
dimast avmasta
disaster katastrof, olyckshändelse
disasterous katastrofal
disease sjukdom
diseases sjukdomar
disk-based diskbaserad
dispassionate sansad, lugn
dispatch-case skrivetui, dokumentskrin
displease misshaga
displeased missnöjd
displeasure missnöje
distaste avsmak
distasteful vidrig, osmaklig
downcast nedslagen
drastic drastisk
drastically drastiskt
drawing-master teckningslärare
dynasty ätt, dynasti
ease lätta, lätthet
ease-of-use enkel att använda
easel staffli
eases lättar på
easiest-to-use enklast att använda
easily med lätthet
East östra, öster, ost
East Indies - the Ostindien
eastbound som går åt öster
Easter påsk
easterly östlig
eastern östlig
eastward åt öster, mot öster
easy lätt, obesvärad, mak, ledig
easy-chair länstol, vilstol
easy-going maklig, sorglös
easy-to-use lättanvänt
easy chair fåtölj
easy to survey överskådlig
ecclesiastcal kyrklig
ecclesiastes salomos predikare
ecclesiastical kyrkliga
ecstasy extas
elastic spänslig, elastisk, resår
elastic spring resårband
emasculate förvekliga, kastrera
embarrass genera
embarrassed förlägen, generad
embarrassing genant
embarrassment förlägenhet, bryderi
embassies ambassader
embassy beskickning, ambassad
emphasis eftertryck
emphasised poängteras
emphasize poängtera
emphasized beslutsam
emphasizing poängterande
employers` association arbetsgivarförening
encase inlägga, inpacka
encasement fodral
encompass omgiva
enthusiasm entusiasm, jubel
enthusiast svärmare
enthusiastic entusiastisk
erase radera
evasion undflykt, undanflykt
everlasting ständig, evig
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
exhaust gas avgas
extravasation utgjutning
eyeglass monokel
eyeglasses glasögon
eyelash ögonhår, ögonfrans
fall asleep insomna, somna
family-based familjebaserad
fantasies fantasier
fantasize fantisera
fantast fantast
fantastic sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy fantasi
fantasy-language fantasi-språk
fascia butiksskylt
fascicle faksimil
fascinate fascinera
fascination tjusning
fascists fascister
fashion sätt, mode
fashionable i ropet, modern, elegant
fast snabb, fasta, fort
fast-food snabbmat
fast-forward snabbspolning
fast-info snabbinfo
fast train snälltåg
fastalistic fastalistisk
fasten fastna, fästa, häfta
fastener fäste
fastening fästande
fastidious kräsen
fasting fasta
fastness fasthet, snabbhet, fästning
Father Christmas jultomte
feasibility genomförbarhet
feasible görlig, möjlig, görlig
feast fest, festa, högtid, förpläga, kalas
feasting festande
fiasco fiasko
field-glass kikare
fieldglass kikare
first-class förstklassig
flabbergast förbluffa
flash ljunga, blixt, blixtra
flash-light blixtljus
flash of lighting ljungeld
flashlight ficklampa
flask flaska, termosflaska, fickflaska
floating assets likvida medel
for what reason varför
force aside undantränga
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
foremast fockmast
foretaste försmak
free and easy ogenerad, otvungen
Freemason frimurare
gamemaster gymnastiklärare
gas gas, bensin, gasa, prat
gas-formation gas-bildning
gas-tight gastätt
gas burner gaslåga
gas chamber gaskammare
gas cooker gasspis
gas fire gaskamin
gas mask gasmask
gas range gasspis
gas station bensinstation
gas tank bensintank
gasbag pratkvarn
gaseous gasformig
gash fläka upp, jack, djupt sår
gasholder gasklocka
gasify förgasa
gasjet gasbrännare
gasket packning
gaslamp gaslampa, gaslykta
gaslight gasljus
gasolene bensin
gasp flämta, flämtning, dra efter andan
gasp for breath kippa efter andan
gasped flämtade
gasproof gastät
gassed gasförgiftning
gassing gasning
gastric mag
gastric catarrh magkatarr
gastric ulcer magsår
gastritis akut magkatarr
gastronome gastronom
gasworks gasverk
gate-crasher objuden gäst
germ plasm arvsmassa
ghastly spöklik
glasis svag sluttning
glass glas
glass-plate glasskiva
glassblower glasblåsare
glasses glasögon
glassworks glasbruk
glassy glasartad
gnash gnissla med tänderna
go astray irra
grasp grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta
grasping fattande
grass gräs
grassed gräsbevuxen
grassy grön, gräsbevuxen
grease smörja, smet, fett, flott
greased smord
greasy fet
gymnasium gymnastiksal
gymnastics gymnastik
gyrocompass gyrokompass
harass plåga, anfäkta
harassed plågade
harasses plågar
harassing plågande
has har
has-been föredetting
hash hacka, ragu
hasn't har inte
hassle problem
hassles trassligheter
haste brådska
hasten hasta, skynda, påskynda
hastle brådska
hasty förhasta, hastig
headmaster rektor
heart disease hjärtfel
hire-purchase plan avbetalningsplan
hourglass timglas
ideas ideer
idiosyncrasy egenhet
ill at ease olustig
immeasurable omätlig
impassable oframkomlig
impasse dödläge, återvändsgränd
impassioned lidelsefull
impassive känslolös
impassivity känslolöshet
in case ifall
in good taste smakfull
inasmuch eftersom
increase öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra
increased ökad
increasing ökande
increasingly allt mer
irascible lättretlig
irasciblere vrede
jackass åsnehingst
jasey peruk
jasmine jasmin
jasper jaspis
jemimas resårkängor
jewel-case juvelskrin
jurassic jura
just as well likaväl
language-databases språk-databaser
lascivious vällustig
lash slag, rapp, piska, smäll, snärt
lasitude trötthet
lass tös, flicka
last ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående
last-modified ändrad senast
last-updated uppdaterad senast
last a long time räcka länge
last autumn i höstas
last night förra natten
last year fjor (i)
lasted varade
lasting varaktig, dryg, hållbar
lasting value bestående
lastly slutligen
lasts varar
lease hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning
leasehold arrende
leaseholder arrendator
leash koppel
least minst
least-favoured minst gynnad
leastwise åtminstone
look at oneself in the glass spegla sig
looking-glass spegel
lower-case små
lowercase gemen
make fast förtöja
make haste raska på
manias manier
masculine maskulin
mash mosa, mos
mashed-potatoes potatismos
mask maskera, mask
mason murare, frimurare
masoretes masoreterna
masque maskspel
masquerade maskerad
masquerades maskeras
mass massa, mässa
mass-produce massproducera
mass media massmedia
massacre massakrera, massaker
massage massage
masseur massör
massif bergmassiv
massive massiv
mast mast
master behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde
master-stroke genidrag
master copy matris, original
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
master one's temper behärska sig
master`s desk kateder
mastered kännare
masterful dominerande
masterkey huvudnyckel
masterly mästerlig
masterpiece mästerverk
mastery sakkunskap, herravälde
masthead masttopp
masticate tugga
mastiff stor hund
mastodon mastodont
masturbate onanera
masturbating onanerande, onani
matter of taste smaksak
measles mässling
measly futtig, ynklig
measure mått, takt, mäta, åtgärd
measure of length längdmått
measured avmätt, mätt
measurement mått
measures mått
measuring mätning
measuringtape måttband
michaelmas mickelsmässa
middleclasses - the medelklassen
monastery kloster, munkkloster
morass kärr, moras, träsk, myr
mountain-ash rönn
mountin ash rönn
mouthwash munvatten
mustard gas senapsgas
nasal näs-, nasal
nasalization nasalering
nasalize uttala nasalt
nascency födsel, ursprung
nasturtium krasse
nasty otäck
nettlerash nässelfeber
never-ceasing evig
new-fashioned nymodigt
newscast nyhetssändning
newscaster nyhetsuppläsare
newsflash kort extrameddelande
non-ascii icke-ascii
non-rigid plastic mjukplast
not in the least inte det ringaste
not so .....as inte så .....som
oasis oas
occasion tillfälle
occasional enstaka
occasionally ibland
occasions tillfällen
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
orgasm orgasm, utlösning
osier basket mjärde
outcast utböling, utstött
outcaste kastlös
outclass distansera
outlast överleva
over-greased överfettat
overcast molnig, mulna
overseas utomlands
pajamas pyjamas
paper-based pappersbaserade
pasqueflower backsippa
pass förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka
pass-book motbok
pass-key dyrk
pass a test godkänna
pass away avliva, förgå
pass over utelämna
pass through genomgå
passable acceptabel
passage överfart, genomfart, överresa, korridor, pass
passed passerade
passenger trafikant, passagerare
passer-by förbipasserande, förbigående
passerby förbipasserande
passes passerar
passing övergående
passion vrede, passion, lidelse
passionate häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull
passionately passionerat
passive passiv
passively passivt
passport pass
password lösen, lösenord
past förliden, förbi, över
past times gången tid
paste klister, smet, infoga, pasta
pasteboard papp
pasted infogad
pastel pastell
pastime tidsfördriv
pasting infogande
pastor pastor
pastry bakelse
pasturage on grass bete
pasture betesmark, betesmark, hage
pasty köttpastej
pay-as-you-earn källskatt
peasant bonde
persuasion övertalning
phase fas, skede
pheasant fasan
phrase fras, uttryck
phrase-database frasbas
phrases fraser
pillow-case kuddvar, örngottsvar
plashy våt, sank
plasma plasma
plaster plåster, murbruk
plaster cast gipsförband
plastering rappning
plastic plast
pleasant behaglig, trevlig, angenäm
pleasantly angenämt
please vänligen, behaga
pleased nöjd, belåten, glad
pleases tilltalar
pleasing anslående
pleasure behag, nöje
pleasure in glädje över
posthaste i ilfart
pot roast grytstek
potash kaliumkarbonat, pottaska
potassium cyanide cyankalium
pottasic kali
pre-release förhands-utgivning
program-ideas programidéer
purchase uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp
purchaser köpare
purchasing köp av
put aside åsidosätta
put into plaster of Paris gipsa
quartermaster intendent, styrman
quash krossa, ogilla
quasi kvasi
queasy kväljande, obehaglig
rasberry hallon
rascal skojare, bov, lymmel, rackare
rash dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta
rashed förhastade
rasp strävt ljud, fil
raspberry hallon
rawmaterial-based råvarubaserad
reapprasial omvärdering
reason motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak
reason to grund för
reason with resonera med
reasonable rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
reasonably skäligt
reasoning resonemang, tankegång
reassemble åter samla
reassure lugna
recast gjuta om
reclassify klassificera om
release befrielse, utlösa, utgivning
releasing släppande
repast måltid
rephrase omformulera
repurchase återköpa
roast steka, stek
roast coffee rosta kaffe
roast meat stek
roasted rostad
rollercoaster berg- och dalbana
roughcast revertera
run ashore stranda
sandblast sandblästra
sandblasting sandblästring
sandglass timglas
sarcasm sarkasm
sarcastic spydig
sash skärp, fönsterbåge
sash-window skjutfönster
sassafras sassafras
schoolmaster läroverkslärare, magister
seascape marinmålning
seashore havsstrand
seasick sjösjuk
seaside kust
seaside resort badort
season årstid, säsong
seasoning krydda
seasons säsonger
second-class ticket andraklassbiljett
self-assureness självsäkerhet
senior assistant master lektor
serve as lända till
shirt-chaser flickjägare
shop-assistant expedit
showcase monter
slash rista upp, hugg
slop-basin sköljkopp
smash kras, krossa, krock, slå sönder
soy-based soyabaserad
spasm krampryckning, kramp
spasmic spasmiska
spasmodic krampaktig
spasms spasmer
speak-easy lönnkrog
splash skvalp, plask
square measure ytmått
squash trängsel, mosa, mos, squash
staircase trappa, trappuppgång
steadfast stadig
steeplechase hinderlöpning, terrängritt
subsidiary reason biorsak
suit-case kappsäck, resväska
sunglasses solglasögon
superfast supersnabb
surpass överträffa
take a cast of avgjuta
task bestyr, värv, uppgift, uppgift
tasks uppgifter
tassel tofs
tast-master ceremonimästare
taste smaka, smak, avsmaka
tasted smakade
tasteful smakful
tasteless smaklös
tasty smaklig
tease retas med, reta, käxa
teaser svår uppgift
teasing retsam, kitslig
teaspoon tesked
thrash tröska, klå
toast rostat bröd, skål (utbringa en -)
tooth-paste tandkräm
trash skräp
treason högförräderi, förräderi
treasure skatta, skatt
treasurer skattmästare
treasury skattkammare, finansdepartementet
trespass överträda
trespasses intränger
unassembled omonterade
unassuming anspråkslös
unbiassed opartisk, neutral
uneasy olustig, orolig
unfashionable omodern
unmask demaskera
unpleasant obehaglig, otrevlig
unpleasantly otrevligt
unreasonable oresonlig, oförnuftig
unsurpassed oöverträffad
upper-case stora
upper classes överklassen
uppercase versal
vase vas
vast vidsträckt, vidlyftig, väldig
vector-based vektorbaserad
was var
wash tvätt, tvätta, spola
wash up diska
washable tvättäkta
washcloth disktrasa
washer bricka
washing tvätt, tvätta
washingup disk
washout fiasko
washroom tvättrum
wasn't var inte
wasp geting
waspish retlig
wasshable tvättäkta
wastage slöseri
waste slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde
waste paper makulatur
waste time spilla tid
wastebasket papperskorg
wasted bortkastad
wasteful slösaktig
wasteland ödemark
wastepaper basket papperskorg
waster odåga
wasting slöseri
weasel vessla
weather forecast väderleksrapport
wheelbase hjulbas
whereas då däremot, emedan
whiplash pisksnärt
whitewash vitlimma, rentvå
whoremaster horkarl
windlass ankarspel, vindspel
wineglass vinglas
winged-peas sparrisärtor
word-database ordbas
x-flash blixt
x-mas jul
yeast jäst
yes please ja tack
zip fastener blixtlås
other english words that include "if" : swedish :
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
acidification försurning
acidify försura
adrift på drift
after-life live efter detta
afterlife livet efter detta
air-rifle luftgevär
airlift luftbro
amplification förstärkning
amplified förstärkt
amplifier förstärkare
amplifies förstärker
amplify förstärka
antifreeze kylarvätska
apéritif aperitif
artifice knep, list
artificial artificiell, konstgjord
artificial silk konstsilke
artificially artificiellt
as if liksom om
bacciferous som har bär
bacciform bärformig
bailiff fogde
beautiful skön
birth certificate åldersintyg
blade to a knife blad till kniv
bountiful frikostig, riklig
calcify förkalka
California Kalifornien
cauliflower blomkål
centrifugal centrifugal
centrifuges centrifuger
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification beviset
certifications bevis
certified auktoriserad
certify konstatera, intyga
chif överhuvud
chiffonier chiffonjé
clarify klarna, göra klar
classification klassifikation
classified klassificerad
classify indela (i klasser)
cliff klippa
cliffhanger rysare
conception of life livsåskådning
conifer barrträd
crane to lift with kran att lyfta med
crucifix krucifix
crucifixion korsfästelse
crucify korsfästa
damnify tillfoga skada
dandified snobbig
dandify snobba upp
danger of life livsfara
decalcification avkalkning
decalcify urkalka
deed of gift gåvobrev
dehumidification avfuktning
deifed avgudad
deification förgudning
deified gudsförklarad
deify avguda
deifying gudsförklarande
detoxify avgifta
differ skiljer sig
difference skillnad
different annorlunda, särskild, skiljaktig, skild
different from olik
differentiate skilja sig
differently annorledes, olika
differs avviker
difficult besvärlig, svårt, kinkig
difficulties svårigheter
difficulty svårighet
diffidence brist på självtillit, blyghet
diffident försagd
diffuse omständlig, svamlig, diffus
dignified förnäm, värdig
disqualify diskvalificera
diversifying görs om
drift avdrift, vandra
drifted vandrade
drifting drift
drifts vandrar
dutiful plikttrogen
edification uppbyggelse
edifice byggnad
edify uppbygga
face-lift ansikslyftning
falsification förfalskning
falsified förfalskad
falsifier förfalskare
falsify förfalska
fanciful nyckfull, fantasi, romantisk
fife liten flöjt
fifteen femton
fifteenth femtonde
fifth femte
fiftieth femtionde
fifty femtio
fortification befästning
fortified förstärkt
fortify befästa, förstärka
gasify förgasa
gearshift växelspak
gift skänk, talang, gåva, present
gift token presentkort
gift voucher presentkort
gifted begåvad, talangfull
glorify förhärliga
glorifying förhärligande
gratification tillfredsställelse
gratify tillfredsställa
gratifying tillfredsställande
griffin grip, sagodjur
griffon sagodjur
grow stiff stelna
heifer kviga
horrific fasaväckande
horrify förfära
horrifying skräckinjagande
house-wife husmor
housewife husmor, husmoder
housewifely hushåll, husmoderlig
human life människoliv
humidifier luftfuktare
humidify fukta
identification identifikation
identifier identifieraren
identifiers identifierare
identify identifiera
identifying identifiera
if om, om, ifall
indemnification skadeersättning
indifference likgiltighet
indifferent to likgiltig för
insignificant betydelselös
jack-knife fällkniv
jellify göra till gel
jiff genast, ögonblick
jiffy ögonblick
jollification glad fest
jollify festa
jusification motivering
justifiable försvarlig, befogad
justification försvar, berättigande
justificative rättfärdigande
justified rättfärdigat
justify rättfärdiga
knife kniv
knife-grinder skärslipare, slipsten
last-modified ändrad senast
leaving certificate avgångsbetyg
leitmotif ledmotiv
liberty if the press tryckfrihet
life levnad, liv, leverne
life-like livslevande
life-saving livräddning
life-size naturlig storlek
life insurance livförsäkring
lifebelt livbälte
lifeblood livsnerv
lifeboat livbåt
lifebuoy livboj
lifeless livlös
lifeline livlina
lifelong livslång
lifespan livslängd
lifetime livstid
lift hiss, lyfta
lifted lyft
liftman hisskonduktör
magnification förstoring
magnificence prakt
magnificent magnifik, storartad
magnifies förstorar
magnify förstora
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
manifest uppenbar, ådagalägga
manifestation yttring
manifestations manifestationer
manifold mångfaldig
massif bergmassiv
mastiff stor hund
merciful nådig, barmhärtig
midriff mellangärde
midwife barnmorska
midwifery förlossningshjälp
modification ändring
modifications ändringar
modified ändrad
modifiera modify
modifies ändrar
modify modifiera
modifying modifiera
mortification kallbrand, harm, förödmjukelse
mortify förödmjuka
motif motiv, tema
mummification mumifiering
munificence frikostighet, generositet
munificencent frikostig, storslagen
muzzle on a rifle mynning
mystification mysterium
mystify mystifiera
nifty tjusig
notification kungörelse, underrättelse
notify avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
nullify annullera
orifice öppning
ossification bennybildning, förbening
pacific stilla
pacify lugna
period of notification anmälningstid
personify personifiera
petrify förstena
pitiful medlidsam, ömklig
plaintiff kärande
plentiful ymnig
prifessional professionell
prifitable nyttig
prolific fruktbar
purification rening
purify rena
qualification förbehåll, kvalifikation, merit
qualifications kvalifikationer
qualified kompetent, kvalificerade
qualifier bestämning
qualify kvalificera
qualify oneself meritera sig
ramification förgrening
ramify förgrena sig
ratify stadfästa
reclassify klassificera om
rectify rätta
rife uppfylld, mycket vanlig
rifle räffla, gevär
rifle-barrel gevärspipa
rifled räfflad
rifles gevär
rift reva
riftvalley sprickdal
sacrifice uppoffring, offer, uppoffra, offra
sacrificial offer
salsify haverrot
sanctify helga
saxifrage mandelblomma
scientific vetenskaplig
self-sacrificing självförhärligande
sheriff fogde
shift växla
shifted växlade
shifting skiftande
shiftless rådlös
shifts växlar
shifty slug, lömsk
shop-lifter butiksråtta
sift granska, sålla
sifter såll
significance betydelse
significant märkbar, signifikant
significantly märkbart
signification innebörd
signifies tyder på
signify beteckna, betyda
simplification förenkling
simplify förenkla
skiff jolle
skiff to row eka att ro
sniff snusa, fnysa, vädra
sniffer dog spårhund
sniffle snörvla
sniffy föraktfull, nedlåtande
snifter liten drink
soporific sövande
specific specifik
specific name artnamn
specifically definitivt
specification specifikation
specifications specifikationer
specify specifiera
specifying specifierande
speechify orera
spendthrift slösare
squiffy lätt berusad
stiff styv, stel, stram
stiffen styvna, stelna
stiffly stelt
stiffness stelhet
stifle kväva
stifling kvalmig
stratify lagra
strife kiv, tvist
swift kvick, rask, snabb
swifter bomtåg
swiftly snabbt
swiftness snabbhet
syllabify uppdela i stavelser
table-lifting bordsdans
tableknife matkniv
tariff tulltaxa, taxa
terrific fruktansvärd
terrified förskräckt
terrify förskräcka, förfära
testifies intyga
testify vittna, intyga
thrift sparsamhet
tiff gräl, gnabb
trifle vintårta, bagatell, småsak, tårta
trifling lättsinnig
undignified ovärdig
unification enande
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
unify förena, ena
unjustifiable förkastlig
unjustified obefogad
unmerciful obarmhärtig
unmodified oförändrad
uplifting upplyftande
verifiable bevisbara
verification bekräftande
verify pröva, besanna, verifiera
versification versifikation
vilify förtala
vociferate ropa
vociferous högröstad
waif hittebarn, herrelös hund
wedding-gift lysningspresent
whiff pust, pusta
whiffy unken
wife maka, fru, hustru
wildlife djur- och växtliv