The Swedish term "amma" matches the English term "breast-feed"

other swedish words that include "amma" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
instämmande accueded
reklamman adman
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
sammanhopning aggregation
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
främmande alien
utmed, tillsammans, längs along
altstämma alto
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
bestämma värdet av appraise
sammandragning astringent
på samma nivå som at the same level as
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
nosklämma barnacles
blygas, skämmas be ashamed
sovrum, sängkammare bedroom
flamma blaze
klammar, konsol bracket
sammanföra bring together
tvinga, skrämma bulldoze
sammanslagen bundled
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
rum, kammare chamber
kammarherre chamberlain
kammare chambers
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
klämma clamp
klämma clip
medbestämmande co-determination
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
sammanbrott, kollapsa collapse
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
sammanstötning, kollision collision
kamma, kam comb
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
sammansatt composite
blanda, sammansatt compound
sammansättning concatenation
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
slå ihop, sammansmälta conflate
sammanflöde, tillopp confluence
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
besläktad, av samma slag congenerous
sammanslagning consolidation
överensstämmande, konsonant consonant
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
sammandra constrict
sammandragning constriction
sammanhang, innehåll context
sammandragning contraction
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammanlöpa converge
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
sammanräknad cumulative
moder, dämma upp, damm dam
skrämma daunt
nedslå, nedstämma deject
härstamma från descend from
bestämma, utnämna designate
ämna, bestämma destine
osammanhängande desultory
bestämma, avgöra, avgöra determine
sammandrag, smälta maten digest
nedslående, beklämmande disheartening
äldre, gammal elderly
sammandrag epitome
skattkammare exchequer
ovidkommande, artfrämmande extraneous
stappla, stamma falter
sammanslutning federation
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
flamma, låga flame
flamma flare
flammande flared
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
sammansmältning fusion
gaskammare gas chamber
samling, sammankomst, möte gathering
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
gäst, främmande guest
hamra, hammare hammer
överensstämmande harmonised
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
skämma bort indulge
inflammation inflammation
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
sammanträffande, intervju interview
skrämma intimidate
översvämma inundate
klämma, sylt, blockera jam
sammanställning juxtaposition
likaledes, sammaledes, jämför likewise
sammankopplingar linkages
skräpkammare lumber-room
mamma ma
sammansättning, smink, sminkning make-up
mammaklänning materity dress
samling, sammanträde, möte meeting
hjärnhinneinflammation meningitis
sammanfoga merge
sammanslagning merger
sammanblanda, mixa, blanda mix
mamma mom
mor, moder, mamma mother
mamma, tyst mum
mumie, mamma mummy
barnkammare nursery
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
förtvining, gammalmodighet obsolescence
gammal old
gammalmodig old-fashioned
världsfrämmande, andlig otherworldly
otit, öroninflammation otitis
bisarr, främmande outlandish
översvämma overflow
översvämmande overflowing
överskrida, översvämma overrun
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
klämma, ättikslag pickle
lunginflammation pneumonia
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
gammalmodig, egen quaint
få, anamma, erhålla, mottaga receive
sammanhang, släkting relation
återförening, sammankomst reunion
samma same
fågelskrämma scarecrow
skrämmande scary
sammanträde session
på samma sätt, liknande similarly
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
krama, klämma squeeze
stamma, stammning stammer
spritta, skrämma upp, skrämma startle
stämma stems
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
reklamtrick, konststycke, hämma stunt
stamning, stamma stutter
amma, dia suckle
åtala, stämma, lagsöka sue
sammanfatta, summera sum up
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
överårig, gammalmodig superannuated
översvämma, dränka, kärr swamp
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
pricka av, överensstämma tally
samma, densamme, lika the same
tillsammans, ihop together
skattkammare, finansdepartementet treasury
stämma, melodi, ton tune
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
omarkerad, ohämmad unchecked
förening, förbund, förening, sammanslutning union
sammanhållning, enighet unity
okammad, ovårdad unkempt
främmande visitors
röst, stämma voice
sammanfläta, väva weave
årsgammalt djur yearling
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.