The Swedish term "fall" matches the English term "cases"

other swedish words that include "fall" : english :
missfall, abort abortion
brytning, accent, tonfall, betoning accent
tillfällig accidental
bifallsrop acclamation
växa till, tillfalla accrue
anfallskrig aggressive war
flyganfall air-raid
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
avfall apostasy
avfälling apostate
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
anfalla assail
överfalla, angrepp, anstorm assault
samtycke, bifall assent
för närvarande, för tillfället at present
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
anfallet attacking
anfall attacks
fall backfall
återfalla backslide
avfälling backslider
bönfallande beseeching
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
tillfällig casual
olycksfall casualty
stort vattenfall, grå starr cataract
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
avfall chips
sammanfalla coincide
hopfällbara collapsible
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
iögonfallande, framstående conspicuous
tillfällighet, eventualitet contingency
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
motanfall counter-attack
modfälld crestfallen
falla sönder crumble
avfall, tidningsurklipp cuttings
förfallodag date of payment
dödsfall, död death
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
avfallande deciduous
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
bristfällig, defekt, felaktig defective
bristfällig deficient
frånfälle, död demise
utfällning deposition
föreskriva, befallning, diktera dictate
fallfärdig dilapidated
förfall, vanvård dilapidation
modfälla, gäcka discomfit
modfälld discouraged
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
skyfall, nedgång downfall
hällregn, störtregn, skyfall downpour
fälla ankaret drop the anchor
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
befallande emperious
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
fallit fallen
falla falling
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
vite, vacker, fin, bötefälla fine
tillfällig fortuitous
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
avfallskvarn garbage disposer
fålla, fåll, kanta, kant hem
om, om, ifall if
befallande imperious
bönfalla implore
ifall in case
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
fallen för inclined to
fientligt infall incursion
tonfall, intonering intonation
infalla i invade
fällkniv jack-knife
ifall, för att inte lest
göra utfall, utfall lunge
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
missfall miscarriage
musfälla mouse-trap
rån, överfall mugging
bötfälla, böter mulct
påflugen, påfallande obtrusive
tillfälle occasion
tillfällen occasions
avfall, avskräde offal
anfall onset
våldsamt anfall onslaught
tillfälle opportunity
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
utbrott, anfall outburst
slaganfall palsy
fallskärm parachute
fallgrop pitfall
tillfälligt provinsional
fallfärdig ramshackle
feg, trolös, avfälling recreant
återfalla, återfall, recidiv relapse
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
förfallen ruined
utfall, kvickhet, utfärd sally
förefalla, tyckas, synas seem
gripande, attack, anfall seizure
fälla en tår, fälla tårar shed tears
tillbakagång, prisfall, kris slump
apart, påfallande, slående striking
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
anfall thrust
fälla, fånga, snärja, snara trap
fallucka trap-door
röra, falla, tumla tumble
ickepåfallande unobtrusive
infall, nyck vagary
svindelanfall vertigo
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
vattenfall waterfall
nyck, infall whim
fallfrukt, skänk från ovan windfall
foglig, undfallande yielding
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.