The English term "for one hour" matches the Swedish term "under en timma"

other english words that include "for" : swedish :
addicted for begiven på
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
air-force flygvapen
airforce flygvapen
application for ansökan
apply for ansöka, yrka
arrange for föranstalta för
ask for bedja om, begära
atone for umgälla
bacciform bärformig
back-and-forth fram-och-tillbaka
be fit for duga
be good form höra till god ton
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
California Kalifornien
care for bry sig om
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
cunieform kilskrift
deforestation avskogning
deform vanställa
deformed vanskapt
discomfort obehag
domestic comfort hemtrevnad
dos-format dos format
ear for music gehör
effort bemödande, ansträngning, försök
efforts ansträngningar
enforce upprätthålla
enforced tvungen
enforcement tillämpning
enforces upprätthåller
fast-forward snabbspolning
feel sorry for tycka synd om
feel uncomfortable vantrivas
fit for use användbar
for till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale kommersiella
for ever för alltid, evig, jämt
for hours i timtal
for instance till exempel
for my sake för min skull
for sale till salu
for the rest för övrigt, för resten
for what reason varför
forage göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade förbjöd
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forbid förbjuda
forbidden förbjuden
forbids förbjuder
force våld, tvinga, kraft, tränga
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure force majeure
forced tvingade
forcefully kraftfullt
forcemeat köttfärs
forceps kirurgtång
forces styrkor
forcible kraftig, effektivt, tvångs
forcibly med våld, övertygande
forcing tvingande
forcing house drivhus, växthus
ford vada över, vadstålle
fore fram-, främre
forearm underarm
forebode förebåda
foreboding aning, förebud
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead panna
foreign utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg framben
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foremen förmän
foremost förnämst, främst
forenoon förmiddag
foreplay förspel
forerunner föregångare
foresail fock
foresee förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin förhuden
forest skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests skog
foretaste försmak
foretell förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever för alltid
forewarn varsko
foreword förord
forfeit förverka, förverkad
forgave förlät
forge smida, smedja, ässja, förfalska
forger förfalskare
forgery förfalskning
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
forgive förlåta
forgiven förlåtit
forgiveness förlåtelse
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
fork gaffel
forlorn övergiven, hopplös
form form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming formande, forma
formless formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
formwork formarbete
forsake överge
forsaken övergiven
forsale till försäljning
forsooth i sanning
fort fort, fästning
forth framåt
forthcoming förestående
forthwid genast
fortification befästning
fortified förstärkt
fortify befästa, förstärka
fortitude mod
fortnight fjorton dagar
fortress fästning, borg
forts borgar
fortuitous tillfällig
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
fortune förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller spåkvinna, spåman
forty fyrtio
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
free-for-all allmänt gräl
gas-formation gas-bildning
gasp for breath kippa efter andan
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
god-for-nothing odåga
greedy for power maktlysten
grope for treva efter, famla efter
henceforth framdeles, hädanefter
in the mood for upplagd för
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
languish for tråna efter
long for längta efter, åstunda
look for söka efter
look forward to motse
make a fortune skapa en förmögenhet
misfortune olycka
move for yrka, hemställa
never-to-be-forgotten oförgätlig
obtain by force tilltvinga
on duty for the day jourhavande
pay for bekosta
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
pinafore barnförkläde, förkläde
pitchfork högaffel
platform läktare, kateder, plattform
plattform tribun
preform prestera
primeval forest urskog
provide for försörja
reafforest återplantera
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
registration form anmälningsblankett
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
reproach for förebrå för
request for bedja om
responsible for ansvara
search for efterspana, leta efter
second-hand information andrahandsuppgift
send for eftersända, sända efter
set forth uppställa
shot (for a gun) hagel
sought for eftersökt
start for begiva sig till
straightforward rättfram
subscribe for subskribera
tell a person his fortune spå
tender form anbudsformulär
the day before yesterday förrgår
therefore därför
thirst for törsta efter
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
try-before-you-buy prova innan du köper
uncomfortable obekväm
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
use for använda
wager for fish vad för fisk
wait for invänta, vänta
weather forecast väderleksrapport
wherefore varför
other english words that include "one" : swedish :
abandoned övergivna, övergiven
abovementioned ovannämnd
acetone aceton
aforementioned förutnämnd
air-conditioned luftkonditionerad
allow oneself something unna sig något
almoner sjukhuskurator
alone allena, ensam
anemone anemon, sippa
anti-personel sprängbomb
anybody / anyone vem som helst
anyone någon
astone gottgöra
atone for umgälla
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
backbone ryggrad
bakestone bakplåt
ballonet luftsäck
barbitone sömnmedel
baritone baryton
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
base oneself on stödja sig på
bayonet bajonett
be done ske
begone försvinn
bloodstone heliotrop
blow one's nose snyta sig
blue anemone blåsippa
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bow oneself to bocka sig för
brimstone svavel
bring with one medföra
busy oneself pyssla
bygone förgången, föråldrad
carphone mobiltelefon
change one's mind komma på andra tankar
clear one`s throat harkla sig
clench one`s fist knyta näven
clone klon
clones kloner
cobble-stone kullersten
colonel översten
component komponent
components komponenter
concern oneself bafatta sig med
condone överse med, förlåta, gottgöra
cone kägla, kotte, strut
confectioners konditori
cornerstone hörnsten
coroner adelskrona, undersökningsdomare
crooner schlagersångare
cyclone cyklon
danger-zone riskzon
deaconess diakonissa
deny oneself försaka
dethrone avsätta
devote oneself to ägna sig åt
dishonest ohederlig, oärlig
done gjort
drone drönare
electioneer valarbetare
enthrone upphöja på tronen
enthroned installerad
erroneous felaktig, oriktig
establish one`s identity legitimera sig
everyone alla
everyone's allas
exculpate oneself urskulda sig
executioner bödel
exponent tolk
exponents exponenter
expose oneself to utsätta sig för
exposeoneself röja sig
extension telephone anknyningsapparat
feed someone föda
folding money sedlar
foregone förutfattad
functioned fungerade
gate money biljettintäkter
get one's hair cut klippa sig
gone borta
gone away bortrest
grindstone slipsten
help oneself ta för sig
hone hena
honest hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly ärligt talat
honesty ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
hormone hormon
impassioned lidelsefull
imprisoned fångad
intoxicate oneself berusa sig
jargonelle päron
jaw-bone käkben
jawbone käkben
johnsonese pompös engelska
kerb-stone kantsten
keystone grundval
limestone kalksten
lioness lejoninna
little ones små
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome enslig, ensam
look at oneself in the glass spegla sig
luncheonette lunchbar
make one's voice heard göra sin röst hörd
make up ones mind föresätta sig
marchioness markisinna
master one's temper behärska sig
megaphone megafon
microphone mikrofon
monetary monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
new-fashioned nymodigt
no one ingen
non-commissioned officer underofficer
none ingen
nonexistent ickeexisterande
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
one en, man
one's matriculation studenten
one-page ensidiga
one-sided ensidig
one-way envägs
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself sig
opponent motståndare
opponents motståndare
ozone ozon
pensioner pensionär
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney falsk, låtsad
piece of money penning
pioneer pionjär
positioned placerad
postpone bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
practitioner praktiserande
prisoner fånge
prone framstupa, benägen
puzzle one`s head huvudbry
qualify oneself meritera sig
questioned omfrågad
questioner frågeställare
ready money kontanter
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
runestone runsten
salmonella salmonella
saxophone saxofon
scone mjuk platt kaka
scorzonera svartrot
scratch oneself klia sig
semitone halvton
set oneself to föresätta sig
shave oneself raka sig
shut one`s eyes blunda
someone någon
sooner förr
splint bone vadben
stand-alone fristående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
support oneself livnära sig
take upon oneself ikläda sig
taken prisoner tillfångatagen
telephone telefonera, telefon
the sooner the better ju förr desto bättre
throne tron
unbuttoned knäppte upp
underdone halvrå
undertone dämpat
undone ångrade
well-proportioned väl-proportionerade
whetstone bryne
woebegone bedrövad
wood-anemone vitsippa
xylophone xylofon
zone bälte, zon
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.