The English term "de-installation" matches the Swedish term "av-installation"

other english words that include "de" : swedish :
A-student topp elev
a good deal åtskilligt
aberdevine grönsiska
abide vänta, stanna
abode boning, hemvist, vistelse
abrade skava(nöta)av, abradera
absent-minded disträ, tankspridd
academic akademisk
academical akademisk
academically akademiskt
academician akademimedlem, akademiker
academy akademi
accede biträda, tillträda
accede to tillmötesgå
accidence formlära
accident olycka, olyckshändelse, slump
accidental tillfällig
accidentally händelsevis
accidents olyckor
accolade dubba till riddare
accorded beviljade
accueded instämmande
act of indemnity amnestikungörelse
added adderad
addendum tillägg
adder huggorm
adenoids polyper
adept skicklig
adequacy tillräcklighet
adequate tillräckligt
after-deck akterdäck
aide medhjälpare
air-defence luftvärn
alder al
alderman ålderman, rådman
all-rounder mångsidig begåvning
allude hänsyfta på
allude to anspel
alongside långsides
altitude höjdnivå, altitud
amended korrigerat
american-made amerikatillverkade
amplitude vidd, amplitud
andes anderna
anhydride anhydrid
anode anod
antecedent korelat
antipode motpol
antipodes antipoder
appended adderad
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
arcade arkad
Ardennes carthorse ardennerhäst
ardent brinnande, het
aside undan, avsides, åsido, avsides
astride grensle
asunder åtskild, sönder
attender deltagare
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
audio-video ljud-bild
avant-garde avantgarde
avoided undvika
awarded prisad
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backside bak
backslide återfalla
backslider avfälling
bactericide baktericid
ballade ballad
balustrade balustrad
bandeau hårband
banderole banderoll
bar-code streckkod
bare-headed barhuvad
bareheaded barhuvad
barmecide skenvälgörare
barricade barrikad
bartender uppassare
be delirious yra
bearded skäggig
beatitude salighet
bedeck pryda
bedridden sängliggande
beholders åskådare
bender våt fest
beside sidan om, bredvid
besides dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
betide hända
bewildering förbryllad
bewilders förbryllar
bide bida
binder bindemedel
biodegradable biologiskt nedbrytbar
bladder blåsa
blade klinga, knivblad
blade to a knife blad till kniv
bleed to death förblöda
blindfolded förbunden
blonde blond
blondes blondiner
blooded fullblods
blunder groda, misstag, blunder
blunderbuss muskedunder
blunderer klåpare
boarder inackordering
bode förebåda
bodeful förebådande
border kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country gränsbygd
border on gränsa till
bordered kantad
borderland gränsområde
bounder bracka, knöl
breechloader bakladdare
bride brud
bride's brudens
bridegroom brudgum
bridesmaid brudtärna
broad-shouldered axelbred
broader vidga, bredare
builder byggmästare, byggnadsarbetare
burden börda, belasta, börda, refräng, last
busride bussfärd
bystander åskådare
cadet kadett, yngre son
calender kalender, almanacka
camaraderie kamratskap
cardemom kardemumma
case-hardening-steel sätthärdat stål
cash on delivery postförskott
cede avstå
centigrade hundragradig
centipede tusenfoting
chandelier ljuskrona
charade charad
chide banna
cider cider, äppelvin
cinder slagg
cinderella askungen
class superintendent klassföreståndare
co-determination medbestämmande
code chiffer, kod
coded kodad
codes koder
coincide sammanfalla
coincidence sammanträffande, slump
colder kallare
collect on delivery efterkrav
collide kollidera, stöta ihop, sammanstöta
colonnade pelargång
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
companion-ladder kajuttrappa
comrade kamrat, kamrat
comrade's kamrats
comrades kamrater
concede medge
conclude avsluta
condemn döma, fördöma
condemnation fördömelse
condemned dödsdömd
condense kondensera, förtäta
condescend nedlåta sig
condescend to give bevärdiga med
confederacy allians, förbund
confederate förbunden
confederation statsförbund
confide anförtro, lita, tro
confidence förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in tilltro till
confidence man bondfångare
confidence trickster bondfångare
confident säker, självsäker
confidental förtrolig
confidential konfidentiellt, förtrogen
confounded förbaskad
consider besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
contended nöjd och belåten
coriander koriander
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
corrode fräta
countryside landsbygd, bygd
credence tilltro
credentials kreditivbrev
cross-border gränsöverskridande
crowded fullsatt, trångt
crude rå, grov
crusade korståg
crusader korstågsfarare
curry-powder currypulver
custommade skräddarsydd
cyanide cyanid
cylinder vals, cylinder
dandelion maskros
dander ilska
daredevil våghals
de-energised bruten
de-escalate avtrappa
deacanal prost
deacon diakon
deaconess diakonissa
deaconry diakonat
deactivate avaktivera
deactivated avaktiverad
deactivates avaktiverar
deactivating avaktiverande
dead avliden, död, dåd
dead-man dödmans
deaden dämpa
deadlight stormlucka
deadline sista tidpunkt
deadlock baklås, stopp
deadly dödligt, dödligk
deadness livlöshet
deaf döv
deafen göra döv
deafening öronbedövande
deafness dövhet
deal överenskommelse, planka, handla
dealer handlare
dealers handlare
dealing hantering
dealings affärer
dealt handlat, handlade
dean domprost, prost, dekanus
deanery prostämbete
dear rar, kär, dyr
dearly dyrt, innerligt
dears kära ni
dearth brist
deary raring
death dödsfall, död
deathbed dödsbädd
deathless odödlig
deathlike dödslik
deathly dödlig
deathrate dödlighet, dödstal
deaths dödens
deb debutant
debacle vild flykt
debar utestänga
debarking barkning
debarment uteslutande
debase förnedra
debasement förnedring
debatable diskutabel
debate debatt, debattera, debatt
debater debattör
debating debatterande
debauch förföra, utsvävning
debauched sedeslös
debauchee vällusting
debauchery utsvävningar
debilitate försvaga
debility svaghet
debit debet
debonair älskvärd, belevad
debouch rycka fram
debrief utfråga
debris spillror
debt skuld
debt-collector indrivare
debtor gäldenär
debts skulder
debug avkoda
debugger avkodare
debugging felsökning
debunk avslöja
deburring gradning
debus stiga av en buss
début debut
decade årtionde, decennium
decadence dekadans
decadent dekadent
decades årtionden
decagon tiohörning
decagram decagramme
decahedron tioplaning
decalcification avkalkning
decalcify urkalka
decalcomania dekalkomani
decalitre dekaliter
decametre decameter
decamp bryta upp
decampment uppbrott
decant dekantera
decanter karaff
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
decapod tiofoting
decarbonize sota
decasyllabic tiostavig
decathlon tiokamp
decay murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna
decayed förfallen
decaying stadd i förfall
decays förfaller
decease avlida
deceased avliden
decedent död
deceit bedrägeri, svek
deceitful bedräglig, bedräglig, lögnaktig
deceive bedra, svika, narra
deceiver bedragare
deceives bedragen
decelerate minska hastigheten
deceleration fartminskning
December december
decency anständighet
decennary decennium
decennial tioårs
decent ärbar, anständig, hygglig
decently passande
decentralize decentralisera
deception bedrägeri, villfarelse
deceptive bedräglig
dechristianize avkristna
decide besluta, avdöma, avgöra
decided avgjord, beslutat
decidedly bestämt
decider omlöpning
decides beslutar
deciding avgörande
deciduous avfallande
decilitre deciliter
decimal decimal
decimal-count decimalräkning
decimalize decimalisera
decimals decimaler
decimate decimera
decimetre decimeter
decipher dechiffrera
decision beslut
decisive avgörande
deck däck, pryda, smycka
deck-hand däcksgast
declaim orera
declaims orerar
declamation talarkonst
declamatory deklamatorisk
declaration deklaration, förklara
declaration of war krigsförklaring
declarations deklarationer
declare förklara, deklarera, deklarera
declared deklarerat
declension deklination
decline förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
declivity sluttning
decoction avkok
decode avkoda
decodes avkodar
decoding avkodar
decompose upplösas, upplösa
decomposition nedbrytningsprocess
decompresses packar upp
decompressing uppackningen av
decompression dekomprimering
decompressor uppackare
decontaminate sanera
decontamination sanering
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decorous värdig, anständig
decorum anständighet
decoulour avfärga
decoy bulvan
decrease avtagande, minska
decreases minskar
decree påbud
decrement stegvis minskning
decrepit skröplig, orkeslös
decriminalize avkriminalisera
decry nedsätta, racka ned på
decrypt dekryptera
decrypted dekrypterad
decryption dekryptering
decrypts dekrypterar
dedicate tillägna
dedicated tillägnad
dedication dedikering
dedications tillägnande
deduce härleda
deduct dra av
deductible avdragsgill
deduction avdrag, avbränning
deed handling, gärning
deed of gift gåvobrev
deem döma, anse
deep djup
deep-freeze frysbox
deepen djupna
deepest djupaste
deeply djupt
deepness djup
deer rådjur, hjort
deface vanställa
defame förtala
default huvudsaklig
defeat nederlag
defect fel, felaktighet, lyte
defective bristfällig, defekt, felaktig
defects felaktigheter
defence värn, försvar
defenceless värnlös
defend värna, förfäkta, försvara
defendant svarande
defended försvarade
defending försvar
defends försvarar
defenseless försvarslös
defensive försvars
defent värja
defer dröja, uppskjuta
deference aktning
defiance utmaning, trots
defiant trotsig
deficient bristfällig
deficit underskott
defile orena, defilera
definable definierbara
define definiera
defined definierade
defines definierar
definite bestämd
definitely defenitivt
definition definition, förklaring
definitions definitioner
definitive slutgiltig
deflect avlänka, böja
deflecting att böja
deflection böjning
defoliate avlöva
deforestation avskogning
deform vanställa
deformed vanskapt
defrag defragmentera
defragmentation defragmentering
defragmented defragmenterad
defragmenting defragmenterar
defray täcka, bestrida
defray an expense bestrida en utgift
defrost avfrosta, tina upp
deft skicklig, händig
defunct avliden
defy utmana, trotsa
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
degradable nedbrytbar
degradation nedbrytning
degrade minska, förnedra, degradera
degraded nedsatt
degrades minskar
degree grad
degree of priority angelägenhetsgrad
degrees grader
dehumidification avfuktning
deifed avgudad
deification förgudning
deified gudsförklarad
deify avguda
deifying gudsförklarande
deign bevärdigas
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
deionization avjonisering
deity gudom
deject nedslå, nedstämma
dejected nedslagen
dejectedly nedslaget, dystert
dejection förstämning
dejects nedslår
delay uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena
delayed försenad
delectable ljuvlig
delegate befullmäktigad
delegated delegerad
delegation delegation
delete utradera, ta bort, utplåna
deleterious fördärvlig, skadlig
deletes tar bort
deleting borttagande
deletion radering
deletions raderingar
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
delicacy takt, delikatess, känslighet
delicate känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig
delicious läcker, välsmakande, ljuv, delikat
delieverer leverantör
delight fröjd, välbehag
delight at glädje över
delighted glad, förtjust
delightful förtjusande, välbehaglig
delimit avgränsa
delimited avgränsad
delimiter avgränsning
delineate skissera
delinquency domstol
delinquent brottslighet
delinquents brottslig
delirium yra, feberyra
delirous yr, rasande
deliver utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda
deliver up avleverera
deliverance befrielse, överlämnande
delivered levererade
delivers levererar
delivery förlossning, leverans, räddning
dell däld, dalgång
delouse avlusa
delousing avlusa
delude förleda, narra
deludes narrar
deluge syndaflod, översvämning
delusion illusion, villfarelse
delve gräva
delves gräver
delving grävande
demagnetize avmagnetisera
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
demarcate avgränsa
demarcation avgränsning
demeanour uppförande
demented vansinnig
demigod halvgud
demise frånfälle, död
demobilize avmobilisera, demobilisera
democracy demokrati
democrat demokrat
democratic demokratisk
demolish rasera, slopa, förstöra
demolished förstörd
demolishes river
demon demon, ond ande
demons demoner
demonstrate demonstrera
demonstration bevisande, demonstration
demonstrative demonstrativ, bevisande
demoralize demoralisera
demos demon
demur göra invändningar
demure blyg, värdig, pryd
den lya, näste, kula, lya, håla, håla
dence smoke tjock rök
denia avslag
denial förnekande, avslag
denies förnekar
denizen invånare
Denmark Danmark
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denote utmärka, beteckna
denounce fördöma, angiva
denounced skarpt kritiserade
denouncing fördömer
dense tjock, tät
density densitet
dent märke efter slag, buckla
dentist tandläkare
denude avkläda, beröva
denuded utblottad, naken
denunciation fördömande, angivelse
deny bestrida, neka, dementera, förneka
deny oneself försaka
denying förnekande
depart avgå (om fartyg), avresa
departed försvunnen
department avdelning, varuhus, departement
departure utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall avgångshall
departures avvikelser
departyre avgång
depend bero
depend on ankomma på, bero på
dependant underhavande
dependence beroende
dependent avhängig, underlydande
dependents efterlevande
depending beroende
depends beror
depict skildra
depicted avbildad
depicts avbildningar
deplete tömma
deplore beklaga
deploying utvecklande
deployment gruppering
depopulate avfolka
depopulated region avfolkningsbygd
deport deportera
deportation utvisning
deportment uppförande, uppträdande
depose avsätta
deposit deponera, säkerhet, insättning, avlagring
deposit in layers avlagra
deposition utfällning
depositor insättare
depot depå
deprave fördärva
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation avskrivning
depredation plundring
depress nedtrycka, nedslå
depressed deprimerad, nedslagen
depression depression, nedgång, lågtryck, depression
deprivation förlust
deprive beröva, avhända
deprive of beröva
depriving berövade
dept djup
depth djup
depth-charge sjunkbomb
depths djup
deputation deputation
deputy vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie
derail spåra ur
derange störa, rubba
derby derby, plommonstop
deregulate avreglera
deregulation avreglering
derelict övergiven
deride förlöjliga
derided förlöjligade
derision åtlöje, hån
derisive laughter hånskratt
derive härleda
derogatory nedsättande
derrick lastkran
desalinate avsalta
descend minska, stiga ned
descend from härstamma från
descendant avkomling, ättling
descendants ättlingar, efterkommande
descended steg ned
descending minskande
descent nedgång, sluttning, härstammning
describe skildra, beskriva
describing beskriva
description signalement, framställning, skildring, beskrivning
descriptions beskrivningar
descry varsna
desecrate vanhelga
deselect välja bort
deselected bortvald
desert öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken
deserter överlöpare, desertör
deserve förtjäna
desiccate uttorka
desiccated milk torrmjölk
design konstruktion, planera
designate bestämma, utnämna
designated utsedda
designations beteckningar
designed skapad
designs motiv
desirable önskvärd
desire begär, önskar, åtrå, önska, åstunda
desired önskad
desires önskar
desiring önskar
desist upphöra, avstå
desk skrivbord, pulpet, arbetsbord
desktop skrivbord
desolate ensam, ödslig, öde
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despair förtvivlan, misströsta, förtvivla
despatch avsända
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
despise försmå, förakta, ringaktning
despite trots
despondency förtvivlan, nedslagenhet
despot despot
despotic despotisk
despotism enväldig
dessert efterrätt, dessert
destination bestämmelseort, destination
destine ämna, bestämma
destiny öde
destitute utblottad, utfattig
destroy förstöra, fördärva, ödelägga
destroyed förstörd
destroyer jagare
destroys förstör
destruction förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång
destructive förstörande
desultory osammanhängande
detach lösgöra, avskilja
detachable löstagbar
detached frånskild
detachment avskiljande, avskildhet
detail detalj
detailed detaljerad, utförlig
details detaljer
detain kvarhålla
detect hitta, uppdraga
detected funnen
detecting upptäcka
detection avkänning
detective detektiv
detector detektor
detectors detektorer
detects hittar
detention kvarsittning
deter avskräcka
detergent rengöringsmedel
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
determination föresats, beslutsamhet, beslut
determine bestämma, avgöra, avgöra
determined bestämd
determining avgöra
deterrent avskräckande
detestable avskyvärd
dethrone avsätta
detonate detonera
detonating detonerande
detour omväg, avstickare
detoxify avgifta
detract dra ifrån, förringa
detriment skada, men, förlust
deuce tvåa
deuteronomy femte moseboken
devaluation devalvering
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
develop upparbeta, utveckla, odla, utbilda
developed utvecklat
developer utvecklare
developing utveckling av
development utveckling
developments utvecklingar
deviate avvika
deviation avvikelser
deviation in weight utslag i vikt
device tillbehör, device
devil djävul, tusan
devilry djävulskap
devious slingrande, irrande
devise tänka ut, hitta på
devolve övergå, överlåta
devote ägna, helga
devote oneself to ägna sig åt
devoted tillgiven, hängiven
devoting hängivna
devotion andakt, fromhet, hängivenhet
devour from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka
dew dagg
deworm avmaska
dexterity skicklighet
dexterous händig, flink
diffidence brist på självtillit, blyghet
diffident försagd
dioxide dioxid
directvideo direktvideo
discarded avlagd
disorder oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
divide skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela
divide into syllables avstava
divided delat
dividend utdelning
dividends återbäring
divides delar
double-dealer bedragare
double-decker biplan, tvåvåningsbuss
down-trodden nertrampad
downloaded nerladdat
downtrodden förtrampad
dressing cubide avklädningshytt
dude sprätt, klädsnobb
eider ejder
eiderdown eiderdun
elder äldre, fläder
elderly äldre, gammal
eldery äldre
elude gäcka, kringgå
embedded inbäddat
embolden inge mod
embroider brodera
embroideries broderier
embroidery broderi
encode chiffrera, koda
encoded kodad
endear göra kär
endeavor strävan
endeavors strävanden
endeavour strävan, sträva, bemöda sig
engender alstra
epidemic farsot, epidemi, epidemi
epidemics farsoter
epidermis överhud
episode episod
erode erodera, nöta bort
escalade storma med stormstegar
esplanade promenadplats
establish one`s identity legitimera sig
evade undvika, undanbe sig, undgå
evidence bevis
evident uppenbar, tydlig
evidently tydligen
evil deed missgärning
evildeed ogärning
exceeded överstigit
exclude utesluta, välja bort
excluded borttagen
expended utlagd
explode krevera, explodera
exploded exploderade
facade fasad, framsida
fade vissna, blekna, tyna
fade away vissna bort
faded vissen, tynade
fades tynar
faultfinder felfinnare
federacy statsförbund
federal förbunds
federation sammanslutning
feeble-minded svagsint
feeder utfodrare
fender stänkskärm, stötfångare
fidelity trofasthet, trohet
fireside spisvrå
flooded överflödande
floorleader talman
flounder flundra, sprattla, plumsa
fodder foder (till djur), fodra
folder mapp
follow-the-leader följa John
forbade förbjöd
forbidden förbjuden
force aside undantränga
forebode förebåda
fortitude mod
forwarder speditör
founder gjutare, grundare
founders grundare
freehanded frikostig
from outside utifrån
funded fonderade
gall bladder gallblåsa
gamblingdebts spelskulder
gamblingden spelhåla
game warden viltvårdare, skogvaktare
gander gåskarl
garden trädgård, tomt
gardener trädgårdsmästare
gardenia gardenia
gardening trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
gardens park
gasholder gasklocka
gender kön, genus
genocide folkmord
germicide bakteriedödande
girder tvärbalk
glade glänta, skogsglänta
glide sväva, rutscha, glida
glider segelflygplan
goddess gudinna
goddesses gudinnor
golden gyllene
grade sortera, gradera, grad
grades klasser
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
gratitude tacksamhet
grenade granat
grenades granater
greyshades gråskalor
grinded gnisslade
grinder oxeltand, molar
grounded grundad
grow tender vekna
guarded vaktad
guide handleda, vägledare, vägleda, leda, guide
guideline riktlinje
guides styrningar
gunpowder krut
hand-made handgjord
handed räckte
handmade handgjort
harden hårdna, härda sig
hardened härdad
hardens hårdnar
harder hårdare
have confidence in lita på
header rubrik
herbicide bekämpningsmedel
hidden gömd, dold, förborgad
hide dölja, gömma, hud
hide-and-seek kurragömma
hidecous otäck, ruskig
hideout gömställe
hideouts gömställen
highhanded egenmäktig
highlander högländare
hillside backslutning, sluttning
holder innehavare, ägare
holders hållare
home-made hem-gjord
homicide dråp
horde hord
householder lägenhetsinnehavare
html-code html-kod
Icelander islänning
idea tanke, idé
ideal ideal, idealisk
idealistic ideell, idealistisk
idealization skönmålning
idealize idealisera
ideally idealiskt
ideals ideal
ideas ideer
identical identisk
identification identifikation
identifier identifieraren
identifiers identifierare
identify identifiera
identifying identifiera
identity identitet
ideological ideologisk
ideology ideologi
illdeed ogärning
immoderate omåttlig
immodest oblyg
imponderable ovägbar
improvidence slösaktighet
improvident slösaktig
imprudence oklokhet, oförstånd
imprudent oklok, oförsiktig
impudence oförskämdhet
impudent fräck
impudently fräckt
in debt skyldig
in disorder ostädad
in order i ordning
inadequacy otillräcklighet
inadequate otillräcklig
inaptitude olämplighet
incandescent glödande
incertitude ovisshet
incidence räckvidd, frekvens
incident händelse
incidental tillfälligt
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
include inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta
included inkluderad
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
indebted skuldsatt
indecent oanständig
indeclinable oböjlig
indeed för övrigt, för resten, verkligen, minsann
indefatigable outtröttlig
indefinable obestämdbar
indefinite obestämd
indelible outplånlig
indelicate ogrannlaga
indemnification skadeersättning
indemnity gottgörelse, gottgöra
indent göra snitt i kanten
indentation märkning
indention indrag
independence självständighet, oberoende
independent oavhängig, självständig, oberoende
independently oberoende
indescribable obeskrivlig
index register
indexed indexreglerad
indexes index
infidel icke-kristen, otrogen
ingratitude otacksamhet
inner side insida
inpudent oförskämd
inside inuti, innanför, inne i, in
inside out avig
insides insidor
intended avsedd
intercede lägga sig ut för
interlude mellanspel
intrude inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa
intruder objuden gäst, inkräktare
invade infalla i
invader inkräktare
islander öbo
jack-of-all-trades tusenkonstnär
jade hästkrake, jade
jaded blaserad, utsliten
jadeite jadeit
jerry-builder husskojare
joie de vivre livslust
joyride nöjestur
judder skaka
judeen judea
jurisprudence juridik
jurisprudent rättslärd
jurisprudential juridisk
keep in order hålla ordning
kettle-holder grytlapp
key-code nyckel-kod
kidder skojare
kind deed välgärning
kindergarten lekskola
kindest regards hjärtliga hälsningar
kitchen-garden köksträdgård
kitchen-midden kökkenmödding
knee-deep knädjupt
knife-grinder skärslipare, slipsten
ladder stege
lade ösa
laden lastad, fylld
lamp-shade lamskärm
landed landat
landslide ras, jordskred
lasitude trötthet
latitude latitud
launder tvätta och stryka
lavender lavendel
leaded blyinfattad
leaden blyaktig
leader ledare
leadership ledarskap
leaseholder arrendator
left-handed vänsterhänt
legerdemain taskspeleri
lemonade läskedryck
lemonades läskedrycker
lender långivare
linden lind
lode malmåder
lodestar polstjärna, ledstjärna
lodestone naturlig magnet
longitude longitud
lop-sided skev, sned
louden göra högre
lymph node lymfkörtel
made gjort, gjorda
magnitude storlek, vikt
maiden mö, ungmö, ogift
maidenhead jungfrulighet
mail-order postorder
make a blunder dabba
make ons's début debutera
man-made handgjorda
marauder plundrare
marmalade marmelad, apelsinmarmelad
masquerade maskerad
masquerades maskeras
master`s desk kateder
matricide modermördare
maunder släntra omkring
meander slingra sig
medical student medicinare
memory-depending minnesberoende
mended reparerade
mildew brand, mögel, rost
minded sinnad
misdeed ogärning
misdemeanour förseelse
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
mode läge
mode of application användningssätt
model utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme
modeling modellerande
models modeller
modems modem
moderate moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
moderation måtta
modern modern
modernize modernisera
modes upplösningar
modest blygsam, ärbar
modesty blygsamhet
money-order postanvisning
moulder förmultna, multna, vittra
muddle-headed förvirrad, virrig
multitude mängd, myckenhet
murder mord, mörda
murderer mördare
murderous mordisk
muzzle-loader mynningsladdare
narrow-minded inskränkt
nationwide landsomfattande
Neanderthal man neandertalmänniska
near-accident olyckstillbud
near-tide nipflod
nearside nära sidan
Netherlander nederländare
newsreader nyhetsuppläsare
nitride nitrera
nobel-minded ädelmodig
noble-minded ädel
non-delivery icke-leverans
non-federal icke-federala
non-ordering icke-order
nondescript obestämdbar
nonfederal ickefederala
nonresidential utsocknes
nude naken
obtrude påtruga
offended stött
offender syndare, förbrytare
one-sided ensidig
open-handed givmild
open-minded fördomsfri
open-mindedness fördomsfrihet
ordeal eldprov
order befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering beställning
orderly välordnad, ordentlig, ordonnans
orders order
out of order trasig, i olag, i oordning
outlander främling, utlänning
outmoded omodern, föråldrad
outride rida om
outrider spanare
outside utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider utomstående
overcrowded trångbodd, överfylld
overloaded överbelastade
override åsidosätta
oxide oxid
parade parad, promenadplats
pedestal postament
pedestals socklar
pedestrian fotgängare, gångtrafikant
penholder pennskaft
persuade övertyga, övertala
persuaded övertygas
pervade genomtränga
pesticide insektsmedel
philander flörta
philanderer flickjägare
platitude banalitet
pleaded bad
plenitude fullhet, överflöd
plunder byte, plundring, plundra
plundering plundrande
policy-holder försäkringstagare
policyholder försäkringstagare
polyamide amidplast
ponder grunna, grubbla, fundera
pondered funderat på
ponderous tung, ovig
postal-order postanvisning
postcode postnummer
potassium cyanide cyankalium
powder krut, pulver, puder, pudra
powder-puff pudervippa
powder-room damtoalett
powdered sugar strösocker
pre-recorded för-inspelade
precede gå före
preceded föregånget av
precedence företräde
precedent prejudikat, föregående
preclude utestänga, hindra
predecessor företrädare
predefined fördefinierad
predetermined förbestämd
prelude förspel
preponderance överlägsenhet
president ordförande, president, ordförande
pride högmod, stolthet, högfärd, stolthet
prison-warder fångvaktare
product-development produkt-utveckling
program-ideas programidéer
protrude skjuta ut
provide förse
provide for försörja
provided såvida, försedd
providence försyn
provides förser
prude pryd person, pryd
prudence klokhet
prudent förtänksam, klok
put aside åsidosätta
put in order sätta i stånd, ordna
quarter-deck akterdäck
quarterdeck akterdäck
quayside kajområde, kajkant
railway depot bangård
razorblade rakblad
reader läsebok, läsare
readers läsarna
ready-made clothing konfektion
recarde dra sig tillbaka
recede gå tillbaka
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
recorded inspelad
recorder bandspelare
red-handed på bar gärning
redden bli röd, rodna
redecorate återställa
redeem återlösa, infria, utlösa
redeemable inlösbar
redeeming utlösning
redeliver åter överlämna
redemption utlösning, återlösning
redeploy placera om
regarded betraktad
reindeer ren, rendjuret
rejoinder svar, replik
remainder behållning, rest, återstoden
reminder påminnelse
render lämnar, föredraga, återge
renders avger
rendezvous möte
rescinded upphävd
reside residera, uppehålla sig, bo, vistas
residence residens, säte, bostad, vistelseort
residents invånare
resides vistas
resplendent glänsande
retail dealer återförsäljare
retrograde tillbakariktad, reaktionär
rewarded belönad
ridden ridit
ride ritt, åka, rida
rider ryttare, cyklist
rides rider
riendeer ren
right-handed högerhänt
ringleader ledare av myteri
rock-garden stenparti
rode red
rodent gnagare
roedeer rådjur
rounded avrundad
rudder styre, roder
rude ohyfsad, ohövlig, obildad
rudely plumpt
sadden bedröva, göra ledsen
safe-deposit kassavalv
salamander byggtork, salamander
sawblade klinga
sawder smicker
sawguide klingstyrning
scaling ladder stormstrge
seaside kust
seaside resort badort
seclude avstänga
secluded enslig, undangömd
sedentary sittande
self- deception självbedrägeri
self-confidence självförtroende
self-confident självsäker
self-denial självförnekelse
selfdenial försakelse
semi-detached halvt fristående
sender avsändare
servitude slaveri
shade nyans, kupa, skugga, avblända, skärm
shade off avtona
shaded skuggad, skuggig
shareholder aktieägare
sheperdess herdinna
shoulder axel, bog, skuldra
shoulder pad axelvadd
shudder huttra, rysa, rysning
side sida
side-by-side sida-vid-sida
side by side jämsides med, utmed varandra
sideboard buffé, skänk
sideburns korta polisonger
sidekick underhuggare
sides sidor
sidestep väja för
sidewalk trottoar
sideways på sned
skin-deep ytligt
sky-goddess himmelsgudinnan
slander förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
slender späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig
slide slira, skjuta, rutscha, glida
slide-rule räknesticka
smallholder småbrukare
smoulder pyra
smouldering pyrande
social democrat socialdemokrat
sodden genomdränkt
soft-solder mjuklöda
solder löda
solders lod
solicitude omtanke
solitude enslighet, ensamhet
sounded lät
soundeffect ljudeffekt
sourcecode källkod
spade spade
spades spader
speech defect talfel
spider spindel
squander slösa
squnder slösa bort
stampede panikartad flykt
stepladder trappstege
stich in one`s side håll
stock-holder aktieägare
stockade palissad
stride klev, kliva
strident gäll, kärv, skärande
strode klev, klivit
student student, studerande
student teacher auskultant
students studenter
suborder avrop
subside sjunka undan
succeeded framgång, efterträder
sudden plötslig
suddenly plötsligt
suède mockaskinn
suicide självmord, självmördare
sunshade parasoll
superintendent inspektör
supersede ersätta
surrender ge sig, uppge
surrounded omgiven
suspenders hängslen
swede kålrot, svensk
Swede svensk
Sweden Sverige
swimming-bladder simblåsa
swollen-headed uppblåst
table-boarder matgäst
tailor-made skräddarsydd
tape-recorder bandspelare
taxidermist konservator
tendency riktning, tendens, benägenhet
tender öm, kärleksfull, mör, späd
tender form anbudsformulär
tenderer anbudsgivare
tenderly ömt
tenderness ömhet
tenside tensid
thunder åska, dåna, tordön, dunder
thunder-clap åskskräll
thunder-storm åskväder
thunderbolt blixt
thundershower åskskur
tide tidvatten, flod
tinder fnöske
to death ihjäl
town-resident stadsbo
trade yrke, handla, handel, näring
trade-in inbyte
trade-wind passadvind
trade mark varumärke
trade union fackförening
trademark fabriksmärke, varumärke
trader handelsfartyg, köpman
tradesman affärsidkare, handlare
transdesert genom öknen
trodden stigit, trampat
udder juver
udecoder avkodare
unaided ensam, ohjälpt
unbidden obedd, objuden
undefined odefinierad
undeniable obestridlig, onekligen
under under
under-clothing underkläder
under age omyndig, minderårig
under notice uppsagd
underbrush snårskog
undercarriage ställ
undercut sälja till lägre pris
underdog strykpojke
underdone halvrå
underestimate underskatta
underexpose underexponera
underfed undernärd
undergarments underkläder
undergo genomgå
undergoing genomgå
undergraduate student
underground underjordisk, tunnelbana
undergrowth undervegenation
underhand hemlig, hemligt
underline understryka
underling underhuggare
underlining understrykning
undermanned underbemannad
undermine undergräva, underminera
underneath inunder, nedanför
underpants kalsonger
underscore understrykning
undersecretary avdelningschef
underside undersida
undersign underteckna
underskirt underkjol
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
understate ta till för lite
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
understood förstått
understudy ersättare i roll
undertake åta sig
undertaker begravningsentreprenör
undertaking förbindelse
undertone dämpat
underwear underkläder
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare
undeserved oförtjänt
undesirable ej önskvärd
undesserved oförtjänt
undetermined obestämd
undeveloped outvecklad
undivided odelad
unequal-sided oliksidig
unfounded grundlös
unguarded obevakad
unleaded blyfri
unlocking-code upplåsningskod
unneeded obehövligt
unprecedented utan motstycke
unshaded blank
untrodden obanad
upgrade uppgradering
uploaded uppladdad
upside down upp och ned
us-residents boende i usa
vauderville sångspel
vicissitudes skiftande öden
videlicet namely, nämligen
videolibrary videobandsbibliotek
videotape videoband
wade vada
wader vadare
waders sjöstövlar
wades vadar
wander vandra
wanderer vandrare
wandering vandring
wanderlust reslust
warden föreståndare
warder fångvaktare
waterside strand
wayside vägkant
web-ordering internet-beställning
wedded gift
weekender helgfirare
welder svetsare
well-deserved rättvis
Whitsuntide pingst
wholesale-trade grosshandel
wholesale trade partihandel
wide vid, bred
wide-awake klarvaken
widely brett
widely-spread brett särade
widen utvidga, vidga
wider vidare, bredare
widespread utbredd
widest bredast
wilder vildare
wilderness vildmark, öken
wildest vildaste
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
wonder under, undra, underverk
wonder at förundra sig, undra över
wondered undrade
wonderful underbar
wonderfully underbart
wondering undrande
wonderland underland
wonderment förundran
wonderous underbar
wooded skogig
wooden trä
word-order ordföljd
wordwide världsomfattande
worldwide världsomspännande
wrong idea vanföreställning
yodel joddla
yonder den där, där borta
yuletide jultid
zip code postnummer
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.