The Swedish term "brinnande, het" matches the English term "ardent"

other swedish words that include "brinnande" : english :
innerlig, brinnande fervent
other swedish words that include "het" : english :
uppgivenhet abandonment
förmåga, möjlighet ability
uselhet abjection
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
orimlighet absurdity
överflöd, ymnighet abundance
godtagbarhet acceptability
enlighet accordance
ansvarighet accountability
noggrannhet accuracy
skärpa, syrlighet acerbity
syrlighet acidity
bitterhet acridity
fränhet acridness
bitterhet, skärpa acrimony
verksamhet, aktiverande activating
verksamheter activations
verksamhet, aktivitet activity
begivenhet addiction
tillräcklighet adequacy
tillgänglighet affability
tillgjordhet affectation
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
rörlighet, vighet agility
beredvillighet alacrity
rörlighet alertness
trohet allegiance
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
tvetydighet ambiguity
behaglighet amenity
älskvärdhet, vänskap amiability
sämja, vänskaplighet amity
motsvarighet analogue
engelskfientlighet anglophobia
fientlighet animosity
slöhet aparthy
lägenhet apartment
självsäkerhet aplomb
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
användbarhet applicability
lämplighet aptitude
ofruktbarhet aridity
upphetsning arousal
phetsa, framkalla arouse
upphetsad aroused
upphetsar arouses
skändlighet astrocity
grymhet atrocity
uppmärksamhet attention
djärvhet audacity
autentisk, verklighetsnära authentic
äkthet authenticity
myndighet authorit
överhet, myndighet authorities
auktoritet, befogenhet authority
tillgänglighet availability
girighet avarice
avoghet averseness
obekvämlighet awkwardness
småborgerlighet babbittry
efterblivenhet backwardness
dålighet badness
agn (om fisk), bete, hetsa bait
skallighet baldness
grymhet barbarity
baronvärdighet baronetcy
heta be called
salighet beatitude
skönhet beauty
skönhetssömn beauty sleep
tillhörighet belonging
tillhörigheter belongings
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörande, välgörenhet beneficial
skönhet beuty
partiskhet, påverka bias
bitterhet bitterness
medvetslöshet, mörkläggning blackout
salighet, lycksalighet, sällhet bliss
slöhet bluntness
sudda ut, suddighet, fläck blur
fräckhet, mässing brass
karskhet bravado
modigt, tapperhet bravery
korthet brevity
äkthetsstämpel cachet
stillhet calmness
uppriktighet candour
möjligheter capabilites
kunnighet, möjlighet capability
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
försiktighet, varsamhet, varning caution
hålighet, grop cavity
berömdhet, celebitet celebrity
snabbhet celerity
ceremoni, högtidlighet, ceremoni ceremony
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
visshet certainty
möjlighet chanse
barmhärtighet, välgörenhet charity
kyskhet, dygd chastity
ridderlighet chivalry
kristenhet Christendom
kristenhetens christendom's
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
hövlighet civility
klarheter clarities
klarhet clarity
renhet cleanliness
renhet cleanness
mildhet, förbarmande clemency
karskhet cock-shureness
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
samhälle, menighet, gemensamhet community
förenlighet compatibilty
självbelåtenhet complacence
fullständighet, helhet completeness
eftergivenhet, samtycke compliance
foglighet compliancy
medbrottslighet complicity
inbilskhet, högfärd conceit
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
gemensam överhöghet condominium
likhet conformity
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
samstämmighet consensus
omständligheter considerations
förnöjsamhet contentedness
belåtenhet contentment
återhållsamhet continence
tillfällighet, eventualitet contingency
botfärdighet contrition
bekvämlighet convenience
bekvämligheter conveniences
korrelat, motsvarighet correlate
skönhetsmedel, kosmetik cosmetic
motpart, motsvarighet counterpart
artighet courtesy
artighetsvisit courtesy call
feghet cowardice
trovärdighet credibility
grymheter cruelties
grymhet cruelty
krux, svårighet crux
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
snikenhet cupidity
nyfikenhet curiosity
läckerhet daintiness
snobbighet dandyism
livlöshet deadness
dövhet deafness
dödlighet, dödstal deathrate
svaghet debility
minska hastigheten decelerate
anständighet decency
anständighet decorum
fel, felaktighet, lyte defect
felaktigheter defects
angelägenhetsgrad degree of priority
takt, delikatess, känslighet delicacy
brottslighet delinquent
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förtvivlan, nedslagenhet despondency
avskiljande, avskildhet detachment
föresats, beslutsamhet, beslut determination
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
skicklighet dexterity
tärningshastighet dicespeed
svårigheter difficulties
svårighet difficulty
brist på självtillit, blyghet diffidence
värdighet dignity
arbetsamhet, flit diligence
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
avvikelse, oförenlighet discrepancy
obenägenhet disiclination
olikhet, skillnad disparity
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
oenighet dissension
olikheter dissimilarities
olikhet dissimilarity
orolighet, störning disturbance
oenighet disunity
foglighet docility
arbetslöshetsunderstöd dole
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
nackdel, olägenhet drawback
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
kör, enheter drives
tjurighet, förtrytelse dudgeon
dubbelhet, dubbelspel duplicity
varaktighet duration
lätta, lätthet ease
med lätthet easily
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
verkan, verksamhet efficacy
oförskämdhet effrontery
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
själviskhet, egoism egoism
upprymdhet elation
vältalighet eloquence
förlägenhet, bryderi embarrassment
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
tomhet emptyness
uthållighet endurance
företag, företagsamhet enterprise
helhet entirety
helhet entity
jämlikhet equality
motsvarigheter equivalents
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
evighet eternity
förträfflighet, excellens excellence
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppjagad, upphetsad excited
upphetsning excitement
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
ytterlighet, ytterlig extreme
yttersta del, ytterlighetsman extremist
möjligheter facilities
trohet faithfulness
villfarelse, bedräglighet fallacy
falkskhet falseness
oriktighet falsity
förtrogenhet familiarity
fasthet, snabbhet, fästning fastness
dumhet fatuity
trohetsed fealty
genomförbarhet feasibility
fruktbarhet fecundity
sällhet felicity
vildhet, grymhet ferocity
fruktbarhet fertility
innerlighet, värme fervour
högtidligheter festivities
högtidlighet festivity
trofasthet, trohet fidelity
eldig, hetsig fiery
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
hetsigt firey
fasthet firmness
lämplighet fitness
ledighet flency
svag sida, svaghet foible
dumhet, dårskap, oförstånd folly
tillgivenhet fondness
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
skörhet fragility
frihet freedom
vänskaplighet friendliness
våldsamhet, raseri furry
meningslöshet, fåfänga futility
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
ädelmod, frikostighet generosity
ärftlighetslära genetics
gemytlighet geniality
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
mildhet, blidhet gentleness
äkthet genuineness
dräktighet gestation
dysterhet, mörker gloom
härlighet, ära glory
glupskhet gluttony
godhet goodness
myndighet, regemente, styrelse government
myndigheter governments
storslagenhet, prakt grandeur
tacksamhet gratitude
storhet greatness
snikenhet, glupskhet, girighet greed
glädje, sällhet, lycka happiness
hårdhet hardness
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
kärvhet, strängaste harshest
trassligheter hassles
hjärtlighet heartiness
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
hjälplöshet helplessness
ärftlighet heredity
villrådighet, tvekan hesitation
höghet, höjd highness
munterhet hilarity
hettiter hittites
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
ledigheter, ferie holidays
helighet holiness
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
ärlighet, hederlighet honesty
gästfrihet hospitality
fientlighet hostility
het, varm hot
heta källor hot-spring
hetast hottest
hetsa, jakthund, hund hound
fastighet house-property
lägenhetsinnehavare householder
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
fuktighet humidity
ödmjukhet humility
skenhelighet hypocisy
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
sysslolöshet idly
okunnighet ignorance
olaglighet illegality
oläslighet illegibility
dåraktighet imbecility
omogenhet immaturity
omedelbarhet immediacy
hotande närhet imminence
orörlighet immobility
odödlighet immortality
opartiskhet impartiality
känslolöshet impassivity
otålighet impatience
ogenomtränglighet impenetrability
ofullständighet imperfection
näsvishet impertinence
orubblighet imperturbability
häftighet impetuosity
ogudaktighet impiety
delaktigheter implications
enträgenhet importunity
omöjlighet impossibility
maktlöshet, vanmakt impotence
ogenomförbarhet impracticality
osannolikhet improbability
oegentlighet impropriety
slösaktighet improvidence
oklokhet, oförstånd imprudence
oförskämdhet impudence
strafflöshet impunity
orenhet impurity
otillgänglighet inaccessibility
felaktighet inaccurary
overksamhet inaction
overksamhet inactivity
otillräcklighet inadequacy
ouppmärksamhet inadvertence
tomhet inanity
olämplighet inaptitude
ouppmärksamhet inattention
ohörbarhet inaudibility
oduglighet incapability
osäkerhet incertainty
ovisshet incertitude
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
genera, olägenhet, besvär inconvenience
självständighet, oberoende independence
likgiltighet indifference
slöhet, tröghet inertia
ofelbarhet infallibility
mindervärdighetskomplex inferiority complex
ofruktbarhet infertility
svaghet infirmity
påhittighet ingenuity
otacksamhet ingratitude
nyhetsmakeri innovation
vetgirighet inquisitivness
känslolöshet insensibility
oförskämdhet insolence
oförskämdhetet insolencies
sömnlöshet insomnia
ta hem egen verksamhet insourcing
intimitet, förtrolighet intimacy
osynlighet invisibility
osårbarhet invulnerability
billighetsbuss jitney
skämtsamhet jocularity
munterhet jocundity
saftighet juiciness
godhet, välvilja kindness
trötthet lasitude
dörrklinka, säkerhetslås latch
laglöshet lawlessness
tjänstledighet, permission leave of absence
lagliga skyldigheter legalities
laglighet legality
läslighet legibility
laglighet legitimacy
långrandighet lengthiness
mildhet, överseende leniency
friheter liberties
frihet liberty
tryckfrihet liberty if the press
lätthet lightness
sannolikhet likelihood
likhet likeness
livlighet liveliness
ensamhet loneliness
ensamhet lonelyness
ljuvlighet, skönhet loveliness
låghet lowness
lojalitet, trohet loyalty
klarhet lucidity
machete machete
jungfrulighet maidenhead
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
skapa en förmögenhet make a fortune
skadeglädje, illvilja, elakhet malice
manöverduglighet maneuverability
manlighet, mandom manhood
mänsklighet, människosläkte mankind
manlighet manliness
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
röna vänlighet meet with kindness
storhetsvansinne megalomania
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
lögnaktighet, osanning mendacity
barmhärtighet mercy
munterhet merriment
munterhet merriness
mildhet mildness
stridbarhet militancy
munterhet mirth
rörlighet mobility
blygsamhet modesty
fuktighet, fukt moisture
enformighet monotony
sedlighet, moral morality
dödlighet mortality
flyttbarhet, rörlighet moveability
mod, fräckhet moxie
mängd, myckenhet multitude
frikostighet, generositet munificence
föränderlighet mutability
stumhet mutism
utgångshastighet muzzle velocity
mystisk, besynnerlighet mysteriousness
natur, beskaffenhet nature
närbelägen, i närheten nearby
prydlighet neatness
nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd necessity
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
nerv, fräckhet nerve
nyheter news
nyhetsrelaterad news-related
nyhetsbyrå newsagency
nyhetssändning newscast
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsgrupp newsgroup
nyhetsgrupper newsgroups
nyhetsbrev newsletter
nyhetsuppläsare newsreader
nyhetsredaktion newsroom
finhet, nogrannhet nicety
nattblindhet night-blindness
alliansfrihet non-alignment
dumheter nonsense
nymodighet, nyhet novelty
dästhet, överdriven fetma obesity
skyldighet, plikt, förpliktelse obligation
skyldigheter obligations
oanständigheter obscenities
oanständighet obscenity
dunkelhet obscurity
begravningshögtidligheter obsequies
besatthet obsession
förtvining, gammalmodighet obsolescence
envishet, trots obstinacy
envishet obstinancy
utelämnande, underlåtenhet omission
fördomsfrihet open-mindedness
motsättning, stridighet opposition
valfrihet, valmöjlighet option
valmöjligheter options
originallitet, äkthet originality
skrytsamt, prål, vräkighet ostentation
lagtrots, laglöshet outlawry
lämna ut egen verksamhet outsourcing
frispråkighet outspokenness
överhettas overheat
överhettning overheating
i synnerhet, särskilt particularly
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
visa en artighet pay a compliment
egenhet, egendomlighet peculiarity
uthållighet perseverance
gestalt, personlighet personage
personlighet personality
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
pietet, fromhet piety
enkelhet, alldaglighet plainness
spelbarhet playability
fullhet, överflöd plenitude
belägenhet, tillstånd plight
hövlighet, artighet politeness
tillhörighet, ägo, besittning possession
möjlighet possibility
utvecklingsmöjlighet potentiality
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
mottaglighet predisposition
premiss, fastighet, antagande premise
överlägsenhet preponderance
högmod, stolthet, högfärd, stolthet pride
primat, överhöghet primacy
enskildhet privacy
privilegium, rättighet privilege
sannolikhet probability
slöseri, ymnighet profusion
konvenans, anständighet propriety
tapperhet prowess
klokhet prudence
offentlighet publicity
punktlighet punctuality
renhet purity
stillhet quietness
spydighet quip
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
hätskhet, agg rancour
girighet, rovgirighet rapacity
sällsynthet rarity
läsbarhet readability
villighet readiness
realitet, verklighet reality
upproriskhet rebelliousity
motspänstighet recalcitrance
ömsesidighet reciprocity
glödande hetta red-heat
glödhet red-hot
pålitlighet reliability
ryktbarhet renown
förnödenheter, erforderlig requisite
likhet resemblance
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
anständighet respectability
skyldigheter responsibilities
förtegenhet reticence
oanständigheter ribaldry
rikoschett ricochet
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rättfärdighet righteousness
rättigheter rights
stränghet rigidity
stränghet rigour
skurkaktighet roguery
kunglighet, avgift royalty
lantlighet rusticity
helighet sacredness
garanti, säkerhet, skydd safeguard
säkerhet safety
säkerhetsnål safety-pin
säkerhetsbälte safety belt
trygghet safety from
klokhet, skarpsinne sagacity
utfall, kvickhet, utfärd sally
enformighet sameness
skenhelighet sanctimony
fromhet, helgd sanctity
kallblodighet sang-froid
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
grymhet, barbari savagery
skållhet scalding
knapphet scarcity
brist, sällsynthet scarity
brännhet scorching
säkerhetsbälte seat-belt
hemlighet secrecy
i hemlighet secretly
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
självsäkerhet self-assureness
mottaglighet sensitiveness
känslighet sensitivity
klarhet, stillhet serenity
stöd, basenhet server
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
ytlighet shallowness
blyghet, skygghet shyness
uppvigling, upproriskhet sidition
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
likhetstecken sign of equality
tystnad, stillhet, tysthet silence
uppriktighet sincerity
egenhet singularity
skicklighet skill
skicklighet skills
slakhet slackness
lättja, slöhet sloth
långsamhet slowness
sotfläck, oanständighet smut
nykterhet sobriety
enslighet, ensamhet solitude
ömhet soreness
fart, hastighet speed
hastighets-inställningar speed-settings
hastighetsmätare speedometer
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
andlighet spirituality
vindögdhet, skela squint
styrka, uthållighet stamina
stelhet stiffness
stillhet stillness
snålhet stinginess
sund, svårigheter strait
sund, svårigheter straits
instängdhet stuffiness
dumhet stupidity
älskvärdhet suavity
ytlighet superficiality
övermakt, överlägsenhet superiority
överlägsenhet, överhöghet supremacy
känslighet susceptibility
ovisshet, uppskov suspence
snabbhet swiftness
taktfullhet, takt tact
taktfullhet tactfulness
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
påtaglighet tangibility
läraktighet teachability
dumdristighet temerity
måtta, nykterhet temperance
riktning, tendens, benägenhet tendency
ömhet tenderness
tacksamhet thankfulness
allmänheten the public
sparsamhet thrift
nyheter tidings
andelslägenhet time-share apartment
slöhet, dvala torpor
giftigheten toxicity
treenighet trinity
fulhet ugliness
likgiltighet unconcern
ångramöjligheter undos
arbetslöshet unemployment
upphetsa unfuriate
enhetlig, likformig, uniform uniform
enhet unit
enhetlig unitary
sammanhållning, enighet unity
olämplighet unsuitability
användbarhet usefulness
vanlighet usualness
tomhet vacuity
fåfänglighet vainness
giltighet validity
tapperhet, tapperhet valour
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
växtlighet vegetation
häftighet vehemence
hastighet velocity
sannfärdighet veracity
genomförbarhet viability
närhet vicinity
vaksamhet vigilance
skurkaktighet, skurkstreck villainy
våld, våldsamhet violence
jungfrulighet virginity
manlighet, mandom virility
synlighet, sikt visibility
livlighet vivacity
glupskhet voracity
sårbarhet vulnerability
varsamhet wariness
krigshetsare warmonger
svaghet weakness
trötthet weariness
nyckfullhet whimsicallity
vithet whiteness
elakhet wickedness
vildhet wildness
vishet, klokhet, visdom wisdom
kvickhet, kvickhuvud wisecrack
vett, kvickhet, kvickhuvud wit
kvickhet witticism
kvinnlighet womanhood
kvinnlighet womanliness
arbete, yrkesskicklighet workmanship
värdslighet worldliness
värdighet worthiness
värdelöshet worthlessness
upphetsad wroughtup