The English term "under age" matches the Swedish term "omyndig, minderårig"

other english words that include "under" : swedish :
all-rounder mångsidig begåvning
asunder åtskild, sönder
blunder groda, misstag, blunder
blunderbuss muskedunder
blunderer klåpare
bounder bracka, knöl
flounder flundra, sprattla, plumsa
founder gjutare, grundare
founders grundare
launder tvätta och stryka
make a blunder dabba
maunder släntra omkring
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
plunder byte, plundring, plundra
plundering plundrande
squnder slösa bort
thunder åska, dåna, tordön, dunder
thunder-clap åskskräll
thunder-storm åskväder
thunderbolt blixt
thundershower åskskur
under under
under-clothing underkläder
under notice uppsagd
underbrush snårskog
undercarriage ställ
undercut sälja till lägre pris
underdog strykpojke
underdone halvrå
underestimate underskatta
underexpose underexponera
underfed undernärd
undergarments underkläder
undergo genomgå
undergoing genomgå
undergraduate student
underground underjordisk, tunnelbana
undergrowth undervegenation
underhand hemlig, hemligt
underline understryka
underling underhuggare
underlining understrykning
undermanned underbemannad
undermine undergräva, underminera
underneath inunder, nedanför
underpants kalsonger
underscore understrykning
undersecretary avdelningschef
underside undersida
undersign underteckna
underskirt underkjol
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
understate ta till för lite
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
understood förstått
understudy ersättare i roll
undertake åta sig
undertaker begravningsentreprenör
undertaking förbindelse
undertone dämpat
underwear underkläder
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare
other english words that include "age" : swedish :
acreage areal
adage ordspråk, tänkespråk
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
advertising agency annonsbyrå
age tidsålder, ålder
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
age of manhood mansålder
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing åldrande
agencies företag och organisationer
agency agentur
agenda agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
anchorage ankarplats, förankring
ancient lineage anrik
apanage apanage
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
arbitrage arbitrage
armageddon harmageddon
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
backstage bakom kulisserna
badinage raljeri
bagage bagage
baggage bagage
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
baronage samtliga baroner
barrage spärreld
become engaged förlova sig
beverage dryck
bird of passage flyttfågel
blockages blockeringar
bondage slaveri, träldom
breakage bräckage
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
cabbage kål
cabotage kustfart
cage bur
cages burar
cagey försiktig, slug
camouflage maskering
camuflage camuflera
carnage blodbad
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
cartilage brosk
cleavage urringning, klyvning
coinage myntprägling
Copenhagen Köpenhamn
cottage villa, stuga, hydda
courage kurage, mod
courageous modig
coverage täckning
damage avbräck, ramponera, åverkan
damageable ömtålig
damaged skadade, skador
damages skadeersättning
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage nackdel
discourage avskräcka
discouraged modfälld
disengage löskoppla, lösa
disparage nedsätta
dotage svaghet, ålderdomsslöhet
dowager änkenåd
drainage avlopp
eager ivrig
eager to learn vetgirig
eagerly ivrigt
eagerness begär, iver
encourage uppmuntra
encouragement uppmuntran
engage koppla in
engaged engagerad, upptagen
engagement förlovning, anställning
English-language engelskspråkig
enrage uppreta
enraged rasande
envisage betrakta, möta
espionage spioneri, spionage
fantasy-language fantasi-språk
filemanager filhanteraren
floor manager studioman, regissör
flowerage blomsterprakt
foliage lövverk
follage lövverk
footage bilder
forage göra en räd, foder, plundra
frontage fasad
fruitage frukt
fuselage flygplanskropp
gage utmaning, pant
garage garage, bilverkstad
garage mechanic bilmekaniker
garbage strunt, skräp, avskräde
garbage can soptunna
garbage collector sophämtare
garbage disposer avfallskvarn
garbage truck sopbil
gauze bandage gasbinda
haulage transport
heritage arv
homage hyllning
homepage hemsida
hostage gisslan
image bild, image
imagery bildverk, bildspråk
landing-stage båtbrygga
language språk
language-databases språk-databaser
language-directions språk-riktningar
language-files språk-filer
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
languages språk
leafage lövverk
leakage läckage
leverage hävstångsverkan
lineage härstamning
linkage länksystem
linkages sammankopplingar
luggage reseffekter, bagage
luggage rack bagagehylla
luggage van resgodsvagn
manage hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages klarar
marriage giftemål, vigsel, äktenskap
marriageable giftasvuxen
massage massage
message meddelande, bud, budskap
metage mätavgift
middle-aged medelålders
middle age medelålder
Middle Ages - the medeltiden
mileage miltal
mirage hägring
miscarriage missfall
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
mortgage inteckning, hypotek, belåna
mortgages inteckningar
newsagency nyhetsbyrå
newsagent tidningskiosk
of age myndig
old age ålderdom
one-page ensidiga
orphen-age hem för föräldralösa
outrage kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous kränkande
package kolli, bal, paket
page sida
pageant festtåg
pages's sidors
parsonage prästgård
passage överfart, genomfart, överresa, korridor, pass
pasturage on grass bete
patronage beskydd
percentage procenttal
percentages procenttal
personage gestalt, personlighet
pilgrimage pilgrimsfärd, vallfärd
pillage plundring
plage plage
postage porto
presage förebud, förebåda
programming-language programmeringsspråk
quayage kajavgift
rage raseri, förbittring, ilska, ursinne
ravage härja, förhärja
roughage grov
rumage leta
rummage letande, genomleta
sabotage sabotage, sabotera
sage vis, salvia
salvage bärgning, bärga
sausage korv
savage barbarisk, ociviliserad, vild, vilde
savagery grymhet, barbari
saxifrage mandelblomma
scrimmage gruff
sea-damaged sjöskadad
seepage läckage
sewage avloppsvatten
shortage brist
stage teater, scen, estrad
stage-coach postdiligens, diligens
stage-fright rampfeber
stage-management regi
stage-manager regissör
steerage turistklass, mellandäck
Stone Age (the) stenåldern
stoppage arbetsnedläggelse
storage utrymme
stratagem knep
suffrage rösträtt
take advantage of utnyttja
teenager tonåring
termagent ragata
textmessage textmeddelande
the Iron Age järnåldern
tillage odling
tragedy tragedi
turist agency turistbyrå
undercarriage ställ
urgent message ilbud
usage användande, bruk
vantage fördel i tennis
verbiage svada
vicarage prästgård
village by
vintage vinskörd, årgång av vin
visage anlete
voltage spänning
voyage resa (på sjön)
voyager resande
wage lön
wager vad, slå vad
wager for fish vad för fisk
wages lön, arbetslön
wastage slöseri
wattage wattal
web-page hem-sida
well-managed välordnade, välskött
wreckage skeppsbrott, vrakgods
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.