The English term "den" matches the Swedish term "lya, näste, kula, lya, håla, håla"

other english words that include "den" : swedish :
A-student topp elev
accidence formlära
accident olycka, olyckshändelse, slump
accidental tillfällig
accidentally händelsevis
accidents olyckor
addendum tillägg
adenoids polyper
antecedent korelat
Ardennes carthorse ardennerhäst
ardent brinnande, het
bedridden sängliggande
burden börda, belasta, börda, refräng, last
case-hardening-steel sätthärdat stål
class superintendent klassföreståndare
coincidence sammanträffande, slump
condense kondensera, förtäta
confidence förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in tilltro till
confidence man bondfångare
confidence trickster bondfångare
confident säker, självsäker
confidental förtrolig
confidential konfidentiellt, förtrogen
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
credence tilltro
credentials kreditivbrev
deaden dämpa
decadence dekadans
decadent dekadent
decedent död
dence smoke tjock rök
denia avslag
denial förnekande, avslag
denies förnekar
denizen invånare
Denmark Danmark
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denote utmärka, beteckna
denounce fördöma, angiva
denounced skarpt kritiserade
denouncing fördömer
dense tjock, tät
density densitet
dent märke efter slag, buckla
dentist tandläkare
denude avkläda, beröva
denuded utblottad, naken
denunciation fördömande, angivelse
deny bestrida, neka, dementera, förneka
deny oneself försaka
denying förnekande
dependence beroende
dependent avhängig, underlydande
dependents efterlevande
despondency förtvivlan, nedslagenhet
diffidence brist på självtillit, blyghet
diffident försagd
dividend utdelning
dividends återbäring
down-trodden nertrampad
downtrodden förtrampad
embolden inge mod
establish one`s identity legitimera sig
evidence bevis
evident uppenbar, tydlig
evidently tydligen
forbidden förbjuden
gamblingden spelhåla
game warden viltvårdare, skogvaktare
garden trädgård, tomt
gardener trädgårdsmästare
gardenia gardenia
gardening trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
gardens park
golden gyllene
harden hårdna, härda sig
hardened härdad
hardens hårdnar
have confidence in lita på
hidden gömd, dold, förborgad
identical identisk
identification identifikation
identifier identifieraren
identifiers identifierare
identify identifiera
identifying identifiera
identity identitet
improvidence slösaktighet
improvident slösaktig
imprudence oklokhet, oförstånd
imprudent oklok, oförsiktig
impudence oförskämdhet
impudent fräck
impudently fräckt
incidence räckvidd, frekvens
incident händelse
incidental tillfälligt
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
indent göra snitt i kanten
indentation märkning
indention indrag
independence självständighet, oberoende
independent oavhängig, självständig, oberoende
independently oberoende
inpudent oförskämd
jurisprudence juridik
jurisprudent rättslärd
jurisprudential juridisk
kitchen-garden köksträdgård
kitchen-midden kökkenmödding
laden lastad, fylld
leaden blyaktig
linden lind
louden göra högre
maiden mö, ungmö, ogift
maidenhead jungfrulighet
medical student medicinare
near-accident olyckstillbud
nonresidential utsocknes
precedence företräde
precedent prejudikat, föregående
president ordförande, president, ordförande
providence försyn
prudence klokhet
prudent förtänksam, klok
redden bli röd, rodna
residence residens, säte, bostad, vistelseort
residents invånare
resplendent glänsande
ridden ridit
rock-garden stenparti
rodent gnagare
sadden bedröva, göra ledsen
sedentary sittande
self-confidence självförtroende
self-confident självsäker
self-denial självförnekelse
selfdenial försakelse
sodden genomdränkt
strident gäll, kärv, skärande
student student, studerande
student teacher auskultant
students studenter
sudden plötslig
suddenly plötsligt
superintendent inspektör
Sweden Sverige
tendency riktning, tendens, benägenhet
town-resident stadsbo
trodden stigit, trampat
unbidden obedd, objuden
undeniable obestridlig, onekligen
unprecedented utan motstycke
untrodden obanad
us-residents boende i usa
warden föreståndare
widen utvidga, vidga
wooden trä