The English term "re-create" matches the Swedish term "skapa på nytt"

other english words that include "re" : swedish :
a little more litet till
abbreviate förkorta
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abbreviatory förkortnings
abhorrent motbjudande
abjure avsvärja
abreact avreagera
abreaction avreagering
abreast jämsides
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
accretion anhopning, tillväxt
acquire vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement förvärvande
acquires behöver
acre tunnland
acreage areal
actress skådespelerska, aktris
acupuncture akupunktur
address tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed adresserat
addressee mottagare, adressat
addressees adresser
addresses adresser
adhere stå fast vid
adhered ansluten till
adherence fastsittande vid
adherent anhängare
adheres håller troget fast
admire beundra
admirer beundrare
admires beundrar
admixture blandning
adore dyrka, tillbedja, avguda
adrenal gland binjure
adulterer äktenskapsbrytare
adventure äventyr
adventurer äventyrare
adventuress lycksökerska
afforestation skogsodling
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
afresh å nyo, på nytt
after-care eftervård
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
aggression övergrepp
aggressive aggressiv
aggressive war anfallskrig
aggressiveness agressivitet
aggressor angripare
agree samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable trevlig, behaglig, angenäm
agreed enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
agrees godkänner
agression aggression
agriculture jordbruk, lantbruk, åkerbruk
air-current luftström
air-pressure lufttryck
airscrew propeller
alcohol-related alkoholrelaterad
allure locka
allurement lockelse
aloe fibre aloehampa
already redan
altered ändrat
alternating current växelström
ambassadress kvinnlig ambassadör
ampere ampere
amphitheatre amfiteater
Anglo-french engelsk-fransk
anorexia anorexi
answered besvarade
antifreeze kylarvätska
anymore längre
anywhere var som hest, någonstans
aperature öppning
aperture öppning
apparel kläder
apparent tydligt
apparently tydligen
appeared framträdde
apple tree apel
application area of use användningsområde
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible fattbar
apprehension anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive orolig, aningsfull
apprentice lärling, lärling
apprenticeship lärlingskap
aquire förvärva
architecture arkitektur
are ar
area område, yta, area
areas områden
aren't är inte
arena arena
armature armatur
arrear restskuld
arrears resterande skulder
arrest anhållande, häkta, arrestera, arrestera
arrests anhållanden
as a present till skänks
ashore på land
aspen tree asp
aspire eftersträva, längta
asspire längta
assure försäkra
assured försäkrade
assurer försäkringsgivare
assures försäkrar
at a stretch i sträck, i ett kör
at present för närvarande, för tillfället
atmosphere atmosfär, stämning
attire klädsel
aureole gloria
austere sträng, allvarlig
authoress författarinna
aware medveten
awareness kännedom
axle fracture axelbrott
azure himmelsblått
azure-blue azurblå
baccalaureate kandidatexamen
backbreaking hård
backfire baktändning
backstreet bakgata
barbed wire taggtråd
bare kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare-headed barhuvad
bareback barbacka
barebacked utan sadel
barefaced med blottat ansikte
barefacedly oblygt
barefoot barfota
bareheaded barhuvad
barely nätt och jämt
baresark bärsärk
barred tillbommad
barrel tunna, gevärspipa
barrel-organ positiv
barrelful fat
barrelled pipig
barren steril, karg jord, ofruktbar
barrette hårspänne
be aware of medveten om
be careless slarva
be present at övervara
be refractory tredskas
be wrecked förlisa, haverera
bearer innehavare
beast of prey rovdjur
become predominant ta övererhand
beech tree bok
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
belligerent krigförande, krigförande
benefactress välgörarinna
bereave beröva
bereavement smärtsam förlust
beware var försiktig
beware of varna för
beyond measure övermåttan
bicoloured tvåfärgad
bill-of-fare matsedel
bizarre bisarra
blare skrälla, smattra
blood pressure blodtryck
bloodstream blodström
blue-green blågrön
blunderer klåpare
blurred suddig
blusterer skränfock
bon-fire bål
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
bordered kantad
bore tråka ut, tråkmåns, borra
borecole bladkål
bored uttråkad
boredom leda
borer borr
bores tråkar ut
bothered besvärade
brasière bysthållare
breach brytande
breach of peace fredsbrott
bread bröd
bread-winner familjeförsörjare
bread and butter smörgås
breadboard bakbord
breadth våd, bredd
breadwinner familjeförsörjare
break brista, avbrott, spricka, bryta
break-out utbrytning
break off bryta av
break the record slå rekord
break up upplösa
breakage bräckage
breakdown haveri
breaker brottsjö
breakers bränningar
breakeven balans
breakfast frukost
breaking brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out utbrott
breakwater vågbrytare
breast bröst
breast-feed amma
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breasts bröst
breastwork bröstvärn
breath andas, hämta andan, pust
breathe andas
breather paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
bred uppfödde, uppfött
breeches ridbyxor, knäbyxor
breechloader bakladdare
breed föröka sig, ras
breeding avel
breeth of air fläkt
breeze bris, bris, fläkt, kåre
brethren trosbröder
brevity korthet
brew brygga, brygd
brew (to drink) brygga
breweries bryggerier
brewery bryggeri
broad-shouldered axelbred
brochure broschyr
broschures broschyrer
bug-free felfri
bureau byrå
buttress strävpelare, stöd
by return omgående
cabaret krog
calibre kaliber
candle-grease stearin
capture fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured fångad
carburettor karburator, förgasare
care försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
care-taker vårdare
care for bry sig om
career karriär
carefree sorglös
careful aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of mån om
careful with rädd om
carefully noggrannt
careless slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness slarv
caress smekning, smeka
caresses smeker
caressing smekande
caret markör
caretaker vaktmästare
careworn tärd
caricature karikera, karikatyr
caterer matleverantör
censored censurerad
censure kriticera, klander
centered centrerad
centimetre centimeter
centre medelpunkt, centrum, center, centrera
centre of gravity tyngdpunkt
cereal sädesslag
cereals flingor, spannmål
ceremonies cermonier
ceremony ceremoni, högtidlighet, ceremoni
chanterelle kantarell
charterer befraktare
checkered rutig
cheered hurrade
chequered brokig, rutig
children barn
children's barns
chore uppgift
Christmas-tree julgran
Christmas present julklapp
cigarette cigarrett
cinderella askungen
circumference omkrets
claret rödvin
clearer klarare
clergy-inspired prästpåverkade
cock-shureness karskhet
cocksure tvärsäker
coherent sammanhängande
coherently sammanhängande
colored färgad
coloured färgad
commissionaire dörrvakt, stadsbud
commodore kommendör
compare jämföra, komparera
comperè konferencié
composure fattning
comprehend förstå
comprehending förstå
comprehensible förståelig
comprehension fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive omfattande
compress komprimera, omslag
compressed komprimerade
compressing komprimerande
compression kompression
compressor kompressor
concessionaire koncessionsinnehavare
concrete betong, konkret
concurrence sammanträffande
concurrent jämlöpande, jämlöpande
conference konferens
configure justera
configured justerat
congregate församla, hopsamla
congregatinal församlings-1
congregation församling
congress kongress
conjecture gissa, gissning
conjure trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla
conjurer trollkarl
considered ansedd
conspire sammansvärja sig, konspirera
core ledare
cork-screw korkskruv
corkscrew korkskruv
correct korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected rättad
correcting korrekt
correction rättning
corrections rättelser
correctly korrekt
corrects rättar till
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
correspond korrespondera, svara, brevväxla
correspond to motsvara
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
corresponding motsvarande
corresponds svarar
course of treatment kur
covered täckte
creak knarra, knaka, gnissla
creaks gnisslar
cream kräm, grädde
cream cake gräddbakelse
cream cheese mjukost
crease vecka, veck, skrynkla, rynka
creased skrynklig
create skapa, frambringa, komponera
creates skapar
creating skapande
creation skapelse
creative kreativ
creativity kreativitet
creator skapare
creators skaparna
creature varelse
creatures varelser
crèche barnkrubba
credence tilltro
credentials kreditivbrev
credibility trovärdighet
credible trolig, trovärdig
credit kredit, förtjänst, heder
credited hedrad
creditor fordringsägare, borgenär
credits beröm
credulous lättrogen, godtrogen
creed trosbekännelse
creek liten vik, bukt
creep krypa, smyga
creeped krypt
creeps kryper
cremate bränna
cremated kremerat
cremation kremeringen, eldbegängelse
crematorium krematorium
crept kröp
crescent halvmåne, tillväxande
cress krasse
crest krön, bergskam, topp, tofs
crestfallen modfälld
cretonne kretong
crevice spricka, skreva
crew besättning, manskap
crew-cut snaggad
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
culture kultur
cultures kulturer
cure botemedel, kurera, bota
cured ham rökt skinka
currencies valutor
currency valuta
current gängse, ström (el- ), nuvarande
currently förnärvarande
cynosure lilla björnen, ledstjärna
cypress cypress
dare töras, våga, drista sig, understå sig
daredevil våghals
dares vågar
dartre herpes
day-break gryning
daybreak gryning, daggryning
daydream dagdröm
daydreamer dagdrömmare
daydreaming dagdrömmande
decalitre dekaliter
decametre decameter
decilitre deciliter
decimetre decimeter
declare förklara, deklarera, deklarera
declared deklarerat
decompresses packar upp
decompressing uppackningen av
decompression dekomprimering
decompressor uppackare
decrease avtagande, minska
decreases minskar
decree påbud
decrement stegvis minskning
decrepit skröplig, orkeslös
deep-freeze frysbox
deference aktning
deforestation avskogning
degree grad
degree of priority angelägenhetsgrad
degrees grader
delieverer leverantör
delivered levererade
demure blyg, värdig, pryd
departure utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall avgångshall
departures avvikelser
departyre avgång
deplore beklaga
depopulated region avfolkningsbygd
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation avskrivning
depredation plundring
depress nedtrycka, nedslå
depressed deprimerad, nedslagen
depression depression, nedgång, lågtryck, depression
deregulate avreglera
deregulation avreglering
derelict övergiven
desire begär, önskar, åtrå, önska, åstunda
desired önskad
desires önskar
deterrent avskräckande
difference skillnad
different annorlunda, särskild, skiljaktig, skild
different from olik
differentiate skilja sig
differently annorledes, olika
digress avvikelse, avvika
dire hemsk, gräslig
direct direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta
directed riktade
direction riktning, föreskrift, håll
directions riktningar
directive anvisning
directly direkt, strax, rakt
director regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
directvideo direktvideo
disagree vara osams, vara oense
disagree with vara oense med
disagreeable obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
disagreed oeniga
disclosure avslöjad
discoloured anlupen
discomfiture besvikelse, nederlag
discovered upptäckt
discredit betvivla, skam, vanheder
discreet grannlaga, finkänslig, diskret
discrepancy avvikelse, oförenlighet
discretely diskret
discretion gottfinnande, urskiljning
disfigure vanpryda, vanställa
disinterested oegennyttig
disinterestedness oegennytta
displeasure missnöje
disregard förakt, förakta, strunta i
disregards föraktar
disrepair dåligt skick
disreputable illa beryktad, vanhedrande
disrepute vanheder
disrespect missaktning, vanvördad
disrespectful vanvördig
disrespectfully vanvördigt
distempered rubbad, sjuklig
distress sorg, smärta, plåga
distressed nödlidande
doctored fiffla
doggerel knittel, haltande vers
dread rädsla, frukta, befara
dreadful ryslig, förskräcklig
dreadfully förskräckligt
dreadnought slagskepp
dream dröm
dream about svärma för
dreams drömmar
dreamworld drömvärld
dreary hemsk, ödslig, trist, dyster
dredge muddra
dredger mudderverk, bottenskrapa
dregs bottensats
drench grundlig blöta, genomdränka
drenched dränkt, dränkte
drenching dränkande
dress klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda
dress-coat frack
dress a person`s hair frisera
dressed klädd
dressing garnering, sås, majonässås
dressing-gown morgonrock
dressing cubide avklädningshytt
dressinggown morgonrock
dressmaker sömmerska
drew drog
drug-free drogfri
drugstore kemikalieaffär
duty-free tullfri
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
ec-regulation eg-förordning
egregious oerhörd
egress utgång, utgående
Eire Irland, Irländska republiken
elsewhere annanstans, någon annanstans, annorstädes
emergency treatment akutsjukvård
empire imperium, rike, kejsardöme
empress kejsarinna
enamoured förälskad
enclosure inhängd
encore da capo
encountered mött
end-result slutresultat
endure uthärda, utstå, tåla
enquire förfråga sig
ensure säkerställa
ensures säkerställer
entered inknappade
entire hela, total, locka, hel
entirely helt, alldeles
entirety helhet
entreat bedja, besvärja
entrench förskansa
entrenchment förskansning
enure vänja
ere innan, före
erect resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad
erection erektion, resning
esquire väpnare, herr
euro-currency europavaluta
evening dress frack
event-related händelserelaterad
evermore för evigt
everywhere överallt, allestädes
excrete avsöndra
excretion avsöndring, avföring
expenditure åtgång, utgifter
expenditures förbrukning, utgifter
expire slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla
explore utforska
explorer utforskare
explorer-style utforskar-typ
explores utforskar
exposure exponera
express uttrycka, snabb
express an opinion yttra sig
express call ilsamtal
express parcels ilgods
express train snälltåg
expressed utrryckt
expressing syftar på
expression term, min, uttryck, fras
expressions uttryck
expressive uttrycksfull
expressly särskilt
extreme ytterlighet, ytterlig
extremely extremt
extremist yttersta del, ytterlighetsman
extremity extremitet, ände
failure fel, misslyckas
fancy-dress maskeraddräkt
fanfare fanfar
far-reaching vittgående
fare taxa, kost, biljettpris
farewell avsked, farväl
farewell visit avskedsbesök
feathered befjädrad
feature kännetecken, anletsdrag, finess
feature-rich finessrikt
featured publicerad
featureless formlös
features finesser, ansiktsdrag
feel bored ledas
ferret vessla, snoka
fettered fjättrad
fibre fiber, halt, virke
fibres fibrer
fig-tree fikonträd
figure figur, siffra, gestalt, räkna, nummer
final-result slutresultat
fire eld, skjuta, brand, brasa
fire-engine brandbil
fire-escape brandstege
fire at beskjuta
fire insurance brandförsäkring
fire off avlossa
firearm gevär, skjutvapen
firecracker smällare
fireman brandman
fireplace spis, eldstad
fireproof brandsäker, eldfast
fires skjuter
fireside spisvrå
firewood brasved
fireworks fyrverkeri
firey hetsigt
fissure klyfta, klyvning
fixture fast tillbehör
flare flamma
flared flammande
flavoured kryddad
floating currencies flytande valutor
florescence blomningstid
floriculture blomsterodling
fluorescence fluorescens
footsore ömfotad
for the rest för övrigt, för resten
for what reason varför
force majeure force majeure
fore fram-, främre
forearm underarm
forebode förebåda
foreboding aning, förebud
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead panna
foreign utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg framben
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foremen förmän
foremost förnämst, främst
forenoon förmiddag
foreplay förspel
forerunner föregångare
foresail fock
foresee förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin förhuden
forest skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests skog
foretaste försmak
foretell förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever för alltid
forewarn varsko
foreword förord
fortress fästning, borg
four-coloured fyrfärgstryck
fourscore fyra tjog
fracture benbrott, brott, krossa, bryta
freak abnormitet, nyck
freakish underlig
freckle fräkne
freckled fräknig
free ledig, fri
free-for-all allmänt gräl
free-speech frispråkig
free and easy ogenerad, otvungen
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
freebie gratisgrunka
freebooter fribytare
freedom frihet
freehand frihand
freehanded frikostig
freeing frigörande
freely fritt, obehindrad
freeman fri man, hedersborgare
Freemason frimurare
freepost fri svarspost
frees befriar
freeware gratisprogram
freeze frysa
freezed fryst
freight frakt, last, frakta
freighter fraktförare
French fransk
French horn valthorn
Frenchman fransman
frenzied frenetisk
frenzy vanvett, raseri
frequencies frekvenser
frequency frekvensen
frequent ofta förkommande
frequently ofta
fresco fresk
fresh frisk, färsk, ny
fresh fruit rå frukt
freshening återställer
freshman recentior
freshwater färskvatten
fret gnaga, oroa sig
fretful retlig
fretting retlig, otålig
from where varifrån
full-flavoured fyllig
full-screen fullskärms
furniture möbler, möblemang
furthermore vidare
future blivande, tillkommande, framtid
futures terminsaffärer
gallowtree galge
galore massor av, i överflöd
gangrene kallbrand
garniture garnityr
garret vindsrum, vind
gas fire gaskamin
gasp for breath kippa efter andan
gathered församlade
genre stil, genre
germ warefare bakteriologisk krigföring
gesture gest, åtbörd
get tired tröttna
get tired of ledsna
gingerbread pepparkaka
give in return gengälda
glare skarpt, sken, lysa
glare at blänga
go red bli röd
goitre struma
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
goodnatured gemytlig
gore stånga, levrat blod
grandparents farföräldrar
grate bread riva bröd
grease smörja, smet, fett, flott
greased smord
greasy fet
great bra, stor
Great Britain Storbritannien
greatful tacksam
greatly verkligen
greatness storhet
greco-roman grekisk-romerska
Greece Grekland
greed snikenhet, glupskhet, girighet
greedily girigt
greedy girig, snål, sniken, vinningslysten
greedy for power maktlysten
Greek grekisk, grek
Greek-speaking grekisktalande
Greeks grekernas
green grön
greenback sedel
greengrocer grönsakshandlare
greenhorn gröngöling
greenhouse växthus
greens grönsaker
greet hälsa
greeted hälsade
greeting hälsning
greetings hälsningar
gregarious sällskaplig
grenade granat
grenades granater
grew växte
grey grå
grey-scale gråskale
greyhound vinthund
greyshades gråskalor
grind (a hard reading) plugga
grow red rodna
hairdresser hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s frisersalong
hard-core hårdnackad
hard ryebread knäckebröd
hardware maskinvara, hårdvara, maskinvara
hare hare
harebell blåklocka
hatred hat
headdress huvudbonad
hearer åhörare
hearers lyssnare
Hebrew hebreisk, hebré, hebreiska
hebrews hebréer
hemisphere halvklot
here hit, här
here's här är
hereafter härefter
hereby härmed
hereditary ärvda, ärftlig
heredity ärftlighet
herein häri
heresy kätteri
heretic kättare
herewith härmed
hire hyra, uthyrning, leja
hire-purchase plan avbetalningsplan
hireling fuling, mutkolv
honoured hedrad
horse-breeding hästavel
horticulture trädgårdsodling
house-breaking inbrott
housebreaker inbrottstjuv
housebreaking inbrott
how are you hur mår du
hundred hundra
hundredfold hundrafalt
hundreds hundratals
hundredth hundrade
icecream glass
ignore ignorera, bortse från
ignores ignorerar
ill-bred ouppfostrad, obelevad
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
ill-tempered argsint
ill-treat misshandla
ill-treatment dålig behandling, misshandel
illustrerad illustrated
immature omogen
immure stänga in
impaired försämrad
implore bönfalla
imprecate nedkalla
imprecation förbannelse
impregnable ointaglig, ogenomtränglig
impregnate impregnera, genomdränka
impregnated-wood impregnerat trä
impress prägla, imponera, inprägla, inpränta
impressed imponerad
impression intryck, avtryck, prägel
impressionable lättpåverkad
impressive imponerande
impure oren, förfalskad
in full dress galaklädd
inbred medfödd
inbreeding inavel
incoherence brist på sammanhang
incoherent osammanhängande
incomprehensible obegriplig
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
increase öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra
increased ökad
increasing ökande
increasingly allt mer
incredible otrolig
incredibly otroligt
incredulous skeptisk
increment utökning, stegvis ökning
incremented utökad
incrementing utökande
incurred hände
indifference likgiltighet
indifferent to likgiltig för
indirect indirekt
indirectly indirekt
indiscreet indiskret, obetänksam, taktlös
inexpressible obeskrivlig, outsäglig
inference slutsats
infrared ultraröd
ingredient ingrediens, beståndsdel
ingredients innehåll
inherent medfödd
injure såra, förorätta
inprecise inexakt
inquire fråga
inquire into utreda
insecure osäker
insincere ej uppriktig, falsk
inspire bestjäla, inspirera
insure försäkra
insured försäkrad
insurer försäkringsgivare
insurrection uppror
interest intresse, intresse, ränta
interest-bearing räntebärande
interested intresserad
interested in intresserad i
interested party intressent
interesting intressant
interfere ingripa, lägga sig i
interference störningar
interpreper tolk
interpret tyda, tolka
interpretation utläggning, tolkning av
interpreted översatt
interpreter översättare, tolk
interprets förklaringar
intrepid orädd
inure vänja
irasciblere vrede
Ireland Irland
irreconcilable oförsonlig
irrefutable ovedersäglig
irregular oregelbunden, regellös
irrelevant ovidkommande
irreparable oersättlig
irreplaceable oersättlig
irreproachable oklanderlig, oförvitlig
irreproachably oklanderligt
irresistable oemotståndlig
irresolute obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill
irresolution vankelmod
irrespective oavsett
irresponsible oansvarig, tillräknelig, ansvarslös
irretrievable ohjälplig
irreverent vanvördig
irrevocable orygglig, oåterkallelig
Isrealite israelit
jackscrew domkraft
jail-break rymning
jail-breaks rymningar
jamboree läger
janitress portvakt
jeremiah jeremia
jiggered utpumpad, uttröttad
jobcentre arbetsförmedling
joie de vivre livslust
jointure änkesäte
judicature rättskipning
juncture tidpunkt, kritisk tidpunkt
juniper (tree) en
kestrel tornfalk
kill-or-cure hästkur
kilometre kilometer
kindest regards hjärtliga hälsningar
kindred släktskap
knee-breeches knäbyxor
knitware stickning
knured räfflad
labored arbetade
labour welfare act arbetarskyddslag
labourer grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare
labourers arbeten
lack-lustre glanslös
ladies`hairdresser damfrisering
language-directions språk-riktningar
laundress tvätterska
laundrette tvättautomat
laureate lagerkrönt
laurel lager träd
laurelwreath lagerkrans
lawbreaker lagbrytare
lay-figure skyltdocka
leadfree blyfri
leafy tree lövträd
least-favoured minst gynnad
leatherette konstläder
lecture föreläsa, föreläsning
lecture on föredrag om
lectured föreläst
lecturer föreläsare
lectureship lektorat
legionnaire legionär
legislature lagstiftande församling
leisure fritid
leisured ledig
leisurely ledig, i sakta mak, maklig
leprechaun pyssling
letter of credit kreditiv
letterpress boktryck
liberty if the press tryckfrihet
limetree lind
literature lektyr, litteratur
litre liter
littered skräpig
loiterer dagdrivare
lowered sänkte
lucre för nöd vinnings skull
lumberer skogsarbetare
lunch break lunchrast
lure locka, lockelse
lustre ljuskrona, glans
lustreless matt, glanslös
lyre lyra
macabre makaber
machine-readable maskinläsbar
mackerel makrill
make an impression imponera
make sure of förvissa sig om
maltreat behandla illa
manævre manövrera
mandrel dorn
maneuvered manövrerade
manicure manikyr, manikyrera
mannered tillgjord
manoeuvre manöver, manövrera
manufacture tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured tillverkade, arbetad
manufacturer tillverkare, fabrikant
manufacturers tillverkare
manure gödsel, gödsla
mare sto
mare's-nest värdelös upptäckt, illusion
masoretes masoreterna
massacre massakrera, massaker
mastered kännare
materity dress mammaklänning
mattress madrass
mature vuxen, mogen
meagre torftig, mager
means of expressing uttryckssätt
measure mått, takt, mäta, åtgärd
measure of length längdmått
measured avmätt, mätt
measurement mått
measures mått
mediocre medelmåttig
mere idel, ren, blott och bar
merely blott, endast, bara
meretricious liderlig, prålig
metre meter
millionaire miljonär
miniature miniatyr
mire dy
misadventure missöde, våda
misapprehension missuppfattning
misfire klicka
misrepresent förtala
misrepresented förvrängd
mistress husmor, älskarinna, matmor, lärarinna
mixture blandning
moisture fuktighet, fukt
more mer, vidare, flera
more and more alltmer
more or less mer eller mindre
morel murkla
moreover dessutom
motion picture film
mouse-coloured musgrå, råttfärgad
multi-activity centre allaktivitetshus
multi-coloured flerfärgstryck
murderer mördare
murex purpursnäcka
nacre pärlemor
nature natur, beskaffenhet
Nazareth Nasaret
nevermore aldrig mer
news-reel journalfilm
news-related nyhetsrelaterad
newsreader nyhetsuppläsare
newsreel journal-, journalfilm
nightdress nattlinne
nightmare mara, mardröm
nightmares mardrömmar
nimble-fingered långfingrad
nitre salpeter
nomenclature terminologi
non-aggression icke-angrepps
non-credit icke-kredit
non-secure icke-säkerställd
non-secured icke-säkerställd
nonresidential utsocknes
now-reigning nu regerande
nowhere ingenstans
nuclear-powered atomdriven
numbered numrerad
nurture uppföda
obligation to report anmälningsplikt
obscure förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig
obstreperous bullrande
occurred uppstått
occurrence uppkomst, tilldragelse
off-centre excentrisk
offeree anbudstagare
ogre jätte, troll
olive-green olivgrönt
omnipresent allestädes närvarande
on-screen skärm
one`s more om igen
only just barely nätt och jämnt
onscreen skärmbild
oppress förtrycka, nedtrycka
oppressed förtryckt, beklämd, betryckt
oppresses nedtrycker
oppression förtryck, beklämning
oppressive tryckande
ore malm
osprey fiskgjuse
outbreak utbrott
outbreak of fire eldsvåda
outmanoeuvre utmanövrera
outstretched utsträckt
over-greased överfettat
overdress utstyra
overexploitation rovdrift
overture anbud, uvertyr, stjälpa omkull
palfrey liten ridhäst
pare klippa, skala
parent's föräldrars
parenthesis parentes
parenthood föräldraskap
parents föräldrar
parting greeting avskedshälsning
pasture betesmark, betesmark, hage
pedigree stamtavla, släkregister
Pentecostal revival pingsrörelse
peremptory bestämd, diktatorisk
perennial flerårig
persevere framhärda
perspire svettas
philanderer flickjägare
phosphorescent fosforescerande
photogravure fotogravyr
picture tavla, målning, bild, porträtt, bild
picture hook X-krok
pictures bilder
picturesque pittoresk
piece of furniture möbel
pinafore barnförkläde, förkläde
pisciculture fiskodling
play of features minspel
pleasure behag, nöje
pleasure in glädje över
pondered funderat på
poor relief fattigvård
pore stirra, por
post-free betalt porto
posture posering, hållning
poulterer fågelhandlare
poultry-breeding fjäderfä-avel
powdered sugar strösocker
pre för
pre-eminent överlägsen
pre-eminently i allra högsta grad
pre-philately förfilateli
pre-recorded för-inspelade
pre-release förhands-utgivning
pre-warn förvarna
preach predika
preacher predikant
preaching predikandet
preamble förord, inledning
prearrange avtala
precarious betänklig, vansklig, osäker
precaution försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått
precautions försiktighetsåtgärder
precede gå före
preceded föregånget av
precedence företräde
precedent prejudikat, föregående
precept föreskrift
precinct område, gräns
precious värdefull, dyrbar
precipice bråddjup, stup
precipitate brådstörtad, påskynda
precipitous brant
precise exakt, precisera, precis
precisely precis
preclude utestänga, hindra
precocious brådmogen
precosion förebyggande
precursor föregångare
predate fördatera
predation plundring
predatory rov
predecessor företrädare
predefined fördefinierad
predetermined förbestämd
predicate predikat
predict förespå, förutsäga
predictable förutsägbara
predicted förutsa
prediction förutsägelse
predicts säger
predilection förkärlek, förkärlek
predispose göra mottaglig
predisposition mottaglighet
predominance övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
predominate dominera
preen putsa
prefab monteringsfärdigt
prefabricate förhandstillverka
preface företal, förord
prefatory inledande
prefect ordningsman
prefer framföra, föredraga, föredra
preferable bättre
preferably företrädesvis, helst
preference företräde före, inställning, preferens
preform prestera
pregnancy havandeskap
pregnant havande, grossess, gravid, innehållsrik
prehensile claw gripklo
prehistoric förhistorisk
prejudice fördom
prejudiced fördomsfull
preliminaries förberedelser
preliminary förberedande
prelude förspel
premarital föräktenskaplig
premature förtida, för tidig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
premier främst, premiärminister
premise premiss, fastighet, antagande
premium premium, premie
premonition förvarning
preoccupied upptagen
preparation preparat, förberedelse
prepare förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera
prepared beredd, förberedd
preparing förberedande
prepatory förberedande
prepay betala i förskott
prepayment förskottslikvid
preponderance överlägsenhet
preposition preposition
preposterous bakvänd, orimlig
preprocessor hjälpprocessor
prerogative privilegium, förmånsrätt
presage förebud, förebåda
prescribe föreskriva, påbjuda, ordinera
prescription föreskrift, recept, bestämmelse
presence närvaro
present gåva, present, framföra, nuvarande, presens
present times nutid
presentations presentationer
presented presenterad
presentiment förkänsla
presenting presenterande
presently strax, kort därefter
presents presenterar
preservation bevarande
preserve sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara
preserve-tin konservburk
preserved bevarad
preserves sylt
preserving inkokning
preset förbestämd
president ordförande, president, ordförande
press ansätta, klämma, pressa, press, trycka
press-stud tryckknapp
pressed nedtryckt
pressing enträgen, tryckande
pressure press, tryck
presto snabb, hastigt
presumably förmodligen
presume drista sig, förmoda, undererstå sig
presumption övermod, förutsättning
presumptuous övermodig, självsäker
presuppose förutsätta
pretence förevändning
pretend låsas, påskina, föregiva
pretends låtsas
pretension anspråk
pretentious anspråksfull
pretext förevändning
prettier sötare
pretty ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck
prevail övertala, segra, få överhanden, härska
prevailing rådande
prevalent gängse
prevaricate söka undanflykter
prevent avstyra, förhindra, förbygga
prevent from avhålla från
prevention förhindrande
preview förhandsvisning
previewing förhandsvisningen
previews förhandsvisningar
previous föregående, tidigare
previously tidigare
prey rov, byte, be
primeval forest urskog
primogeniture förstfödslorätt
printing-press tryckpress
prioress priorinna
procedure procedur
procure anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera
procurement anskaffning
progress utveckling, framsteg
progressed utvecklats
progressive progressiva
puncture punktering, stick
pure ren, oblandad, idel
pure-bred renrasig
purely enbart
putrefraction förruttnelse
quagmire gungfly, lervälling
quarrel kivas, kiv, gräl, träta
quarrelsome stridslysten, grälsjuk
questionnaire frågeformulär
quick at repartee slagfärdig
rapid stream strid ström
rapture förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse
rare sällsynt
rarefy förtunna
rarely sällan
re åter
re-echo genljuda, eka, återskalla
re-editing återredigering
re-educate omskola
re-elect välja om, återvälja
re-employment återanställning
re-energise sluta
re-enter återinträda
re-establish återupprätta
re-examine ompröva, återställa
re-exportation reexport
re-gummed eftergummerat
reach räcka, nå, anlända, hinna
reachable åtkomlig
reaches sträcker, når
react reagera, återverka
reaction reaktion
reactionary bakåtsträvare, reaktionär
reactivate återaktivera
reactor reaktor
read läsa
read-only läs bara
read off avläsa
read through genomläsa
readability läsbarhet
readable läsbar
reader läsebok, läsare
readers läsarna
readily gärna
readiness villighet
reading lektyr, läsning
readjust finjustera, revidera
readjustment revision
readme läs mig
readout avläsning
reads läser
ready redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig
ready-made clothing konfektion
ready money kontanter
reaffirm på nytt bekräfta
reafforest återplantera
real egentlig, real, äkta, verklig, reell
real-time realtid
realign räta ut
realignment uträtning
realistic realistiskt
realities ämnen
reality realitet, verklighet
realizable realiserbar
realization förverkligande
realize förstå, inse, förverkliga
reall erinra sig
really egentligen, faktiskt, verkligen
realm rike
ream ett ris papper
reanimate väcka till liv
reap skörda
reaper skördemaskin, skördeman
reappear visa sig på nytt, återuppstå
reappoint återinsätta
reappraisal omprövning
reapprasial omvärdering
rear uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig
rear-admiral konteramiral
rear-guard eftertrupp
rear-view mirror backspegel
rear seat baksäte
rear tyre bakdäck
rearly bittida
rearmaments upprustning
rearrange arrangera om
reason motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak
reason to grund för
reason with resonera med
reasonable rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
reasonably skäligt
reasoning resonemang, tankegång
reassemble åter samla
reassure lugna
reawaken återväcka, återuppväcka
rebate rabatt
rebel göra uppror, rebell
rebell upprorsman
rebellion resning, uppror
rebellious upprorisk
rebelliousity upproriskhet
rebells rebeller
rebind binda om
reboot omstarta
reboots omstartar
rebound studsa tillbaka, reaktion
rebuff snäsa av
rebuild återuppföra
rebuilding återuppbyggandet
rebuilt återuppbyggd
rebuke tillrättavisande
recad gå tillbaka
recalcitrance motspänstighet
recalcitrant motspänstig
recalibrate omkalibrera
recalibrated omkalibrerat
recall återkalla
recant återkalla ett yttrande
recap regummera
recarde dra sig tillbaka
recast gjuta om
recede gå tillbaka
receipt kvitto, kvittera, mottagande
receipts recept, kvitton
receive få, anamma, erhålla, mottaga
receiver mottagare, telefonlur
receiving mottagande
recent nya
recently nyligen
receptacle förvaringskärl
reception mottagande, mottagning
receptionist receptionist
recession tillväxt
recessive recessiv
recharge ladda om
rechecks kontrollerar
recieving mottagande
recipe recept
recipient mottagare
reciprocal ömsesidig
reciprocate göra en gentjänst
reciprocity ömsesidighet
recital uppläsning, konsert
recitation deklamation
recite deklamera, uppläsa
reckless hänsynslös
recklessness övermod
reckon räkna, beräkna, tror
reckoning räkning
reckons beräknar, tror
reclaim återfordra
reclassify klassificera om
recline vila, luta sig bakåt
reclining tillbakalutande
recluse eremit
recognition igenkännande
recognize känna igen
recoil rekyl, rygga tillbaka
recoilless rekylfri
recollect påminna sig, minnas
recollection erinran
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
recompense ersättning, ersätta
recompile omkompilera
reconaissance rekognoscering
reconcile försona, förlika
reconciliation förlikning
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
reconstruct återuppföra
record grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player skivspelare
recorded inspelad
recorder bandspelare
recording inspelning
records uppgifter, annaler
recount relatera, uppräkna, skildra, berätta
recourse tillflykt
recover krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered återvinna
recovery tillfrisknande, återhämtning, bättring
recreant feg, trolös, avfälling
recreate återskapa
recreating återskapande
recreation förströelse, nöje, rekreation
recrimination motbeskyllning
recruit rekrytera, rekryt
recruitment rekrytering
rectangle rektangel
rectangular rektangulär, rätvinklig
rectify rätta
rector kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory prästgård
rectum ändtarm
recumbent tillbakalutad
recuperate hämta sig
recur återkomma, upprepas
recurrence upprepande
recurrent återkommande
recurse rekursera
recursion rekursion
recursive rekursiv
recycle återvinna
recycling återvinning, återanvändning
red röd
red-faced rödbrusiga
red-handed på bar gärning
red-heat glödande hetta
red-hot glödhet
red-letter-day helgdag
red-tapist paragrafryttare
red wine rödvin
redbrick nyare universitet
redbrown rödbrun
redcap militärpolis
redden bli röd, rodna
redecorate återställa
redeem återlösa, infria, utlösa
redeemable inlösbar
redeeming utlösning
redeliver åter överlämna
redemption utlösning, återlösning
redeploy placera om
redirect styra om, ändra, ställa om
redirected omdirigerad, omplacerad
redirection omdirigering
rediscover återupptäcka
redisplayed återvisad
redistributable utgivningsbara
redistribute omfördela
redistributive omfördelnings
redo göra om
redo-function upprepa-funktion
redolent doftande
redouble fördubblas, öka, fördubbla, ökas
redoubt skans
redraw rita om
redress gottgörelse, gottgöra
reduce knappa in, reducera, inskränka
reduced nedsatt
reduced-rate nedsatt-pris
reducers reduceringar
reduces minskar
reducing reducera
reductant motvillig
reduction inskränkning, minskning, förminskning
redundancy överskott
redundant överflödig
redwood jätteträd i kalifornien
reed rö, vass
reed warbler rörsångare
reef rev
reek stinka, stank
reeking rykande
reel spole, rulle, trådrulle
reel-to-reel rullbandspelare
reentrancy återinträde
reeve fogde
refer hänskjuta, remittera, hänvisa (till)
refer to referera till, åberopa
referee domare i idrott
reference avseende, referens
referendum folkomröstning
referred hänvisat
referring refererande
refers hänvisar
refill byt ut
refine förfina, raffinera, rena
refinement förfining
refit återmontera
refitting montering
reflect betänka, reflektera, återspegla
reflection avspegling, reflex, eftertanke, återsken
reflector reflektor
reflects reflekterar
reflex reflex
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrain refräng, avstå
refresh vederkvicka, uppfriska
refreshing uppfriskande, vederkvickande
refreshment förfriskning, vederkvickelse
refreshments förfriskningar
refrigerator kylskåp
refuel tanka
refuge fristad, tillflykt
refugee flykting
refund återbetalning
refunding återbetalande
refunds återbetalningar
refusal vägran, avslag
refuse neka, vägra, avslå, avskräda, rata
refuse heap avskrädeshög
refusing avslå
refute vederlägga, tillbakavisa
regain återfå, återvinna
regal kunglig
regale undfägna
regard hänsyn, betrakta, avse, respekt
regarded betraktad
regarding angående
regardless oavsett
regards hälsningar
regency regeringsämbete
regenerate regenerera
regenerated regenerad
regeneration pånyttfödelse
regent riksföreståndare, regent
regents regenter
regime ordning, styrelse, regim
regiment regemente
region trakt, område
register registrera, inregistrera, mantalsskriven
registers registrerar
registrar notarie
registration registrering
registration fee anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form anmälningsblankett
registrations registreringar
registry register
regress återgång, regress
regret ånger, ångra, beklaga
regrowth återväxt
regular vanlig, regelbundet, ordentlig
regulary regelbundet
regulate reglera, ordna, rucka, styra
regulated reglerad
regulating reglerande
regulation regel, bestämmelse
regulations reglemente
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
rehearsal repetition, övning
rehearse öva, repetera
rehearsing övar, övande
rehiring återanställning
reich riket
reign regera, regering
reigning regera
reimburse ersätta
reimbursement ersättning
rein tygel, tygla
reincarnation reinkarnation
reindeer ren, rendjuret
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
reinkaration reincarnation
reinstall återinstallera
reinstalling återinstallera
reiterate ånyo upprepa
reject slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta
rejected tillbakavisad
rejection förkastande, utmönstring
rejects tillbakavisar
rejekt kassera
rejoice glädjas
rejoice at fröjda sig åt
rejoin åter sluta sig till, svara
rejoinder svar, replik
rejuvenate föryngra
relapsa ercidiv
relapse återfalla, återfall, recidiv
relate relatera, förtälja, anknyta
related besläktad
relating anknytande
relation sammanhang, släkting
relations relationer, förhållande
relationship relation
relationships relationer
relative relativ, anhörig, släkting, anförvant
relatively relativt
relatives i förhållande till
relativistic relativistisk
relax koppla av, slakna
relaxation avkoppling
relaxed avslappnad, avspänd
relay relä
release befrielse, utlösa, utgivning
releasing släppande
relegate förflytta, hänskjuta
relent mjukna
relentless obeveklig
relevant dithörande
relevation uppenbarelseboken
reliability pålitlighet
reliable tillförlitlig, pålitliga
reliably beroende
reliance beroende
relic lämning, relik
relief understöd, undsättning, avbrytare, lättnad
relies beror
relieve avlösa, undsätta, lindra, avslöja
religion religion
religions religioner
religiosity religiositet
religious religiös
religiousness religiositet
relinquish ge upp, avstå från
relish smak, njuta av
reload återladda
reloads återladdar
reluctant motvillig
rely lita
rely on lita på
relying litande
remain vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå
remainder behållning, rest, återstoden
remaine förhålla sig
remained förblev
remaining övrig, kvar, kvarvarande
remains förblir
remand återsända i häkte
remark anmärkning
remark with anmärka på
remarkable påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig
remarried omgift
remedy botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota
remember minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
remembrance åtanke
remind påminna, erinra
remind of påminna om
reminder påminnelse
reminds påminner
reminiscence minne
reminiscent påminnande om
remiss efterlåten, loj, försumlig
remit efterskänka, förlåta, översända, remittera
remittance penningremiss, remiss
remnant kvarleva, stuv
remnants lämningar
remonstrate protestera
remorse dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse
remote avlägsen
remote control fjärrkontroll
remotely avlägset
removable borttagningsbar
removal flyttning, avföring
remove flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta
removing borttagande
remunerate löna, honorera
remuneration avlöning
Renaissance renässans
rename namnändra
rend slita sönder, rämna
render lämnar, föredraga, återge
renders avger
rendezvous möte
renew förnya
renewal förlängning, förnyelse
renounce avsäga sig
renouncing avsägande sig
renovate renovera
renovation förnyelse, renovering
renown ryktbarhet
renowned ryktbar, namnkunnig
rent hyra, arrendeavgift
rent in kind avgäla
rental uthyrning
renumber omnumnrera
renumbered omnumnrerat
renumbering åternumrera
renumbers omnumnrerar
reopen återöppna
reoptimize återoptimera
reorganize omorganisera, organisera om
repackaging återpackar
repair laga, reparera
repair-shop reparationsverkstad
repairer reparatör
repairing reparation, lagning
repairs reparationer
reparation reparation, gottgörelse
repartee kvick replik
repast måltid
repay betala sig, vedergälla, återbetala
repayment återbetalning
repeal upphäva
repeat upprepa, repetera, förnya
repeatedly upprepat
repeats upprepar
repel stöta tillbaka
repent ångra, ångra sig
repentance ånger
repertory repertoar
repetious upprepningarna
repetition upprepning, repetition
repetitive återkommande
rephrase omformulera
replaceable utbytbar
replacement ersättning, återställelse
replacing ersättande
replanting återplantering
replaying omspelning
replenish åter fylla
replenishing fyll på
replica kopia
reply svar, genmäla, svara
reply-stamp svarsmärke
reply-stamps svarsmärken
reply to besvara
report rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported rapporterade
reporting meddelat
reports rapporterar
repose vila, ro
repository förvaringsplats
reprehensible klandervärd
represent representera, framställa, föreställa
representative representant, representativ, ombud
repress undertrycka
reprieve uppskov
reprieved benådade
reprieves benådar
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
reprints återtrycker
reprisal repressalie
reproach förebrå, förebråelse
reproach for förebrå för
reproaches förebråelser
reproachfully förebrående
reprobate förkasta, förtappad
reprocess upparbeta
reproduce avbilda, reproducera, återskapa, återge
reproduction kopiering
reproof förebråelse
reprove förebrå, tillrättavisa
reptile kräldjur
republic republik
republican republikansk, republikan
repudiate förkasta
repugnance motsägelse
repugnant motbjudande
repulse avvisa
repulsive motbjudande, vedervärdig
repurchase återköpa
reputable aktad
reputation anseende, rykte
reputations rykten
repute rykte, anse
request efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön
request for bedja om
requested begärde, efterfrågade
requesting begärande
requests förfrågningar
require behöver, erfordra, tarva
required nödvändig
requirement krav
requirements krav
requires behöver
requiring behöver
requirment behov
requisite förnödenheter, erforderlig
requisition rekvisition
requital vedergällning
requite löna
reread läs om
rerun omstarta, starta om
resale återförsäljning
resale price andrahandspris
resaw klyvsåg
rescind återkalla
rescinded upphävd
rescue räddning, rädda, undsättning
rescuer räddare
research forskning
researcher forskare
reseeding återsådd
reseller återförsäljare
resemblance likhet
resemble likna, brås på
resembling liknande
resent harmas över
resented harmades över
resentment förbittring
resents harmas över
reservation förbehåll
reserve reserv, reservera, förbehålla
reserved sluten, reserverade
reserved person inbunden person
reserves reserverar
reservoir behållare
reset återställa
resettlement omflyttning
reship vidarebefordra
reside residera, uppehålla sig, bo, vistas
residence residens, säte, bostad, vistelseort
residents invånare
resides vistas
residual resterande
residue överskott
resign avsäga, försaka, avgå, avstå
resignation avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet
resilient elastisk
resin harts, kåda
resist motstå
resistance motstånd, motvärn, motstånd
resistent resistant
resize storleksändra
resolute resolut, viljestark, beslutsam
resolution upplösning
resolutions upplösningar
resolve lösa
resolving lösande
resonable resonabel
resort ta sin tillflykt, tillflykt
resound ljuda, genljuda
resounding ljudlig
resource resurs
respawn återuppstå
respawns återuppstår
respect respektera, respekt, hänseende, aktning
respectability anständighet
respectable respektabel, anständig
respected ansedd, aktad
respectful vördsam, aktningsfull, vördnadsful
respectfully respektfullt
respecting beträffande, med hänsyn till
respective respektive
respectively respektive
respiration andning
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
respire andas
respite respit, frist, uppskov
resplendent glänsande
respond svara
response gensvar
responsibilities skyldigheter
responsibility ansvar
responsible vederhäftig, tillräknelig, ansvarig
responsible for ansvara
rest ro, vila, rast
rest with åvila
restart omstarta
restarted startat om
restaurant restaurang
restaurantkeeper källarmästare
rested vilade
resting vilande
restive bångstyrig
restless rastlös, orolig
restoration restaurering
restorations återställande
restore återställa, restaurera
restoring återställa
restrain inskränka, avhålla, återhålla
restraint behärskning
restrict begränsa, inskränka
restricted endast för tjänstebruk
restriction begränsning, inskränkning
restrictions begränsningar
restrictive restriktiv
restricts inskränker
restructure omstrukturera
restructuring omstrukturering
rests vilar
result resultat
result in medföra, resultera i
resulted resulterade
resulting resulterande
results resultat
resume återuppta
resumes återupptar
resurrect återuppväcka
resurrection återuppståndelse
resuscitate återuppliva
retail detaljhandels
retail dealer återförsäljare
retailer återförsäljare
retain behålla
retake återintaga
retaliate hämnas
retaliation hämnd
retard försena
rethorician retoriker
reticence förtegenhet
reticent sluten
retin töm
retinue följe
retire retirera, dra sig tillbaka
retired pensionerad
retirement tillbakadragande
retort replik, replikera, genmäla
retouch retuschera
retrace spåra
retract dra tillbaka
retractable indragbart
retraining omskolning
retransmission återutsändning
retransmit återutsända
retreat återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort
retrench skära ned
retribution vedergällning
retrieval återvinnande
retrieve apport, rädda
retroactive retroaktiv
retrograde tillbakariktad, reaktionär
retrospect återblick
retrospective retroaktiv
retry försöka igen
return återkommst, återvända, returnera, återlämna
return home hemkomst
return journey tur och retur, återfärd
returnable returbar
returned returnerade
returning återvändande
retype skriv om
reunion återförening, sammankomst
reunite återförena
reuse använda på nytt
revaluate revalvera
revaluation omvärdering
revalue appreciera, mvärdera
revamp göra om
reveal röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja
revealing avslöjande
revel svira, frossa, festa
revelation uppenbarelse, avslöjande
reveller rumlare
revelling rumlande
revelry festande
revenge hämnas, hämnd
revengeful hämndlysten
revenue ränta, inkomst, att få
reverberate återkasta
reverberation eko
revere vörda
revered aktade
reverence pietet, vördnad
reverend högvördig
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
reverent vördnadsfull
reverential vördnadsfull
reverie dagdröm
reversal omkastning
reverse backa, frånsida
reversible omkastbar
revert återgå
review recension, tidskrift, revy, kritik, recensera
reviewed återgiven
reviewer recensent
reviews recentioner
revile smäda
revise omarbeta, revidera
revised uppdaterad
revision ändring, revision
revisit besöka på nytt
revitalize återuppliva
revival väckelse, återupplivning av
revive förnya, återuppliva
revived återuppväckt
revoke återkalla, annullera
revolt resning, revolt, uppror, revoltera
revolting upprörande
revolution varv, revolution, rotation, omvälvning
revolutionary revolutionär
revolutionize revolutionera
revolve rotera
revolving roterande
revue revy
revue song kuplett
revulsion häftig reaktion
reward vedergällning, lön, belöning, belöna, löna
rewarded belönad
rewarding givande
rewerse baklänges
rewiew uppvisning
rewind spola tillbaka
rewire lägga nya ledningar
reword omformulera
rewound återspola
rewrite skriva om
rewritten ändrat
rex regerande konung
rifle-barrel gevärspipa
rooftree takbjälke
room to breathe andrum
rosetree resenbuske
rule of three reguladetri
run ashore stranda
rupture bristning, brock, brista, brott
sabre sabel
sabre-rattling vapenskrammel
sacred religiös, helgad, helig
sacredness helighet
salad dressing salladsdressing
saltire andreaskors
saltpetre saltpeter
samphire glasört
sapphire safir
satire satir
scarecely knappast
scarecrow fågelskrämma
scaremonger panikspridare
scattered strödd, gles, spridd
scattered around utspridd
sceptre spira, en spira
sceptre (royal) spira (kunglig)
score resultat, tjog, poängställning
scoundrel skurk, slyngel, lymmel, rackare
scoundrelly skurkaktigt
scoundrels lymmlar
scream rop, skrik
screamed skrek
screaming skrikande, skrika
screech tjuta, skrik, tjut
screen bildskärmen, skärm
screen-resolution bildskärms-upplösning
screen off avskärma
screensaver skärmsläckare
screw skruva, skruv
screw-nut mutter
screwdriver skruvmejsel, drink
screwed skruvade
screws skruvar
scripture skrift, kristendom
sculpture skulptut, skulptera, skulptur
seamstress sömmerska
search-and-replace sök och ersätt
seashore havsstrand
seaside resort badort
secrecy hemlighet
secret hemlig
secret motive baktanke
secretariat sekretariat
secretary sekreterare
secrete gömma, avsöndra
secretion avsöndring
secretly i hemlighet
secure säker, betrygga, trygg
secured säkrat
segregate avskilja
seizure gripande, attack, anfall
self-assureness självsäkerhet
self-interest egennytta
self-respect självaktning
semi-manufactures halvfabrikat
sepulchre grav
sere förtorka
serene lugn, fridfull
serenity klarhet, stillhet
set fire to antända, tända eld på
set free befria, lösgöra, lösgiva
setscrew ställskruv
severe hård, kännbar, sträng
share dela, andel, lott, anpart, aktie, del
shareholder aktieägare
sharer delaktig
shareware-related shareware-relaterat
shipwreck haveri, förlisa, skeppsbrott
shire amt, grevskap, län
shore kust, stötta, strand
shore bird vadarfågel
shortbread mörbakelse
shred remsa, skära sönder
shrew xantippa, argbigga
shrewd slug, smart, klipsk
signature påskrift, signatur, underskrift
signature tune signaturmelodi
sincere oskrymtad, uppriktig
sincerely tillgivne
skirret sockerrötter
slandered förtalad
slaughtered massakerna
snare försåt, snara, snärja
snore snarka, snarkning
software programvara, programvara
somewhere någonstans
sophomore andraårsstuderande
sorcerer trollkarl
sore ömt ställe, öm, sårig
soreness ömhet
sorrel rödbrun, fux
sovereign suverän, pund, regent, härskare
sovereignty suveränitet
spare spara, bespara, avvara, skona
spare-part reservdel
spectre spöke
sphere krets, sfär, glob, rymnd
spire tornspira, spira
spread utbreda, utbredning, sprida, breda ut
spreadsheet kalkylblad
spreckled spräcklig
spree festande, upptåg
spring-mattress resårbotten
square kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg
square measure ytmått
squire patron, godsägare, väpnare
squirrel ekorre
squirrel fur gråverk
stalls at thr theatre parkett på teater
stand on ceremony krusa
standard-bearer fanbärare
stare gapa, glo, stirra
starred stjärnbeströdd
stature kroppsstorlek, resning
stevedore stuveriarbetare
store förråd, lagra, förvara, varuhus
store up magasinera
stored sparad
storehouse magasin
stores sparar
storey våning
streak strimma, drag
stream fors, ström, forsa, rinna
streamer vimpel
strech utsträcka
street gata
streetcar spårvagn
strength kraft, styrka
strengthen styrka, stärka
strengthened förstärkt
strengthening förstärkande
strenuous ansträngande
stress accent, tryck, betona, påfrestning
stress-mark accent
stretch spänna, töja, tänja, sträcka
stretched ökat
stretcher bår, sjukbår
stretches sträcker
stretching sträckande
strew strö, beströ
stricture skarp kritik
strike-breaker strejkbrytare
structure struktur
structured strukturerad
sub-directories under-katalogerna
sub-directory underkatalog
subdirectories underbibliotek
subdirectory underbibliotek
subsidiary reason biorsak
suppress undertrycka, kväsa
supremacy överlägsenhet, överhöghet
supreme överlägsen, högst
supress dämpa
sure säker, visst, rejäl, viss
surety säkert, garant
surrender ge sig, uppge
surreptitious smyg-, hemlig
swere gira
system-directory system-katalog
tableware bordsservis
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
talebearer skvallerbytta
tampered manipulerade
tape-recorder bandspelare
tapered konisk
tattered trasig, söndertrasad
tax-free skattefri
temperature temperatur
temperatures temperaturer
tempered tempererad
tenderer anbudsgivare
tenure besittningsrätt, ämbetstid
terrestrial jordisk
text-screen textbild
texture konsistens, struktur
the day before yesterday förrgår
the Supreme Court Högsta domstolen
theatre teater, operationssal
theoretical teoretisk
there dit, där
there's där är, det finns
thereabout däromkring
thereafter därefter, därefter
thereby därvid, därigenom
therefore därför
thereof därom
thereto därtill
thereupon därpå
they're de är
thoroughbred rasren, fullblod
thoroughfare genomfart, huvudgata
thread tråd
thread off avgänga
threadbare banal, luggsliten, trådsliten
threads trådar
threat hotelse, hot
threaten hota
threatening hotfull
three tre
three-dimensional tre-dimensionell
three-engined tremotorig
three times tre gånger
thresh tröska
threshold tröskel
threw kastade
time-share apartment andelslägenhet
tire trötta, tröttna
tired trött
tired of led på
tiresome retsam (förarglig), ledsam, tröttsam
top-secret topphemlig
tore rusade, rev sönder
torrent flöde, ström
torture tortera, pina, tortyr
town-resident stadsbo
transfigure omgestalta, förhärliga
transgress överträde
translationresult översättningsresultat
transparent genomskinlig
transpire sippra ut, avdunsta
treacherous trolös, förrädisk
treachery svek, förräderi
treacle sirap
tread trampa, stiga, trampa, träda, steg
treason högförräderi, förräderi
treasure skatta, skatt
treasurer skattmästare
treasury skattkammare, finansdepartementet
treat bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna
treat of handla
treatise avhandling
treatment bemötande, behandling
treaty fördrag, traktat, avtal
treble tre-, diskant
tree träd
trefoil väppling
trek dra, utvandring
trellis spaljé, gallerverk, verk
tremble skälva, bäva, darra
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
tremor darrning, dallring, skälvning
trench skyttegrav, dike, löpgrav
trenchant kraftfull
trencher skärbräde
trend tendens, tendera
trendy trendiga
trepidation skälvning, oro
treshhold tröskel
trespass överträda
trespasses intränger
tress hårlock
trestle bock av trä, stöd
try-before-you-buy prova innan du köper
tureen terrin
turret litet torn
tutored lärde
tyre hjulring, gummidäck
tyre to a car däck
umbrella paraply
umpire kricketdomare, skiljedomare
unaltered oförändrat
unaware ovetande, omedveten
unawares oförmodad, oförmärkt
uncoloured ofärgad
uncompressed okomprimerade
uncompressing uppackning, avkomprimering
uncompressor uppackare
underestimate underskatta
underexpose underexponera
underscore understrykning
undersecretary avdelningschef
undress ta av kläderna, klä av sig
undressed oberedda
unintrested ointresserad
unintresting ointressant
unlettered olärd, föga beläst
unprecedented utan motstycke
unpredictable oförutsägbar
unpremeditated oöverlagd
unprepared oförberedd
unread olästa
unreal overklig
unrealistic orealistisk
unreasonable oresonlig, oförnuftig
unregistered oregistrerad
unrelated orelaterade
unreliable opålitlig
unremitting oavlåtlig
unrest oro
unrestrained otyglad
unsure osäker
upholsterer tapetserare
us-residents boende i usa
user-created användar-skapade
usherette platsanviserska på teater
usurer ockrare
vampires vampyrer
venereal venerisk
venture drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag
verdure grönska
vesture dräkt
vibrera vibrate
viticulture vinodling
vitreous glasartad
vulture gam
waitress servitris, uppasserska
wanderer vandrare
ware varor
warehouse magasin
warehousing magasinering
wares varor
warfare krigföring
warrent garanti, fullmakt, häktningsorder
watercress vattenkrasse
wayfarer vägfarande
we're vi är
weather forecast väderleksrapport
welfare välgång, välfärd
well-bred belevad
well-mannered väluppfostrad
well-preserved välbevarad
well-read beläst
were var
weren't var inte
where var
whereabouts vistelseort
whereas då däremot, emedan
whereby varigenom
wherefore varför
wherein vari
wheresoever varhelst
whereson varpå
whereupon varpå
wherever varhelst
whore hora, sköka
whorehouse bordell
whoremaster horkarl
whoremonger horbock
whores horor
widely-spread brett särade
widespread utbredd
wildfire löpeld
window-dressing fönsterskyltning
windows-directory windows-katalog
windscreen vindruta
winepress vinpress
wintergreen vintergröna
wire ståltråd, telegrafera, tråd, telegram
wire-tapping avlyssning
wireless trådlös, radio
wirepulling spel bakom kulisserna
wiseacre snusförnuftig, besserwisser
wondered undrade
wore bar
world-renowned världsberömd
wreak utlösa
wreath krans
wreathe bekransa
wreck vrak, skeppsbrott
wreckage skeppsbrott, vrakgods
wrecker vrakbärgare
wrecking bärgnings
wren gärdsmyg
wrench rycka, skiftnyckel
wrestle brottas
wrestler brottare
wrestling brottning
wretch usling, stackare, kräk
wretched usel, olycklig, miserabel
yore förr
you're du är
Yours sincerely högaktningsfullt, Er tillgivne
zippered med blixtlås
other english words that include "create" : swedish :
create skapa, frambringa, komponera
creates skapar
recreate återskapa
user-created användar-skapade