The Swedish term "knittel, haltande vers" matches the English term "doggerel"

other swedish words that include "haltande" : english :
haltande limping
other swedish words that include "vers" : english :
överst at the top
ovilja, aversion aversion
översittare bully
överstrykning, avbeställning cancellation
huvudstad, kapital, versal capital
översten colonel
överse med, förlåta, gottgöra condone
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
verspar couplet
gränsöverskridande cross-border
syndaflod, översvämning deluge
diverse, åtskilliga divers
överskådlig easy to survey
översvallande effusive
överskrida, överstiga exceed
överstigit exceeded
överstiger exceeds
överskott excess
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
översvämning flooding
universalverktyg general tool
överskrift, rubrik heading
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oöverstiglig insurmountable
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
översvämma inundate
revers IOU (=I owe you)
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
överstycke lintel
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
skriva in sig vid universitet matriculate
diverse miscellany
universal multipurpose
revers note = promissory note
äldre version, föråldrad outdated
överskridande overdraft
översvämma overflow
översvämmande overflowing
översyn overhaul
förbise, överse med, förbise overlook
överskatta overrate
överskrida, översvämma overrun
överskugga overshadow
överskuggar overshadows
förbiseende, översikt oversight
överskrida overstep
överstryknings overstrike
översikt overview
överväldiga, översvalla overwhelm
översvallande overwhelming
överskriva overwrite
överskrivande overwriting
överskådlig perspicuous
nyare universitet redbrick
överskott redundancy
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
överskott residue
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
diverse sundries
diverse sundry
överstatlig supranational
överskotts-, överskott surplus
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
översvämma, dränka, kärr swamp
kursplan, översikt syllabus
toppar, överst tops
översättning, avskrift transcript
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
travers, genomkorsa traverse
maskinskriverska typist
hel, universell, allmän universal
universum universe
universitet university
versal uppercase
överst uppermost
varjehanda, olika, diverse various
universitet varsity
vers, strof verse
versifikation versification
version version
verserna vss