The English term "labour welfare act" matches the Swedish term "arbetarskyddslag"

other english words that include "welfare" : swedish :
welfare välgång, välfärd
other english words that include "act" : swedish :
ablactation avvänjning
abreact avreagera
abreaction avreagering
abstract sammandrag, abstrakt
abstraction abstraktion
abstracts teoretisk
act verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra
act of indemnity amnestikungörelse
acta handling
acted spelade
acting tillförordnad, spelsätt, spel
action gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable handling, åtalbar
actions händelser
activate aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
active aktiv, verksam
actively aktivt
activist aktivist
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actor skådespelare, aktör
actress skådespelerska, aktris
acts agerar
actua själva
actual verklig
actuality (in) i själva verket
actually faktiskt
actuate driva, sätta i rörelse
anactment upphöjande till lag
artefact artefakt
attract ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
axle fracture axelbrott
bacteria bakterie
bactericidal bakteriedödande
bactericide baktericid
bacteriological bakteriologisk
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologi
bacteriolysis bakteriolys
bacterium bakterie
be refractory tredskas
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
building contractor byggmästare
cactus kaktus
cataract stort vattenfall, grå starr
character karaktär, sinnelag, tecken
character-study karaktärsstudie
charactercount teckenberäkning
characteristic karakteristiska, kännetecken
characterize karakterisera, känneteckna
characterizes utmärks
characterlist tecken-lista
charactermap teckenhanterare
characters tecken
compact komprimera, dryg
compacts komprimerar
contact beröring, kontakt
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts kontakter
contract kontrakt
contract illness ådra sig
contraction sammandragning
contractor leverantör, entreprenör
contractual avtalsmässig, kontraktsenlig
counteract motverka
counteracting motverkande
counteracts motverkar
dactylic daktylisk
dactylology dövstumsalfabet
deactivate avaktivera
deactivated avaktiverad
deactivates avaktiverar
deactivating avaktiverande
detract dra ifrån, förringa
dissatisfaction missnöje
distract dra bort, distrahera
enact uppföra, stadga, påbjuda
exact noga, exakt
exacting fordrande, krävande
exactly exakt, just
extract packa upp, utdrag
extracted uppackad
extraction härkomst, uppackning
extractor utdragare
extracts packar upp
fact faktum
faction split, parti, partigrupp
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
facts fakta
firm in character karaktärsfast
fractal fraktal
fraction bråk (i matematik), fraktion
fracture benbrott, brott, krossa, bryta
galactic galaktisk
impact inverkan
impacts inverkar
impracticable ogörlig
impractical opraktisk
impracticality ogenomförbarhet
inaction overksamhet
inactive inaktiv
inactivity overksamhet
inexact inexakt
intact oförändrade, orörd
interact påverka varandra
interaction interaktion
interactive interaktiv, dialogform
interactively interaktivt
jactation skryt
lacking in character karaktärslös
liquefaction smältning
malefactor missdådare
manufacted tillverkad
manufacture tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured tillverkade, arbetad
manufacturer tillverkare, fabrikant
manufacturers tillverkare
manufacturing tillverkande
matter-of-fact saklig
metacharacter metatecken
multi-activity centre allaktivitetshus
overactive överaktiva
pact fördrag
practicable görlig, genomförbar
practical praktisk
practically praktiskt taget
practice vana, praktik, övning, idka, öva
practices utövning
practise träna, utöva, öva
practised erfaren, van
practitioner praktiserande
protract förlänga
putrefraction förruttnelse
radioactive radioaktiv
radioactivity radioaktivitet
range of action aktionsradie
react reagera, återverka
reaction reaktion
reactionary bakåtsträvare, reaktionär
reactivate återaktivera
reactor reaktor
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
retract dra tillbaka
retractable indragbart
retroactive retroaktiv
satisfaction tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
self-extract självuppacka
self-extraction självuppackning
semi-manufactures halvfabrikat
special-characters specialtecken
subcontractor underleverantör, underentreprenör
subtract subtrahera
subtraction subtraktion
syntactic syntaktisk
tact taktfullhet, takt
tactful grannlaga, taktfull
tactfulness taktfullhet
tactical taktisk
tactician taktiker
tactics taktik
tactless taktlös
tract område, traktat
tractable lätthanterlig
tractable (be) spak (vara )
traction dragningskraft, dragning
tractor traktor
trait of character karaktärsdrag
transact genomdriva, uppgöra
transaction transaktion
transactions handlingar, förhandlingar
unpractical opraktisk
unsatisfactory otillfredsställande