The Swedish term "laga, reparera" matches the English term "repair"

other swedish words that include "laga" : english :
anklaga för, skylla på accuse of
anklaga någon accuse somebody of
anklagad accused
anklagar accuses
plåga afflict
plåga aggrieve
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
överklaga appeal against
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
pläga be accustomed to
delägarskap co-ownership
följeslagare companion
beklaga, klaga complain
klagande complaining
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
kokerska, laga mat, koka, kock cook
rådpläga om deliberate upon
beklaga deplore
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
sorg, smärta, plåga distress
utgåva, upplaga edition
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
slaga flail
flinga, flaga flake
flamma, låga flame
jaktlagar game laws
gaslåga gas burner
lågadel, societet gentry
plåga, anfäkta harass
plågade harassed
plågar harasses
plågande harassing
anklaga impeach
anklaga incriminate
ogrannlaga indelicate
anklaga indict
upplaga, utgång, nummer issue
det plågar mig it hurts me
låga, stråle, jet jet
klaga, klagan lament
lagar laws
laga, reparera mend
självplågare, narcissist narcissist
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
slaganfall palsy
delägare part-owner
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
delägarskap, enkelt bolag partnership
laga, flik, täppa, lappa, lapp patch
plåga, besvära pester
klagande plaintive
åtala, åklaga prosecute
åklagare prosecutor
ånger, ångra, beklaga regret
bilaga, tillägg supplement
grannlaga, taktfull tactful
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
klagande wailing