The English term "pre-philately" matches the Swedish term "förfilateli"

other english words that include "pre" : swedish :
air-pressure lufttryck
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible fattbar
apprehension anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive orolig, aningsfull
apprentice lärling, lärling
apprenticeship lärlingskap
as a present till skänks
at present för närvarande, för tillfället
be present at övervara
beast of prey rovdjur
become predominant ta övererhand
blood pressure blodtryck
Christmas present julklapp
comprehend förstå
comprehending förstå
comprehensible förståelig
comprehension fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive omfattande
compress komprimera, omslag
compressed komprimerade
compressing komprimerande
compression kompression
compressor kompressor
cypress cypress
decompresses packar upp
decompressing uppackningen av
decompression dekomprimering
decompressor uppackare
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation avskrivning
depredation plundring
depress nedtrycka, nedslå
depressed deprimerad, nedslagen
depression depression, nedgång, lågtryck, depression
empress kejsarinna
express uttrycka, snabb
express an opinion yttra sig
express call ilsamtal
express parcels ilgods
express train snälltåg
expressed utrryckt
expressing syftar på
expression term, min, uttryck, fras
expressions uttryck
expressive uttrycksfull
expressly särskilt
imprecate nedkalla
imprecation förbannelse
impregnable ointaglig, ogenomtränglig
impregnate impregnera, genomdränka
impregnated-wood impregnerat trä
impress prägla, imponera, inprägla, inpränta
impressed imponerad
impression intryck, avtryck, prägel
impressionable lättpåverkad
impressive imponerande
incomprehensible obegriplig
inexpressible obeskrivlig, outsäglig
inprecise inexakt
interpreper tolk
interpret tyda, tolka
interpretation utläggning, tolkning av
interpreted översatt
interpreter översättare, tolk
interprets förklaringar
leprechaun pyssling
letterpress boktryck
liberty if the press tryckfrihet
make an impression imponera
means of expressing uttryckssätt
misapprehension missuppfattning
misrepresent förtala
misrepresented förvrängd
omnipresent allestädes närvarande
oppress förtrycka, nedtrycka
oppressed förtryckt, beklämd, betryckt
oppresses nedtrycker
oppression förtryck, beklämning
oppressive tryckande
osprey fiskgjuse
pre för
pre-eminent överlägsen
pre-eminently i allra högsta grad
pre-recorded för-inspelade
pre-release förhands-utgivning
pre-warn förvarna
preach predika
preacher predikant
preaching predikandet
preamble förord, inledning
prearrange avtala
precarious betänklig, vansklig, osäker
precaution försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått
precautions försiktighetsåtgärder
precede gå före
preceded föregånget av
precedence företräde
precedent prejudikat, föregående
precept föreskrift
precinct område, gräns
precious värdefull, dyrbar
precipice bråddjup, stup
precipitate brådstörtad, påskynda
precipitous brant
precise exakt, precisera, precis
precisely precis
preclude utestänga, hindra
precocious brådmogen
precosion förebyggande
precursor föregångare
predate fördatera
predation plundring
predatory rov
predecessor företrädare
predefined fördefinierad
predetermined förbestämd
predicate predikat
predict förespå, förutsäga
predictable förutsägbara
predicted förutsa
prediction förutsägelse
predicts säger
predilection förkärlek, förkärlek
predispose göra mottaglig
predisposition mottaglighet
predominance övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
predominate dominera
preen putsa
prefab monteringsfärdigt
prefabricate förhandstillverka
preface företal, förord
prefatory inledande
prefect ordningsman
prefer framföra, föredraga, föredra
preferable bättre
preferably företrädesvis, helst
preference företräde före, inställning, preferens
preform prestera
pregnancy havandeskap
pregnant havande, grossess, gravid, innehållsrik
prehensile claw gripklo
prehistoric förhistorisk
prejudice fördom
prejudiced fördomsfull
preliminaries förberedelser
preliminary förberedande
prelude förspel
premarital föräktenskaplig
premature förtida, för tidig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
premier främst, premiärminister
premise premiss, fastighet, antagande
premium premium, premie
premonition förvarning
preoccupied upptagen
preparation preparat, förberedelse
prepare förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera
prepared beredd, förberedd
preparing förberedande
prepatory förberedande
prepay betala i förskott
prepayment förskottslikvid
preponderance överlägsenhet
preposition preposition
preposterous bakvänd, orimlig
preprocessor hjälpprocessor
prerogative privilegium, förmånsrätt
presage förebud, förebåda
prescribe föreskriva, påbjuda, ordinera
prescription föreskrift, recept, bestämmelse
presence närvaro
present gåva, present, framföra, nuvarande, presens
present times nutid
presentations presentationer
presented presenterad
presentiment förkänsla
presenting presenterande
presently strax, kort därefter
presents presenterar
preservation bevarande
preserve sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara
preserve-tin konservburk
preserved bevarad
preserves sylt
preserving inkokning
preset förbestämd
president ordförande, president, ordförande
press ansätta, klämma, pressa, press, trycka
press-stud tryckknapp
pressed nedtryckt
pressing enträgen, tryckande
pressure press, tryck
presto snabb, hastigt
presumably förmodligen
presume drista sig, förmoda, undererstå sig
presumption övermod, förutsättning
presumptuous övermodig, självsäker
presuppose förutsätta
pretence förevändning
pretend låsas, påskina, föregiva
pretends låtsas
pretension anspråk
pretentious anspråksfull
pretext förevändning
prettier sötare
pretty ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck
prevail övertala, segra, få överhanden, härska
prevailing rådande
prevalent gängse
prevaricate söka undanflykter
prevent avstyra, förhindra, förbygga
prevent from avhålla från
prevention förhindrande
preview förhandsvisning
previewing förhandsvisningen
previews förhandsvisningar
previous föregående, tidigare
previously tidigare
prey rov, byte, be
printing-press tryckpress
reprehensible klandervärd
represent representera, framställa, föreställa
representative representant, representativ, ombud
repress undertrycka
spread utbreda, utbredning, sprida, breda ut
spreadsheet kalkylblad
spreckled spräcklig
spree festande, upptåg
suppress undertrycka, kväsa
supremacy överlägsenhet, överhöghet
supreme överlägsen, högst
supress dämpa
the Supreme Court Högsta domstolen
uncompressed okomprimerade
uncompressing uppackning, avkomprimering
uncompressor uppackare
unprecedented utan motstycke
unpredictable oförutsägbar
unpremeditated oöverlagd
unprepared oförberedd
well-preserved välbevarad
widely-spread brett särade
widespread utbredd
winepress vinpress
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.