The English term "red-letter-day" matches the Swedish term "helgdag"

other english words that include "red" : swedish :
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
adhered ansluten till
altered ändrat
answered besvarade
appeared framträdde
assured försäkrade
barred tillbommad
become predominant ta övererhand
bicoloured tvåfärgad
blurred suddig
bordered kantad
bored uttråkad
boredom leda
bothered besvärade
bred uppfödde, uppfött
broad-shouldered axelbred
captured fångad
censored censurerad
centered centrerad
checkered rutig
cheered hurrade
chequered brokig, rutig
clergy-inspired prästpåverkade
colored färgad
coloured färgad
configured justerat
considered ansedd
covered täckte
credence tilltro
credentials kreditivbrev
credibility trovärdighet
credible trolig, trovärdig
credit kredit, förtjänst, heder
credited hedrad
creditor fordringsägare, borgenär
credits beröm
credulous lättrogen, godtrogen
cured ham rökt skinka
daredevil våghals
declared deklarerat
delivered levererade
depredation plundring
desired önskad
discoloured anlupen
discovered upptäckt
discredit betvivla, skam, vanheder
distempered rubbad, sjuklig
doctored fiffla
dredge muddra
dredger mudderverk, bottenskrapa
enamoured förälskad
encountered mött
entered inknappade
feathered befjädrad
featured publicerad
feel bored ledas
fettered fjättrad
flared flammande
flavoured kryddad
four-coloured fyrfärgstryck
full-flavoured fyllig
gathered församlade
get tired tröttna
get tired of ledsna
go red bli röd
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
goodnatured gemytlig
grow red rodna
hatred hat
hereditary ärvda, ärftlig
heredity ärftlighet
honoured hedrad
hundred hundra
hundredfold hundrafalt
hundreds hundratals
hundredth hundrade
ill-bred ouppfostrad, obelevad
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
ill-tempered argsint
impaired försämrad
inbred medfödd
incredible otrolig
incredibly otroligt
incredulous skeptisk
incurred hände
infrared ultraröd
ingredient ingrediens, beståndsdel
ingredients innehåll
insured försäkrad
jiggered utpumpad, uttröttad
kindred släktskap
knured räfflad
labored arbetade
least-favoured minst gynnad
lectured föreläst
leisured ledig
letter of credit kreditiv
littered skräpig
lowered sänkte
maneuvered manövrerade
mannered tillgjord
manufactured tillverkade, arbetad
mastered kännare
measured avmätt, mätt
mouse-coloured musgrå, råttfärgad
multi-coloured flerfärgstryck
nimble-fingered långfingrad
non-credit icke-kredit
non-secured icke-säkerställd
nuclear-powered atomdriven
numbered numrerad
occurred uppstått
pondered funderat på
powdered sugar strösocker
predate fördatera
predation plundring
predatory rov
predecessor företrädare
predefined fördefinierad
predetermined förbestämd
predicate predikat
predict förespå, förutsäga
predictable förutsägbara
predicted förutsa
prediction förutsägelse
predicts säger
predilection förkärlek, förkärlek
predispose göra mottaglig
predisposition mottaglighet
predominance övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
predominate dominera
prepared beredd, förberedd
pure-bred renrasig
recovered återvinna
red röd
red-faced rödbrusiga
red-handed på bar gärning
red-heat glödande hetta
red-hot glödhet
red-tapist paragrafryttare
red wine rödvin
redbrick nyare universitet
redbrown rödbrun
redcap militärpolis
redden bli röd, rodna
redecorate återställa
redeem återlösa, infria, utlösa
redeemable inlösbar
redeeming utlösning
redeliver åter överlämna
redemption utlösning, återlösning
redeploy placera om
redirect styra om, ändra, ställa om
redirected omdirigerad, omplacerad
redirection omdirigering
rediscover återupptäcka
redisplayed återvisad
redistributable utgivningsbara
redistribute omfördela
redistributive omfördelnings
redo göra om
redo-function upprepa-funktion
redolent doftande
redouble fördubblas, öka, fördubbla, ökas
redoubt skans
redraw rita om
redress gottgörelse, gottgöra
reduce knappa in, reducera, inskränka
reduced nedsatt
reduced-rate nedsatt-pris
reducers reduceringar
reduces minskar
reducing reducera
reductant motvillig
reduction inskränkning, minskning, förminskning
redundancy överskott
redundant överflödig
redwood jätteträd i kalifornien
referred hänvisat
renumbered omnumnrerat
required nödvändig
retired pensionerad
revered aktade
sacred religiös, helgad, helig
sacredness helighet
scattered strödd, gles, spridd
scattered around utspridd
secured säkrat
shred remsa, skära sönder
slandered förtalad
slaughtered massakerna
starred stjärnbeströdd
stored sparad
structured strukturerad
tampered manipulerade
tapered konisk
tattered trasig, söndertrasad
tempered tempererad
thoroughbred rasren, fullblod
tired trött
tired of led på
tutored lärde
unaltered oförändrat
uncoloured ofärgad
unlettered olärd, föga beläst
unpredictable oförutsägbar
unprepared oförberedd
unregistered oregistrerad
well-bred belevad
well-mannered väluppfostrad
wondered undrade
zippered med blixtlås
other english words that include "day" : swedish :
ash-wednesday askonsdag
birthday födelsedag
birthdays födelsedagar
Christmas Day juldagen
day dag
day-break gryning
day-time dagtid
day-to-day dagliga
day after Christmas Day annandag (jul)
day after tomorrow övermorgon
day and night dygn
day of issue avstämplingsdag
daybreak gryning, daggryning
daydream dagdröm
daydreamer dagdrömmare
daydreaming dagdrömmande
daylight dagsljus
daylong dagslång
days dagar
daytime dagtid
dog-days rötmånad
dogdays rötmånad
domesday domens dag
eight-hour day åttatimmarsdag
every-day vardaglig
every day dagligen
everyday alldaglig, vardags
everyday commodities dagligvaror
fixed day utsatt dag
Friday fredag
Good Friday långfredag
heyday höjdpunkt, glanstid
holiday semester, helg, ledighet, lovdag
holidays ledigheter, ferie
holy-day helgdag
Lady Day vårfrudagen
leapday skottdag
Maundy Thursday skärtorsdag
mayday första maj
MayDay S.O.S.
midday middag
Monday måndag
monday-friday måndag till fredag
name-day namnsdag
New Year`s Day nyårsdagen
nowadays nu för tiden
nowdays nu för tiden
on duty for the day jourhavande
payday avlöningsdag
saint´s day helgondag
Saturday lördag
someday någon dag
speech-day skolavslutning
Sunday söndag
the day before yesterday förrgår
the other day häromdagen
Thursday torsdag
today idag
Tuesday tisdag
Twelfth Day trettondagen
two days ago för två dagar sedan
Wednesday onsdag
weekday vardag
Whitsunday pingstdagen
workaday alldaglig
workday arbetsdag
yesterday i går