The Swedish term "strimma, drag" matches the English term "streak"

other swedish words that include "strimma" : english :
strimma, remsa strip
galon, strimma, rand stripe
other swedish words that include "drag" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
dragspel accordion
underhåll, underhållsbidrag alimony
uppdrag assignment
sammandragning astringent
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
hundragradig centigrade
bedrägligt cheated
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
dragspel concertina
sammandragning constriction
sammandragning contraction
insats, bidrag, tillskott contribution
bidragsgivande contributory
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
bedragare, krok crook
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedragare deceiver
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
hitta, uppdraga detect
sammandrag, smälta maten digest
föredrag, tal discourse
uppdraga, upptäcka, hitta discover
bedragare double-dealer
dra, dragga, släpa drag
dragon dragoon
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
dragig draughty
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
grundämne, grunddrag element
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
sammandrag epitome
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
utdrag excerpt
utdragen excerpted
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
villfarelse, bedräglighet fallacy
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finesser, ansiktsdrag features
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
schackdrag, utspel gambit
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
högdragen haughty
bedräglig, illusorisk illusive
bedragare imposter
indrag indention
bidragande instrumental
ofördragsam intolerant
föredrag om lecture on
drägg lees
anletsdrag lineament
genidrag master-stroke
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
högdragen, myndig overbearing
fördrag pact
framföra, föredraga, föredra prefer
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
drag ner pulldown
dragande pulling
oväsen, bedrägeri, racket racket
lämnar, föredraga, återge render
tillbakadragande retirement
indragbart retractable
självbedrägeri self- deception
möbelöverdrag slipcover
överdragsklänning smock
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
högdragen supercillious
sopa, sotare, drag, svepa sweep
bedrägeri take-in
åtdragande tightening
åtdragning tightness
dräglig, uthärdlig tolerable
dragningskraft, dragning traction
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
fördrag, traktat, avtal treaty
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
dragkamp tug-of-war
odräglig, outhärdlig unbearable
vattendrag watercourse
kabeldragning wiring
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.