The Swedish term "galon, strimma, rand" matches the English term "stripe"

other swedish words that include "galon" : english :
galon, träns galloon
skosnöre, spets, galon, snöra lace
other swedish words that include "strimma" : english :
strimma, drag streak
strimma, remsa strip
other swedish words that include "rand" : english :
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
absorberande absorbent
absorberande absorbing
accelererande accelerating
accept, accepterande, antagande acceptance
tillhörande accompanying
verksamhet, aktiverande activating
adderande adding
justerande adjusting
bedårande, beundransvärd adorable
beundrande adoring
smickrande adulatory
annonserande advertising
i brand aflame
åldrande ageing
försvårande aggravation
närande alimentary
gränd alley
gränd alley-way
gränd alleyway
ändring, förändring alteration
förändra altering
retsam, irriterande annoying
mjältbrand anthrax
adderande appending
härrörande arising
resterande skulder arrears
mordbrand arson
försäkrande assuring
för närvarande, för tillfället at present
förvirrande baffling
bank, strand bank
plage, stranden, strand beach
strandgodssökare beach-comber
uppföranden behaviors
krigförande, krigförande belligerent
välgörande, välgörenhet beneficial
återvåndsgränd blind alley
blomstrande blossoming
strandpromenad boardwalk
rand, brädda, brätte, brädd brim
rand brima
rand, kant brink
bärande buoyant
uppbränd burnt up
kringvandrande musikant busker
rost, brand canker
bärande på carrying
firande celebration
ordförande chairman
ordförande chairperson
föränderlig, ombytlig changeable
cirkulerande circling
civiliserande civilizing
rengörande cleaning
klättrande climbing
kombinerande combining
jämförande, relativ comparative
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
kärande complainant
komplementerande complementary
fullgörande completing
komprimerande compressing
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
avgörande, slutlig conclusive
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
storbrand conflagration
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
konstruerande constructing
konsulterande consultants
kontrollerande controlling
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
kritisk, avgörande crucial
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
avaktiverande deactivating
debatterande debating
avgörande deciding
avgörande decisive
svarande defendant
gudsförklarande deifying
uppförande demeanour
uppförande, uppträdande deportment
förstörande destructive
detonerande detonating
slingrande, irrande devious
diskriminerande discriminatory
diskuterande discussing
illa beryktad, vanhedrande disreputable
dominerande, förhärskande dominant
varandra each other
rand, egg, brädd, kant edge
poängterande emphasizing
möjliggörande enabling
donerande endowed
motsvarande equivalent
kringvandrande errant
oregelbunden, kringirrande erratic
utvärderande evaluating
fordrande, krävande exacting
befintlig, existerande, bestående existing
expanderande expanding
förklarande explanatory
exporterande exporting
förmildrande extenuating
eld, skjuta, brand, brasa fire
brandbil fire-engine
brandstege fire-escape
brandförsäkring fire insurance
brandman fireman
brandsäker, eldfast fireproof
uppenbar, upprörande flagrant
fladdrande flickering
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
vrakgods, strandfynd flotsam
avståndsinställning, fokuserande focusing
formaterande formatting
frigörande freeing
kallbrand gangrene
alstrande generating
gestukilerande gesticulatory
fnittrande giggling
regerande governing
grupperande grouping
morrande, morra, brumma growl
hanterande handling
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
nedsättande, förnedrande humiliating
illustrerande illustrating
offrande immolation
dödläge, återvändsgränd impasse
realiserande implementation
importerande importing
imponerande imposing
imponerande impressive
förbättrande improving
mordbrands incendiary
brandbomb incendiary bomb
inkluderande, inklusive including
indikerande indicating
upprörande, orättfärdig iniquitous
visitation, inspekterande inspecting
oförändrade, orörd intact
påverka varandra interact
räntebärande interest-bearing
oföränderlig, alltid invariable
involverande involving
irriterande irritants
skärande jarring
klirra, klirrande jingle
jonglerande jugglery
vandrande riddare knight-errant
gränd, smal väg lane
långrandighet lengthiness
fodrad, randig lined
lokaliserande locating
spöklik, brandröd lurid
lurande lurking
manövrerande maneuvering
plundrande marauding
marknadsförande marketing
dominerande masterful
onanerande, onani masturbating
motsvarande matching
förvirrande mazy
memorerande memorizing
lagning, reparerande mending
brand, mögel, rost mildew
minimerande minimizing
dåligt uppförande misbehaviour
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
modellerande modeling
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
smolk, grand, skärva, dammkorn mote
gripande, flyttning, rörande moving
talrik, myllrande multitudinous
föränderlighet mutability
navigerande navigating
nomadiserande nomadic
icke-existerande, obefintlig non-existent
ickeexisterande nonexistent
närande nourishing
nu regerande now-reigning
iakttagelse, yttrande observation
bullrande obstreperous
hindrande obstructive
dåvarande of the time
allestädes närvarande omnipresent
varandra one another
funktion, opererande operating
kontrasterande opposed
optimerande optimising
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
rörande pathetic
fosforescerande phosphorescent
placerande placing
besvärlig, irriterande plaguey
kärande plaintiff
planerande planning
placerande planting
plundrande plundering
poserande posturing
praktiserande practitioner
bränd mandel praline
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
presenterande presenting
bevarande preservation
ordförande, president, ordförande president
förhindrande prevention
försakelse, umbärande privation
vidlyftig, långrandig prolix
yttrande prononcement
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
gynnsam, blomstrande prosperous
publicerande publiching
publicerande publicizing
publicerande publicly
pulserande pulsating
återkalla ett yttrande recant
refererande referring
reglerande regulating
dithörande relevant
övrig, kvar, kvarvarande remaining
begärande requesting
resterande residual
resulterande resulting
upprörande revolting
roterande revolving
regerande konung rex
roterande rotary
roterande rotating
rådande, regerande ruling
mullrande rumbling
stranda run ashore
bläddrande scrolling
havsstrand seashore
självexekverande self-running
separerande separating
chockerande shocking
kust, stötta, strand shore
jämsides med, utmed varandra side by side
slingrande sinuous
puckla på varandra slug it out
pyrande smouldering
andraårsstuderande sophomore
specifierande specifying
bokstaverande, rättskrivning spelling
spenderande spending
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
sparande storing
tråd, strand strand
gäll, kärv, skärande strident
randig striped
student, studerande student
studerande studying
solbränd sunburnt
kvarvarande surviving
solbrända tanned
tankeförändring thought-change
blomstrande thriving
hindrande thwarting
förbränd torrid
slingrande tortuous
rörande, vidrörande touching
uppspårande tracing
spårande tracking
förvandla, förändra transform
resande, ambulerande travelling
triumferande, segerrik triumphant
allestädes närvarande ubiquitous
oförändrat unaltered
oföränderlig unchangeable
oförändrad unchanged
avinstallerande uninstalling
oförändrad unmodified
uppdaterande updating
yttrande uterance
yttrande utterance
varierande varying
kanten, rand verge
vibrerande vibrant
segrande, segerrik victorious
strand waterside
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
välfungerande wellfunctioning
slingrande wiggly
slingrande, spiral winding
undrande wondering
irriterande worrisome