The English term "alley-way" matches the Swedish term "gränd"

other english words that include "way" : swedish :
airway luftled
alleyway gränd
always jämt, alltid
anyway hursomhelst
away borta, bort
by the way apropå, i förbigående
cableway linbana
caraway kummin
causeway gångbro
companion-way kajuttrappa
cutaway jackett
die away avslockna
doorway dörröppning
drive away förjaga, fördriva
driveway uppfart
fade away vissna bort
far away fjärran, avlägsen, långt borta
footway gångstig, trottoar
further away längre bort
gangway gång, landgång
gateway portgång
get-away flykt, start
get away ge sig av, komma bort
give away skänka
go away gå sin kos
gone away bortrest
guard on the railway konduktör på järnväg
halfway halvvägs
hallway korridor
hallways korridorer
headway framsteg
highway motorväg
in the same way lika
leeway avdrift
make away with a person röja någon ur vägen
midway halvvägs
Milky Way vintergatan
milkyway vintergatan
motor-way motorväg
Norway Norge
one-way envägs
out-of-the-way corner avkrok
out of the way undan
pass away avliva, förgå
pine away försmäkta
railway järnväg
railway depot bangård
roadway körbana
roundabout way omväg, krokväg
run away skena, rymma
runaway förrymd
runway startbana
send away avvisa
sideways på sned
slink away slinka iväg
snatch away snappa bort
speedway motorcykelbana
stay away utebli
stowaway fripassagerare
straightway genast
subway underjordisk gång
sway svänga, vackla, vingla
swaying svängande
take-away restaurangtyp
take away ta bort
the other way around tvärom
this way hitåt
throwaways engångsartiklar
tramway spårväg
waterway farled
way sträcka, kosa, sätt, väg
waybill fraktsedel
wayfarer vägfarande
wayfaring vägfarande
waylay ligga i försåt för
ways vägar, sätt, leverne
wayside vägkant
wayward egensinnig