The Swedish term "drag ner" matches the English term "pulldown"

other swedish words that include "drag" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
dragspel accordion
underhåll, underhållsbidrag alimony
uppdrag assignment
sammandragning astringent
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
hundragradig centigrade
bedrägligt cheated
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
dragspel concertina
sammandragning constriction
sammandragning contraction
insats, bidrag, tillskott contribution
bidragsgivande contributory
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
bedragare, krok crook
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedragare deceiver
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
hitta, uppdraga detect
sammandrag, smälta maten digest
föredrag, tal discourse
uppdraga, upptäcka, hitta discover
bedragare double-dealer
dra, dragga, släpa drag
dragon dragoon
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
dragig draughty
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
grundämne, grunddrag element
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
sammandrag epitome
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
utdrag excerpt
utdragen excerpted
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
villfarelse, bedräglighet fallacy
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finesser, ansiktsdrag features
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
schackdrag, utspel gambit
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
högdragen haughty
bedräglig, illusorisk illusive
bedragare imposter
indrag indention
bidragande instrumental
ofördragsam intolerant
föredrag om lecture on
drägg lees
anletsdrag lineament
genidrag master-stroke
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
högdragen, myndig overbearing
fördrag pact
framföra, föredraga, föredra prefer
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
dragande pulling
oväsen, bedrägeri, racket racket
lämnar, föredraga, återge render
tillbakadragande retirement
indragbart retractable
självbedrägeri self- deception
möbelöverdrag slipcover
överdragsklänning smock
strimma, drag streak
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
högdragen supercillious
sopa, sotare, drag, svepa sweep
bedrägeri take-in
åtdragande tightening
åtdragning tightness
dräglig, uthärdlig tolerable
dragningskraft, dragning traction
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
fördrag, traktat, avtal treaty
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
dragkamp tug-of-war
odräglig, outhärdlig unbearable
vattendrag watercourse
kabeldragning wiring
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
other swedish words that include "ner" : english :
genera abash
generad abashed
erkänner acknowledges
ajournera adjourn
adb-maskiner adp-machines
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
företag och organisationer agencies
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
luftkonditionerad air-conditioned
luftkonditionering air-conditioning
växelströmsgenerator alternator
bedöva, söva ner anaesthetize
anglikaner Anglicans
animationer animations
applikationer applications
applikationer applikation
ardennerhäst Ardennes carthorse
kompanjoner associates
associationer associations
auktion, auktionera auction
baner, fana banner
samtliga baroner baronage
förmåner benefits
fläckat ner besmear
blondiner blondes
innertak ceiling
civilisationer civilizations
kloner clones
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
samarbetspartner co-worker
jämföra, kollationera collate
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
utarbeta, komponera compose
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
konjugationer conjugations
statsobligationer consols
konstruktioner constructs
container, behållare container
samordna, koordinera coordinate
kontrasignera, lösen countersign
skapa, frambringa, komponera create
cubaner cubans
kulminera culminate
avbräck, ramponera, åverkan damage
dyrt, innerligt dearly
deklarationer declarations
sanera decontaminate
sanering decontamination
definitioner definitions
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
demoner demons
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
konstruktion, planera design
detonera detonate
detonerande detonating
dimensionera, oklar dim
dimensioner dimensions
godkänner inte disallows
försvinner disappears
diskriminering, urskillning discrimination
diskriminerande discriminatory
diskussioner discussions
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
disponera dispose
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
donera donate
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
nertrampad down-trodden
ladda ner download
nerladdat downloaded
nere downstairs
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
garnering, sås, majonässås dressing
drivrutiner, förare drivers
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
emanera, utgå emanate
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
donera, förläna endow
donerande endowed
energisk energetic
energi energy
ekvationer equations
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
spioneri, spionage espionage
evig, evinnerlig eternal
övermåttan, synnerligen exceedingly
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
explotioner explosions
exponera exposure
synnerligen extraordinarily
fascinera fascinate
innerlig, brinnande fervent
innerlighet, värme fervour
finner finds
nervös oro, förvirring, regnby flurry
matransonering food rationing
fyra funktioners four-function
ogenerad, otvungen free and easy
vänner friends
funktioner functions
funktioner funktions
vinner gains
nervknut ganglion
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
generera generate
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
ledning, instruktioner guidance
innerlig, hjärtlig hearty
ligistfasoner hooliganism
html-funktioner html-functions
ikoner icons
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
sänka ner immerse
vaccinera immunize
imitationer impersonations
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
imponerande imposing
impregnera, genomdränka impregnate
impregnerat trä impregnated-wood
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
imponerad impressed
imponerande impressive
genera, olägenhet, besvär inconvenience
indianer indians
harsen, uppbragt, indignerad indignant
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
personer individuals
smittosam, infektioner infections
innerst inmost
innerlår inner-thigh
innerst innermost
ympa, inympa, vaccinera inoculate
inskriptioner inscriptions
installationer installs
institutioner institutions
besked, instruktioner instructions
oövervinnerlig insuperable
planera intend
planerar intends
internera intern
ingripa, intervenera intervene
innerlig, intim intimate
tonfall, intonering intonation
introduktioner introductions
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
nonchalant, ogenerad jaunty
vara nervös jitter
nervositet, panik jitters
tornera joust
nervös jumpy
planering layout
planer layouts
lektioner lessons
generositet liberality
livsnerv lifeblood
flanera, limpa loaf
schäslong, vestibul, flanera lounge
flanera, ströva omkring lounge around
makaroner macaroni
maskiner machinery
imponera make an impression
enervera make nervous
manifestationer manifestations
vis, sätt, maner manner
maner mannerism
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
dominerande masterful
onanera masturbate
onanerande, onani masturbating
meditera, planera meditate
miljoner millions
min, minera, mina, gruva mine
mineral mineral
meja ner mow down
frikostighet, generositet munificence
mystisk, besynnerlighet mysteriousness
nerv, fräckhet nerve
nervpåfrestande nerve-racking
nervskakande nerve-shattering
nervös nervous
nervöst nervously
ängslan, nervositet nervousness
nervös nervy
nervsjuk neurotic
romaner novels
opponera, protestera mot object to
operationer operations
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
vänner pals
i synnerhet, särskilt particularly
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
egendomlig, besynnerlig peculiar
pensionera pension off
personer persons
filippinerna Philippines
planera, planera, utkast, plan plan
planerare planner
planerande planning
knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig plump
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
presentationer presentations
förmåner privileges
proportioner proportions
publikationer publications
kvalifikationer qualifications
egen, besynnerlig, underlig queer
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
kaniner rabbits
utflykt, ströva, flanera ramble
dimensionerad rated
portion, ransonera, ranson ration
resonera med reason with
rekommendationer recommendations
förfina, raffinera, rena refine
regenerera regenerate
regenerad regenerated
relationer, förhållande relations
relationer relationships
religioner religions
påminner reminds
reparationer repairs
pensionerad retired
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
returnerade returned
recentioner reviews
revolutionera revolutionize
rutiner routines
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
flanera, spatsera saunter
sceneri, landskap scenery
scener scenes
returnera send back
sans, känner senses
sessioner sessions
schamponera shampoo
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signerad signed
situationer situations
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
förkonstlad, raffinerad sophisticated
specialfunktioner specialfunctions
specifikationer specifications
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
stocka sig, stagnera stagnate
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
stjärnbaneret starsprangled banner - the
magasinera store up
ströva, promenera, promenad stroll
raffinerad studied
abonnera på, prenumerera på subscribe to
subventionera subsidize
telefonera, telefon telephone
tur, turnera, resa, turné tour
turnering tournament
trampa, trampa ner trample
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
transponera transpose
garnering trimming
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
trumpet, utbasunera trumpet
två kolumners two-column
underexponera underexpose
undergräva, underminera undermine
upp och ner up-and-down
vaccinera vaccinate
vaccinationer vaccinations
faner, fernissa veneer
faner veneers
venerisk venereal
sannerligen, i sanning verily
diskriminering victimization
energi, kraft vim
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
onanera wank
magasinering warehousing
impregnera, vattentät waterproof
impregnering waterproofing
väl-proportionerade well-proportioned
vinner wins