The Swedish term "opponera, protestera mot" matches the English term "object to"

other swedish words that include "opponera" : english :
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
other swedish words that include "mot" : english :
motbjudande abhorrent
tillmötesgå accede to
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
mottagare, adressat addressee
motspelare, motståndare adversary
som är rakt emot adverse
motgång adversity
emotion affekt
åter, mot, emot against
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
motsvarighet analogue
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
motstånd antagonism
motverkande antagonistic
motsols anti-clockwise
motgift antidote
motgifter antidotes
antiparti, motvilja antipathy
motpol antipode
motpol antipole
motsats, antites antithesis
ämbete, möte appointment
mötessal auditorium
anligga mot bear on
motsäga, beljuga belie
betalningsmottagare beneficiary
valkommitté, valmöte caucus
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
varumottagare consignee
dementera, motsäga contradict
motsa contradicted
motsägelse contradiction
trilsk, motsatt contrary
motsats, kontrastera, kontrast contrast
samtala, konversera, motsatt converse
korrelat, motsvarighet correlate
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
motsägelse cotradiction
motanfall counter-attack
motfordran counter-claim
motsols counter-clockwise
motverka counteract
motverkande counteracting
motverkar counteracts
motpart, motsvarighet counterpart
motiv designs
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
ogilla, motvilja dislike
åt öster, mot öster eastward
träffa på, möter encounter
mött encountered
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
motorer engines
betrakta, möta envisage
motsvarar equals
motsvarande equivalent
motsvarigheter equivalents
enstaka, motstycke exceptional
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
ansikte mot ansikte face-to-face
vara vänd mot facing
fyrmotorig four-engined
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
motsäga, bestrida gainsay
samling, sammankomst, möte gathering
växelmotor gearmotor
motorväg highway
huva, huv, motorhuv hood
motivation incentive
oemotsäglig indisputable
oemotståndlig irresistable
jetdriven hjälpmotor jato
klyvare, streta emot jib
motivering jusification
motionsgymnastik keep-fit
motreaktion kickback
ledmotiv leitmotif
mottagning levee
rörlig, lokomotiv locomotive
motse look forward to
solidarisk mot, lojal mot loyal to
motsvarande matching
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
samling, sammanträde, möte meeting
medlem, ledamot member
möttes met
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
motell motel
motiv, tema motif
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
motor motor
motorväg motor-way
motorcyckel motorbike
motorbåt motorboat
valspråk, devis, motto motto
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
flermotorig multi-engined
motståndare objector
däremot, tvärtom on the contrary
motståndare opponent
motståndare opponents
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
mitt emot opposite to
motsättning, stridighet opposition
motbok pass-book
betalningsmottagare payee
stämpla mot plot against
göra mottaglig predispose
mottaglighet predisposition
protestera mot protest against
göra räder mot, räd raid
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
motspänstighet recalcitrance
motspänstig recalcitrant
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
mottagare, telefonlur receiver
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
mottagare recipient
motbeskyllning recrimination
motvillig reductant
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
motvillig reluctant
möte rendezvous
motsägelse repugnance
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
motstå resist
motstånd, motvärn, motstånd resistance
mottaglighet sensitiveness
enmotorig single-engined
motorcykelbana speedway
avteckna sig mot stand out against
kalla till möte summon to a memeeting
mottaglig susceptible
mottagare tailsman
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
tremotorig three-engined
timoteus timothy
åt, emot, mot towards
översättnings-motor translator-engine
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
bemötande, behandling treatment
avtalat möte tryst
tvåmotorig twin-engined
utan motstycke unprecedented
motig untoward
mot versus
visavi, gentemot vis-à-vis
mot vs
då däremot, emedan whereas
lovart, mot vinden windward
motstå withstand
motarbeta work against