The English term "co-operation" matches the Swedish term "samarbete, medarbete, medverkan"

other english words that include "co" : swedish :
abscond rymma
accolade dubba till riddare
accommodate anpassa
accommodated anpassad
accommodates anpassar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating medgörlig
accompan beledsaga
accompaniment ackompanjemang
accompanist ackompanjatör
accompany medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying tillhörande
accomplice medbrottsling
accomplish utföra, fullborda
accomplished presterade
accomplishment prestation
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accost tilltala
account mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability ansvarighet
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
accounting bokföring
accounts handelsräkning
accoustics akustik
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
acorn ekollon
acoustic akustisk
acoustical akustik
acoustics akustik
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
alcohol sprit, alkohol
alcohol-related alkoholrelaterad
alcoholic alkoholist
alcoholism alkoholosm
alcove alkov
anaconda anakonda
apricot aprokos
ascorbic acid askorbinsyra
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
background-color bakgrundsfärg
bacon sidfläsk, fläsk, skinka
baconian baconanhängare
balconied med balkong
balcony balkong, altan
bandicoot råtta
bank account bankkonto
bar-code streckkod
bar of chocolate chockladkaka
barleycorn korn
be content with nöja sig
beach-comber strandgodssökare
beacon fyr, sjömärke
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
becoming blir
becoming to klädsam
bicoloured tvåfärgad
blood-corpuscle blodkropp
bocome bliva
boot cover baklucka
border country gränsbygd
borecole bladkål
boycott bojkott
break the record slå rekord
bridal couple brudpar
building contractor byggmästare
cacography dålig stil
cacophonous illalåtande
cacophony missljud
catch a cold förkyla sig
charactercount teckenberäkning
charcoal kol (trä-), träkol
chicory cikoria
chocolate choklad
chocolates chokladbitar
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-op konsum
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operative villig att samarbeta
co-opt invälja ny ledamot, adjungera
co-ordination samordning
co-ownership delägarskap
co-pilot tredjepilot
co-runners medlöpare
co-worker samarbetspartner
coach vagn, tränare
coachman kusk
coal stenkol, kol (sten-)
coal-mine kolgruva
coarse grov, grov, sträv, plump
coast kust
coastal kust
coat rock, kappa, kavaj
coat of mail pansarskjorta
coated täckt
coating beläggning
coats täcker
coax lirka, smickra
coaxed smickrad, lirkad
cob majskolv, ridhäst, klippare
cob-web spindelnät
cobble lappa
cobble-stone kullersten
cobbler skomakare
cobweb spindelväv
cocaine kokain
cock kran, tupp, kuk
cock-shureness karskhet
cockle liten flat båt, hjärtmussla
cockoo gök
cockpit förarplats i flygplan
cockroach kackerlacka
cocksure tvärsäker
cocky stöddig
cocoa choklad, kakao
coconut kokosnöt
cocoon kokong
cocord sämja
cod torsk
cod-goods efterkravgods
cod-parcel efterkravsförsändelse
coddling dalt
code chiffer, kod
coded kodad
codes koder
coding kodning
coerce tvinga
coexistence samlevnad
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
cog kugge
cogent övertygande
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
cognac konjak
cognizance kännedom
cogwheel kugghjul
cogwheels kugghjul
coherent sammanhängande
coherently sammanhängande
coil ringla, ring, rulle
coilspring resår
coin mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt
coinage myntprägling
coincide sammanfalla
coincidence sammanträffande, slump
coiner förfalskare
coins mynt
coke coca-cola, koks
cold köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla
colder kallare
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collapse sammanbrott, kollapsa
collapsible hopfällbara
collar krage
collate jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
colleague kollega
colleagues kollegor
collect indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery efterkrav
collected samlat
collection samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag håv
collection of taxes uppbörd
collections sortiment
collectively kollektivt
collector samlare
collects samlar
college gymnasium, högskola
collegue kollega
collide kollidera, stöta ihop, sammanstöta
collier kolgruvearbetare
colliery kolgruva
collision sammanstötning, kollision
colloguy samtal
colloquial vardaglig
collusion maskopi
colon kolon, grovtarm
colonel översten
colonists kolonisatörer
colonize bebygga
colonnade pelargång
colony koloni
colophony stråkharts
color färg
colorbook målarbok
colored färgad
colorful färgrik
coloring färglag
colors färger
colossians kolosserna
colossus koloss
colour färga, kulör, färg
coloured färgad
colt föl, unghäst
columbine akleja
column kolumn, pelare, kolonn
coma dvala
comb kamma, kam
combat bekämpa, strid
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations kombinationer
combine kombinera, skördetröska
combined kombinerad
combines kombinerar
combining kombinerande
combustible brännsår
combustion förbränning
come komma
come to nothing gå upp i rök
comedy komedi, lustspel
comes kommer
comestibles matvaror
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
comical komisk
comics serietidningar
coming instundande, kommande, tillkommande
comma kommatecken
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commas kommatecken
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commence börja
commencement skolavslutning
commencing inledande av
commend kommendera
comment kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commerce handel, rörelse, handel
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commingle blandas
commiserate ömka
commission kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire dörrvakt, stadsbud
commit föröva, begå
commitee kommitté
commitment åtagande
commits förövar
committe utskott
committee nämnd, kommitté, utskott
committee's kommitténs
committes kommittéer
commmand kommando
commodious rymlig
commodity handelsvara
commodore kommendör
common tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig
common beetroot rödbeta
commonly vanliga
commonplace vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth samvälde
commotion oordning, oväsen, uppståndelse
commune kommun
communicate kommunicera
communicated meddelat
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative meddelsam
communion nattvard
communions samfund
communique kommuniké
Communism kommunism
community samhälle, menighet, gemensamhet
commute pendla, förvandla
commuter pendlare
compability kompabilitet
compact komprimera, dryg
compacts komprimerar
companies företag
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way kajuttrappa
companionship kamratskap
company lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's företags
comparable jämförbar, jämförbar
comparative jämförande, relativ
comparatively jämförelsevis
compare jämföra, komparera
comparing jämföra
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compartment kupé
compasion medlidande
compass kompass
compasses passare, cirkel
compassion medlidande
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compeer jämlike, kamrat
compel tvinga, betvinga
compelled tvungen
compelled to nödsakad att
compelling tvingande
compendium kompendium
compensate ersätta, kompensera
compensated kompenserad
compensation kompensation
comperè konferencié
compete konkurrera, tävla
competence sakkunskap
competency kompetens
competent duglig, kompetent
competes tävlar
competition tävling, konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness konkurrenskraftiga
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compile kompilera
compiled kompilerad
compiler kompilator
complacence självbelåtenhet
complacent självbelåten
complain beklaga, klaga
complainant kärande
complaining klagande
complaint åkomma, klagomål
complaints klagomål
complaisant älskvärd, foglig
complement fyllnad
complementary komplementerande
complete full, komplettera, fullända, fullständig
completed färdig
completely fullständigt
completeness fullständighet, helhet
completes avslutar
completing fullgörande
completion komplettering, avslutning
completly fullständigt
complex komplexa
complexion hy, utseende
complexity invecklade
compliance eftergivenhet, samtycke
compliancy foglighet
compliant foglig, eftergiven
complicate komplicera
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
complicity medbrottslighet
complies åtlyder
compliment komplimang
compliments hälsningar
comply åtlyda
comply with uppfylla
component komponent
components komponenter
compose utarbeta, komponera
composer kompositör, tonsättare
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
composure fattning
compound blanda, sammansatt
comprehend förstå
comprehending förstå
comprehensible förståelig
comprehension fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive omfattande
compress komprimera, omslag
compressed komprimerade
compressing komprimerande
compression kompression
compressor kompressor
comprise inbegripa, innehålla
comprised innehåll
compromise kompromiss, kompromettera
compulsary obligatorisk
compulsion tvång
compulsory obligatorisk
compunction samvetsagg
computational data
computations databeräkningar
compute databehandla
computed databehandlat
computer dator
computer's datorns
computer-based datorbaserade
computer-controll dator-kontroll
computer-magazines datatidningar
computer-players datorspelare
computerized datoriserad
computers datorer
computes databehandlar
computing användandet av datorer
comrade kamrat, kamrat
comrade's kamrats
comrades kamrater
concatenate hoplänka
concatenated hoplänkade
concatenation sammansättning
conceal dölja, gömma
concealed hemliga, undangömd, dold
concede medge
conceit inbilskhet, högfärd
conceited egenkär, inbilsk
conceivable upptänklig, fattbar
conceive fatta, uttänka
conceived uttänkt
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
concentration koncentration
concentric koncentriska
concept begrepp
conception begrepp, avelse, föreställning
conception of life livsåskådning
concern avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet
concern oneself bafatta sig med
concerned inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concerning beträffande, angående, rörande
concert samförstånd, konsert
concerted gemensam
concertina dragspel
concession medgivande, eftergift
concessionaire koncessionsinnehavare
conciliate försona, blidka
conciliation försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
concise bestämd, koncis
conclude avsluta
concluding avslutande
conclusion slut, slutsats
conclusive avgörande, slutlig
concoct koka ihop
concoction hopkok
concord harmoni, endräkt
concrete betong, konkret
concubine älskarinna
concur instämma, medverka, sammanträffa
concurrence sammanträffande
concurrent jämlöpande, jämlöpande
concussion hjärnskakning, stöt
concussion of the brain hjärnskakning
condemn döma, fördöma
condemnation fördömelse
condemned dödsdömd
condense kondensera, förtäta
condescend nedlåta sig
condescend to give bevärdiga med
condiment krydda
condition kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional villkorlig
condole with kondolera
condolence kondoleans
condom kondom
condominium gemensam överhöghet
condone överse med, förlåta, gottgöra
condor kondor
conduce befrämja, leda till
conducive befrämjande
conduct uppförande, beteende, dirigera, vandel
conductance ledningsförmåga
conducted tour gruppresa
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
conducts dirigerar
conduit kanal, rör
cone kägla, kotte, strut
confabulation småprat, samtal
confection modesak, konfekt, tillblandning, hopkok
confectioners konditori
confederacy allians, förbund
confederate förbunden
confederation statsförbund
confer konferera, tilldela, skänka, överlägga
conference konferens
conferment förlänande, utdelande
confess bikta, erkänna, tillstå
confessant biktbarn
confessedly det måste medges, uppenbarligen
confession bekännelse, bikt
confessor biktfader
confidant förtrogen
confide anförtro, lita, tro
confidence förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in tilltro till
confidence man bondfångare
confidence trickster bondfångare
confident säker, självsäker
confidental förtrolig
confidential konfidentiellt, förtrogen
configuration inställning
configurationfile inställningsfil
configure justera
configured justerat
confinding godtrogen
confine inspärra, internera, begränsa, gräns
confined instängd
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
confirm bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera
confirmation konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confirmed konfirmerat
confirming bekräftad
confirms bekräftar
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation beslag
conflagration storbrand
conflate slå ihop, sammansmälta
conflict konflikt
confluence sammanflöde, tillopp
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
confound förväxla, förvirra
confounded förbaskad
confraternity brödraskap
confront konfrontera
confrontation konfrontering
Confucianism konfucianism
confuse förbrylla, förvirra, förvilla
confused distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
confusing förbryllande
confusion oreda, sammanblandning, förvirring, oordning
confutation vederläggning
confute vederlägga
congeal bli stel, frysa till is
congenerous besläktad, av samma slag
congenial behaglig, sympatisk, besläktad
congenital komplett
conger havsål
congested överbefolkad, överbelastad
congestion stockning
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
Congo Kongo
congratters grattis!
congratulate gratulera, lyckönska
congratulating gratulerar
congratulation gratulation, lyckönskan
congregate församla, hopsamla
congregatinal församlings-1
congregation församling
congress kongress
congruence kongruens, överensstämmelse
conical kägelformad, konisk
conifer barrträd
conjecture gissa, gissning
conjoin förbinda, förena sig
conjugal äktenskaplig
conjugations konjugationer
conjunction samband, bindeord
conjunctiva bindhinna
conjure trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla
conjurer trollkarl
conk skalle, kran(näsa)
conker kastanj
connate besläktad, medfödd
connect koppla, ansluta
connected kopplad, förbunden
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
connection kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections kontakter
connective tissue bindväv
conniption raseriutbrott, hysteriskt anfall
connivance efterlåtenhet, tyst medgivande
connive se genom fingrarna
connoisseur kännare
connotation speciell betydelse, bibetydelse
connubial äktenskaplig
conquer segra, besegra, erövra, övervinna
conqueror besegrare, erövrare
conquest erövring
consanguinity släktskap, blodsband
conscience samvete
conscience clause samvetsklausul
conscientious samvetsgrann
conscious medveten
consciousness medvetande
conscript rekryt, värnpliktig
conscription inkallelse, värnplikt
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
consecutive på varandra följande
consensus samstämmighet
consent bejaka, samtycka
consent to tillåta
consequence följd, konsekvens, slutsats
consequential följdriktig
consequently följdaktligen, därför, alltså
conservancy hamnstyrelse
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve konservera, spara
conserves inlagd frukt, fruktkonserv
consider besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
consign överlämna, sända
consignation konsignation
consignee varumottagare
consigner avsändare
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
consist består
consisted bestod
consistency konsekvens, konsistens
consistent konsekvent, förenlig
consisting bestående
consistorial konsistoriell
consolation tröst
console konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consols statsobligationer
consonant överensstämmande, konsonant
consort gemål
consortium konsortium
conspicuous iögonfallande, framstående
conspiracy komplott, komplott, sammansvärjning
conspire sammansvärja sig, konspirera
consrquence följd
constable konstapel
constaint nödtvång
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consternation bestörtning
constipation förstoppning
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constituency valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution förfalska, statsförfattning, författning
constrain hindra
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
constrict sammandra
constriction sammandragning
construct konstruera, bygga, anlägga
constructed konstruerade
constructing konstruerande
construction konstruktion
constructs konstruktioner
construe tolka
consul konsul
consulate konsulat
consult konsultera, rådfråga
consult with rådgöra med
consultant rådssökande
consultants konsulterande
consultation samråd
consultative rådgivande
consulted kontaktade
consume konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed förbrukade
consumer konsument
consuming förbrukande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation avslutning, fulländning
consumption konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång
consumptive lungsjuk
contact beröring, kontakt
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts kontakter
contagion smitta
contagious smittosam
contain innehålla
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
contemplate begrunda, ha för avsikt
contemporary samtidig, jämnårig, samtida
contempt förakt, ringaktning
contemptuous hånfull, föraktfull
contend strida, tävla, påstå, kivas
contended nöjd och belåten
content nöjd, innehåll
contented förnöjd, tillfredsställd
contentedness förnöjsamhet
contentious trätgirig
contentment belåtenhet
contents innehåll
contest bestrida, tävlan
contested omstridd, omtvistad
context sammanhang, innehåll
context-sensitive innehållskänslig
contiguous angränsande
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contingency tillfällighet, eventualitet
contingent truppavdelning
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
continue fortsätta
continued fortsatt
continuing fortsättning
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously oupphörligt
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contour kontur
contract kontrakt
contract illness ådra sig
contraction sammandragning
contractor leverantör, entreprenör
contractual avtalsmässig, kontraktsenlig
contradict dementera, motsäga
contradicted motsa
contradiction motsägelse
contraption manick, apparat, grej
contrary trilsk, motsatt
contrast motsats, kontrastera, kontrast
contribute medverka, bidra
contribution insats, bidrag, tillskott
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
contrite ångerfull
contrition botfärdighet
contrivance anordning
contrive hitta på, lyckas
control behärskning, kontroll, kontrollera
control-key kontrolltangenten
controlled kontrollerade
controller kontrollant
controllers kontroller
controlling kontrollerande
controversial omtvistad
controversy tvist, strid
contumely skymf, vanära
conumdrum vitsgåta
convene sammankalla, sammankomma
convenes sammankallar
convenience bekvämlighet
conveniences bekvämligheter
convenient bekvämt
conveniently bekvämt
convenor sammankallande
convent kloster, nunnekloster
convention överenskommelse
conventional vedertagen, konventionell
conventions överenskommelser
converge sammanlöpa
conversant förtrolig, förtrogen
conversation konversation, samtal
converse samtala, konversera, motsatt
conversely omvänt
conversion omvändelse
conversions omvandlingar
convert omvända, konvertera
converted konverterad
converter omvandlare
converters konverterare
convertible konvertibel, cabriolet
converting konvertera
convertion konvertering
converts konverterar
convex kupig
convey transportera, meddela, framföra, överföra, leda
conveyance åkdon, fordon, befordran
conveyor transportband
convict fälla, överbevisa, straffånge, bevisa
conviction fällande, övertygelse
convienent bekvämt
convince övertyga
convincing övertygande
convivial festlig
convocation sammankallande, församling
convoke sammankalla
convulsed konvulserade
convulsion krampryckning
coo kuttra
cook kokerska, laga mat, koka, kock
cooker kokspis
cookery kokkonst
cookie liten kaka
cookies kakor
cooking matlagning, anrättning
cooks kockar
cool kallt, sval, avkyla
cooling drink läskdryck
coon tvättbjörn
coop andelsförening, stänga in, bur för höns
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
coordinate samordna, koordinera
coot sothöna
cop snuten, polis
Copenhagen Köpenhamn
copier kopierare
copious riklig
copper kopparmynt, koppar
coppice skogsdunge
copse lund, skogsdunge
coptic koptisk
copulation parning
copy avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera
copy-taster redaktionschef
copybook häfte
copying kopierar
copyists avskrivare
copyists' avskrivarnas
copyright litterär äganderätt
Copyright to E-mail [email protected]
copywriter författare av reklamtext
coquettish kokett
coracle fiskarbåt
coral korall
cord rep, sladd, snöre
cordial hjärtlig
cordially hjärtligt
core ledare
coriander koriander
corinthians korintierna
corious märkvärdig
cork kork, korka igen
cork-screw korkskruv
cork up korka igen
corker slående argument, grov lögn
corkscrew korkskruv
cormorant skarvfågel
corn spanmål, liktorn, säd, korn
corn-flakes majsflingor
corn-flour majsena
corner hörna, vrå
cornerstone hörnsten
cornet glasstrut
cornflower blåklint
cornish från cornwall, kornisk
corny barnslig, banal
coronation kröning
coroner adelskrona, undersökningsdomare
corporal kroppslig, korpral
corporate gemensam
corporation bolag
corps kår
corpse lik
corpses liken
corpulence fetma
corpulent korpulent
corpuscle blodkropp
corral inhängnad
correct korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected rättad
correcting korrekt
correction rättning
corrections rättelser
correctly korrekt
corrects rättar till
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
correspond korrespondera, svara, brevväxla
correspond to motsvara
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
corresponding motsvarande
corresponds svarar
corridor korridor
corrode fräta
corrosion anfrätning, sönderfrätande
corrosive frätande
corrugated veckad
corrupt skada
corrupted skadade
corruption fördärv, förgängelse, skada
corruptions skador
corset korsett
cosine cosinus
cosmetic skönhetsmedel, kosmetik
cosmopolitan kosmopolitisk
cost kostnad, pris, kostnad
cost-of-living levnadskostnad
costermonger fruktförsäljare
costing kostar
costly kostsam, kostbar, dyrbar
costs kostnader
costume kostym, dräkt
costy dyrbar
cosy hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig
cot vagga, babysång, barnsäng
cotradiction motsägelse
cotroller kontrollant
cottage villa, stuga, hydda
cotton tråd, bomull
cotton-wool bomullsvadd, bomull
couch soffa, divan
cough hosta
could kunde
couldn't kunde inte
coulisse kuliss
council råd
counciller rådsmedlem, stadsfullmäktig
counsel advokat, rådplägning
counsellor ambasadråd, rådgivare
count greve, räkna
count upon påräkna
countdown nedräkning
countenance uppsyn, ansikte, min
counter bardisk
counter-attack motanfall
counter-claim motfordran
counter-clockwise motsols
counter in a shop disk i affär
counteract motverka
counteracting motverkande
counteracts motverkar
counterfeit förfalska, förfalskning
counterfeited förfalskad
counterpane sängöverkast, täcke
counterpart motpart, motsvarighet
counterpoint kontrapunkt
counters jetonger
countersign kontrasignera, lösen
countess grevinna
counting räkning
countless oräkneliga
countries länder
country bygd, land
country council landsting
country people allmoge
countryman lantman, landsman
countryside landsbygd, bygd
counts antal
county grevskap, län
coup kupp
coupé kupe
couple koppla, par
coupled kopplat
couples par
couplet verspar
coupling koppling
coupon kupong
coupons kuponger
coupsel råda
courage kurage, mod
courageous modig
courier löpare, kurir
course förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp
course of treatment kur
courses banor, harjägare, springare, kurser
court domstol, hov
court-house tingshus
court-martial krigsrätt
court-ship kurtis, frieri
court of apeal appellationsdomstol
courteous hövlig
courtesy artighet
courtesy call artighetsvisit
courtier hovman
courtly artig, elegant
courts domstolar
courtyard gård, gårdsplan
cousin kusin
coutch soffa
cove bukt
covenant förbund, avtal
cover pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke
coverage täckning
covered täckte
covering täckande
coverlet täcke, sängöverkast
covers täcker
covert gömställe, hemlig
covet eftertrakta, åtrå
covetous vinningslysten, vinningslysten, sniken
covetous of begärlig efter
cow ko
cow-house ladugård
coward feg, pultron, feg, kujon, stackare
cowardice feghet
cowberry lingon
cower krypa ihop
cowl huva, rökhuv
cowslip gullviva
coxcomb sprätt
coxswain styrman, slupstyrare
coy blyg, pryd
coyote prärievarg
coyotes prärievargar
crocodile krokodil
cross-country running terränglöpning
dacoit rövare
dacoity röveriväsen
deacon diakon
deaconess diakonissa
deaconry diakonat
debt-collector indrivare
decalcomania dekalkomani
decimal-count decimalräkning
decoction avkok
decode avkoda
decodes avkodar
decoding avkodar
decompose upplösas, upplösa
decomposition nedbrytningsprocess
decompresses packar upp
decompressing uppackningen av
decompression dekomprimering
decompressor uppackare
decontaminate sanera
decontamination sanering
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decorous värdig, anständig
decorum anständighet
decoulour avfärga
decoy bulvan
disc-contents diskettinnehåll
discolour urbleka, avfärga
discoloured anlupen
discomfit modfälla, gäcka
discomfiture besvikelse, nederlag
discomfort obehag
disconcert omintetgöra
disconcerted förlägen
disconnect koppla av, stänga av
disconsolate tröstlösa, otröstlig
discontented missbelåten
discontinue avbryta
discord split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant oförenlig, disharmonisk
discount rabatt
discounts rabatter
discourage avskräcka
discouraged modfälld
discourse föredrag, tal
discourteous oartig
discourteously ohövligt
discover uppdraga, upptäcka, hitta
discovered upptäckt
discoveries upptäckt
discovers upptäcker
discovery rön, fynd, upptäckt
domestic comfort hemtrevnad
double-column dubbelkolumn
dress-coat frack
eco-audit miljörevision
eco-labelling miljömärkning
ecological ekologiska
ecologist miljöforskare
ecology miljöforskning
economic ekonomisk
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics nationalekonomi
economies ekonomier
economist nationalekonom
economize hushållning, hushålla
economy sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
ecosystem ekosystem
encode chiffrera, koda
encoded kodad
encoding avkodande
encompass omgiva
encore da capo
encounter träffa på, möter
encountered mött
encourage uppmuntra
encouragement uppmuntran
endcover ändskydd
ensign second liutenant fänrik
episcopal episkopal
episcopalian medlem av episkopalkyrkan
escort eskort, eskortera, följe, ledsaga
euro-company europabolag
every second varannan
everyday commodities dagligvaror
falcon falk
feel cold frusa
feel uncomfortable vantrivas
fiasco fiasko
flexible cord sladd (el- )
flexicon lexikon
folk-costumes folkdräkter
forecolor förgrundsfärg
forthcoming förestående
four-coloured fyrfärgstryck
fourscore fyra tjog
fresco fresk
fry not cook fräsa inte koka
full-colour fullfärg
fur-coat päls
garbage collector sophämtare
gas cooker gasspis
general condition allmäntillstånd
get cold kallna
gill cover gällock
give an account redovisa
give an account of redogöra för
greco-roman grekisk-romerska
gyrocompass gyrokompass
hard-core hårdnackad
hardcopy hårdkopia
have confidence in lita på
helicopter helikopter
hiccough hicka
hidecous otäck, ruskig
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
hopscotch hoppa hage
horoscope horoskop
host computer värddator, värddator
House of Commons underhuset
html-code html-kod
icon ikon
icons ikoner
incoherence brist på sammanhang
incoherent osammanhängande
income inkomst, inkomster
incoming inkommande
incomparable oförliknelig, makalös, ojämförlig
incompatibility inkompabilitet
incompatible inkompatibel
incompetent oduglig
incomplete ofullständig
incompletely ofärdig
incomprehensible obegriplig
inconceivable ofattlig
incongruous orimlig, oförenlig
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
inconsistency inkonsekvens
inconsistent inkonsekvent
inconsolable otröstlig
inconstant obeständig
inconvenience genera, olägenhet, besvär
inconvenienced besvärade
inconveniences besvär
inconvenient obekväm, oläglig
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
incorruptible omutlig
inferiority complex mindervärdighetskomplex
intercourse samfärdsel, umgänge
irreconcilable oförsonlig
jacobean från jakob i
jacobinism jakobinism
jacobite jakobit
jacobus jakobin
jocose skämtsam, munter
jurisconsul rättslärd
keep accounts föra räkenskap
key-code nyckel-kod
labour court arbetsdomstol
laconic fåordig
lawcourt domstol
lexicographer ordboksförfattare
lexicographical lexikografisk
lexicography lexikografi
lightning-conductor åskledare
limited company (Ltd.) aktibolag AB
line of conduct handlingssätt
locomotion förflyttning
locomotive rörlig, lokomotiv
low-cost lågpris
magistrates` court - the rådhusrätt
mail-coach diligens
maize-cob majskolv
make a confession avlägga bekännelse
malcontent missnöjd
master copy matris, original
match-cord stubintråd
means of communication fortskaffningsmedel
meat course kötträtt
meticolous noggrann, minutiös
metric-convention meterconventionen
microscope mikroskop
minicomputer minidator
minicomputers minidatorer
misconception missuppfattning
misconduct vanskötsel, dåligt uppförande
Moscow Moskva
motor coach turistbuss, buss
motor scooter skoter
mouse-coloured musgrå, råttfärgad
mucous slemmig
mucous membrane slemhinna
multi-coloured flerfärgstryck
mycologist mykolog, svampkännare
nacosis narkos
narcomania narkomani
narcomaniac narkoman
narcos narkos
narcosis narkos
narcotic narkotiskt
national-costumes folkdräkter
native-country fosterland
native country fädernesland
neo-colonialism nykolonialism
new-comer nykommling
newcomer nykomling
nicotine nikotin
nincompoop tjockskalle
non-alcoholic alkoholfri
non-commercial icke-kommersiell
non-commissioned officer underofficer
non-commital obunden
noncommercial ickekommerciella
occour förekomma
of course naturligtvis, givetvis
on the contrary däremot, tvärtom
out-of-the-way corner avkrok
outcome resultat
over-the-counter över disk
overcoat överrock
overcome övervinna
pay a compliment visa en artighet
peacock påfågel
pentecost pingst
Pentecostal revival pingsrörelse
percolate filtrera
petticoat underkjol, underklänning
photocopying fotokopiering
postcode postnummer
pre-recorded för-inspelade
precocious brådmogen
precosion förebyggande
prize competition pristävlan
protocol protokoll
psycological psykisk
race-course kapplöpningsbana
racoon tvättbjörn
raincoat regnrock, regnkappa
rancour hätskhet, agg
raucous hes
recognition igenkännande
recognize känna igen
recoil rekyl, rygga tillbaka
recoilless rekylfri
recollect påminna sig, minnas
recollection erinran
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
recompense ersättning, ersätta
recompile omkompilera
reconaissance rekognoscering
reconcile försona, förlika
reconciliation förlikning
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
reconstruct återuppföra
record grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player skivspelare
recorded inspelad
recorder bandspelare
recording inspelning
records uppgifter, annaler
recount relatera, uppräkna, skildra, berätta
recourse tillflykt
recover krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered återvinna
recovery tillfrisknande, återhämtning, bättring
redecorate återställa
rediscover återupptäcka
remote control fjärrkontroll
ricochet rikoschett
ridicoulus narraktig
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rococo rokoko
rollercoaster berg- och dalbana
rough copy kladd
safe-conduct fri lejd
savings account sparkonto
scoff håna
scold gräla på
scolding ovett, ovettig, gräl
scollop kammussla
scone mjuk platt kaka
scoop ösa, skyffla, skopa
scooter skoter, sparkcykel
scope omfattning
scorch sveda, förbränna
scorching brännhet
score resultat, tjog, poängställning
scorn hån, förakt, förakta
scornful spotsk, fröraktfull
scornfully hånfullt
scorzonera svartrot
Scot skotte
Scotch skotsk
Scotchman skotte
Scotland Skottland
Scottish skotsk
scoundrel skurk, slyngel, lymmel, rackare
scoundrelly skurkaktigt
scoundrels lymmlar
scour genomsöka, skura
scourge gissel, gissla
scout scout, spana, speja
scowl bister uppsyn, se bister ut
second sekund, andra
second-class ticket andraklassbiljett
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
second-rate sekunda
second cousin syssling
secondary sekundär
secondary matter bisak
secondary school realskola, läroverk
secondly för det andra
seconds sekunder
self-conceit egenkärlek
self-confidence självförtroende
self-confident självsäker
self-conscious självmedveten
self-control självbehärskning, självkontroll
semi-colon semikolon
session at court ting
shiver with cold rysa
shortcoming brist, misslyckande
shuttle cock badmintonboll, fjäderboll, lekboll
silicon kisel
slipcover möbelöverdrag
sourcecode källkod
spinal column ryggrad
stage-coach postdiligens, diligens
starch the collar stärka kragen
subconscious undermedveten
subconsciousness undermedvetande
subcontractor underleverantör, underentreprenör
succour hjälp, hjälpa, undsätta
sweet-corn sockermajs
swimming-costume simdräkt
swimming costume baddräkt
sycophant smickrare
sycophantic krypande
tail-coat frack
tape-recorder bandspelare
tea-cosy tehuv, tevärmare
telecommunication telekommunikation
telescope teleskop, kikare
tennis-court tennisplan
textcolor textfärg
textcontroll textkontroll
the contrary motsatsen
the Supreme Court Högsta domstolen
tobacco tobak
tobacconist tobakshandlare
tobacconist's tobaksaffär
town councillor stadsfullmäktige
tricolour trokoloren
tricot trikå
two-column två kolumners
tycoon pamp, magnat
udecoder avkodare
ultraconservatives ultrakonservativa
unbecoming missklädsam, opassande
uncoloured ofärgad
uncomfortable obekväm
uncommon ovanligt
uncompressed okomprimerade
uncompressing uppackning, avkomprimering
uncompressor uppackare
unconcern likgiltighet
unconcerned obekymrad, likgiltig
unconditional ovillkorlig
unconscious medvetslös, sanslös, omedveten
unconsciously omedvetet
unconstrained ospärrad
uncontested obestridd
uncontrollably okontrollerbart
uncontrolled obehärskad
uncork korka upp
uncouth klumpig, ouppfostrad
uncover blotta, avtäcka
underscore understrykning
unearned income arbetsfri
unlocking-code upplåsningskod
varicose vein åderbråck
viscount viscount
viscountess viscountess
viscous seg, tjockflytande
wainscot panelning
waistcoat väst
watercolour akvarell
waterconduit vattenledning
watercourse vattendrag
weathercock vindflöjel
welcome välkommen, kärkommen, välkomna
welcome-home välkommen-hem
welcomed välkomnade
welcoming välkomnande
when convenient när det passar
whooping-cough kikhosta
whoppingcough kikhosta
windows-compatible windowskompatibelt
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
woodcock morkulla
wordcount ord-beräkning
zip code postnummer
other english words that include "operation" : swedish :
operations operationer
suboperation arbetsmoment