The Swedish term "bli stel, frysa till is" matches the English term "congeal"

other swedish words that include "bli" : english :
orubblig adamant
lättpåverkad masspublik admass
lindra, lugna, blidka appease
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
aspekt, anblick aspect
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
publikens audiences
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
bli lurad be taken in
mulna, anstå, bli become
blir becomes
blir becoming
biblisk biblical
bibliografier bibliographies
blid, förbindlig bland
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
blindbock blind-mans-buff
blinka, blink, blinka, glimta blink
blinkvisare, skygglappar blinkers
bliva bocome
förbindelse, obligation, band bond
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
försona, blidka conciliate
statsobligationer consols
bli fuktig dampen
förblinda, blända dazzle
dominikanska republiken dominican
odugling, blindgångare dud
Irland, Irländska republiken Eire
bli följden, följa ensue
publicerad featured
orubblig, stadig, fast, firma firm
ljunga, blixt, blixtra flash
blixtljus flash-light
förfader, låta bli, upphöra med forbear
blivande, tillkommande, framtid future
bliga, gapa gape
fördubbling gemination
mildhet, blidhet gentleness
skaffa, bliva, få, lätta get
bli ond på get angry with
bli kvitt med get even with
bli sjuk get ill
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
inblick, skymt, glimt glimpse
bli röd go red
bliva, gro, växa grow
ögonblickligen imediately
orubblighet imperturbability
orubblig imperturbable
förblinda infatuate
blind förälskelse infatuation
inblick, insikt insight
ögonblick instand
ögonblicklig instant
ögonblicklig instantaneous
genast, ögonblick jiff
ögonblick jiffy
söla, bli efter lag
bibliotekarie librarian
bibliotek libraries
bibliotek library
bibliotekens librarys
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
belysning, blixt lighting
blixt lightning
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
bli sams, enas make it up
obligatorisk mandatory
bli till, förverkliga materialze
blid, lindrig, mild mild
ögonblick, stund moment
nattblindhet night-blindness
icke-bibliska non-biblical
obligatorisk obligatory
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
överblivet, smulor pickings
försona, blidka placate
lugn, fridfull, blid placid
blidka propitiate
statlig, offentlig, publik public
publikens public's
skrift, publikation publication
publikationer publications
publicerande publiching
publicera publicize
publicerande publicizing
publicerande publicly
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
bli röd, rodna redden
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
förblir remains
republik republic
republikansk, republikan republican
återblick retrospect
blid sentle
publisera som följetong seralize
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
vek, mild, len, mjuk, veklig, blid soft
utebli stay away
bli rak, rära straighten
underbibliotek subdir
underbibliotek subdirectories
underbibliotek subdirectory
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
blixt thunderbolt
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
tindra, blinka, glimt twinkle
orubblig unshakable
videobandsbibliotek videolibrary
blinka wink
blinkning winking
blixt x-flash
blixtlås zip fastener
blixtlås zipper
med blixtlås zippered
other swedish words that include "frysa" : english :
frysa freeze
other swedish words that include "till" : english :
litet till a little more
till sängs abed
gränsa intill abut
biträda, tillträda accede
tillmötesgå accede to
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
tillskott, tillträde accession
tillfällig accidental
dubba till riddare accolade
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
tillhörande accompanying
tilltala accost
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anhopning, tillväxt accretion
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassa till adapt to
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillsätta add on
tillägg addendum
tillägg additions
tillsats additive
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
lägger till adds
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
ansluten till adhered
angränsande, intilliggande adjacent
stöta till, bifoga adjoin
tilldöma, tillerkänna adjudge
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
anpassa till adjust to
tillåtlig admissible
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
inträde, tillträde admittance
tillrättavisa, varning admonish
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
tillgänglighet affability
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
tillgivet affectionately
tillfoga, fästa affix
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillstånd, underhåll allowance
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amerikatillverkade american-made
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
tillbyggnad annex
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
smärtstillande medel anodyne
lägga till append
tillbehör, bihang appendage
tillhöra appertain
ställa till trassel apple-cart
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
tillfartsvägarna approaches
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
anlända till arrive in
artilleri artillery
till skänks as a present
såvitt, ända till as far as
tillika as well
tillskriva ascribe
tillgång asset
tillgångar assets
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
på, hos, i, till, vid, vid at
till hands at hand
för närvarande, för tillfället at present
fäst, tillgiven attached
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
fram-och-tillbaka back-and-forth
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
kasta fram och tillbaka bandy
tillbommad barred
hålla tillbaka bate
höra till god ton be good form
vinka till sig beckon
bakefter, bakom, baktill, efter behind
tillsvidare beings
tillhöra belong
tillhöra belong to
tillhörde belonged
tillhörighet belonging
tillhörigheter belongings
tillhör belongs
blad till kniv blade to a knife
rygga tillbaka blench
gränsa till border on
spänna, dra till brace
av, vid, bredvid, till, genom by
utantill by heart
till yrket by profession
sjöledes, till sjöss by sea
stilla calm
stillhet calmness
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
tillfällig casual
tillfoga skada cause harm
instundande, kommande, tillkommande coming
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
befrämja, leda till conduce
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bikta, erkänna, tillstå confess
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
tilltro till confidence in
sammanflöde, tillopp confluence
tillåta consent to
förnöjd, tillfredsställd contented
tillfällighet, eventualitet contingency
insats, bidrag, tillskott contribution
rättar till corrects
tillverkade crafted
tilltro credence
halvmåne, tillväxande crescent
tillskärare, kniv cutter
tillfoga skada damnify
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
tillbehör, device device
tillgiven, hängiven devoted
brist på självtillit, blyghet diffidence
destillera distil
dubba film, dubba till dub
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
inveckla i strid, trassla till embroil
fiende till enemy of
tillämpning enforcement
tillräckligt enough
tillställning, underhållning entertainment
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
bestånd, existens, tillvaro existence
till slut finality
montör, tillskärare fitter
fast tillbehör fixture
plattar till flatten
rycka till, svikta flinch
foder (till djur), fodra fodder
tillgivenhet fondness
till, prenumerera på, åt, ty, för for
till exempel for instance
till salu for sale
till försäljning forsale
tillfällig fortuitous
blivande, tillkommande, framtid future
hjälpmedel, tillbehör gadget
allmäntillstånd general condition
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
artillerist gunner
fridfull, stilla halcyon
räcka över till hand (over to)
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
förfölja, tillhåll haunt
tillflyktsort haven
hugga, tillyxa hew
hittills hitherto
hus till hus house-to-house
olovlig, otillåten illicit
meddela, bibringa, tilldela impart
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
till sitt väsen in essence
framtill in front
otillgänglighet inaccessibility
otillräcklighet inadequacy
otillräcklig inadequate
otillåtlig inadmissible
skyldig till incest incestuous
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
bränna till aska incinerate
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
innebära, sluta sig till infer
tillfoga inflict
tillopp inflow
tillflöde influx
i den mån, till den grad insomuch
otillräcklig insufficient
in, till into
till yttermera visso into the bargain
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
göra till gel jellify
kanna, tillbringare, krus jug
till stor del largely
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
till vänster leftwards
tillståndsgivning licensing
tillse, passa, efterse, sköta look after
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
tillgjord mannered
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
marginal till marginal margin-to-margin
bli till, förverkliga materialze
mattillverkning matting
själstillstånd mental state
röra till, trassel mess up
måndag till fredag monday-friday
pengarna-tillbaka money-back
röra till muss
olyckstillbud near-accident
intill near to
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
puffa till nudge
spärra, täppa till, hindra obstruct
tilltvinga obtain by force
tillfälle occasion
tillfällen occasions
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
till påseende on approval
till fots on foot
till onto
tillfälle opportunity
artilleri ordnance
stilla pacific
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
till äventyrs perchance
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
angå, tillhöra pertain
tillämplig pertinent
bensin till bilen petrol to the car
tillbringare, handkanna pitcher
tilltalar pleases
belägenhet, tillstånd plight
tillhörighet, ägo, besittning possession
tilltag, upptåg, spratt prank
förhandstillverka prefabricate
tillverkade processed
tillverkning av processing
programmerings-tillbehör programming-utensils
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
tillfälligt provinsional
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
infoga, tillsätta, införa put in
stillsam, tyst quiet
stillhet quietness
helt, ganska, stilla, alldeles quite
väcka till liv reanimate
studsa tillbaka, reaktion rebound
tillrättavisande rebuke
gå tillbaka recad
dra sig tillbaka recarde
gå tillbaka recede
tillväxt recession
tillbakalutande reclining
rekyl, rygga tillbaka recoil
tillstyrka, rekommendera recommend
tillflykt recourse
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
tillbakalutad recumbent
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
fristad, tillflykt refuge
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åter sluta sig till, svara rejoin
i förhållande till relatives
tillförlitlig, pålitliga reliable
stöta tillbaka repel
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
ta sin tillflykt, tillflykt resort
beträffande, med hänsyn till respecting
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tillbakariktad, reaktionär retrograde
spola tillbaka rewind
längst till höger rightmost
till höger rightwards
utantill rote
skrynkla till rumple
tillåtelse, sanktion sanction
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
tillslutna sealed
stillsam sedate
klarhet, stillhet serenity
lända till serve as
tystnad, stillhet, tysthet silence
le tillgjort simper
tillgivne sincerely
tillbakasatt slighted
tillbakagång, prisfall, kris slump
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
son till son of
daska till spank
tilltala speak to
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
begiva sig till start for
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
stillhet stillness
räcka till, förslå, räcka suffice
tillräcklig sufficient
tillräckligt, nog sufficiently
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
till påseende, påskrift superscription
tillsyn supervison
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
efternamn, tillnamn surname
slå till swipe
tilltalande, sympatisk sympathetic
tillvarata take charge of
tillfångatagen taken prisoner
packa till tamp
trassla till, härva, trassel tangle
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
därtill thereto
klappa till thwack
till, ända tills, tills till
dittills till then
till, att, att, rämna, åt to
till vänster to the left
till höger to the right
tillsammans, ihop together
tillika, också, även, alltför too
rufsa till tousle
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
tillit, anförtro, förtroende trust
otillåten unavailable
sälja till lägre pris undercut
ta till för lite understate
obefogad, otillbörlig undue
olik, till skillnad från unlike
otillfredsställande unsatisfactory
till dess, till, tills, ända tills until
tills vidare until further notice
hittills until now
hittills up to now
tillskansa sig, inkräkta på usurp
tillbehör utilities
tillbehör, nytta utility
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
göra till offer victimize
tillförlitlig, vattentät watertight
rygga tillbaka wince
vinsch, rycka till winch
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
fria till woo
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
other swedish words that include "is" : english :
abbedissa abbess
alfabetisk abecedarian
grönsiska aberdevine
boning, hemvist, vistelse abode
missfall, abort abortion
misslyckad abortive
disträ, tankspridd absent-minded
absolutist abstainer
teoretisk abstracts
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
missbrukat abused
akademisk academic
akademisk academical
akademiskt academically
händelsevis accidentally
revisor, kamrer, bokförare accountant
periodisering accrual
precision acessibly
akustisk acoustic
akrobatisk acrobatic
aktivist activist
skådespelerska, aktris actress
faktiskt actually
improviserat ad lib
adjektivisk adjectival
improvisera adlib
administration admin
administrera administrate
administratör administrator
administratörer administrators
tillrättavisa, varning admonish
adritatiska havet adriatic
aerodynamisk aerodynamic
estetisk aesthetic
bismak after-taste
företag och organisationer agencies
alkemist alchemist
alkoholist alcoholic
algebraiskt algebraic
alkalisk alkaline
allegorisk allegoric
allegorisk allegorical
allergisk allergic
alfabetisk alphabetic
alfabetisk alphabetical
alfabetiskt alphabetically
alfanumerisk alphanumeric
alternativt, växelvis alternately
oegennytta, altruism altruism
altruistisk altruistic
amaryllis amaryllis
erotisk amatory
armenisk Amenian
amerikanisera americanize
ametist amethyst
amoralisk amoral
amfibisk amphibious
anabaptist Anabaptist
anakronism anachronism
anakronistisk anachronistic
blodbrist, anemisk anaemic
analogisk analogic
analogisk analogical
analytisk analytical
analytiskt analytically
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anatomisk anatomical
dissekera anatomize
ansjovis anchovy
anglisera Anglicize
anglosaxiska Anglo-Saxon
anglosaxisk Anglo-saxon
mikroskopiskt djur animalcule
animalisk animality
animism animism
anis anise
antagonist antagonist
Antarktis Antarctic
människoliknande anthropod
antropologisk anthropological
människolik anthropomorphous
antisemit anti-Semite
antisemitisk anti-semitic
antisemitism anti-semitism
antikvarisk antiquarian
antiseptisk antisepsis
antiseptisk antiseptic
antistatisk antistatic
sparris aparagus
isär apart
isär apart from
apatisk apathetic
människoapa ape
apmänniska apeman
aforism aphorism
aforismer aphorisms
afrodisiakum aphrodisiac
apokryfiska böcker apocrypha
apokryfisk apocryphal
apostolisk apostolic
kanonisera apotheos
arab, arabisk Arab
arabisk Arabic
arkeologiska archaeological
ärkebiskop archbishop
ärkebiskopar archbishops
arkeologiska archealogical
arkeologisk archeological
arkitektonisk architectural
arktisk Arctic
diskutabelt arguably
diskussionslysten argumentative
aristokrati aristocracy
aristokrat aristocrat
aristokratisk aristocratic
aristoteles aristotle
aritmetisk arithmetical
anvisningsprovision arranger`s fee
derfundig, listig artful
knep, list artifice
konstnär, artist artist
artistisk, konstnärlig artistic
artister artists
förvissa sig om ascertain
asiatisk asian
asiatisk asiatic
sparris asparagus
assistera, bistå, hjälpa assist
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
assisterar assits
assyrisk Assyrian
asterisk asterisk
asterisker asterisks
astronomisk astronomical
ateism atheism
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
juridiskt ombud attorney-at-law
revision auditing
revisor auditor
australiska Australian
österrikisk Austrian
autentisk, verklighetsnära authentic
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
auktoriserad authorized
autism autism
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
auktoriserad autorized
pris award
prisvinnande award-winning
prisad awarded
priser awards
soltält, markis awning
babylonisk Babylonian
backanalisk bacchanal
backanalisk bacchanalian
backisk bacchic
bakom kulisserna backstage
bakteriologisk bacteriological
list, baguette baguette
agn (om fisk), bete, hetsa bait
valfiskben baleen
balinesisk balinese
istadig balky
folkvisa ballad
visskrivare balladmonger
ballistik ballistic
ballistiken ballistics
balsamisk balsamic
baltisk baltic
förvisa, landsförvisa banish
förvisning, landsförvisning banishment
barbarisk barbaric
barbarismen barbarism
omänsklig, barbarisk barbarous
barberare, frisör barber
berberis barberry
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
piska batter
före kristus bc
missta sig be mistaken
förlisa, haverera be wrecked
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
misshandel beatings
missunna begrudge
rå, djurisk bestial
haschisch bhang
partiskhet, påverka bias
biblisk biblical
affischering bill-posting
affischör billposter
biologiskt nedbrytbar biodegradable
biologiskt biological
bisexuella bisexuals
bisexual bisexuell
biskop bishop
bisarra bizarre
chauvinist blimp
blinkvisare, skygglappar blinkers
groda, misstag, blunder blunder
polis bobby
fondemission bonus issue
botaniska botanical
brista, avbrott, spricka, bryta break
bris, bris, fläkt, kåre breeze
brittisk British
buddism buddhism
buddistisk buddhism's
buddist buddhist
buddister buddhists
kompisar buddies
kompis buddy
buffel, bison buffalo
spränga, spricka, brista burst
utbrista burst out
bristande bursting
bristningsgräns bursting-point
australisk stråtrövare bushranger
friskus buster
visst by all means
händelsevis by chance
missljud cacophony
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
visitkort calling card
kambrisk cambrian
batist cambric
kanaanitiska Canaanite
kanadensare, kanadensisk Canadian
kanalisera canalize
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
cannabis cannabis
kannibalism cannibalism
kanoniska canonical
ackvisition canvassing
kapitalistiska capitalist
kapitalistiska capitalistic
kapitalisering capitalization
kapitalisera capitalize
kapitalist captialists
västindisk caribbean
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
tälja, skära, rista, snida carve
hjul, strödosa, trissa castor
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
protestvissling catcall
katolicism Catholicism
fira, prisa celibrate
keltisk celtic
centralisera centralize
keramisk ceramic
viss, äker, sakt, förvissad certain
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
visshet certainty
beviset certification
bevis certifications
auktoriserad certified
vandringspris challenge prize
juristkontor chambers'
kaotisk chaotic
turistbuss charabane
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
tecken-lista characterlist
karismatisk charismatic
jaga, ciselera, jakt chase
avprickningslista check list
checklista checklist
kemikalie, kemisk chemical
kemist, apotekare chemist
kista, lår, bröst chest
kinesisk Chinese
spån, flisa chip
Kristus Christ
kristus christ's
kristenhet Christendom
kristenhetens christendom's
kristna, kristen Christian
kristendomen christianity
kristna christians
kronisk chronic
kronologisk chronological
överlista, kringgå circumvent
civilisation, kultur civilization
civilisationer civilizations
civilisera civilize
civiliserad civilized
civiliserande civilizing
klassisk classic
klassisk classical
klassicism classicism
klassiska språk classics
klausul, kort sats, bisats clause
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
samundervisning co-education
skrin, kista coffer
kista, likkista coffin
sammanstötning, kollision collision
kolonisatörer colonists
komisk comical
kommersialisera commercialize
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
kommunism Communism
jämförelsevis comparatively
kompromiss, kompromettera compromise
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
datoriserad computerized
koncentriska concentric
bestämd, koncis concise
beslagta, konfiskera confiscate
konfucianism Confucianism
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
grattis! congratters
kägelformad, konisk conical
gissa, gissning conjecture
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
konsekvens, konsistens consistency
konsistoriell consistorial
omstridd, omtvistad contested
omtvistad controversial
tvist, strid controversy
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
kokspis cooker
snuten, polis cop
koptisk coptic
fiskarbåt coracle
från cornwall, kornisk cornish
kosmopolitisk cosmopolitan
kostnad, pris, kostnad cost
kuliss coulisse
bardisk counter
disk i affär counter in a shop
kurtis, frieri court-ship
artighetsvisit courtesy call
listig crafty
knarra, knaka, gnissla creak
gnisslar creaks
kris crisis
kristid crisis period
chips, krusa, frisk crisp
korsvis, genomkorsa criss-cross
kritisk critical
kritisera criticize
kritiserat criticized
kritisera critisize
kritisk, avgörande crucial
kryptiska cryptic
kristall crystal
kubiska cubic
boll av idisslad föda cud
missdådare, brottsling, syndare culprit
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
klipp och klistra cut'n'paste
bläckfisk cuttlefish
cyklister cyclists
cynisk cynical
tjeckisk, tjeck Czech
daktylisk dactylic
labyrintisk daedalian
mejerist dairymaid
dalmatisk dalmatian
riskzon danger-zone
danteisk dantean
töras, våga, drista sig, understå sig dare
darwinistisk darwinian
diakonissa deaconess
sista tidpunkt deadline
brist dearth
diskutabel debatable
decentralisera decentralize
avkristna dechristianize
decimalisera decimalize
deklamatorisk declamatory
stegvis minskning decrement
avkriminalisera decriminalize
bristfällig, defekt, felaktig defective
bristfällig deficient
avjonisering deionization
skissera delineate
avmagnetisera demagnetize
avmobilisera, demobilisera demobilize
demokratisk democratic
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
demoralisera demoralize
skarpt kritiserade denounced
utvisning deportation
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
despotisk despotic
diabolisk, djävulsk diabolical
diagnostisk diagnostic
diatonisk diatonic
disel diesel
brist på självtillit, blyghet diffidence
digitalisera digitize
stift (kyrko-), biskopsdöme diocese
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
anvisning directive
regissör, direktör, chef director
missnöjd disaffected
avvisa disallow
besvikelse, missräkning disappointment
stark misstro disbelief
disk disc
diskettinnehåll disc-contents
disk-utrymme disc-space
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
missbelåten discontented
oförenlig, disharmonisk discordant
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
diskret discretely
diskriminering, urskillning discrimination
diskriminerande discriminatory
disketter discs
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
diskussioner discussions
missbelåten disgruntled
maträtt, fat, disk, rätt dish
disharmoni disharmony
disk dishes
diskett, skiva disk
diskbaserad disk-based
diskett diskette
hårddiskar disks
diskutrymme diskspace
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
visande displaying
misshaga displease
missnöjd displeased
missnöje displeasure
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
disponera dispose
strid, tvist dispute
omtvistad, omstridd disputed
tvistar disputing
disputera dispyte
diskvalificera disqualify
diskett disquette
missaktning, vanvördad disrespect
missnöje dissatisfaction
missnöjd dissatisfy
dissikera, obducera dissect
anatomisal dissecting-room
missljud dissonance
håll, distans, sträcka, avstånd distance
distanserad distanced
distribuera distibute
distrikt distict
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
dra bort, distrahera distract
distributör distributer
distributörer distributers
distribution distributing
distributör distributor
distrubitörer distributors
misstro, tvivel distrust
visa ditty
gudom, kristendom, teologi divinity
division, indelning, indelning, delat med division
härsklystentyrannisk domineering
dos, dosis, sats dose
modlös, missmodig down-hearted
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiserade dramatizes
drastisk drastic
drastiskt drastically
hemsk, ödslig, trist, dyster dreary
frisera dress a person`s hair
duplisera, kopia duplicate
vistas, bo dwell
dynamisk dynamic
dynamiskt dynamically
elektroniska texter e-texts
världslig, jordisk earthly
eklektisk eclectic
miljörevision eco-audit
ekologiska ecological
ekonomisk economic
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
list edging
elektronisk databehandling edp
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
ålkista eel hatch
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
själviskhet, egoism egoism
egoistisk egoistical
egoistisk egotistic
egoistisk egotistical
egoistiskt egotistically
egyptisk Egyptian
egyptologiska egyptology
spänslig, elastisk, resår elastic
elektriska electic
elektriska electric
elektrisk electrical
avrätta i elektriska stolen electrocute
elektronisk electronic
elektroniskt electronically
hiss elevator
elliptisk elliptical
kisellera emboss
empirisk empirical
energisk energetic
gravera, inrista, inprägla engrave
entusiastisk enthusiastic
episk, epos epic
episkopal episcopal
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
episod episode
rättvisa equity
erotisk erotic
fela, missta sig err
misstag, fel, villfarelse error
misstag, fel errors
trappa upp, öka stegvis escalate
etisk, moraliska, sedlig ethical
etiopisk ethiopian
europastandardisering euro-standardization
europeisk, europé European
europeiska europeer
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
bevis evidence
missgärning evil deed
bevisa, visa evince
accis excice
exemplarisk exemplary
dispens exemption
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
förefinnas, existera, leva, vara exist
bestånd, existens, tillvaro existence
befintlig, existerande, bestående existing
existerar exists
exotiska exotic
landsförvisa expatriate
fördriva, utvisa, relegera expel
expert, specialist expert
visar exposes
visande exposing
utdrivande, utvisning expulsion
prisa extol
lovprisats extolled
jättebra, fantastisk fab
vissna, blekna, tyna fade
vissna bort fade away
vissen, tynade faded
risknippe faggot
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
misslyckades failed
misslyckas fails
fel, misslyckas failure
baisse fall in prices
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
fantisera fantasize
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
excentrisk, läckert far-out
taxa, kost, biljettpris fare
fascister fascists
fastalistisk fastalistic
tjockis fatso
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
gulbrun, krypa, lisma fawn
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
krigslist, fint feint
medmänniska fellow-beeing
medmänniska fellowman
medmänniskor fellowmen
fetisch fetish
fil-lista file-list
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
spis, eldstad fireplace
spisvrå fireside
meta, fisk fish
fiskare fisherman
fisket fishing
fiskebåt fishing-boat
fiskekrokar fishing-hooks
fiskerinäring fishing-industry
fiskhandlare fishmonger
prålig, teatralisk flamboyant
utan fel och brister flawless
kurtis flirtation
isflak floe
studioman, regissör floor manager
disketter floppies
flexskiva, diskett floppy
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
avspisa fob off
mistlur foghorn
folkvisa folk-song
folk, människor folks
dumdristig foolhardy
miss foozle
lyckligtvis fortunately
ojust, orättvis, smutsig foul
fragmentarisk fragmentary
franchistagare franchisee
franchisegivare franchiser
frispråkig free-speech
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
gratisgrunka freebie
gratisprogram freeware
frenetisk frenzied
frisk, färsk, ny fresh
fundamentalister fundamentalists
komisk, kul, rolig, lustig, löjlig funny
gaelisk, keltisk Gaelic
galaktisk galactic
galvanisk galvanic
uppliva, galvanisera galvanize
garnison, besättning garrison
gasspis gas cooker
gasspis gas range
geisha geisha
iskall gelid
ordna parvis geminate
genealogisk genealogical
generalisera, popularisera generalize
genetisk genetic
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
geocentrisk geocentric
geografisk geographic
geofysiska geophysical
bakteriologisk krigföring germ warefare
spökhistoria ghost story
makaber, demonisk ghoulish
jättelik, gigantisk gigantic
flina, fnissa, fnittra giggle
redovisa give an account
istid glacial period
istäckt glaciated
dunkel, trist, kuslig gloomy
prisa gloryfy
ordlistor glossaries
ordlista glossary
limma, klister, lim glue
knotig, kvistig gnarled
gnissla med tänderna gnash
gotisk gothic
gradvis, långsam gradual
småningom, gradvis gradually
graduera, akademisk student graduate
ympa, ympkvist graft
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
bombastisk grandiloquent
grafisk graphical
grafiskt graphically
grafiska graphing
galler, rost, riva, gnissla grate
grekisk-romerska greco-roman
grekisk, grek Greek
grekisktalande Greek-speaking
missnöje grievance
bister, hård grim
gnisslade grinded
gråhårig, grisslybjörn grizzly
grundläggande undervisning grounding
vuxna människor grown-ups
missunna, agg, agg, missunna grudge
missunnsam grudging
gissa, gissning guess
gissningsarbete guess-work
svek, list, skuld guile
artillerist gunner
naturlig hemvist habitat
alkoholist habitual drunkard
hårfrisörska, frisör, hårfrisörska hairdresser
frisersalong hairdresser`s
kraftig, kry, frisk hale
hand, visare hand
affisch handbill
hårddisk hard disk
hårddisk harddisk
härdad, dristig, härdig hardy
harmonisera harmonize
ryggsäck, tornister haversack
dis haze
disig hazy
envis headstrong
frisk, hälsosam, sund healthy
hednisk, hedning heathen
hebreisk, hebré, hebreiska Hebrew
grekisk hellenic
grekiska hellenistic
bistå, hjälpa, hjälp help
hampa, hampa, cannabis hemp
heraldiska heraldic
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
historiker historian
historiker historians
historisk historic
historisk historical
historia history
affischtavla, plank hoarding
hissa, vinscha hoist
mordisk homicidal
ligist, bov hooligan
ligistfasoner hooliganism
förhoppningsvis hopefully
horisont horizon
horisonter horizons
horisontal, vågrät horizontal
horisontalt horizontally
ridpiska horsewip
sjukhusvistelse hospitalization
gisslan hostage
timvisare hour hand
misshumör huff
människa human being
människoliv human life
människovänlig humane
människovän humanitarian
människor humans
humoristisk humorous
puckel, misshumör hump
hydrauliska hydraulic
hygienisk hygienic
överkritisk hypercritical
hypnotisk hypnotic
hypnotisera hypnotize
hypotetisk hypothetical
isop hyssop
hysterisk hysterical
hysteriskt hysterically
is, glass ice
isflak ice-floe
isberg iceberg
Island Iceland
islänning Icelander
isländsk Icelandic
istapp icicle
istappar icicles
isande icily
iskyla iciness
iskall, isande icy
ideal, idealisk ideal
ideell, idealistisk idealistic
idealisera idealize
idealiskt ideally
identisk identical
ideologisk ideological
fånig, idiotisk idiotic
avgudisk idolatrous
idyllisk idyllic
indier, indisk Iindian
misshandla ill-treat
dålig behandling, misshandel ill-treatment
ologisk illogical
illusionist illusionist
bedräglig, illusorisk illusive
illusoriskt illusory
belysa, visa, illustrera illustrate
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
opartisk impartial
opartiskhet impartiality
imperialistisk imperialistic
näsvishet impertinence
oförskämd, näsvis impertinent
realiserande implementation
opraktisk impractical
ovisshet incertitude
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
inristad incised
hårt, bister inclement
brist på sammanhang incoherence
skeptisk incredulous
utökning, stegvis ökning increment
register index
indisk, indian Indian
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
körvisare, indikator indicator
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
indoeuropeisk indo-european
icke-kristen, otrogen infidel
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
inkvisitationenr, äfst inquisition
frågvis, nyfiken inquisitive
inkvisitorer inquisitors
inrista, inskriva inscribe
fadd, fadd, banal, sliskig insipid
visitation, inspekterande inspecting
installations-disketten installation-diskette
istället instead
vrist instep
instruera, undervisa instruct
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
upprorisk, uppstudsig insubordinate
isolera insulate
isolera en kabel insulate a cable
isolerad insulated
isolerar insulates
isolering insulation
upprorisk insurgent
till yttermera visso into the bargain
iris, regnbåge iris
ironisk ironic
spydlig, ironisk ironical
ironiskt ironically
ismael ishmael
islamisk Islamic
isolera isolate
avskild, isolerad isolated
isolering isolation
israels israeli
israeler israelites
israelit Isrealite
liten del, sak, liten del, notis, post item
jakobinism jacobinism
bilskrälle, rishög jaloppy
gnissla, oljud jangle
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
jaspis jasper
javanesisk javan
javanesisk javanese
judisk Jewish
istadig häst jibber
chauvinism jingoism
chauvinistisk jingoistic
skakis jittery
kinesisk gudabild joss
journalistik journalism
journalist journalist
journalistisk journalistic
journalister journalists
judaisera judaize
fetisch juju
tidpunkt, kritisk tidpunkt juncture
juridisk jurisprudential
bara, rättvis, just, rättfärdig just
rätt, rättvisa justice
rättvist justly
rättvisa justness
juvenalis juvenal
kinetisk kinetic
krullig, excentrisk kinky
rökt sill, rökt fisk kipper
köksspis kitchen-range
diskbänk kitchen-sink
spis kitchen range
visste knew
kvistig, knölig knotty
knutpiska knout
labyrintisk labyrinthine
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
bristen lacking
fernissa, lackera lacquer
damfrisering ladies`hairdresser
klagovisorna lamentations
späck, ister, svinister lard
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
på sista tiden, nyligen lately
lettisk Latvian
pris-, prisa, berömvärd laud
jurist lawer
sakförare, advokat, jurist lawyer
friställning layoff
tjänstledighet, permission leave of absence
legalisering legalization
legalisera legalize
legendariska legendary
lesbiska lesbian
lett, lettiska lett
lettisk lettish
lexigrafisk lexical
lexikografisk lexicographical
liberal, frisinnad, givmild liberal
liberalisering liberalization
licentiat, auktoriserad licentiate
hiss, lyfta lift
hisskonduktör liftman
sympatisk likable
britt, brittisk sjöman limey
förteckning, lista, nota list
listad listed
listor listings
apatisk, liknöjd, håglös listless
litauisk Lithuanian
liturgisk liturgic
liturgisk liturgical
vistas, leva, bo live
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
lokalisera localize
lokalisera locate
lokaliserar locates
lokaliserande locating
logaritmisk logarithmic
logaritmiskt logarithmically
logisk logical
långfristig long-term
mista, tappa, förlora lose
människokärlek love of humanity
lågpris low-cost
solidarisk mot, lojal mot loyal to
lyckligtvis luckily
frisk lusty
lyrisk lyric
lyrisk lyrical
lyrisk stil lyricism
trolleri, magi, magiskt magic
polisdomare magistrate
magnetisk magnetic
magistrat magstrates
majestätisk majestic
missta sig make a mistake
bagatellisera make light of
kurtisera make love to
förvissa sig om make sure of
faststalla priset make the price
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
missnöjd malcontent
missdådare malefactor
människa, karl, bemanna man
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
obligatorisk mandatory
mänsklighet, människosläkte mankind
vis, sätt, maner manner
spiselkrans mantelpiece
markisinna marchioness
prissänkning markdown
markis marquess
markis marquis
krigisk martial
potatismos mashed-potatoes
matris, original master copy
filosofie magister Master of Arts
filosofie magister Master of Science
para, styrman, kompis mate
materialism materialism
matematiska mathematical
matematiskt mathematically
matriser matrices
matris, gjutform matrix
misshandla maul
politisk vilde, ensamvarg maverick
mekanism mechanism
melodisk melodic
melodisk melodious
hypnotisera mesmerize
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
metallisk metallic
metallurgisk metallurgic
metodisk methodical
metodiskt methodically
metodist Methodist
mikroorganism micro-organism
militärisk, militär military
milis, lantvärn militia
mes, morsgris milksop
modist milliner
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
missöde, våda misadventure
missriktad misapplied
missuppfattning misapprehension
missfall miscarriage
missuppfattning misconception
missanpassad misfit
missöde mishap
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
förfuska, missköta, vansköta mismanage
förfela, missa, miss miss
värv, uppgift, mission mission
missionärer missionaries
missionär missionary
misstag, misstag mistake
mistel mistletoe
disig, dimmig misty
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
missbruka, missbruk misuse
mobilisera mobilize
modernisera modernize
postanvisning money-order
månadsvis monthly
omtvistad, tvivelaktig moot
etisk, sedlig, moralisk moral
moraliskt morally
sarkastisk, vass mordant
dödlig, människa mortal
turistbuss, buss motor coach
bilist motorist
valspråk, devis, motto motto
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
talträngd, bombastisk mouthy
ligist, rånare mugger
politisk vilde mugwump
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
mimartist, skådis mummer
mordisk murderous
musikalisk musical
bisamråtta muskrat
dämpa, statist, stum mute
myterist mutineer
mystisk, gåtfull mysterious
mystiskt mysteriously
mystisk, besynnerlighet mysteriousness
mytisk mythical
mytologisk mythological
kändissnobberi name-dropping
självplågare, narcissist narcissist
narkotiskt narcotic
nationalistisk nationalistic
nationalisering nationalization
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
nudist naturist
nautisk, sjö nautical
nazist Nazi
nazisterna Nazis
neandertalmänniska Neanderthal man
nödvändigvis necessarily
dödslista necrology
nöd, behov, behöva, brist need
nybabyloniska rikets neo-babylonian
nykolonialism neo-colonialism
nepotism nepotism
neurotiskt neurotical
neutralisering neutralization
neutralisera neutralize
notis news-item
precision nicet
nisch niche
praktiska detaljer nitty-gritty
nomadiserande nomadic
symbolisk nominal
icke-bibliska non-biblical
icke-elektiska non-electrical
icke-existerande, obefintlig non-existent
ickeisraeliter non-israelites
icke-judiska non-jewish
ickelevitisk non-levit
oregistrerade non-licensed
ickeexisterande nonexistent
opolitisk nonpolitical
nordiska nordic
normandisk Norman
norra, nordlig, nordisk northern
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
novis novice
nudist nudist
obehag, plågoris nuisance
numerisk numeric
numerisk numerical
obligatorisk obligatory
envishet, trots obstinacy
envishet obstinancy
optisk teckenidentifiering ocr
bläckfisk octopus
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
naturligtvis, givetvis of course
excentrisk off-centre
maskinist, operatör operator
optisk optic
optiskt optical
optimistisk optimistic
organisera organise
organisation organization
organisera organize
organiserare organizer
organiserar organizing
orientalisk oriental
fiskgjuse osprey
landsförvisning, uteslutning ostracism
misslynt out of humour
distansera outclass
distansera outdistance
överlista, överflygla outflank
överlista outfox
överlista outjockey
bisarr, främmande outlandish
skissera, kontur outline
frispråkig outspoken
frispråkighet outspokenness
distansera outstrip
överlista outwit
över disk over-the-counter
utfiska overfish
delvis täcka overlap
förbise, överse med, förbise overlook
förbiseende, översikt oversight
hedning, hednisk pagan
alleuropeisk pan-european
panisk, panik, få panik panic
kändisfotograf paparazzi
papyrologiska papyrological
papyrologist papyrologists
paradis paradise
paragraf, notis paragraph
parisare Parisian
parlamentarismen parliamentarism
partiell, partisk partial
delvis partially
dels, delvis partly
klister, smet, infoga, pasta paste
visa en artighet pay a compliment
göra visit pay a visit
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
avlöningslista payroll
sten, kiselsten pebble
pedantisk pedantic
stamtavla, släkregister pedigree
människors people's
bestämd, diktatorisk peremptory
periodisk, tidskrift periodical
tillåtelse, lov, permission permission
komminister perpetual curate
envis persistent
person, människa person
näbbig, näsvis pert
pest, plågoris pest
farisé pharisee
filatelister philatelist
filisté philistine
filosofisk philosophic
fotografisk photographic
fysisk physical
fysiskt physically
styckevis piecemeal
gris pig
finne, blemma, kvissla pimple
fiskodling pisciculture
alf, tomtenisse pixie
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
unison kyrkosång plainsong
frispråkig plainspoken
plissera, fläta, vecka plait
diskställ plate rack
program, affisch play-bill
avdramatisera play down
affischering playcarding
dramatisk författare playwright
veck, plissera, rynka pleat
pluralis plural
pneumatiska pneumatic
tjuvfiska, tjuvjaga poach
poetisk poetical
pekare, visare pointer
isbjörn polar bear
polis police
polis policeman
politisk political
politiskt politically
popularisera popularize
svinkött, griskött, fläsk pork
portugis portuguese
möjligen, möjligtvis possibly
postanvisning postal-order
affisch poster
postisch, löshår postiche
potatis potato
isterbuk, kalaskula potbelly
praktisk practical
praktiskt taget practically
praktiserande practitioner
pragmatisk pragmatic
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
prisade praised
lovprisare praisers
exakt, precisera, precis precise
precis precisely
företrädesvis, helst preferably
förhistorisk prehistoric
främst, premiärminister premier
premiss, fastighet, antagande premise
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
pris price
à-pris price per unit
prislista pricelist
priser prices
prisvärt priceworthy
prissättning pricing
ärkebiskop primate
premiärminister, statsminister prime minister
prisma prism
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
pristagare prize-winner
pristävlan prize competition
pris (att få) prize( to gain)
möjligen, troligtvis probably
problematiska problematic
prov, bevis, korrektur proof
profetiska prophetic
profetiskt prophetically
prosaisk prosaic
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
visa sig vara prove to be
bevisats proven
bevisning, bevisar proves
provisorisk provisional
villkorlig, provisorisk provisory
beskära träd, sviskon prune
psykisk psychic
psykisk psychical
psykisk psycological
ptolemaiska ptolemaic
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
pulverisera pulverize
pedantisk punctilious
precis, punktlig punctual
kisse pussy
avspisa, uppskjuta put off
kvadratiska quadratic
kvartalsvis quarterly
drottninglik, majestätisk queenly
quisling quisling
citat, anbud (pris) quotation
karakteristisk, saftig, livlig racy
rädisa radish
slumpvis random
slumpvist randomly
ridande polis, skogvaktare ranger
ranglista rankinglist
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
revision readjustment
realistiskt realistic
realiserbar realizable
egentligen, faktiskt, verkligen really
ett ris papper ream
visa sig på nytt, återuppstå reappear
upprorisk rebellious
upproriskhet rebelliousity
tillrättavisande rebuke
receptionist receptionist
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
militärpolis redcap
återvisad redisplayed
nedsatt-pris reduced-rate
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
fristad, tillflykt refuge
vederlägga, tillbakavisa refute
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
registrerar registers
registrering registration
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
registreringar registrations
register registry
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
relativistisk relativistic
penningremiss, remiss remittance
omorganisera, organisera om reorganize
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
rekvisition requisition
andrahandspris resale price
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
residens, säte, bostad, vistelseort residence
vistas resides
elastisk resilient
resistant resistent
respit, frist, uppskov respite
ändring, revision revision
uppvisning rewiew
rapsodisk rhapsodical
retorisk rhetorical
reumatism rheumatism
rytmisk rhythmic
rytmisk rhytmical
risgryn, ris rice
rispapper ricepaper
ryttare, cyklist rider
nyemission rights issue
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
risker risks
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
bergkristall rock-chrystal
romantik, romantisk romance
romantisk romantic
romantisera romanticize
tjänstgöringslista roster
rojalism royalism
rojalistisk, rojalist royalist
rojalistisk royalistic
gummisnodd rubber-band
gummistämpel rubber-stamp
idisslare ruminant
grubbla, idissla ruminate
idisslande rumination
utsätta sig för, löpa risk run the risk
bristning, brock, brista, brott rupture
sockerhaltig, sliskig saccharine
sakristia sacristy
trist person sad person
sadistiska sadistic
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
vis, salvia sage
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
samaritisk samaritan
sangvinisk sanguine
vis sapient
sardonisk, hånfull sardonic
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
satanister satanists
satirisk satiric
satiriskt satirical
näsvis, uppkäftig saucy
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
skandalisera scandalize
skandinavisk Scandinavian
brist, sällsynthet scarity
skeptisk sceptical
schematisk schematic
läroverkslärare, magister schoolmaster
ischias sciatica
gissel, gissla scourge
bister uppsyn, se bister ut scowl
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
handskrift, andelsbevis script
skrift, kristendom scripture
diskrum scullery
bisak secondary matter
förförisk seductive
självvisande self-displaying
självvisande self-viewable
självisk, egennyttig selfish
realisation selling of
halvårsvis semi-annually
halvt fristående semi-detached
avvisa send away
utvisa send out
publisera som följetong seralize
betjäning, servis, severing, tjänst service
organisation set-up
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
fiskstim, sandrev shoal
brist shortage
brist, misslyckande shortcoming
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
visande showing
visar shows
korta polisonger sideburns
uppvigling, upproriskhet sidition
vägvisare sign-post
singularis sigular
kiselsyra silica
kisel silicon
sinaitiska sinaitic
singularis, märklig singularis
skeptiska skeptical
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
rista upp, hugg slash
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
spjälka, flisa sliver
smutsgris, slarver sloven
tillbakagång, prisfall, kris slump
listig, bakslug, lömsk, slug sly
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
fnissa snigger
provisorisk talarstol soap-box
socialism socialism
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
solist soloist
låt, visa, sång song
ljudisolering sound-proofing
gnista, gnistra spark
tindra, spraka, gnistra sparkle
spasmiska spasmic
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
rom (fisk-) spawn of a fish
specialist specialist
specialisera specialize
specialiserad specializing
sfärisk spherical
flisa, spillra, skärva, splittra splinter
kvist, stänk, stänka, strila spray
kvist sprig
spjärna, avvisa, med förakt spurn
kolonist squatter
pipa, gnissla squeak
stabilisera stabilize
regissör stage-manager
fristående stand-alone
standardisering standardization
standardisera standardize
statisk static
statistiskt statistical
statistik statistics
statistikfunktion statistics-function
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
turistklass, mellandäck steerage
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
ris sticks
palissad stockade
berättelse, sägen, historia story
historieberättaren storysman
strategiskt strategic
strategiska strategically
kiv, tvist strife
lösenpris strike-price
envis stubborn
fantastisk stunning
störfisk sturgeon
stilistisk stylistic
stiliserade stylized
bisats subordinate clause
existera, livnära sig subsist
existens subsistence
bevis substantation
underjordisk subterranean
underjordisk gång subway
kandisocker sugar-candy
markis sunblind
statist, övertalig supernumerary
säker, visst, rejäl, viss sure
kirurgisk surgical
misstänka suspect
ovisshet, uppskov suspence
misstanke, misstanke, misstro suspicion
misstänksam suspicious
misstänksamt suspiciously
centrumvisare sweep-hand
totalisator sweepstake
sötpotatis sweet-potato
godis sweetie
godisaffär sweetshop
schweizare, schweizisk Swiss
symbolisk symbolic
symbolisk symbolical
symbolisera symbolize
symmetrisk symmetric
symmetrisk symmetrical
tilltalande, sympatisk sympathetic
sympatisera sympathize
sympatisör sympathizer
synkronisering synchronization
synkronisera synchronize
synkroniserar synchronizes
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
syntaktisk syntactic
framställa på syntetisk väg synthesize
syntetisk synthetic
syfilis syphilis
syrisk Syrian
systematisk systematic
systematisera systematize
systolisk systolic
bordtennis table-tennis
bordsservis tableware
taktisk tactical
sistadel tag-end
diskussionsämne talking-point
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
misshumör tantrum
konisk tapered
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
undervisning teaching
tekniskt technical
teknologiska technological
absolutist, nykterist teetotaller
dumdristighet temerity
envis tenacious
tennis tennis
tennisplan tennis-court
jordisk terrestrial
terrorisera terrorize
text-statistik text-statistics
konsistens, struktur texture
teatralisk theatrical
teoretisk theoretical
dramatisk thespian
tistel thistle
tistelfjun thistle-down
pisksnärt, läderrem thong
typisk tipical
nybörjare, novis tiro
fnitter, fnittra, fnissa titter
tonisk, stärkande tonic
turist tourist
tragisk tragic
exercis, utbildning, träning training
förrädare, quisling traitor
trolös, förrädisk treacherous
tre-, diskant treble
förskräcklig, fantastisk tremendous
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
tropiska tropical
tisdag Tuesday
undervisning tuition
turistbyrå turist agency
turkisk Turkish
hisna turn giddy
spö, kvist twig
ris twigs
typisk typical
typiskt typically
typografiskt typographical
tyrannisk tyrannical
tyrannisera tyrannize over
nybörjare, novis tyro
i sista hand ultimately
missklädsam, opassande unbecoming
misstro, otro unbelief
opartisk, neutral unbiassed
mystisk, kuslig uncanny
osäker, oviss uncertain
ociviliserad uncivilized
sälja till lägre pris undercut
underjordisk, tunnelbana underground
orättvis unfair
tyvärr, olyckligtvis unfortunately
orättvis, orättfärdig unjust
oregistrerad unlicensed
omisskänlig, tydlig unmistakable
opraktisk unpractical
orealistisk unrealistic
oregistrerad unregistered
användarlista userlist
platsanviserska på teater usherette
vanligen, vanligtvis usually
fördel i tennis vantage
lackera, fernissa, lack varnish
vegetabilisk vegetable
faner, fernissa veneer
venerisk venereal
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
bevisbara verifiable
sakristia vestry
diskriminering victimization
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
visningsbara viewable
visare viewer
visning viewing
faktiskt virtually
visavi, gentemot vis-à-vis
visum visa
viscount viscount
viscountess viscountess
visum, visera visé
vision, syn vision
besök, visit, hälsa på visit
visir, hjämgaller visor
visuellt visually
vitalisera vitalize
ordlista, ordförråd vocabulary
gloslistor vocabulary-lists
vulkanisk volcanic
galvanisk voltaic
vulkanisera vulcanize
vulgarisera vulgarize
vad för fisk wager for fish
servitris, uppasserska waitress
dispensklausul waiver
krigisk warlike
partisk, vind, skev warped
diska wash up
disktrasa washcloth
disk washingup
urvisare watch-hand
veckovis, veckotidning weekly
rättvis well-deserved
frisk ej sjuk well not ill
walesisk welsh
lisma, förleda wheedle
vistelseort whereabouts
vispa, piska whip
pisksnärt whiplash
vispad, piskad whipped
vispande, piskning whipping
visp, vispa, dammvippa, viftning whisk
polisonger whiskers
visky whisky
viska whisper
viskande whispering
vina, vissling, vissla whistle
visslande whistling
cistercienser White Monk
vissla, susa whizz
grossist wholesaler
list wile
vissna wilt
listig wily
sparrisärtor winged-peas
kulisser wings
alkis wino
spel bakom kulisserna wirepulling
vishet, klokhet, visdom wisdom
rådlig, klok, vis wise
snusförnuftig, besserwisser wiseacre
vissna, förtorka wither
vissnande withering
ordlista wordlist
usel, olycklig, miserabel wretched
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
skepparhistoria, garn yarn
jiddisch yiddish
jugoslavisk yugoslavian
fanatism zealotry
ivrig, nitisk zealous
sionism zionism
sionist zionist
zoologisk trädgård zoo
zoologisk zoological