The Swedish term "le tillgjort" matches the English term "simper"

other swedish words that include "le" : english :
topp elev A-student
akademimedlem, akademiker academician
accelerera accelerate
accelererad accelerated
accelererar accelerates
accelererande accelerating
acceleration acceleration
beledsaga accompan
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
ackumulerad accumulative
acetylen acetylene
akilles achilles
akilleshäl Achilles heel
skådespelerska, aktris actress
håller troget fast adheres
tilldöma, tillerkänna adjudge
tillsats, komplement adjunct
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
radiotelegram aerogram
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
flygled air-route
propeller airscrew
luftled airway
vaken, alert alert
alexandrinsk alexandrian
levande alive
allegorisk allegoric
allegorisk allegorical
allegori allegory
allegro allegro
halleluja alleluia
allergen allergen
allergisk allergic
allergier allergies
allergi allergy
legering alloy
kalender almanac
allena, ensam alone
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amorös, kärleksfull amorous
amulett amulet
ankel, fotled ankle
fotleder ankles
annulering annulment
antiklerikal anticlerical
vädja, vädja, vädja, appellera appeal
äpple apple
äpplen apples
vattenledningar aqueducts
akleja aquilegia
aristoteles aristotle
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
artikulation, artikulera articulation
artilleri artillery
assimilera assimilate
grensle astride
för närvarande, för tillfället at present
idrottsman, atlet athlete
anfallet attacking
gata, allé, aveny avenue
azalea azalea
villervalla babel
medlemsmärke, emblem badge
bileam balaam
balett balett
balett ballet
bandmedlem bandsman
armband, fotledsring bangle
ukulelebanjo banjulele
ledstång bannister
ledstänger bannisters
skäller barks
underslev barratry
galler bars
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
tjänstledig be on leave
stråla, skina, stråle, balk, bjälke beam
blev became
älskling, älskad, avhållen beloved
levnadstecknare biographer
biobränsle biomass fuel
bleka, blekna blanch
bleka, vitna bleach
blekt bleached
kulen bleak
dumskalle blockhead
kille bloke
intellektuell bloomsbury
blemma blotch
fläckig, blemmor blotched
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
spole, spole, trådrulle bobbin
kroppsligt, lekamlig bodily
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
leda boredom
boulevard boulevard
hängslen braces
konsoler brackets
irländsk dialekt brogue
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
bulle bun
polera burnish
sjöledes, till sjöss by sea
kabeltelegram cablegram
gömställe cache
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
kalender, almanacka calender
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
telefonhytt call-box
inkallelse call-up
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
camuflera camuflage
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
levande ljus candlelight
tjuvspråk, hyckleri cant
kapitulera capitulate
kofta, stickad ylleväst cardigan
kardinaler cardinals
mobiltelefon carphone
avleda carry off
patron, filmrulle cartridge
matleverantör caterer
kavalleri cavalry
berömdhet, celebitet celebrity
blekselleri celery
celler cells
mellerst, central central
centralvärme, värmeledning central heating
stimulerade challenged
kansler chancellor
kanaler channels
kille, grabb, karl chap
jaga, ciselera, jakt chase
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
kontrollerar checkar
kontrollerade checked
Chile Chile
kotlett, kotlett, hugga, hugg chop
cirkulerande circling
krets, ledning circuit
cirkulera, skicka omkring circulate
sprida, cirkulera cirkulate
lera clay
mulen cloudy
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
kullersten cobble-stone
samlevnad coexistence
begrundande, reflexion cogitation
ringla, ring, rulle coil
kollega colleague
kollegor colleagues
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
kollektivt collectively
kollega collegue
akleja columbine
inledande av commencing
samhälle, menighet, gemensamhet community
kompilera compile
kompilerad compiled
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
komplexa complex
kondolera condole with
kondoleans condolence
befrämja, leda till conduce
ledningsförmåga conductance
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
komplett congenital
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
skalle, kran(näsa) conk
inkallelse, värnplikt conscription
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
innehåller contains
leverantör, entreprenör contractor
behärskning, kontroll, kontrollera control
kontrollerade controlled
kontroller controllers
kontrollerande controlling
konvertibel, cabriolet convertible
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
E-mail [email protected] Copyright to
ledare core
korpulent corpulent
levnadskostnad cost-of-living
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
artig, elegant courtly
gömställe, hemlig covert
tokiga, galen crazy
lerkruka crock
lerkärl, porslin crockery
dubbelkontroller cross-checking
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
grinolle crybaby
kotlett cutlet
bicycle cykel
lilla björnen, ledstjärna cynosure
lek dalliance
leka, söla dally
käck, elegant dasher
älskvärd, belevad debonair
förfallen decayed
förfaller decays
decimaler decimals
härleda deduce
orena, defilera defile
avinstallera deinstall
delegerad delegated
delegation delegation
leverantör delieverer
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
levererade delivered
levererar delivers
förlossning, leverans, räddning delivery
förleda, narra delude
frånfälle, död demise
efterlevande dependents
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
avreglera deregulate
avreglering deregulation
härleda derive
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
dialekt, landsmål dialect
dialekter dialects
lexikon, ordbok dictionary
lexikondelen dictionary-part
annorledes, olika differently
dilemma dilemma
jolle dingey
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
urbleka, avfärga discolour
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
äckel, leda disgust
rubba, rycka ur led dislocate
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avpollettera dispose of
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
destillera distil
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
utom sig, galen distraught
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
träskalle dolt
avleda vatten drain water
avloppsledning drainpipe
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
dryckenskap, fylleri drunkennesa
ledning, rör duct
elektroniska texter e-texts
lergods, keramik, lerkärl earthenware
lerkärl earthenware vessel
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
eklektisk eclectic
nationalekonomi economics
nationalekonom economist
ledande artikel, ledare editorial
elektronisk databehandling edp
åttitalet eighties
heller, endera either
vare sig...eller, antingen... eller either...or
elektriska electic
elektriska electric
ringledning electric bell
elektrisk electrical
elektriker electrician
elektricitet electricity
avrätta i elektriska stolen electrocute
elektronisk electronic
elektroniskt electronically
elegans elegance
sirlig, elegant, stilfull elegant
elementär elementary
elefant elephant
kisellera emboss
emulera emulate
trolleri, förtrollning enchantment
upprätthåller enforces
inskriva, enrollera enroll
klänning, ensemble ensemble
säkerställer ensures
installerad enthroned
helt, alldeles entirely
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
essens, huvudinnehållet essence
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
legitimera sig establish one`s identity
etablera etablish
överallt, allestädes everywhere
ont, elak, led evil
förträfflighet, excellens excellence
lämnade exilen exiled
förefinnas, existera, leva, vara exist
fördriva, utvisa, relegera expel
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
myt, legend, fabel, saga fable
vissna, blekna, tyna fade
i ropet, modern, elegant fashionable
telefax fax
kännetecken, anletsdrag, finess feature
matt, klen, svag feeble
ledas feel bored
simulerad feigned
ferrolegeringar ferro-alloys
färjkarlen ferryman
fela, leka, fiol fiddle
fil-storlek file-size
filer files
rulad, filé fillet
fyller fills
ledighet flency
flexibilitet flexibility
smidig, flexibel, böjlig, flexibla flexible
lexikon flexicon
flextid flexitime
flexskiva, diskett floppy
fontstorlek fontsize
vada över, vadstålle ford
formler formulae
utforma, formulera formulate
ledig, fri free
återställer freshening
lekfull, yster frisky
köld, tjäle, frost frost
bränsle fuel
uppfyllelse fulfilment
en åttondels mile furlong
värmeledningspanna, smältugn furnace
inreda, förse, möblera furnish
möbler, möblemang furniture
förstulen furtive
sätta munkavle på, munkavle gag
läktare, galleri gallery
Galliléen Gallilee
galläpple gallnut
spel, villebråd, parti, lek game
lekfull gamesome
tafatt, dumskalle gawky
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
snille genious
snille, geni, ande genius
herrtoalett gents
nära förbunden (med), relevant germane (to)
gestikulera gesticulate
gestukilerande gesticulatory
ledsna get tired of
konstig kille gink
glimma, stråle, glimt, skimmra gleam
flerstämmig sång glee
flytande, ledig glib
gyllene golden
stånga, levrat blod gore
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
galler, rost, riva, gnissla grate
tillfredsställelse gratification
galler, gallerverk grating
grå-skale gray-scale
gråskale grey-scale
ledning, instruktioner guidance
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
gille, skrå guild
artillerist gunner
kille guy
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
problem hassle
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
sjalett head scarf
ledarskap headship
släktklenod heirloom
håller helds
huller om buller helter-skelter
framdeles, hädanefter henceforth
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömställe hiding-place
kulle, backe hill
hög, kulle hillock
kuperad, kulle hilly
hyra, uthyrning, leja hire
håller holding
håller holds
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
ledigheter, ferie holidays
hem-dialekt home-dialect
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
humle hops
hushållerska house-keeper
likväl, emellertid, men, dock however
liten kulle hummock
hyckleri hypocrisy
smälek, vanära ignominy
illegitim iillegitimate
ouppfostrad, obelevad ill-bred
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
illegal illegally
spetsa på en påle impale
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
oartikulerad inarticulate
fallen för inclined to
indexreglerad indexed
mindervärdighetskomplex inferiority complex
sjuklig, klen, skröplig, orkeslös infirm
begynnelsebokstav, inledande initial
initialer initials
inledning initiation
bläckstråle, bläckstråle inkjet
installera install
installerbar installable
installationsfiler installationfiles
installerare installer
istället instead
isolera insulate
isolera en kabel insulate a cable
isolerad insulated
isolerar insulates
isolering insulation
intellektuell intellectual
införa, inleda, introducera introduce
inledning, introduktion, rekommendation introduction
orygglig, oåterkallelig irrevocable
isolera isolate
avskild, isolerad isolated
isolering isolation
israeler israelites
herrtoalett jakes
bilskrälle, rishög jaloppy
gådrulle jay-walker
gelé jell
gelé jelly
äpple jenneting
tröja, ylletröja jersey
låga, stråle, jet jet
ädelsten, juvel, klenod, smycke jewel
juvelerare jeweller
juveler jewellery
juveler jewels
krigsgalen jingo
skarv, led joint
ledad jointed
kille josser
jubileum jubilation
jubileum jubilee
jubileer jubilees
jonglera juggle
jonglerande jugglery
jurymedlem juror
behåller keeps
nyckelemblem key-fob
lekskola kindergarten
lekfull kittenish
bullersam knock-about
liten kulle knoll
skopa, slev, ösa ladle
lekman laity
språk-filer language-files
senare, framdeles later on
gallerverk, galler lattice
Lettland Latvia
lettisk Latvian
toalett, klosett lavatory
toalettstol lavatorypan
toalettpapper lavatorypaper
lekman layman
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
ledare leader
ledarskap leadership
ledande leading
ledband leading-strings
leder leads
tjänstledighet, permission leave of absence
lektor lector
lektorat lectureship
lett, ledde led
legalisering legalization
legalisera legalize
påvlig legat legate
legend, sägen legend
legendariska legendary
taskspeleri legerdemain
legion legion
legionär legionary
legionär legionnaire
laglig, rättmätig, legitim legitimate
legitimera legitimatize
ledig leisured
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
ledmotiv leitmotif
lejonartad leonine
lesbiska lesbian
lektion, läxa lesson
lektioner lessons
lett, lettiska lett
lettisk lettish
levanten levant
leviter Levite
lexigrafisk lexical
lexikografisk lexicographical
lexikografi lexicography
levnad, liv, leverne life
livslevande life-like
naturlig storlek life-size
åskledare lightning-conductor
likaledes, sammaledes, jämför likewise
rikt modulerad lilting
lem, trädgren limb
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
anletsdrag lineament
söla, leva, fortleva, dröja linger
länk, led link
linoleumsnitt linocut
lejon lion
lejoninna lioness
lektyr, litteratur literature
vistas, leva, bo live
uppehälle livelihood
livlig, alert lively
lever liver
askgrå, dödsblek livid
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
lera, lerjord loam
lerig loamy
vämjelse, leda loathing
talesätt locution
polstjärna, ledstjärna lodestar
loft, vind, skulle loft
galen loony
skörlevnad loose living
salongslejon lounge lizard
spjälgaller, luftintag louver
kärlek, älska love
människokärlek love of humanity
kärlekslös loveless
kärlekskrank lovesick
kärleksfull, öm loving
kärleksfull lovingly
kärlek lovingness
trasproletariat lumpenproletariat
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
galenskap, vansinne, dårskap madness
trolleri, magi, magiskt magic
storlek, vikt magnitude
lemlästa, stympa maim
majoritet, flertal majority
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
hantering, förvaltning, ledning management
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
manipulera manipulate
manualer manuals
många, flera many
mausoleum mausoleum
köttbulle meatball
medlem, ledamot member
medlems member's
medlemskap membership
mentor, handledare, rådgivare mentor
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
mikro-storlek micro-size
mitten, mitt, mellerst middle
minipiller minipill
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
modellerande modeling
modeller models
moduler modules
molekyl molecule
molekyler molecules
mer, vidare, flera more
mer eller mindre more or less
idiot, fårskalle, kräk moron
flesta, mest, de flesta, allra most
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
miles per timme mph
storlek, mägnd muchness
slemmig mucous
slemhinna mucous membrane
tjurskalle, mulåsna mule
fleranvändarsystem multi-access
flerfärgstryck multi-coloured
flermotorig multi-engined
flerspråkig multi-lingual
flerdelad multi-partite
flersågs multi-saw
flernivå multilevel
flera deltagare multiplayer
fleranvändarsystem multiuser
privilegiebrev, urkunder muniments
dyster, tät, mulen murky
stympa, lemlästa mutilate
lemlästa mutilitate
klantskalle mutt
fårkotlett mutton chop
munkorg, mule, nos, tysta, mynning muzzle
pärlemor nacre
naftalen naphthalene
nasalering nasalization
lejdebrev navicert
varken...eller neither...nor
skvallerbytta newsmonger
Nilen Nile - the
tjockskalle nincompoop
skalle noddle
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
icke-leverans non-delivery
icke-elektiska non-electrical
ickelevitisk non-levit
inte heller, eller nor
nordpolen North Pole - the
annullera nullify
efterlevnad observance
tillfälle occasion
tillfällen occasions
allehanda of all sorts
allestädes närvarande omnipresent
tillfälle opportunity
eller or
riksäpple, sfär, klot orb
artilleri ordnance
kärleksört orpin
oscillera, svänga, pendla oscillate
bör, skulle, borde, skall ought
överleva outlast
överleva outlive
specialstorlek outsize
överintellektuella over-intellectual
kortlek pack of cards
emballera pack up
målning, måleri painting
blek pale
palestina palestine
palett, färgkarta palette
blek pallid
klema bort pamper
alleuropeisk pan-european
kastruller pans
pappersstorlek papersize
parallell parallel
skalle pate
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
pastej, bulle patty
huller om buller pell-mell
flerårig perennial
bensin till bilen petrol to the car
filemon philemon
telefon phone
telefonbok phonebook
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
piller pill
skampåle pillory
finne, blemma, kvissla pimple
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
rörledning pipeline
ledningar pipes
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
lekkamrat playfellow
lekfull playful
lekfullt playfully
lekplats playground
lekkamrat playmate
Polen Poland
påle pole
iller polecat
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
polerad polished
granatäpple pomegranate
delen portions
flott, elegant posh
hagalen possessive
damtoalett powder-room
kraftledning powerline
förord, inledning preamble
förkärlek, förkärlek predilection
inledande prefatory
privilegium, förmånsrätt prerogative
privilegium, rättighet privilege
problematiska problematic
problem problems
profiler profiles
proletär proletarian
proletariat proletariate
sufflera, påpasslig, snar prompt
propeller propeller
malmletare prospector
anledning provocation
ptolemaiska ptolemaic
ptolemaios ptolemy's
ordlek, vits pun
lärjunge, pupill, elev pupil
elever pupils
anskaffa, leverera purvey
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
ledningsstolpe, mast pylon
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
gungfly, lervälling quagmire
dilemma quandary
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
helt, ganska, stilla, alldeles quite
galen, arg rabid
värmeelement, kylare radiator
ledande ranking
genomleta, plundra ransack
kulen, rå raw
stråle, rocka ray
tordmule razorbill
lektyr, läsning reading
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
rebeller rebells
mottagare, telefonlur receiver
kontrollerar rechecks
omkompilera recompile
uppgifter, annaler records
spole, rulle, trådrulle reel
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
reflektor reflector
reflekterar reflects
reflex reflex
reglera, ordna, rucka, styra regulate
reglerad regulated
reglerande regulating
reglemente regulations
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
förblev remained
kvarleva, stuv remnant
omformulera rephrase
ersättning, återställelse replacement
storleksändra resize
återkalla, annullera revoke
kuplett revue song
lägga nya ledningar rewire
omformulera reword
allemansrätt right of common
ledare av myteri ringleader
rivaler rivals
daler rix-dollar
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
leka uppsluppet rollick
brödkavle rolling-pin
rasa (leka livligt), stoja, vild lek romp
lekfull rompish
roulett roulette
slentrian, rutin routine
förfallen ruined
regler rulings
leta rumage
letande, genomleta rummage
kvarleva, bakdel rump
nonchaleras runaround
slentrian, hjulspår rut
sorgsen, sorglig, ledsen sad
bedröva, göra ledsen sadden
ledsamt, sorgset sadly
fri lejd safe-conduct
gulblek, sälg, vide sallow
sleke, saltsten salt lick
dumskalle saphead
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
skvallerkärring scandalmonger
spelevink scapegrace
strödd, gles, spridd scattered
efterspana, leta efter search for
förleda, förföra seduce
selektiv selective
selektivt selectively
egenkärlek self-conceit
oblekt semibleached
relegera send down
lektor senior assistant master
flera, åtskillig several
lerskiffer shale
sken-, simulera sham
bleckplåt sheet-iron
skulle, borde should
skottspole shuttle
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
signalera, signal, märklig signal
lena silky
stolle simpleton
hyckla, simulera simulate
omfång, nummer, format, storlek size
storleksändrade sized
benstomme, skelett skeleton
jolle skiff
skalle, kranium skull
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
slam, gyttja, slem, dy slime
elegant smart
leende, le smile
leende smiley
leende smiling
lejongap snap-dragon
hån, gliring, hånleende, håna sneer
samhällelig, social social
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
vek, mild, len, mjuk, veklig, blid soft
magnetventiler solenoid
volt, kullerbytta somersault
ömt ställe, öm, sårig sore
ledsen sorry
ljudisolering sound-proofing
tunnsådd, gles sparse
spekulera speculate
talesman spokesman
spole, spola spool
ställe, fläck spot
spruta ut, stråle squirt
kroppsstorlek, resning stature
ställe stead
stimulera, pigga upp, egga stimulate
stimulerade stimulated
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
stå bredbent, sitta grensle straddle
spänna fast, slejf, rem strap
klev, kliva stride
klev, klivit strode
titulera, stil, mode style
underleverantör, underentreprenör subcontractor
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
solstråle sunbeam
kontrollera supervise
leverantör supplier
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
överlevande, rest survival
överleva survive
hängslen suspenders
uppehälle sustenance
svärm, vimla, myller, svärma, myllra swarm
ylletröja, tröja sweater
lekande lätt swimmingly
svullen, uppsvälld swollen
symboler symbols
tablett tablemat
tabeller tables
tablett, skrivblock tablet
lertavlor tablets
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
skvallerbytta talebearer
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
manipulera tamper
manipulerade tampered
manipulerar tampers
tråkig, ledsam tedious
telekommunikation telecommunication
telegram telegram
telegraf telegraph
telefonera, telefon telephone
teleskop, kikare telescope
telex telex
skvallerbytta telltale
öm, kärleksfull, mör, späd tender
testfiler testfiles
skolexempel textexample
Högsta domstolen the Supreme Court
termonuklear thermonuclear
senor, muskler thews
grovlek, tjocklek thickness
gles, tunn, gallra, mager thin
glesbygd thinly
således, så, sålunda, alltså, därför thus
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
led på tired of
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
skvaller tittle-tattle
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
toalett toilet
tolerans tolerance
tåla, fördra, tolerera tolerate
leksak toy
resande, ambulerande travelling
spaljé, gallerverk, verk trellis
skjutgalen trigger-happy
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
problemlösare troubleshooter
planteringsspade, murslev trowel
proppellerturbin turbo-prop
turbulens turbulence
svullen, svullna turgid
blekna turn pale
bete, elefantbete tusk
handledning tutorial
Tyrolen Tyrol
tyroler Tyrolian
allestädes närvarande ubiquitous
ultraviolett ultraviolet
oblekt unbleached
kärlekslös uncharitable
okontrollerbart uncontrollably
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
omalen unmilled
stoppa, klä möbler upholster
belevad urbane
vakans, ledig plats vacancy
obesatt, ledig, tom vacant
valens valence
valentinbrev valentine
ventilerad ventilated
lokal dialekt vernacular
viol, violett violet
anlete visage
visir, hjämgaller visor
artikulera vocalize
storlek, volym, omfång volume
vokaler vowels
W.C., toalett W.C.
bärbar radiotelefon walkie-talkie
vattenledning waterconduit
farled waterway
vägar, sätt, leverne ways
klen stackare, krake weakling
väderleksrapport weather forecast
belevad well-bred
walesisk welsh
lisma, förleda wheedle
vare sig...eller whether...or
blekmedel whitener
alldeles, helt wholly
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
ylle wollen
ull, ylle, garn wool
ylle woollen
formulering, lydelse, ordalydelse wording
skulle would
skulle inte wouldn't
handled wrist
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
kille yob