The Swedish term "skarv, led" matches the English term "joint"

other swedish words that include "led" : english :
beledsaga accompan
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
flygled air-route
luftled airway
ankel, fotled ankle
fotleder ankles
vattenledningar aqueducts
armband, fotledsring bangle
ledstång bannister
ledstänger bannisters
tjänstledig be on leave
leda boredom
sjöledes, till sjöss by sea
avleda carry off
centralvärme, värmeledning central heating
krets, ledning circuit
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
inledande av commencing
befrämja, leda till conduce
ledningsförmåga conductance
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
ledare core
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
lilla björnen, ledstjärna cynosure
härleda deduce
förleda, narra delude
härleda derive
annorledes, olika differently
äckel, leda disgust
rubba, rycka ur led dislocate
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
avleda vatten drain water
avloppsledning drainpipe
ledning, rör duct
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
ledande artikel, ledare editorial
ringledning electric bell
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
ont, elak, led evil
ledas feel bored
ledighet flency
ledig, fri free
värmeledningspanna, smältugn furnace
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
ledsna get tired of
flytande, ledig glib
ledning, instruktioner guidance
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
ledarskap headship
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
ledigheter, ferie holidays
begynnelsebokstav, inledande initial
inledning initiation
införa, inleda, introducera introduce
inledning, introduktion, rekommendation introduction
ledad jointed
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
ledare leader
ledarskap leadership
ledande leading
ledband leading-strings
leder leads
tjänstledighet, permission leave of absence
lett, ledde led
ledig leisured
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
ledmotiv leitmotif
åskledare lightning-conductor
likaledes, sammaledes, jämför likewise
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
länk, led link
vämjelse, leda loathing
polstjärna, ledstjärna lodestar
hantering, förvaltning, ledning management
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
medlem, ledamot member
mentor, handledare, rådgivare mentor
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
rörledning pipeline
ledningar pipes
kraftledning powerline
förord, inledning preamble
inledande prefatory
anledning provocation
ledningsstolpe, mast pylon
ledande ranking
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
lägga nya ledningar rewire
ledare av myteri ringleader
sorgsen, sorglig, ledsen sad
bedröva, göra ledsen sadden
ledsamt, sorgset sadly
förleda, förföra seduce
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
ledsen sorry
tråkig, ledsam tedious
således, så, sålunda, alltså, därför thus
led på tired of
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
handledning tutorial
vakans, ledig plats vacancy
obesatt, ledig, tom vacant
vattenledning waterconduit
farled waterway
lisma, förleda wheedle
handled wrist