The English term "price per unit" matches the Swedish term "à-pris"

other english words that include "per" : swedish :
alert person rörlig person
ampere ampere
anti-personel sprängbomb
aperature öppning
aperient avföringsmedel
apéritif aperitif
aperture öppning
apperance uppträdande
appertain tillhöra
bagpiper säckpipor, säckpipsblåsare
barkeeper barägare
beekeeper biodlare
blotting-paper läskpapper
book-keeper bokförare
bumper stötfångare
bumpers stötfångare
cad (person) knöl
camper campare
caper glädjesprång
capercailzie tjäder
cardsharper falskspelare
catch a person lying beslå med lögn
chairperson ordförande
chaperon förkläde
chief person huvudperson
chopper huggare, köttkniv, hacka
class superintendent klassföreståndare
clipper snabbseglare, klippare
clodhopper klumpeduns
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
comperè konferencié
constitition (a person`s) fysik (en persons)
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
copper kopparmynt, koppar
crisis period kristid
damper spjäll, dämpare
dapper flink, prydlig
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
developer utvecklare
diaper haklapp, blöja
dipper doppad, öskar, skopa
disperse skingra
disperses skingras
distemper valpsjuka, tempera
distempered rubbad, sjuklig
doorkeeper portvakt
draper klädeshandlare
drapery manufakturvaror
dress a person`s hair frisera
drink a person's health skåla med någon
eavesdropper tjuvlyssnare
emperious befallande
emperor kejsare
emperor's kejserliga
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
experience vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse
experienced erfaren, upplevde, rutinerad
experiment experimentera, experiment, prov
experimental experimintell
experimented experimenterade
experimenting experimentera
experiments experimenterar, experiment
expert expert, specialist
gamekeeper skogvaktare
glacial period istid
goalkeeper målvakt
hamper hindra, korg
helper medhjälpare, hjälpare
honour a person hylla en person
house-keeper hushållerska
house-property fastighet
hyperaesthetic överkänslig
hyperbole överdrift
hypercritical överkritisk
hypermarket stormarknad
hypersensitive överkänslig
hypersonic supersnabb
ill-tempered argsint
imperative nödvändig, tvingande
imperceptible omärklig
imperfect ofullständig, ofullkomlig
imperfection ofullständighet
imperial kejserlig
imperialistic imperialistisk
imperil äventyra
imperious befallande
imperishable oförgänglig
impermanent obeständig
impermeable ogenomtränglig
impersonal opersonlig
impersonate imitera
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
impertinence näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
imperturbability orubblighet
imperturbable orubblig
impervious impulsiv
improper opassande, otillbörlig, oegentlig
improperly oriktigt
inexperienced oerfaren
innkeeper gästgivare, värdshusvärd
inseperable oskiljaktig
insuperable oövervinnerlig
intemperate omåttlig
interpreper tolk
intersperse inströ
jasper jaspis
jumper hoppare, jumper
juniper enbuske
juniper (tree) en
keeper vaktare, vårdare
kipper rökt sill, rökt fisk
lavatorypaper toalettpapper
leper spetälsk
ligh opera opertett
lumper hamnarbetare
make a person believe inbilla
make away with a person röja någon ur vägen
master one's temper behärska sig
newspaper tidning
newspapers tidningar
nipper avbitartång
nippers avbitartång
non-experts ickeexperter
note-paper brevpapper
notepaper brevpapper
obstreperous bullrande
operate operera
operates opererar
operating funktion, opererande
operations operationer
operator maskinist, operatör
operator's användares
pamper klema bort
paper tidning, papper
paper-based pappersbaserade
paperback pocketbok
paperboard papp
papers papper
papersize pappersstorlek
paperwork pappersarbete
pauper fattighjon
pepper peppar
pepper-and-salt grå- och vitspräckligt tyg
per-unit per-styck
per-units per-styck
per cent procent
perambulator barnvagn
perceive märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli
percent procent
percentage procenttal
percentages procenttal
percents procent
perceptible kännbar, skönjbar, märkbar
perception uppfattning, förnimmelse
perch abborre, hönspinne, pinne
perchance till äventyrs
perches abborrar
percolate filtrera
perdition fördärv
peremptory bestämd, diktatorisk
perennial flerårig
perfect fullkomlig, perfekt
perfection fulländning
perfectly perfekt
perfidious svekfull, trolös
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
perfume parfym, vällukt, parfymera
perfumed parfymerad
perfunctory likgiltig
perhaps kanske
peril våda, fara
perilous farlig
period skede, termin, tid
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
periodic återkommande
periodical periodisk, tidskrift
periods perioder
perish förgås, omkomma
perishable förgängliga
periwinkle snäcka
perjury mened
perm permanenta, permanentning
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
permeate genomtränga
permeates genomtränger
permission tillåtelse, lov, permission
permit tillåta, låta
pernicious fördärvlig
perpendicular lodrät
perpetrate föröva
perpetual oupphörlig, ständig, beständig
perpetual curate komminister
perplex förvirra, förbrylla
perplexed rådvill, rådlös
persecute förfölja
persecution förföljelse, förfölja
perseverance uthållighet
persevere framhärda
persevering ihärdig, trägen
Persian perser
Persian lamb persian
persist framhärda
persisted framhärdade
persistent envis
persists framhärdar
person person, människa
person's persons
personage gestalt, personlighet
personal enskild, personlig
personal estate lösöre
personality personlighet
personally personligen
personify personifiera
personnel personal
persons personer
perspcacious klarsynt
perspective perspektiv
perspicacious skarpsynt
perspicuous överskådlig
perspiration svettning, svett
perspire svettas
persuade övertyga, övertala
persuaded övertygas
persuasion övertalning
pert näbbig, näsvis
pertain angå, tillhöra
pertinent tillämplig
perturb oroa, störa
perusal genomläsning
peruse läsa noggrant
pervade genomtränga
perverse förvänd, vresig
pervert fördärva
pike-perch gös
pimpernel rödarv
piper säckpipsblåsare, blåsare
proper vederbörande, ordentlig, tillbörlig
proper name egennamn
properly ordentligt
properties egenskaper
property gods, ägodel, egendom, egenskap
prosper blomstra, trivas
prosperity framgång, välstånd, välgång, medgång
prosperous gynnsam, blomstrande
prospers blomstrar
pull a person`s hair lugga
reaper skördemaskin, skördeman
recuperate hämta sig
repertory repertoar
reserved person inbunden person
restaurantkeeper källarmästare
ricepaper rispapper
ripper sprättkniv
sad person trist person
salaried person löntagare
sandpaper sandpapper
sapper sappör, ingenjörssoldat, pionjär
scamper rusa, skena iväg
scrap of paper papperslapp
separation of property boskillnad
sheet of paper ark
sheperdess herdinna
shipper avlastare, varuavsändare
shopkeeper handlare
simper le tillgjort
ski jumper backhoppare
skipper kapten, skeppare
sleeper sovvagn
slink of paper papperslapp
slipper toffel
slippery glatt, slipprig, hal
sniper krypskytt
sperm sperma
stopper propp
stout person tjock person
suboperation arbetsmoment
superannuated överårig, gammalmodig
superb präktig, storartad
supercillious högdragen
superfast supersnabb
superfical ytlig
superficial ytlig
superficiality ytlighet
superfluous överflödig
superhuman övermänsklig
superintend övervaka
superintendent inspektör
superior förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supermarket stormarknad
supernatural övernaturlig
supernumerary statist, övertalig
superpowers supermakterna
superscription till påseende, påskrift
supersede ersätta
supersonic överljuds
superstition vidskepelse, vantro, skrock
superstitious skrockful, vidskeplig
supervise kontrollera
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
supper kvällsmat, supé
sweeper sopare
take an aperient laxera
tall person lång person
tamper manipulera
tampered manipulerade
tampering kladdande
tampers manipulerar
taper smalt ljus, smalna av
tapered konisk
tapering avsmalnande
tell a person his fortune spå
temper besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag
temperament temperament
temperance måtta, nykterhet
temperate nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
temperature temperatur
temperatures temperaturer
tempered tempererad
tissue-paper silkespapper
toper suput
trapper pälsjägare
tripper söndagsfirare på utflykt
unzippers uppackningsprogram
upper övre
upper-case stora
upper-right övre högra
upper arm överarm
upper classes överklassen
upper lip överläpp
uppercase versal
uppermost överst
usurper inkräktare
viper huggorm
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
wallpaper tapet
waste paper makulatur
wastepaper basket papperskorg
whimper kvida, gnälla
whimpers kvidande, kvider
whisper viska
whispering viskande
whopper lögn, baddare
wiper torkare
worshipper dyrkare
wrapper korsband, omslag
wrappingpaper omslagspapper
zipper blixtlås
zippered med blixtlås
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.