The English term "ec-harmonization" matches the Swedish term "eg-anpassning"

other english words that include "ec" : swedish :
abecedarian alfabetisk
abject föraktlig
abjection uselhet
adjecent närgränsande
adjectival adjektivisk
adjective adjektiv
aeromechanics aeromekanik
affect beveka, påverka
affectation tillgjordhet
affected påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affects påverkar
after-deck akterdäck
after-effect efterverkning
altar-piece altartavla
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
antecedent korelat
antechamber förrum
apiece per styck
apoplectic slaganfall
apothecary apotekare
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
aspect aspekt, anblick
aspects aspekter
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barmecide skenvälgörare
be wrecked förlisa, haverera
became blev
because därför att, emedan, därför
beckon vinka till sig
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
becoming blir
becoming to klädsam
bedeck pryda
beech bok
beech tree bok
beseech bedja, anropa
beseeching bönfallande
borecole bladkål
break the record slå rekord
breeches ridbyxor, knäbyxor
breechloader bakladdare
by the piece per styck
byelection fyllnadsval
catechism katekes
check mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta
check list avprickningslista
checkar kontrollerar
checkbook checkbok
checked kontrollerade
checker kontrollant
checkered rutig
checkers damspel
checking kontroll
checklist checklista
checkmate schack och matt, besegra
checks checkar
checksum kontrollnummer
collect indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery efterkrav
collected samlat
collection samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag håv
collection of taxes uppbörd
collections sortiment
collectively kollektivt
collector samlare
collects samlar
confection modesak, konfekt, tillblandning, hopkok
confectioners konditori
conjecture gissa, gissning
connect koppla, ansluta
connected kopplad, förbunden
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
connection kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections kontakter
connective tissue bindväv
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
consecutive på varandra följande
correct korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected rättad
correcting korrekt
correction rättning
corrections rättelser
correctly korrekt
corrects rättar till
crèche barnkrubba
cross-checking dubbelkontroller
cross-section tvärsnitt
Czech tjeckisk, tjeck
czechoslovakia tjeckoslovakien
Dalecarlian dalmas
Dalecarlian woman dalkulla
debt-collector indrivare
decade årtionde, decennium
decadence dekadans
decadent dekadent
decades årtionden
decagon tiohörning
decagram decagramme
decahedron tioplaning
decalcification avkalkning
decalcify urkalka
decalcomania dekalkomani
decalitre dekaliter
decametre decameter
decamp bryta upp
decampment uppbrott
decant dekantera
decanter karaff
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
decapod tiofoting
decarbonize sota
decasyllabic tiostavig
decathlon tiokamp
decay murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna
decayed förfallen
decaying stadd i förfall
decays förfaller
decease avlida
deceased avliden
decedent död
deceit bedrägeri, svek
deceitful bedräglig, bedräglig, lögnaktig
deceive bedra, svika, narra
deceiver bedragare
deceives bedragen
decelerate minska hastigheten
deceleration fartminskning
December december
decency anständighet
decennary decennium
decennial tioårs
decent ärbar, anständig, hygglig
decently passande
decentralize decentralisera
deception bedrägeri, villfarelse
deceptive bedräglig
dechristianize avkristna
decide besluta, avdöma, avgöra
decided avgjord, beslutat
decidedly bestämt
decider omlöpning
decides beslutar
deciding avgörande
deciduous avfallande
decilitre deciliter
decimal decimal
decimal-count decimalräkning
decimalize decimalisera
decimals decimaler
decimate decimera
decimetre decimeter
decipher dechiffrera
decision beslut
decisive avgörande
deck däck, pryda, smycka
deck-hand däcksgast
declaim orera
declaims orerar
declamation talarkonst
declamatory deklamatorisk
declaration deklaration, förklara
declaration of war krigsförklaring
declarations deklarationer
declare förklara, deklarera, deklarera
declared deklarerat
declension deklination
decline förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
declivity sluttning
decoction avkok
decode avkoda
decodes avkodar
decoding avkodar
decompose upplösas, upplösa
decomposition nedbrytningsprocess
decompresses packar upp
decompressing uppackningen av
decompression dekomprimering
decompressor uppackare
decontaminate sanera
decontamination sanering
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decorous värdig, anständig
decorum anständighet
decoulour avfärga
decoy bulvan
decrease avtagande, minska
decreases minskar
decree påbud
decrement stegvis minskning
decrepit skröplig, orkeslös
decriminalize avkriminalisera
decry nedsätta, racka ned på
decrypt dekryptera
decrypted dekrypterad
decryption dekryptering
decrypts dekrypterar
defect fel, felaktighet, lyte
defective bristfällig, defekt, felaktig
defects felaktigheter
deflect avlänka, böja
deflecting att böja
deflection böjning
deject nedslå, nedstämma
dejected nedslagen
dejectedly nedslaget, dystert
dejection förstämning
dejects nedslår
delectable ljuvlig
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation avskrivning
desecrate vanhelga
deselect välja bort
deselected bortvald
detect hitta, uppdraga
detected funnen
detecting upptäcka
detection avkänning
detective detektiv
detector detektor
detectors detektorer
detects hittar
dialect dialekt, landsmål
dialects dialekter
direct direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta
directed riktade
direction riktning, föreskrift, håll
directions riktningar
directive anvisning
directly direkt, strax, rakt
director regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
directvideo direktvideo
disaffected missnöjd
disconnect koppla av, stänga av
discuss a sudject behandla ett ämne
disinfect desinficera
disinfectant desinfektionsmedel
disrespect missaktning, vanvördad
disrespectful vanvördig
disrespectfully vanvördigt
dissect dissikera, obducera
dissecting-room anatomisal
double-check dubbelkolla
double-decker biplan, tvåvåningsbuss
doubleclick dubbelklicka
ec-labelling eg-märkning
ec-regulation eg-förordning
eccentric originell, original
ecclesiastcal kyrklig
ecclesiastes salomos predikare
ecclesiastical kyrkliga
echo genljud, eko, eka
echoes ekar
eclectic eklektisk
eclipse förmörka, månförmörkelse
eco-audit miljörevision
eco-labelling miljömärkning
ecological ekologiska
ecologist miljöforskare
ecology miljöforskning
economic ekonomisk
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics nationalekonomi
economies ekonomier
economist nationalekonom
economize hushållning, hushålla
economy sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
ecosystem ekosystem
ecstasy extas
eczema eksem
effect effekt, förmedla, verkan
effected påverkad
effective effektiv
effectively effektivt
effects effekter
eject tar ut
elect välja
elected vald
electic elektriska
election val
election office valbyrå
election promises valfläsk
electioneer valarbetare
elector väljare
electorate valmanskår
electric elektriska
electric bell ringledning
electric fittings armatur
electrical elektrisk
electrician elektriker
electricity elektricitet
electro-plate nysilver
electrocute avrätta i elektriska stolen
electronic elektronisk
electronically elektroniskt
ensign second liutenant fänrik
erect resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad
erection erektion, resning
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
every second varannan
execrate förbanna
execration förbannelse, avsky
executable körbar
executables körbara
execute verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra
executed körda
executes utför
execution avrättning, verkställande
executioner bödel
executive verkställande
expect förvänta, påräkna, vänta
expectant väntande
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
expecting väntande
feckless hjälplös
fecund fruktbar
fecundity fruktbarhet
filespec filspecifikation
firecracker smällare
fleck fräknig, stänk
fleece ull, päls, skinna
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
freckle fräkne
freckled fräknig
free-speech frispråkig
frontispiece titelplansch
game-selector spelväljare
garage mechanic bilmekaniker
garbage collector sophämtare
genuflect knäböja
go to pieces gå i kras
greco-roman grekisk-romerska
Greece Grekland
heckle ansätta, utfråga
hectogramme hekto
helpsection hjälpavsnitt
hidecous otäck, ruskig
hold out the prospect förespegla
home-dialect hem-dialekt
hydroelectric vattenkraft
icecream glass
imbecile imbecill
imbecility dåraktighet
impecable ofelbar, oklanderlig
impeccable oklanderlig
impecunious pank, fattig
imperfect ofullständig, ofullkomlig
imperfection ofullständighet
imprecate nedkalla
imprecation förbannelse
in pieces sönder
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
indecent oanständig
indeclinable oböjlig
indirect indirekt
indirectly indirekt
ineffective utan resultat
infect infektera, besmitta, smitta
infected infekterade
infected with anstrucken av
infection smitta, infektion
infections smittosam, infektioner
inject spruta in
injects sprutar in
inprecise inexakt
insect insekt
insecure osäker
inspect inspektera, syna, inspektera
inspecting visitation, inspekterande
inspection inspektion
inspector inspektör
inspectorate inspektorat
inspectors inspektör
inspects inspekterar
insurrection uppror
intellect förstånd
intellectual intellektuell
intersect skära, korsa
intersection korsning, skärning
invective smädelse, ovett
invectives smädelser
irreconcilable oförsonlig
irrespective oavsett
knee-breeches knäbyxor
kneecap knäskål
language-directions språk-riktningar
lecher flickjägare
lecherous liderlig
lecherously liderligt
lechery lusta
lectern läspulpet
lector lektor
lecture föreläsa, föreläsning
lecture on föredrag om
lectured föreläst
lecturer föreläsare
lectureship lektorat
leech igel, blodigel
leprechaun pyssling
low-necked urringad
mantelpiece spiselkrans
masterpiece mästerverk
mecaw ara
mechanic mekaniker
mechanical mekaniker, maskinell
mechanically rutinmässigt
mechanics mekanik
mechanism mekanism
middleclasses - the medelklassen
molecule molekyl
molecules molekyler
mouthpiece talesman, språkrör, munstycke
necessarily nödvändigvis
necessary nödvändig
necessitate nödvändiggöra
necessitous behövande
necessity nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neck nacke, hals
neck-tie kravatt
neck-wear kragar
neckband halslinning
neckcloth halsduk
neckerchief halsduk
necking hångel
necklace halsband
neckline urringning
necktie slips, halsduk
necrology dödslista
necromancer andebesvärjare
necromancy svartkonst
necrosis vävnadsdöd, nekros
nectar nektar
nectarine nektarin
needlecraft handarbete
neglect uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta
neglected ovårdad, försummad
neglectful försumlig
neglectfully försumligt
niece brorsdotter, systerdotter
non-electrical icke-elektiska
non-secure icke-säkerställd
non-secured icke-säkerställd
object invända, ting, föremål, tingest, objekt
object to opponera, protestera mot
objection invändning
objectionable förkastlig
objective avsikt, saklig
objectives objektiva
objectivity objektivitet
objector motståndare
objects objekt
on closer inspection vid närmare påseende
over-intellectual överintellektuella
part of speech ordklass
paycheck lönecheck
peck picka
peckish hungrig
peculiar egendomlig, besynnerlig
peculiarity egenhet, egendomlighet
pecuniary penning
pentecost pingst
Pentecostal revival pingsrörelse
perfect fullkomlig, perfekt
perfection fulländning
perfectly perfekt
persecute förfölja
persecution förföljelse, förfölja
perspective perspektiv
piece lapp, stycke, pjäs, bit
piece-work ackordsarbete
piece of furniture möbel
piece of money penning
piecemeal styckevis
pieces bitar
piecework ackordsarbete
piechart tårtdiagram
polecat iller
pre-recorded för-inspelade
precarious betänklig, vansklig, osäker
precaution försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått
precautions försiktighetsåtgärder
precede gå före
preceded föregånget av
precedence företräde
precedent prejudikat, föregående
precept föreskrift
precinct område, gräns
precious värdefull, dyrbar
precipice bråddjup, stup
precipitate brådstörtad, påskynda
precipitous brant
precise exakt, precisera, precis
precisely precis
preclude utestänga, hindra
precocious brådmogen
precosion förebyggande
precursor föregångare
predecessor företrädare
predilection förkärlek, förkärlek
prefect ordningsman
project projekt
project's projektets
projecting utskjutande
projection projektering
projects projekt
prophecies profetior
prophecy profetia, spådom
prosecute åtala, åklaga
prosecuted åtalad
prosecution åtal
prosecutor åklagare
prospect utsikt
prospector malmletare
prospects framtidsutsikter
prospectus prospekt
protect freda, skydda, förvara
protection skydd, beskydd
protective skyddande
protects skyddar
quarter-deck akterdäck
quarterdeck akterdäck
re-echo genljuda, eka, återskalla
re-elect välja om, återvälja
recad gå tillbaka
recalcitrance motspänstighet
recalcitrant motspänstig
recalibrate omkalibrera
recalibrated omkalibrerat
recall återkalla
recant återkalla ett yttrande
recap regummera
recarde dra sig tillbaka
recast gjuta om
recede gå tillbaka
receipt kvitto, kvittera, mottagande
receipts recept, kvitton
receive få, anamma, erhålla, mottaga
receiver mottagare, telefonlur
receiving mottagande
recent nya
recently nyligen
receptacle förvaringskärl
reception mottagande, mottagning
receptionist receptionist
recession tillväxt
recessive recessiv
recharge ladda om
rechecks kontrollerar
recieving mottagande
recipe recept
recipient mottagare
reciprocal ömsesidig
reciprocate göra en gentjänst
reciprocity ömsesidighet
recital uppläsning, konsert
recitation deklamation
recite deklamera, uppläsa
reckless hänsynslös
recklessness övermod
reckon räkna, beräkna, tror
reckoning räkning
reckons beräknar, tror
reclaim återfordra
reclassify klassificera om
recline vila, luta sig bakåt
reclining tillbakalutande
recluse eremit
recognition igenkännande
recognize känna igen
recoil rekyl, rygga tillbaka
recoilless rekylfri
recollect påminna sig, minnas
recollection erinran
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
recompense ersättning, ersätta
recompile omkompilera
reconaissance rekognoscering
reconcile försona, förlika
reconciliation förlikning
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
reconstruct återuppföra
record grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player skivspelare
recorded inspelad
recorder bandspelare
recording inspelning
records uppgifter, annaler
recount relatera, uppräkna, skildra, berätta
recourse tillflykt
recover krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered återvinna
recovery tillfrisknande, återhämtning, bättring
recreant feg, trolös, avfälling
recreate återskapa
recreating återskapande
recreation förströelse, nöje, rekreation
recrimination motbeskyllning
recruit rekrytera, rekryt
recruitment rekrytering
rectangle rektangel
rectangular rektangulär, rätvinklig
rectify rätta
rector kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory prästgård
rectum ändtarm
recumbent tillbakalutad
recuperate hämta sig
recur återkomma, upprepas
recurrence upprepande
recurrent återkommande
recurse rekursera
recursion rekursion
recursive rekursiv
recycle återvinna
recycling återvinning, återanvändning
redecorate återställa
redirect styra om, ändra, ställa om
redirected omdirigerad, omplacerad
redirection omdirigering
reflect betänka, reflektera, återspegla
reflection avspegling, reflex, eftertanke, återsken
reflector reflektor
reflects reflekterar
reject slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta
rejected tillbakavisad
rejection förkastande, utmönstring
rejects tillbakavisar
respect respektera, respekt, hänseende, aktning
respectability anständighet
respectable respektabel, anständig
respected ansedd, aktad
respectful vördsam, aktningsfull, vördnadsful
respectfully respektfullt
respecting beträffande, med hänsyn till
respective respektive
respectively respektive
resurrect återuppväcka
resurrection återuppståndelse
retrospect återblick
retrospective retroaktiv
rich in species artrik
rubberneck nyfiken person
scarecely knappast
scarecrow fågelskrämma
screech tjuta, skrik, tjut
secession utträde, utbrytning
seclude avstänga
secluded enslig, undangömd
second sekund, andra
second-class ticket andraklassbiljett
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
second-rate sekunda
second cousin syssling
secondary sekundär
secondary matter bisak
secondary school realskola, läroverk
secondly för det andra
seconds sekunder
secrecy hemlighet
secret hemlig
secret motive baktanke
secretariat sekretariat
secretary sekreterare
secrete gömma, avsöndra
secretion avsöndring
secretly i hemlighet
sect sekt
section parti, sektion
sectioning uppdelning
sector sektor, avsnitt
secular världslig
secure säker, betrygga, trygg
secured säkrat
securities värdepapper
security trygghet, borgen, hypotek, säkerhet
select välj, utvälja
selectable valbara
selected vald
selecting väljer
selection urval, val
selective selektiv
selectively selektivt
selector väljare
self- deception självbedrägeri
self-respect självaktning
shipwreck haveri, förlisa, skeppsbrott
soundeffect ljudeffekt
sourcecode källkod
spacecraft rymdskepp
special speciell
special-characters specialtecken
specialfunctions specialfunktioner
specialist specialist
specialities specialitéer
speciality specialitet
specialize specialisera
specializing specialiserad
specially speciellt
species art
specific specifik
specific name artnamn
specifically definitivt
specification specifikation
specifications specifikationer
specify specifiera
specifying specifierande
specimen exemplar, prov
specious skenfager, bestickande
speck prick, fläck
speckled spräcklig
spectacle skådespel
spectacles glasögon
spectacular spektakulära
spectre spöke
speculate spekulera
speculation spekulation
speculative spekulativ
speculator spekulant
speech anföring, tal
speech-day skolavslutning
speech defect talfel
speeches tal
speechify orera
speechless mållös, stum
spell-checking rättstavningskontroll
spot-check stickprov på
spreckled spräcklig
steeplechase hinderlöpning, terrängritt
strech utsträcka
sub-directories under-katalogerna
sub-directory underkatalog
subdirectories underbibliotek
subdirectory underbibliotek
subject föremål, ämne, subjekt, undersåte
subject to underkasta
subjection underkastelse
subsections stycke, underavdelning
suspect misstänka
system-directory system-katalog
tablecloth bordsduk
tailpiece slutstycke
tape-recorder bandspelare
technical tekniskt
technician tekniker
technics teknik
technique teknik
techno tekno
technological teknologiska
technology teknologi
telecommunication telekommunikation
top-secret topphemlig
udecoder avkodare
un-select av-markera
un-selected av-markerad
unaffected flärdfri, opåverkad
unbecoming missklädsam, opassande
unchecked omarkerad, ohämmad
undersecretary avdelningschef
unexpected oväntad, oförmodad
unexpectedly oväntat
unnecessary onödig
unprecedented utan motstycke
unsuspecting aningslös
user-selectable valbara
valedictory speech avskedstal
vector-based vektorbaserad
vivisection minutiös
weather forecast väderleksrapport
windows-directory windows-katalog
wisecrack kvickhet, kvickhuvud
woodpecker hackspett
wreck vrak, skeppsbrott
wreckage skeppsbrott, vrakgods
wrecker vrakbärgare
wrecking bärgnings
write-protection skrivskydd
zechariah sakarja