The Swedish term "ge sig i kast med, dust" matches the English term "grapple"

other swedish words that include "ge" : english :
länge a long time
överge, lämna abandon
överger abandons
genera abash
generad abashed
avsägelse abdication
med stor mage abdominous
löpmage abomasum
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
avreagera abreact
avreagering abreaction
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
medge, bevilja accord
anklagelse accusation
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
agerar acts
lägger till adds
håller troget fast adheres
obestridligen, erkänt admittedly
mogen ålder adulthood
amerikansk engelska ae
genomlufta aerate
rovfågels näste, örnbo aerie
vinge, bärplan aerofoil
aktersegel aftersail
ånyo, igen again
i en ålder av, ålderstigen aged
agentur agency
agenda, dagordning agenda
agent, ombud agent
ångestfull, förtvivlad agonized
dödsångest, vånda, kval, pina agony
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
luftgevär air-rifle
luftgevär airgun
algebra algebra
algebraiskt algebraic
algeriet algeria
algerier algerian
allergen allergen
tilldelningen allocations
legering alloy
växelströmsgenerator alternator
oegennytta, altruism altruism
korrigerat amended
stillande, analgetikum analgesic
androgen androgenic
ängel angel
engelsk Anglo
engelsk-fransk Anglo-french
engelsk-svensk Anglo-swedish
engelskhatare anglophobe
engelskfientlighet anglophobia
smärta, ångest anguish
ångestfylld anguished
tillkännage, anmäla, förkunna announce
tillkännager announces
förargelse annoyance
årligen annually
antigen antigen
apanage apanage
lägenhet apartment
tydligen apparently
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
arbitrage arbitrage
båge arc
valv, båge arch
arkeologer archaeologists
harmageddon armageddon
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangerar arranges
arrangerade arranging
i regel, vanligen as a rule
tilldelningen assignments
umgänge, samfund, association, förening association
äntligen, omsider at last
genast at once
talanger attainments
auktoritet, befogenhet authority
autogen autogenous
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
fågelhus aviary
småborgerlighet babbittry
unge, baby baby
bakgrundsfärger backcolors
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
bagage bagage
bagage baggage
fängelse bagnio
borgen bail
borgen kan ställas bailable
deposition av egendom bailment
bageri bakery
axelgehäng baldric
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
fördärvlig, ödesdiger baneful
smälla igen, skräll bang
ledstänger bannisters
bantuneger bantu
bomma igen bar up
tunna, gevärspipa barrel
nedrig, bas, gemen base
raketgevär bazooka
plage, stranden, strand beach
lager bearing
lager bearings
skalbagge beetle
tiggande, tiggeri begging
övertygelse, övertygelse, tro belief
mage belly
två gånger om året biannual
anklagelseakt bill of indictment
lår, binge, binge bin
biologer biologists
fågel bird
flyttfågel bird of passage
fågelperspektive birds-eye-view
fågelvägen birth-flight
fingerad, falsk bogus
bohem, zigenare bohemian
regel på ett lås bolt on a lock
borgensman bondsman
vadhållningsagent book-maker
undomsfängelse borstal
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
barnunge brat
bräckage breakage
andades, andningen, andas breathing
bryggerier breweries
bryggeri brewery
tegelsten, tegel, hedersprick brick
tegelbruk brickyard
tygla, tygel, betsla bridle
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
grubbla, yngel, kull, ruva brood
svåger brother-in-law
bygger builds
sammanslagen bundled
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
av, vid, bredvid, till, genom by
förgången, föråldrad bygone
kallelse, yrke, ringer, kall calling
läger, slå läger, campa camp
läger camps
lägerplatser campsites
kanariefågel canary
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
tältduk, målarduk, segelduk canvas
udde, kappkrage, kap cape
fånge captive
fångenskap captivity
julsånger carols
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
genomdriva carry out
huggen carved
kataloger catalogs
katapult, slangbåge catapult
oupphörligen ceaselessly
centrifuger centrifuges
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
stenget, sämskskinn chamois
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
betagen i charmed by
lös egendom chattels
huvudsakligen chiefly
intyg, barnunge chit
juldagen Christmas Day
askungen cinderella
umgängeskrets circle of friends
medborgerlig, medborgare civic
garderob, bagageinlämning cloakroom
stänger closes
stänger closing
klunga, dunge, klampa clump
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
kugge cog
krage collar
färger colors
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
samhälle, menighet, gemensamhet community
tvungen compelled
medge concede
egenkär, inbilsk conceited
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
gemensam concerted
gemensam överhöghet condominium
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
dirigerar conducts
det måste medges, uppenbarligen confessedly
förtrogen confidant
konfidentiellt, förtrogen confidential
godtrogen confinding
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
kägelformad, konisk conical
se genom fingrarna connive
följdaktligen, därför, alltså consequently
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
gemål consort
oavbrutet, ideligen continually
motsägelse contradiction
ångerfull contrite
kontrolltangenten control-key
vedertagen, konventionell conventional
förtrolig, förtrogen conversant
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
skogsdunge coppice
lund, skogsdunge copse
kork, korka igen cork
korka igen cork up
skarvfågel cormorant
gemensam corporate
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
fördärv, förgängelse, skada corruption
hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig cosy
motsägelse cotradiction
jetonger counters
allmoge country people
kuponger coupons
kurage, mod courage
fordringsägare, borgenär creditor
lättrogen, godtrogen credulous
kremeringen, eldbegängelse cremation
korsvis, genomkorsa criss-cross
schlagersångare crooner
genomresa crossroad
smältdegel, degel crucible
vargunge, djurunge cub
unge (djur) cub (animal)
amorbåge Cupid`s bow
förhänge, ridå, gardin curtain
niger curtsies
båge, kröka, kurva curve
dagligen, daglig daily
vågad, vågad, oförvägen daring
ormhalsfågel darter
halshugger decapitates
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
bedrägeri, svek deceit
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
uppackningen av decompressing
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
angelägenhetsgrad degree of priority
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
delegerad delegated
deprimerad, nedslagen depressed
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förtvivlan, nedslagenhet despondency
kataloger directories
sorgesång dirge
stänger av disables
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
lärjunge disciple
avsäger sig disclaims
förlägen disconcerted
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
nedslagen dispirited
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
utge, utdela, fördela distribute
bassänger docks
dokumenteringen documentations
inget att tala om don`t mention it
nedslagen downcast
nackdel, olägenhet drawback
kalsonger drawers
grundlig blöta, genomdränka drench
dregla, dregel, dravel drivel
droger drugs
byxor av segelduk ducks
vederbörligen duly
fängelsehåla dungeon
plikttrogen dutiful
örhänge ear-drop
gehör ear for music
engelsk greve earl
genljud, eko, eka echo
uppbyggelse edification
redigera edit
redigerad edited
redigering editing
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
äggen eggs
vare sig...eller, antingen... eller either...or
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
armbåge elbow
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
genant embarrassing
förlägenhet, bryderi embarrassment
inge mod embolden
uppstigen emerged
nödlägen emergencies
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
agent, sändebud emissary
ge ifrån sig, avge, utsända emit
läger, lägerplats encampment
omge encircled
tvungen enforced
ge rösträtt enfranchise
engagerad, upptagen engaged
ingenjör, konstruktör engineer
engelsk English
engelskspråkig English-language
engelsk-talande English-speaking
engelska english-woman
engelska English (to speak)
engelsman Englishman
jämviktsläge equilibrium
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
oregelbunden, kringirrande erratic
spioneri, spionage espionage
huvudsakligen essentially
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
dagligen every day
tydligen evidently
övermåttan, synnerligen exceedingly
överstiger exceeds
utdragen excerpted
borttagen excluded
exklusive, undantagen excluding
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
nödläge, krav exigency
fördriva, utvisa, relegera expel
uttryckligen explicitly
synnerligen extraordinarily
örnbo, rovfågels näste eyrie
myt, legend, fabel, saga fable
tyger fabrics
tvungen fain
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
tämligen, någorlunda fairly
trogen faitful
troget faitfully
trofast, trogen faithful
troget faithfully
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
hungersnöd famine
ödesdigert, dödlig fatal
genomförbarhet feasibility
gensvar feedback
gemenskap fellowship
ferrolegeringar ferro-alloys
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
slutligen finally
finger, tumma på, spela på finger
fingertopp fingertip
brandstege fire-escape
gevär, skjutvapen firearm
ljungeld flash of lighting
prygel, prygla flog
prygel, aga flogging
plint, stigbygel footstall
pekfinger forefinger
förebygger forestalls
avstå från, uppge forgo
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
överge forsake
genast forthwid
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
framlänges, framåt forwards
täpper igen fouling
bedragare, bedrägeri fraud
ogenerad, otvungen free and easy
steka, bryna, yngel, grädda fry
fungerade functioned
galge gallow
galge gallowtree
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
fängelse gaol
garage, bilverkstad garage
spöklik, mager gaunt
geisha geisha
gel, stelna gel
gelatin gelatine
gendarm gendarme
kön, genus gender
genealogisk genealogical
genealogi genealogy
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
generera generate
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
genetisk genetic
genever geneva
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
gemytlighet geniality
fortplantnings-, genital genital
snille, geni, ande genius
stil, genre genre
genitiv gentival
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
geocentrisk geocentric
geograf geographer
geografisk geographic
geografi geography
geolog geologist
geometri geometry
geofysiska geophysical
geopolitik geopolitics
gestikulera gesticulate
gestukilerande gesticulatory
gest, åtbörd gesture
ge sig av, komma bort get away
geifta sig get married
getto ghetto
galge gibbet
genever, gin gin
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
zigenare, tattare gipsy
gördel, omge, bälte girdle
uppge, giva, ge give
återge give back
ge tappt give in
gengälda give in return
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
fågelmage, kräva gizzard
segelflygplan glider
segelflygning gliding
get goat
snygg, stilig, fager good-looking
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
gemytlig goodnatured
evangelium gospel
regera, styra govern
regerande governing
myndighet, regemente, styrelse government
regeringen government - the
regerar governs
flygel grand piano
storslagenhet, prakt grandeur
verkligen greatly
vild hönsfågel grouse
lund, skogsdunge, dunge grove
hage growe
gerilla guerilla
kanon, bössa, revolver, gevär gun
mage gut
tarmar, mage guts
zigenare gypsy
hagla, hylla, hagel hail
helgeflundra halibut
all helgona helgen halloween
klädgalge, galge hanger
hänger hangs
högdragen haughty
ögna (igenom) have a glance (at)
hörsägen hearsay
igelkott hedgehog
arvinge heir
livtjänare, handgången man henchman
häger heron
intelligenssnobb highbrow
egenmäktig highhanded
schlager hit song
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
hoppa hage hopscotch
bålgeting hornet
hästryggen horseback
hästtagel, tagel horsehair
studenthem, härbärge hostel
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
lägenhetsinnehavare householder
ungersk Hungarian
Ungern, Ungern Hungary
hungra, hunger hunger
slyna, jäntunge hussy
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
bild, image image
genomdränka, genomsyra imbue
ögonblickligen imediately
omogen immature
omogenhet immaturity
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
fast egendom immovables
satunge imp
dödläge, återvändsgränd impasse
förebråelse, anklagelse impeachment
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
ogenomtränglig impermeable
enträgen, efterhängsen importunate
enträgenhet importunity
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
intryck, avtryck, prägel impression
intryck, prägel imprint
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
oegentlighet impropriety
släktingar genom giftermål in-laws
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
eldbegängelse, kremering incineration
eggelse incitement
benägen, hågad, sinnad inclined
genera, olägenhet, besvär inconvenience
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
anklagelseskrift, anklagelse indictment
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
oundvikligen inevitably
icke-kristen, otrogen infidel
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
sagesman informant
inviger initializes
enträgen insistent
enträget insistently
ta hem egen verksamhet insourcing
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
samfärdsel, umgänge intercourse
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
genomvävd interwoven
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
påflugen intrusive
iris, regnbåge iris
oregelbunden, regellös irregular
refug, refuge, ö island
mygel jabbery
sitta i fängelse, fängelse jail
fängelsekund, fånge jailbird
fängelser jails
läger jamboree
nonchalant, ogenerad jaunty
gelé jell
göra till gel jellify
gelé jelly
fuskbygge jerry-building
genast, ögonblick jiff
mygel, korruption jobbery
pompös engelska johnsonese
gemensamt jointly
gesäll journeyman
gemytlig jovial
rättsligen judicially
djungel jungle
djungelartad jungly
rättsligen juridically
kagge, kutting keg
känna igen, synhåll ken
fotogen kerosene
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
unge kid
unge kiddy
kattunge kitten
knoge knuckle
stege ladder
vårfrudagen Lady Day
mager, stripigt hår lank
räcka länge last a long time
slutligen lastly
på sista tiden, nyligen lately
nyligen latterly
lagerkrönt laureate
lager träd laurel
lagerkrans laurelwreath
skickt, varv, lager layer
ligger lays
läckage leakage
mager, luta sig lean
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
igel, blodigel leech
arvinge legatee
legend, sägen legend
legendariska legendary
generositet liberality
frige, befria liberate
utsvävande, tygellös licentious
ligger lies
bokstavligen, formligen literally
läge, ort locality
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
lång, länge long
länge sedan long ago
pilbåge longbow
spegel looking-glass
genomsyn lookover
odåga, storlom, slyngel loon
slyngelaktig loutish
gemen, låg low
gemen lowercase
trogen, lojal loyal
reseffekter, bagage luggage
bagagehylla luggage rack
intrigera, smida ränker machinate
diligens mail-coach
huvudsakligen mainly
skapa en förmögenhet make a fortune
röja någon ur vägen make away with a person
mangla, mangel mangle
åthävor, fason, umgängessätt manners
prästkrage marguerite
frågetecken mark of interrogation
massage massage
genidrag master-stroke
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
vuxen, mogen mature
mage, gap maw
regel, sentens, grundsats maxim
torftig, mager meagre
mjölbagge meal-beetle
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
förlängda märgen medulla oblongata
livlig debatt, handgemäng mêlée
mogen, mogna, fyllig mellow
smältdegel melting pot
andligen, mentalt mentally
skrot och korn, kurage mettle
långfinger middle finger
brand, mögel, rost mildew
bergsingenjör mining engineer
återspegla, spegel mirror
läge mode
mögel mold
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
ge sig av move off
klippa, loge, slå, höskulla mow
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
inbördes, gemensam mutual
gemensamt mutually
saga, sägen, myt myth
bottenläge nadir
spika, spik, nubb, nagel nail
nagelbitning nail-biting
nagelfil nail-file
nagellack nail-polish
nagelsax nail-scissors
nagellack nail-varnish
naiv, godtrogen naive
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
nämligen namely
navigera navigate
navigerande navigating
närbelägen, i närheten nearby
hångel necking
ovillkorligen, behov needs
negligé negligé
neger negro
närbelägen neighbouring
varken, ingendera neither
näste, ågelbo, bo nest
bo (fågel-) nest (a birds)
fågelholk nesting-box
nyårsdagen New Year`s Day
kägelspel ninepins
inga, nej, ingen no
ingenmansland no-man's-land
ingen no one
ingen nobody
ingen none
Norge Norway
ingenting, ingenting, intet nothing
ingenting alls nothing at all
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
nu regerande now-reigning
ingenstans nowhere
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
skyldig, tvungen obliged
iakttagelse, yttrande observation
egensinnig obstinate
påflugen, påfallande obtrusive
tydligen obviously
ockuperade, upptagen occupied
uppkomst, tilldragelse occurrence
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
gemen, förhatlig odious
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
om igen one`s more
dunkel, ogenomskinlig opaque
muntligen orally
orgel, organ organ
ursprungligen orgiginally
ursprunligen originally
fägelkännare, ornitolog ornithologist
utgången på förlaget outprint
lämna ut egen verksamhet outsourcing
högdragen, myndig overbearing
landvägen overland
egen, äga own
prästkrage ox-eye daisy
emballage packaging
sadelplats, hästhage, hage paddock
kalsonger, byxor pants
fotogen paraffin
fotogen paraffin-oil
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
trafikant, passagerare passenger
gången tid past times
betesmark, betesmark, hage pasture
påfågel peacock
spetsig, mager peaked
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
hagel, liten kula pellet
örhänge, hängande, mostycke pendant
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
ånger penitence
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
ångerfull pepentant
genomtränga permeate
genomtränger permeates
ihärdig, trägen persevering
gestalt, personlighet personage
personligen personally
genomläsning perusal
genomtränga pervade
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
lagertapp pivot
plage plage
plantering, plantage, koloni plantation
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
hage för barn play-peg
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
vänligen, behaga please
belägenhet, tillstånd plight
brockfågel plover
lager, bearbeta, veck ply
trafikdirigering point-duty
ställning, plats, läge position
möjligen, möjligtvis possibly
fågelhandlare poulterer
görlig, genomförbar practicable
praktiskt taget practically
föregånget av preceded
brådmogen precocious
förutsägelse prediction
säger predicts
upptagen preoccupied
enträgen, tryckande pressing
förmodligen presumably
förhandsvisningen previewing
huvudsakligen principal
fängelse prison
fånge prisoner
fängelser prisons
möjligen, troligtvis probably
framstupa, benägen prone
propagera, fortplanta propagate
egennamn proper name
egenskaper properties
gods, ägodel, egendom, egenskap property
egentligen proporly
lärjunge, pupill, elev pupil
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
gammalmodig, egen quaint
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
egen, besynnerlig, underlig queer
frågetecken question-mark
frågeställare questioner
frågeformulär questionnaire
ge liv åt, egga, påskynda quicken
koger, darra quiver
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
ange, citera quote
oväsen, bedrägeri, racket racket
engelska flygvapnet raf
regnbåge rainbow
ramm, gumse, bagge ram
genomleta, plundra ransack
dager ray of light
genljuda, eka, återskalla re-echo
återredigering re-editing
reagera, återverka react
genomläsa read through
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
egentligen, faktiskt, verkligen really
backspegel rear-view mirror
arrangera om rearrange
nyligen recently
göra en gentjänst reciprocate
igenkännande recognition
känna igen recognize
rektangel rectangle
omdirigerad, omplacerad redirected
omdirigering redirection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
regeringsämbete regency
regenerera regenerate
regenerad regenerated
riksföreståndare, regent regent
regenter regents
regemente regiment
ånger, ångra, beklaga regret
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
regel, bestämmelse regulation
ge upprättelse åt rehabilitate
regera, regering reign
regera reigning
tygel, tygla rein
ge upp, avstå från relinquish
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
lämnar, föredraga, återge render
avger renders
ånger repentance
svar, genmäla, svara reply
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
motsägelse repugnance
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
ljuda, genljuda resound
gensvar response
förtegenhet reticence
replik, replikera, genmäla retort
försöka igen retry
baklänges rewerse
regerande konung rex
engelska sjukan rickets
räffla, gevär rifle
gevärspipa rifle-barrel
gevär rifles
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
höger-klickande right-clicking
rätt, höger right-hand
högerhänt right-handed
längst till höger rightmost
till höger rightwards
mogen ripe
stiger rises
klippiga bergen rockies
röntgen roentgen
tegelpanna roofing-tile
taktegel rooftile
nedslagen, ynklig rueful
pipkrage, krås ruff
ödeläggelse ruination
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
letande, genomleta rummage
sabotage, sabotera sabotage
vanhelgande, helgerån sacrilege
segla, avsegla, segel sail
segelbåt sail-boat
segelduk sail-cloth
segelbar sailable
segelfartyg sailer
segelflygplan sailplane
helgedom sanctuary
helgedom sanctum
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
skärp, fönsterbåge sash
indränka, genomsyra saturate
säger saying
stormstrge scaling ladder
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
fågelskrämma scarecrow
arrangemang scheme
lärjunge, lärd scholar
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
genomsöka, skura scour
sjöfågel seabird
genomsökt searched
säsonger seasons
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
trägen sedulous
läckage seepage
självbedrägeri self- deception
egenkärlek self-conceit
egennytta self-interest
egenutgivna self-published
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
relegera send down
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
livegen serfs
fungerar serves
uppgörelse, nybygge settlement
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
skeppsbygge shipbuilding
vadarfågel shore bird
genväg short-cut
hagel shot (for a gun)
gevär shotgun
korta polisonger sideburns
sångare, sångerska singer
egenhet singularity
svägerska sister-in-law
placerad, belägen situated
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
slå igen, smäll slam
slangbåge sling-shot
kämpa sig genom slog through
överge, avbryta slough off
snigel, metallklump, stor klunk slug
snigel, snäcka, skalsnigel snail
snigel-post snail-mail
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
enträget be om solicit
angelägen, bekymrad solicitous
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
gemenskap solidarity
sångare, fågelsångare songster
suverän, pund, regent, härskare sovereign
mellanslagstangenten spacebar
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
skenfager, bestickande specious
andliga sånger spirituals
kurage spunk
postdiligens, diligens stage-coach
dödläge, patt stalemate
trogen, kraftig, robust stalwart
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
stärka kragen starch the collar
praktgemak, lyxhytt state-room
trappstege stepladder
stigbygel stirrup
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
lagerrum stockroom
mage stomach
arbetsnedläggelse stoppage
berättelse, sägen, historia story
fripassagerare stowaway
genast straightway
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
skikt, lager strata
slagen, drabbad stricken
strigel, strigla strop
stia, vagel, vagel, svinstia sty
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
sugande, suger sucking
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
självmordsbenägen suicidal
högdragen supercillious
antagande, förmodligen supposition
ge sig, uppge surrender
omge, omgiva, omringa surround
omringar, omger surrounds
Sverige Sweden
grodyngel tadpole
bedrägeri take-in
taget taken
tillfångatagen taken prisoner
saga, sägen, berättelse tale
fågelklo talon
riktning, tendens, benägenhet tendency
klänge tendril
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
textredigering textediting
texttrogen textual
tacksägelse thanksgiving
häromdagen the other day
teologer theologians
därvid, därigenom thereby
fingerborg thimble
gles, tunn, gallra, mager thin
sak, tingest, persedel, ting thing
genomfart, huvudgata thoroughfare
tre gånger three times
genom, igenom through
genom thru
bänkrad, lager, rad tier
andelslägenhet time-share apartment
gånger times
mes (fågel) titmouse
till höger to the right
engelsk soldat tommy
stadsfullmäktige town councillor
sägen tradition
tragedi tragedy
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
omgestalta, förhärliga transfigure
genomborra transfix
genomresa transit
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
travers, genomkorsa traverse
intränger trespasses
triangel triangle
triumferande, segerrik triumphant
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
sann, äkta, trogen TRUE
mage tummy
trettondagen Twelfth Day
två gånger, dubbelt twice
två i taget two at a time
zigenare (Ungersk) Tzigane
oförmögen, förhindrad unable
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
obestridlig, onekligen undeniable
genomgå undergo
genomgå undergoing
undervegenation undergrowth
kalsonger underpants
otrogen unfaithful
lossa, stänger av, avlasta unload
omogen unripe
ostyrig, oregerlig unruly
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
rackarunge urchin
angelägen, brådskande urgent
angeläget urgently
vanligen, vanligtvis usually
vegetabilisk vegetable
muntligen, verbalt verbally
sannerligen, i sanning verily
förargelse vexation
genomförbarhet viability
segrande, segerrik victorious
seger victory
namely, nämligen videlicet
livegen villein
visavi, gentemot vis-à-vis
trogen tjänare votary
avstå från, ge upp waive
geting wasp
sjöfågel waterfowl
egensinnig wayward
rik, förmögen, välbärgade wealthy
helgen weekend
välfungerande wellfunctioning
bege sig wend
bagge wether
över huvudtaget whatsoever
spoling, unge (hund), valp whelp
varigenom whereby
polisonger whiskers
pingstdagen Whitsunday
fågel wildfowl
eskader, flygel, vinge wing
tillbakadragen withdrawn
gedigen workmanlike
gedigen workmanly
röntgen X-ray
röntgenstrålar x-rays
segling, segelsport yachting
årligen, årlig yearly
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
pojkspoling, unge youngster
gengångare zombie
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "kast" : english :
kasta fram och tillbaka bandy
kubb, styv filthatt, kastare bowler
gjuta, kasta, rollfördelning cast
kastväsende caste
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
kastanjebrun, kastanje chestnut
kastanjebrun chestnut-brown
slänga, kasta, skrocka chuck
kastanj conker
sängöverkast, täcke counterpane
täcke, sängöverkast coverlet
pilkastningstavla dartboard
pilkastning darts
kassera, kasta bort discard
uttag, utkast, koncept draft
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
avkastningsförmåga earning capacity
förvekliga, kastrera emasculate
hopp- och kastgrenar field-events
slänga, slänga, kasta fling
strålkastare floodlights
rusade, kastade flung
snöpa, kastrera geld
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
kasta, slunga, kast hurl
spjutkastare javelin-man
kasta överbord jettison
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
brevinkast, brevlåda mail drop
kastvapen missile
sarkastisk, vass mordant
förkastlig objectionable
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
kastlös outcaste
förkasta, upphäva overrule
kullkasta, störta overthrow
skål, kastrull, gryta, panna pan
kastruller pans
planera, planera, utkast, plan plan
kasta sig över pounce
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
förkastande, utmönstring rejection
förkasta, förtappad reprobate
förkasta repudiate
återkasta reverberate
omkastning reversal
omkastbar reversible
utkast rough draft
kastrull saucepan
strålkastare searchlight
kasta, skygga, skygg, blyg shy
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
strålkastare spotlight
underkasta subject to
underkastelse subjection
underkastelse submission
underkasta sig, foga sig submit to
äkta kastanj sweet-chestnut
kastade threw
kast, kasta, slunga, slänga throw
strålkastare torchlight
förkastlig unjustifiable
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
uppkastning vomiting
bortkastad wasted
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "med" : english :
med stor mage abdominous
medhjälp abetment
medhjälpare abettor
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
akademimedlem, akademiker academician
medhjälpare, medbrottsling accessary
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
medgörlig accomodating
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
medbrottsling accomplice
medge, bevilja accord
göra bekant med acquaint
fastnar, bindemedel adhesive
antagning, tillträde, medgivande admission
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
med vidöppen mun agape
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
medhjälpare aide
med händerna i sidan akimbo
allierad med allied to
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
foglig, medgörlig amenable
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
smärtstillande medel anodyne
avföringsmedel aperient
aptitretande medel appetizer
skiljedom, medla arbitrate
medlare arbitrator
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
medhjälpare, biträde assistant
sällskapa med, umgås med associate with
slå med häpnad astound
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
medelålder average age
medveten aware
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
medlemsmärke, emblem badge
med balkong balconied
bandmedlem bandsman
vagn med musikkapell bandwagon
sömnmedel barbitone
med blottat ansikte barefaced
medveten om be aware of
därför att, emedan, därför because
bindemedel binder
medvetslöshet, mörkläggning blackout
smed blacksmith
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
medföra bring with one
medelst by means of
vara i maskopi med cahoot
fönster med gångjärn casement
beslå med lögn catch a person lying
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
medborgare, medborgare, borgare citizen
medborgare citizens
medborgarskap citizenship
medborgerlig, medborgare civic
smälla med, klappa, applådera clap
medsols clockwise
medbestämmande co-determination
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
medlöpare co-runners
samarbeta, medarbeta collaborate
medarbetare, medlöpare collaborator
komedi, lustspel comedy
meddelat communicated
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
meddelsam communicative
medlidande compasion
medlidande compassion
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
medbrottslighet complicity
medge concede
bafatta sig med concern oneself
medgivande, eftergift concession
instämma, medverka, sammanträffa concur
bevärdiga med condescend to give
överse med, förlåta, gottgöra condone
det måste medges, uppenbarligen confessedly
besläktad, medfödd connate
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
medveten conscious
medvetande consciousness
rådgöra med consult with
medverka, bidra contribute
medarbetare contributor
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
skönhetsmedel, kosmetik cosmetic
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
kran att lyfta med crane to lift with
kela med, krama cuddle
botemedel, kurera, bota cure
knivsmed cutler
rengöringsmedel detergent
vara oense med disagree with
desinfektionsmedel disinfectant
division, indelning, indelning, delat med division
medicine doktor doctor of medicine
skåla med någon drink a person's health
dromedar dromedary
med lätthet easily
effekt, förmedla, verkan effect
sända med e-post emailing
arbetsförmedling employment office
arvsföljd, medföra entail
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
storma med stormstegar escalade
gifta sig med espouse
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
hjälpmedel facility
fodermedel feeding-stuff
medmänniska fellow-beeing
medmänniska fellowman
medmänniskor fellowmen
likvida medel floating assets
smekas, kela med, smeka fondle
födoämnen, livsmedel foodstuff
förfader, låta bli, upphöra med forbear
med våld, övertygande forcibly
smida, smedja, ässja, förfalska forge
hjälpmedel, tillbehör gadget
djärv, med viltsmak, käck gamy
person med groteskt ansikte gargoyle
nära förbunden (med), relevant germane (to)
bli kvitt med get even with
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
gnissla med tänderna gnash
rulla med ögonen goggle
guldsmed goldsmith
bevilja, tillåta, medgiva grant
schackra med haggle with
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
med möda hard-earned
medhjälpare, hjälpare helper
bekämpningsmedel herbicide
härmed hereby
härmed herewith
försedd med horn horned
skriva med bindestreck hyphenate
belysa med ljus illuminate with light
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
meddela, bibringa, tilldela impart
medfödd inate
medfödd inborn
medfödda inborned
medfödd inbred
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
medföra, förmå induce
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
medfödd inherent
medfödd innate
medryckande inspiring
avbetalning (med belopp) instalment
omedelbart instantly
medelbra intermediate
täckt med sylt jammy
smittad med gulsot jaundiced
arbetsförmedling jobcentre
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
gått med joined
jurymedlem juror
fortsätta med keep on doing
glada, drake att flyga med kite
medvetet knowingly
avföringsmedel, lösande laxative
medaljong locket
låssmed locksmith
smörjmedel lubricant
smörjmedel lubrication
Mohammed Mahomet
få klara sig med make do with
gäckas med make fun of
gift med married to
gifta sig med, viga, gifta sig marry
massmedia mass media
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
fortskaffningsmedel means of communication
medalj medal
medaljong medallion
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
medeltida mediaeval
mitt-, medial medial
median median
medla mediate
medling, förmedling mediation
medlare mediator
läkar-, medicinsk medical
medicinare medical student
läkemedel medicament
medicin medication
medicin, läkemedel medicine
medicinman medicine man
medeltida medieval
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
meditera, planera meditate
medelhavs Mediterranean
medelmåttlig, mellan medium
medellängd medium length
medlem, ledamot member
medlems member's
medlemskap membership
meddelande, bud, budskap message
medelålders middle-aged
medelålder middle age
medeltiden Middle Ages - the
medelsvensson middlebrow
medelklassen middleclasses - the
medelmåttig middling
kort extrameddelande newsflash
sömnmedel opiate
förbise, överse med, förbise overlook
lindringsmedel palliative
insektsmedel pesticide
läkemedel pharmaceuticals
medlidsam, ömklig pitiful
medlidande, synd, ömka pity
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
med utstående ögon pope-eyed
omedelbar prompting
omedelbart promptly
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
matsäck, proviant, livsmedel provisions
målmedveten purposeful
samla, retas med, rally rally
resonera med reason with
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
meddelat reporting
beträffande, med hänsyn till respecting
medföra, resultera i result in
med rätta rightly
tävla med, medtävlare rival
mede rocker
besparingars, parmedel savings
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
lugnande medel, sedativ sedative
självmedveten self-conscious
jämsides med, utmed varandra side by side
emedan, eftersom, sedan since
sladd med bil skid with a car
snåla med skimp
smed smith
smedja smithy
vederhäftig, lösningsmedel solvent
idrott, sport, ståta med sport
spjärna, avvisa, med förakt spurn
språngbräda, medel stepping-stone
snåla med stint
elda med kol stoke
undermedveten subconscious
undermedvetande subconsciousness
behäftad med suffering from
medskickad supplied
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
understöd, medhåll, försörja, understödja support
sötningsmedel sweetener
medkänsla sympathy
medvind tail-wind
med svans tailed
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
retas med, reta, käxa tease
textmeddelande textmessage
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
ovetande, omedveten unaware
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
omedvetet unconsciously
om inte, såvida inte, med mindre unless
hjälpmedel util
fiffla med wangle
försedd med simhud webbed
gifta sig med, viga wed
ogräsmedel weed-killer
då däremot, emedan whereas
under det att, medan, stund while
medans, medan whilst
blekmedel whitener
vicka med wiggle
hos, med with
med vinden, borta with the wind
obemedlad, medellös without means
med blixtlås zippered
other swedish words that include "dust" : english :
burdust sätt bluffness
industriell industrial
industri industry
slåss, slagsmål, dust tussle