The English term "imp" matches the Swedish term "satunge"

other english words that include "imp" : swedish :
blimp chauvinist
chimpanzee schimpans
crimp vecka, krusa, veck
dimple skrattgrop
glimpse inblick, skymt, glimt
iimpoverishment utarmning
impact inverkan
impacts inverkar
impair försämra, skada
impaired försämrad
impairment försämring
impairs försämrar
impale spetsa på en påle
impart meddela, bibringa, tilldela
impartial opartisk
impartiality opartiskhet
impassable oframkomlig
impasse dödläge, återvändsgränd
impassioned lidelsefull
impassive känslolös
impassivity känslolöshet
impatience otålighet
impatient otålig
impeach anklaga
impeachment förebråelse, anklagelse
impecable ofelbar, oklanderlig
impeccable oklanderlig
impecunious pank, fattig
impedance impedans
impediment hinder
impel driva, tvinga
impend hota
impending nära förestående
impenetrability ogenomtränglighet
impenetrable ogenomtränglig
impenitent obotfärdig
imperative nödvändig, tvingande
imperceptible omärklig
imperfect ofullständig, ofullkomlig
imperfection ofullständighet
imperial kejserlig
imperialistic imperialistisk
imperil äventyra
imperious befallande
imperishable oförgänglig
impermanent obeständig
impermeable ogenomtränglig
impersonal opersonlig
impersonate imitera
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
impertinence näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
imperturbability orubblighet
imperturbable orubblig
impervious impulsiv
impetuosity häftighet
impetuous våldsam
impetus fart, impuls
impiety ogudaktighet
impinge stöta
impious ogudaktig
impish okynnig
implacable oförsonlig
implant inplantera
implausible osannolik
implement infoga, införa
implementation realiserande
implemented infogad
implements infogar
implicate inbegripa, innebära
implication innebörd
implications delaktigheter
implicit tyst, underförstådd
implicitly underförstått
implied underförstådd, antydd
implore bönfalla
imploring bedjande
imply innebära, antyda
impolite ohövlig, nära
impolitic oklok
imponderable ovägbar
import importera, import
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
importation importering
imported importerad
importer importör
importers importörer
importing importerande
imports importen
importunate enträgen, efterhängsen
importune besvära
importunity enträgenhet
impose imponera, pålägga, ålägga, lura
imposing imponerande
imposition påläggande
impossibility omöjlighet
impossibly omöjlig, hopplöst
imposter bedragare
impotence maktlöshet, vanmakt
impotent kraftlös
impound beslagta
impoverish utarma
imppssible omöjlig
impracticable ogörlig
impractical opraktisk
impracticality ogenomförbarhet
imprecate nedkalla
imprecation förbannelse
impregnable ointaglig, ogenomtränglig
impregnate impregnera, genomdränka
impregnated-wood impregnerat trä
impress prägla, imponera, inprägla, inpränta
impressed imponerad
impression intryck, avtryck, prägel
impressionable lättpåverkad
impressive imponerande
imprint intryck, prägel
imprison fängsla, sätta i fängelse
imprisoned fångad
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
improbability osannolikhet
improbable osannolik
improper opassande, otillbörlig, oegentlig
improperly oriktigt
impropriety oegentlighet
improve förbättra, förkovra sig, bättra
improved förbättrad
improvement bättring
improvidence slösaktighet
improvident slösaktig
improving förbättrande
improvise prova dig fram
imprudence oklokhet, oförstånd
imprudent oklok, oförsiktig
impudence oförskämdhet
impudent fräck
impudently fräckt
impugn ifrågasätta
impulse impuls, ingivelse
impulses ingivelser
impulsive impulsiv
impunity strafflöshet
impure oren, förfalskad
impurity orenhet
impute beskylla
jimp smärt
limp mjuk, halta
limpet skålsnäcka
limpid klar
limping haltande
make an impression imponera
pimpernel rödarv
pimple finne, blemma, kvissla
primp snygga upp sig
shrimp räka
simper le tillgjort
simple naiv, enkel, simpel
simple-to-use enkel att använda
simpleton stolle
simplicity enkelket
simplification förenkling
simplify förenkla
simply helt enkelt
skimp snåla med
skimpy snål
unimportant betydelselös, oviktig
whimper kvida, gnälla
whimpers kvidande, kvider