The Swedish term "inga, nej, ingen" matches the English term "no"

other swedish words that include "inga" : english :
förkortningar abbreviations
justeringar adjustments
förmaningar admonitions
efterdyningar, efterräkning aftermath
ändringar alterations
vattenledningar aqueducts
rustningar armaments
samlingar assemblies
hullingar barbs
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
född, frambringa, enfödd begotten
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
räkningar billing
räkningar bills
klinga, knivblad blade
blockeringar blockages
bok, tinga book
svinga, svänga brandish
bränningar breakers
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
bringar brings
bringade brought
tvinga, skrämma bulldoze
ingalunda by no means
beräkningar calculations
uppringare caller
uppringare callers
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
serieteckningar cartoonings
takmålningar ceiling-paintings
klämta, klockringning, klinga chime
klockringningar chimes
spricka, springa chink
fordringar, fordrar claims
skrammel, ringa, skalla, klang clang
klickningar clicks
tvinga coerce
serietidningar comics
tvinga, betvinga compel
tvingande compelling
hälsningar compliments
databeräkningar computations
datatidningar computer-magazines
förakt, ringaktning contempt
omvandlingar conversions
banor, harjägare, springare, kurser courses
skapa, frambringa, komponera create
konjunkturbetingad cyclical
utsvävningar debauchery
raderingar deletions
göra invändningar demur
avbildningar depicts
ättlingar, efterkommande descendants
beskrivningar descriptions
beteckningar designations
försmå, förakta, ringaktning despise
försämringar deteriorations
dra ifrån, förringa detract
utvecklingar developments
ringa, urtavla dial
uppringare dialer
riktningar directions
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
uttagningar drafts
ritningar drawings
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
ansträngningar efforts
omringa encircle
förbättringar enhancements
ingå, inlåta sig på enter into
ingång, entré, inträde entrance
noteringar, beräknar estimates
utställningar exhibitions
krävande, tvingande exigent
förringa, förmildra extenuate
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
ferrolegeringar ferro-alloys
inredning, anslutningar fittings
flinga, flaga flake
våld, tvinga, kraft, tränga force
tvingade forced
tvingande forcing
utlänningar foreigners
flyktingar fugitives
säkringar fuses
omringa gird
klänningar gowns
hälsningar greetings
styrningar guides
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
meddela, bibringa, tilldela impart
driva, tvinga impel
nödvändig, tvingande imperative
släktingar genom giftermål in-laws
ingående ingoing
förolämpningar insults
försäkringar insurances
störningar interference
förklaringar interprets
rymningar jail-breaks
upprepningar jingles
olycksbringare jinx
anslutningar joints
anteckningar jottings
kanna, tillbringare, krus jug
uppkomlingar jumped-up
tangenttryckningar keystrokes
hjärtliga hälsningar kindest regards
släktingar kith
språk-riktningar language-directions
förreglingar latches
radmatningar linefeeds
sammankopplingar linkages
ringa, litet, liten, lilla, föga little
låsningar lockups
slinga, ögla, hyska loop
urringad low-necked
ödmjuk, ringa lowly
pysslingar manikins
återspeglingar mirrors
felstavningar misspellings
upplösningar modes
ändringar modifications
pengar, penningar money
inteckningar mortgages
flyttningar moves
nyhedningar neopagans
tidningar newspapers
inte det ringaste not in the least
noteringar notations
anteckningar notes
tilltvinga obtain by force
påtvingande obtrusion
öppningar openings
hedningar pagans
församlingar parishes
uppkomlingar parvenues
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
betalningar payments
ledningar pipes
tillbringare, handkanna pitcher
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
förhandsvisningar previews
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förfrågningar queries
reduceringar reducers
förfriskningar refreshments
återbetalningar refunds
hälsningar regards
registreringar registrations
lämningar remnants
upprepningarna repetious
förfrågningar requests
upplösningar resolutions
begränsningar restrictions
lägga nya ledningar rewire
påringning, klang, klinga, ring ring
ringa (att) ring (to)
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
besparingars, parmedel savings
klinga sawblade
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
springa scurry
tätningar seals
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
meningar sentences
inställningar settings
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
prövningar, hemsökelser slings and arrows
skära, springa, skåra slit
springa, öppning slot
snöflinga snowflake
lösningar solutions
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
hastighets-inställningar speed-settings
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
stingande stinging
bringa i trångmål straiten
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
hemställningar submissions
bränningar, bränning surf
omge, omgiva, omringa surround
omringar, omger surrounds
undersökningar surveys
svängning, gunga, svänga, dingla, svinga swing
svingar swings
plingande tinkling
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
handlingar, förhandlingar transactions
sanningar truths
tvillingar twins
undervärderingar understatements
vingård vineyard
avklinga wear off
belastningar weights
bevingad winged
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield