The Swedish term "genom, igenom" matches the English term "through"

other swedish words that include "genom" : english :
genomlufta aerate
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
av, vid, bredvid, till, genom by
genomdriva carry out
se genom fingrarna connive
korsvis, genomkorsa criss-cross
genomresa crossroad
grundlig blöta, genomdränka drench
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
genomförbarhet feasibility
ögna (igenom) have a glance (at)
genomdränka, genomsyra imbue
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
ogenomtränglig impermeable
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
släktingar genom giftermål in-laws
genomvävd interwoven
genomsyn lookover
dunkel, ogenomskinlig opaque
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
genomtränga permeate
genomtränger permeates
genomläsning perusal
genomtränga pervade
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
görlig, genomförbar practicable
genomleta, plundra ransack
genomläsa read through
letande, genomleta rummage
indränka, genomsyra saturate
genomsöka, skura scour
genomsökt searched
kämpa sig genom slog through
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
därvid, därigenom thereby
genomfart, huvudgata thoroughfare
genom thru
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
genomborra transfix
genomresa transit
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
travers, genomkorsa traverse
genomgå undergo
genomgå undergoing
genomförbarhet viability
varigenom whereby